LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO Nr. D1-341 „DĖL ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO, ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO ARBA JŲ PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 27 d. Nr. D1-810

Vilnius

 

 

Pakeičiu Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-341 „Dėl architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3466; 2007, Nr. 121-4974; 2010, Nr. 3-130), ir išdėstau 21 punktą taip:

21. Atestato galiojimas sustabdomas, nustatant Atestato galiojimo sustabdymo terminą, arba Atestatas panaikinamas, nustatant terminą, per kurį atsiranda teisė gauti Atestatą, Komisijos sprendimu vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais. Atestato, suteikiančio teritorijų planavimo specialisto kvalifikaciją, galiojimas Komisijos sprendimu gali būti panaikintas Teritorijų planavimo įstatymo 36 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais. Sprendimas dėl Atestato galiojimo sustabdymo arba jo panaikinimo skelbiamas Rūmų interneto tinklalapyje ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo įsigaliojimo dienos.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas