LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO Nr. D1-236 „DĖL NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. D1-773

Vilnius

 

1. Papildau Nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2010, Nr. 59-2938), šiuo 142 punktu:

142. Reglamento 141 punkte nustatyta tvarka atliktos inventorizacijos duomenys RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma veikla, prašymu turi būti pateikiami RAAD per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“), įteikiami tiesiogiai arba siunčiami paštu (1 egz. spausdinto teksto ir įrašyti į elektroninę laikmeną), elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas