LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 705 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.02.01:2004 „GYVENAMIEJI PASTATAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. birželio 3 d. Nr. D1-306

Vilnius

 

 

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 (Žin., 2004, Nr. 23-721) ir išdėstau 241 punktą taip:

„241. Želdynų plotas turi būti ne mažesnis už nurodytą Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos apraše [3.40].“

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS