LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1997 08 19 ĮSAKYMO NR. 444 „DĖL VAISTŲ, NEĮRAŠYTŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĮ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRĄ, PARDAVIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2000 m. birželio 2 d. Nr. 304

Vilnius

 

Iš dalies keičiu ir papildau Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl vaistų, neįrašytų į Lietuvos Respublikos valstybinį vaistų ir vaistinių medžiagų registrą, pardavimo“ patvirtintos Vaistų, gyvybiškai būtinų pavieniams ligoniams gydyti, išrašymo ir pardavimo tvarkos 2 punkto antrąją pastraipą (Žin., 1997, Nr. 79-2020):

Vietoj žodžių „Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentui“ įrašau „Farmacijos departamentui prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ ir šią pastraipą išdėstau taip:

„Iki kiekvieno mėnesio 5 d. didmeninės vaistų prekybos įmonės pateikia Farmacijos departamentui prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ataskaitą apie praėjusį mėnesį įvežtus ir parduotus gyvybiškai būtinus pavieniams ligoniams gydyti vaistus. Ataskaitoje nurodo: vaisto pavadinimą, kiekį, gamintoją, pirkimo kainą, vaistinės, užsakiusios vaistą, pavadinimą ir adresą, užsakymo gavimo ir jo įvykdymo datas.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA