LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 531 „DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. birželio 25 d. Nr. 811

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2003, Nr. 38-1721) 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimą Nr. 531 „Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 41-1428; 2002, Nr. 104-4665):

1. Įrašyti 2.1.2 punkte vietoj žodžių „kvotos organo, tardytojo, prokuroro nutarimas, teismo ar teisėjo nutartis nutraukti baudžiamąją bylą“ žodžius „prokuroro nutarimas ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo“.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkoje:

2.1. įrašyti 1 punkto antrajame sakinyje vietoj žodžių „kvotos organo, tardytojo, prokuroro nutarimas, teismo ar teisėjo nutartis nutraukti baudžiamąją bylą“ žodžius „prokuroro nutarimas ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo“;

2.2. įrašyti 2 punkto antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „kvotos organo, tardytojo, prokuroro nutarimas, teismo ar teisėjo nutartis nutraukti baudžiamąją bylą“ žodžius „prokuroro nutarimas ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA