LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 13, 16, 24 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. sausio 12 d. Nr. XI-136

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto pakeitimas

13 straipsnio 1 dalies 4 punkte vietoj žodžių „Ūkio ministerijai“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijai“, vietoj žodžių „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„4) kiekvienais metais rengia metines veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitas ir pateikia jas Komisijai bei Energetikos ministerijai. Sistemų operatorių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų turinį nustato Energetikos ministerija.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio 5 ir 6 dalių pakeitimas

1. 16 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijai“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„5. Tiekimo įmonė turi pateikti informaciją Komisijai ir Energetikos ministerijai apie pagrindines sudarytų dujų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas dujų tiekimo patikimumo stebėsenai atlikti.“

2. 16 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijai“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijai“, vietoj žodžių „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„6. Tiekimo įmonė turi parengti metines savo veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitas ir pateikti jas Komisijai bei Energetikos ministerijai. Tiekimo įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų turinį nustato Energetikos ministerija.“

 

3 straipsnis. 24 straipsnio 1, 2, 7 ir 8 dalių pakeitimas

1. 24 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijai“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Dujų įmonės privalo būti nuolat pasirengusios veikti galimos ekstremalios energetikos padėties laikotarpiu ar galimo dujų tiekimo sutrikimo atveju ir planuoti prevencines priemones dujų tiekimo patikimumui bei techninei dujų sistemų saugai užtikrinti. Ekstremalios energetikos padėties laikotarpiu ar sumažėjus dujų tiekimui, kilus grėsmei sistemų saugumui, įvykus avarijai, iškilus grėsmei žmonių sveikatai ar saugumui, dujų įmonės privalo nedelsdamos imtis visų pagrįstų priemonių dujų tiekimo patikimumui bei techninei dujų sistemų saugai užtikrinti. Šios priemonės turi būti pagrįstos ir proporcingos. Dujų įmonės apie taikomas prevencines priemones praneša Energetikos ministerijai. Dujų tiekimo sutrikimo ar nutraukimo atveju vartotojams dujų tiekimą užtikrina tiekimo įmonė, kuri tiekė dujas prieš dujų tiekimo apribojimą ar nutraukimą.“

2. 24 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijai“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Dujų įmonės bei vartotojai, kurie turi didesnės kaip 5 MW galios energijos gamybos objektų, privalo planuoti būsimą dujų paklausą, dujų sistemų pajėgumą. Dujų įmonės privalo planuoti dujų sistemų techninės būklės lygį, priemones, kaip patenkinti paklausą, kai ji yra didžiausia, spręsti dujų trūkumo problemas, kylančias dėl vienos ar kelių tiekimo įmonių kaltės. Dujų įmonės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos parengia saugumo užtikrinimo ataskaitas ir pateikia jas Energetikos ministerijai.“

3. 24 straipsnio 7 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„7. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kontroliuoja pagrindines dujų tiekimo sutarčių sąlygas ir dujų įmonių veiksmus dėl dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo tarp dujų įmonių ir galutinių vartotojų, naudojančių dujas energijai gaminti, kai ta energija parduodama ar naudojama visuomeniniams ar gyventojų poreikiams tenkinti. Dujų įmonės ir galutiniai vartotojai Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos teikia informaciją apie dujų saugumo užtikrinimo priemones ir pagrindines dujų tiekimo sutarčių sąlygas.“

4. 24 straipsnio 8 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„8. Energetikos ministerija teikia informaciją apie dujų saugumo užtikrinimo priemones, nurodytas šio straipsnio 1 dalyje, Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms. Energetikos ministerija kiekvienais metais ne vėliau kaip iki liepos 31 dienos parengia ir paskelbia apibendrintą saugumo ataskaitą ir pateikia ją Europos Komisijai.“

 

4 straipsnis. 25 straipsnio 2 dalies pakeitimas

25 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos išankstine neteismine skundų nagrinėjimo tvarka nagrinėja skundus dėl įrenginių, apskaitos priemonių, sistemų įrengimo, eksploatavimo, avarijų ir sutrikimų, dujų apskaitos ir mokėjimo už sunaudotas dujas pažeidimų, vartotojų sistemų prijungimo sąlygų bei perdavimo, laikymo, skirstymo ar SGD sistemų techninės saugos ir patikimumo.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. vasario 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________