LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR JOS TARIFŲ PATVIRTINIMO

 

1993 m. gegužės 28 d. Nr. 378

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iki bus priimti atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai, patvirtinti:

1.1. Lietuvos Respublikos konsulinės rinkliavos nuostatus (pridedama);

1.2 Lietuvos Respublikos konsulinės rinkliavos tarifus (pridedama).

2. Užsienio reikalų ministerija turi pervesti konsulinę rinkliavą į Lietuvos valstybės biudžeto pajamas Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

3. Suteikti teisę finansų ministrui užsienio reikalų ministro teikimu pariteto pagrindais didinti, mažinti arba panaikinti konsulinę rinkliavą už vizas, dokumentų pareikalavimą ir jų legalizavimą užsienio valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio rinkliavą šios valstybės ima iš Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų.

4. Iš dalies pakeičiant valstybinės rinkliavos laikinuosius tarifus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl valstybinės rinkliavos“ (Žin., 1993, Nr. 10-252), 3.13 punkte vietoj žodžių „40 JAV dolerių ar kita konvertuojama valiuta (pagal JAV dolerio kursą)“ įrašyti žodžius „30 JAV dolerių ar kita konvertuojama valiuta (pagal JAV dolerio kursą)“.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 189 „Dėl mokesčio už vizų išdavimą“ (Žin., 1990, Nr. 17-465);

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Lietuvos Respublikos vizų“ (Žin., 1991, Nr. 34-948) 2 punktą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                Adolfas Šleževičius

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                   Povilas Gylys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. gegužės 28 d. nutarimu

Nr. 378

 

Lietuvos Respublikos konsulinės

rinkliavos nuostatai

 

1. Konsulinė rinkliava imama iš užsienio ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, užsienio valstybių piliečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, asmenų be pilietybės už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienyje teikiamas paslaugas ir atliekamus notarinius veiksmus.

Konsulinė rinkliava imama remiantis Lietuvos Respublikos sutartimis su kitomis valstybėmis, šiais nuostatais, Lietuvos Respublikos konsulinės rinkliavos tarifais ir Lietuvos Respublikos notariato įstatymu.

2. Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje teikia konsulines paslaugas ir atlieka notarinius veiksmus vadovaudamiesi 1963 metų Vienos konvencija dėl konsulinių santykių ir Lietuvos Respublikos notariato įstatymu.

3. Jeigu užsienio valstybė padidina arba sumažina imamos iš Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų konsulinės rinkliavos tarifus (palyginti su Lietuvos Respublikos konsulinės rinkliavos tarifais), finansų ministras gali užsienio reikalų ministro teikimu pariteto pagrindais didinti, mažinti arba panaikinti konsulinę rinkliavą už vizas, dokumentų pareikalavimą ir jų legalizavimą tos užsienio valstybės juridiniams ir fiziniams asmenims.

4. Vadovaudamasis abipusės naudos principu ir siekdamas, kad teisingai būtų imama rinkliava, Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas kartą per metus palygina, kokią konsulinę rinkliavą Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos ima už vizas, dokumentų pareikalavimą, jų legalizavimą, ir apibendrina pasiūlymus dėl jos tarifų.

5. Konsulinė rinkliava už paslaugas ir notarinius veiksmus, atliekamus Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje, imama bet kuria konvertuojama valiuta arba Lietuvos Respublikos vidaus pinigais (JAV doleriais nustatytą tarifą perskaičiavus į kitą konvertuojamą valiutą ar į Lietuvos Respublikos vidaus pinigus pagal oficialų toje valstybėje galiojantį konvertuojamos valiutos keitimo kursą arba Lietuvos banko nustatytą konvertuojamos valiutos ir Lietuvos Respublikos vidaus pinigų santykį).

6. Konsulinė rinkliava imama prieš teikiant konsulines paslaugas ar atliekant notarinius veiksmus Finansų ministerijos nustatyta tvarka. Atsižvelgdama į vietos sąlygas, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ir konsulinė įstaiga užsienyje gali nustatyti kitą mokėjimo terminą. Interesantui atsisakius mokėti arba laiku nesumokėjus už konsulines paslaugas (ar notarinius veiksmus), galima jų neteikti (neatlikti) arba atidėti juos.

7. Imant konsulinę rinkliavą kita konvertuojama valiuta (ne JAV doleriais), suma apvalinama: pavyzdžiui, suma iki 49 centų arba pfenigų mažinama, o nuo 50 centų arba pfenigų didinama iki dolerio arba markės ir panašiai.

8. Konsulinės rinkliavos lėšos kaupiamos Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienyje atidarytose sąskaitose.

Jeigu konsulinės paslaugos teikiamos Lietuvos Respublikoje, rinkliava pervedama į Lietuvos valstybės biudžeto pajamas.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. gegužės 28 d. nutarimu

Nr. 378

 

Lietuvos Respublikos konsulinės rinkliavos

tarifai

 

Lietuvos Respublikos konsulinės rinkliavos tarifai už pasų išdavimą, vizų išdavimą, pilietybei įgyti dokumentų įforminimą, metrikacijos aktų registravimą, dokumentų legalizavimą ir kitas konsulines paslaugas bei notarinius veiksmus yra šie:

1. Pasų įforminimas ir civilinės metrikacijos veiksmai užsienyje:

1.1. Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimas                                    20 JAV dolerių

1.2. Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimas vietoj prarastojo         30 JAV dolerių

1.3. asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas                                              5 JAV doleriai

1.4. santuokos įregistravimas ir santuokos liudijimo išdavimas                 100 JAV dolerių

1.5. santuokos nutraukimo įregistravimas                                                  200 JAV dolerių

Pastabos:

1. Lietuvos Respublikos diplomatiniai pasai išduodami ir įforminami nemokamai.

2. Už 1.1–1.3 punktuose numatytas paslaugas rublio zonos valstybėse, taip pat Estijoje, Latvijoje, Gruzijoje ir Ukrainoje konsulinė rinkliava imama pagal valstybinės rinkliavos laikinuosius tarifus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl valstybinės rinkliavos“.

2. Vizų išdavimas, pratęsimas ir emigracijos bei imigracijos dokumentų įforminimas:

2.1. paprastos ir turistinės vienkartinio įvažiavimo vizos užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės išdavimas:

2.1.1. atvykimo į Lietuvos Respubliką viza                                               20 JAV dolerių

2.1.2. tranzitinė viza į vieną ir į kitą pusę (2 dienos)                                  10 JAV dolerių

Pastaba. Jeigu viza išduodama Lietuvos Respublikos pasienio punkte, konsulinė rinkliava didinama 10 JAV dolerių. Konsulinę rinkliavą Lietuvos Respublikos pasienio punktuose priima atitinkamai konsulinių tarnybų darbuotojai, o jų nesant – Muitinės departamento prie Finansų ministerijos tarnybų pareigūnai pagal griežtos atskaitomybės kvitus.

2.2. daugkartinė įvažiavimo viza nepriklausomai nuo jos galiojimo laiko    60 JAV dolerių

2.3. daugkartinė tranzitinė viza (2 dienos) nepriklausomai nuo jos galiojimo laiko          20 JAV dolerių

2.4. kolektyvinės atvykimo į Lietuvos Respubliką vizos           po 10 JAV dolerių už asmenį

2.5. kolektyvinio tranzito viza į vieną ir į kitą pusę                   po 5 JAV dolerius už asmenį

2.6. vizų pratęsimas                                                                    10 JAV dolerių

2.7. pataisos vizoje                                                                     5 JAV doleriai

Pastaba. Prie vizų išdavimo ir pratęsimo tarifų pridedamos visos būtinos faktinės išlaidos, jeigu jų yra.

2.8. Lietuvos Respublikos piliečių, laikinai išvykusių iš Lietuvos, pasilikimo gyventi užsienyje dokumentų įforminimas pagal Lietuvos Respublikos emigracijos įstatymą                              150 JAV dolerių

2.9. prašymo imigruoti į Lietuvos Respubliką įforminimas:                      

šeimų susijungimo atvejais                                                                          100 JAV dolerių

kitais atvejais                                                                                              200 JAV dolerių

Pastabos:

1. Užsieniečiams, turintiems diplomatinius pasus, vizos išduodamos nemokamai.

2. Užsienio piliečiams, jeigu jie vyksta į Lietuvos Respubliką dalyvauti oficialiuose susitikimuose, labdaros tikslais arba su Raudonojo kryžiaus misija, vizos išduodamos nemokamai.

3. Vaikams iki 16 metų vizos išduodamos nemokamai.

4. Norinčių imigruoti asmenų iki 18 metų teisėtiems atstovams prašymai imigruoti įforminami nemokamai.

3. Pilietybės dokumentų įforminimas:

3.1. teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimas

10 JAV dolerių

3.2. prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo įforminimas

100 JAV dolerių

Pastaba. Už pilietybės dokumentų įforminimą rublio zonos valstybėse, taip pat Estijoje, Latvijoje, Gruzijoje ir Ukrainoje konsulinė rinkliava imama pagal valstybinės rinkliavos laikinuosius tarifus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl valstybinės rinkliavos“.

4. Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos įstaigų, dokumentų legalizavimas:

4.1. pakartotinis dokumentų pareikalavimas dokumentą       15 JAV dolerių už

4.2. dokumentų legalizavimas:                    

Lietuvos Respublikos piliečiams dokumentą    200 talonų už

užsienio piliečiams dokumentą                    10 JAV dolerių už

Pastabos:

1. Konsulinė rinkliava neimama:

už dokumentų, susijusių su alimentų išieškojimu, pareikalavimą ir legalizavimą;

už įvairių dokumentų baudžiamosioms byloms, teismo išduodamų dokumentų pareikalavimą (jeigu jų pareikalauja valstybinės įstaigos ar piliečiai valstybių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra pasirašiusi sutartis dėl teisinės pagalbos, ir sutartyse tokia lengvata numatyta).

2. Jeigu pareikalautas dokumentas, nurodytas 1 pastaboje legalizuojamas, rinkliava už jo legalizavimą neimama.

3. Faktinės dokumentų persiuntimo išlaidos apmokamos atskirai.

5. Notariniai veiksmai ir konsulinės paslaugos globos, rūpybos, teisės į palikimą bei kitais turtiniais klausimais:

5.1. akto apie globėjo paskyrimą surašymas        20 JAV dolerių

5.2. ataskaitos apie globojamo turto valdymą patvirtinimas   1 procentas valdomo turto vertės

5.3. sandorių patvirtinimas:

sutarčių, kurias galima įvertinti konkrečia pinigų                   1 procentas sutartyje nurodytos sumos, bet suma ne mažiau kaip15 JAV dolerių

kitų sutarčių                                                       15 JAV dolerių

5.4. įgaliojimų patvirtinimas                               5 JAV doleriai

5.5. testamento patvirtinimas                             15 JAV dolerių

5.6. paveldimo turto aprašo surašymas bei šio turto saugojimas                  1 procentas šio turto sumos, bet ne mažiau kaip 30 JAV dolerių

Be to, paveldėtojai apmoka kilnojamojo bei nekilnojamojo turto saugojimo išlaidas (patalpų nuomos, sargų samdymo, transporto, komandiruočių, pašto, kanceliarijos bei kitas).

5.7. paveldėjimo teisės liudijimo išdavimas:

5.7.1. jeigu palikimo suma neviršija 5000 JAV dolerių          100 JAV dolerių

5.7.2. jeigu palikimo suma viršija5000 JAV dolerių:             

sutuoktiniui, tėvams, vaikams, vaikaičiams, broliams ir seserims                 1 procentas bendros palikimo sumos, bet ne mažiau kaip 100 JAV dolerių

kitiems įpėdiniams                                                5 procentai bendros palikimo sumos, bet ne mažiau kaip 500 JAV dolerių

 

5.8. dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimas (už puslapį):

Lietuvos Respublikos piliečiams

100 talonų

užsienio piliečiams

5 JAV doleriai

 

5.9. parašo dokumentuose tikrumo

Paliudijimas

5 JAV doleriai

 

5.10. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas (už puslapį):

5.10.1. Lietuvos Respublikos piliečiams:

iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą

200 talonų

iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas

200 talonų

 

5.10.2. užsienio piliečiams:

iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą

5 JAV doleriai

iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas

10 JAV dolerių

5.11. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas

10 JAV dolerių

 

5.12. dokumentų, pinigų ir vertybinių popierių saugojimas diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje:

5.12.1. dokumentų paketo saugojimas          5 JAV doleriai per mėnesį

Mokestis už priimamą saugoti dokumentų paketą imamas už visą saugojimo laiką ir negrąžinamas, jeigu paketas atsiimamas anksčiau numatyto termino; trumpiausias saugojimo laikas – 1 mėnuo.

5.12.2. pinigų, vertybinių popierių, kitų vertybių saugojimas 1 procentas bendros sumos

5.12.3. pinigų, vertybinių popierių, kitų vertybių perdavimas nurodytiems asmenims:

iki 100 JAV dolerių vertės                            10 JAV dolerių

daugiau kaip 100 JAV dolerių                      15 JAV dolerių vertės

Jeigu priimama saugoti pinigus, vertybinius popierius, kitas vertybes ilgiau nei pusę metų, imama išankstinė rinkliava už 6 mėnesius.

Pastaba. Konsulinės paslaugos likusiam po mirties jūrų laivų, lėktuvų bei kitų Lietuvos Respublikos transporto priemonių ekipažo narių turtui apsaugoti teikiamos nemokamai.

5.13. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas

10 JAV dolerių

5.14. vykdomieji įrašai

1 procentas ieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 10 JAV dolerių

 

5.15. paslaugos laivininkystei

5.15.1. jūrinio protesto akto priėmimas

30 JAV dolerių

Pastaba. Kitos konsulinės paslaugos aptarnaujant žvejų ir prekybos laivus, taip pat lėktuvus, išskyrus protestų arba jiems analogiškų dokumentų surašymą, teikiamos nemokamai.

6. Kitos paslaugos:

6.1. testamento surašymas

25 JAV doleriai

6.2. įgaliojimo ar pareiškimo surašymas

20 JAV dolerių

6.3. kitos 6 punkte nenurodytos konsulinės paslaugos (jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir pasirašytiems susitarimams), kurių gali pareikalauti užsienio valstybių įstaigos suinteresuotų asmenų prašymu

10 JAV dolerių

 

7. Papildomi konsulinių paslaugų tarifai:

7.1. už skubias, per 24 valandas suteiktas konsulines paslaugas

10 JAV dolerių papildomai

7.2. už paslaugas, teikiamas ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

dvigubas atitinkamos paslaugos tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir 7.2 punkte nurodytas konsulines paslaugas suteikia ten esančiose organizacijose, konsulinis mokestis nedidinamas.

______________