LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-360 „DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. spalio 17 d. Nr. D1-541

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 77-3049):

1. Išdėstau 9 punktą taip:

„9. Ūkio subjektas, užsiimantis gamyba ir importu, privalo taip pat rinkti duomenis ir informaciją apie jam priklausančio gaminio sudėtyje esančią cheminę medžiagą, juos apibendrinti ir įrašyti duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje šio Tvarkos aprašo 14.1–14.2, 14.4, 14.6, 14.8–14.10 ir 14.12–14.13 punktuose nurodytus duomenis ir informaciją remiantis 6 punkte nurodytais dokumentais, jeigu gaminyje esanti cheminė medžiaga tenkina Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytas sąlygas, kurioms esant būtina cheminę medžiagą registruoti arba apie ją pranešti šio Reglamento nustatyta tvarka.“

2. Išdėstau 12 punktą taip:

„12. Buhalterinės apskaitos dokumentai, patvirtinantys pagamintų, importuotų, patiektų rinkai, sunaudotų pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje, taip pat eksportuotų cheminių medžiagų ir preparatų kiekį, saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų. Saugos duomenų lapai, cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinės, taip pat kiti dokumentai, nurodyti šio Tvarkos aprašo 6 punkte, saugomi ne mažiau kaip 10 metų po to, kai ūkio subjektas cheminę medžiagą ar preparatą paskutinį kartą pagamino, importavo, patiekė rinkai, eksportavo ar naudojo.“

3. Išdėstau 14.2 punktą taip:

„14.2. dokumento, patvirtinančio asmens, atsakingo už cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos suvestinės tvarkymą, paskyrimą, pavadinimas, data, numeris; asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas.“

4. Pripažįstu netekusiu galios 14.3 punktą.

5. Išdėstau 14.13 punktą taip:

„14.13. buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių šio Tvarkos aprašo 14.11 ir 14.12 punktuose nurodytą cheminių medžiagų ir preparatų kiekį, pavadinimas, numeris, gavimo arba surašymo data.“

6. Išdėstau 16 punktą taip:

„16. Duomenys ir informacija apie cheminės medžiagos ar preparato sudėtį, fizikines, chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes ir kiti šio Tvarkos aprašo 14 punkte nurodyti duomenys ir informacija, išskyrus duomenis, paminėtus 14.11–14.13 punktuose, cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje įrašomi vieną kartą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po cheminės medžiagos ar preparato gavimo ir per tokį pat terminą tikslinami, jei gaunami nauji ar papildomi duomenys.“

7. Išdėstau 17 punktą taip:

„17. Praėjusių kalendorinių metų duomenys, nurodyti šio Tvarkos aprašo 14.11–14.13 punktuose, duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje įrašomi ne vėliau kaip iki kovo 1 d.“

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS