Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

 

2008 m. birželio 25 d. Nr. 607

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2001, Nr. 53-1877; 2002, Nr. 12-403, Nr. 93-3987, Nr. 124-5655; 2003, Nr. 10-356, Nr. 11-411, Nr. 35-1489, Nr. 57-2551, Nr. 61-2796, Nr. 100-4493, Nr. 116-5267; 2004, Nr. 9-244, Nr. 30-989, Nr. 34-1107, Nr. 83-3002, Nr. 85-3093, Nr. 103-3784, Nr. 107-3989, Nr. 148-5364, Nr. 155-5643, Nr. 162-5909; 2005, Nr. 12-379, Nr. 23-736, Nr. 43-1367, Nr. 45-1456, Nr. 54-1850, Nr. 81-2958, Nr. 113-4130; 2006, Nr. 7-245, Nr. 32-1127, Nr. 72-2715, Nr. 95-3731, Nr. 106-4345, Nr. 127-4839, Nr. 132-4998; 2007, Nr. 42-1584, Nr. 72-2847, Nr. 105-4309, Nr. 106-4345; 2008, Nr. 36-1285):

 

1.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

 

1.     Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:

 

1.1.    santuokos įregistravimą                                                                   70 litų

 

1.2.    bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ar užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą                                                                         21 litas

 

1.3.    civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą ir ištaisymą, išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą                                            17 litų

 

1.4.    vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą                                            42 litai

 

1.5.    pakartotinio civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išdavimą          9 litai

 

1.6.    užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą          21 litas

 

1.7.    santuokos nutraukimo įregistravimą                                               21 litas

 

1.8.    pažymos apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio valstybėje, išdavimą                                                                                          21 litas

 

1.9.    užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą     21 litas.“

 

1.2. Išdėstyti 2.3 punktą taip:

 

2.3.  pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui jo teisei gyventi arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimą                       10 litų.“

 

1.3. Išdėstyti 2.23 punktą taip:

 

2.23.   Šengeno vizų išdavimą:

 

2.23.1. tranzitinės vizos (B)                                                                     207 litai

 

2.23.2. trumpalaikės vizos (C)                                                                  207 litai

 

2.23.3. grupinės vizos (B ir C)            207 litai ir 3 litai už asmenį

 

2.23.4. riboto teritorinio galiojimo vizos (B ir C)                                     207 litai.“

 

1.4. Pripažinti netekusiu galios 2.24 punktą.

 

1.5. Išdėstyti 2.25 punktą taip:

 

2.25.   nacionalinės vizos (D) išdavimą:

 

2.25.1. vienkartinės                                                                                  207 litai

 

2.25.2. daugkartinės                                                                                 207 litai.“

 

1.6. Išdėstyti 2.26 punktą taip:

 

2.26.   buvimo Lietuvos Respublikoje turint Šengeno vizą laiko pratęsimą  120 litų.“

 

1.7. Pripažinti netekusiu galios 2.27.3 punktą.

 

1.8. Išdėstyti 2.30 punktą taip:

 

2.30.   užsieniečiui leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimą:

 

2.30.1. leidimo dirbti išdavimą 1 metams                                                420 litų

 

2.30.2. leidimo dirbti pratęsimą                                                               180 litų

 

2.30.3. leidimo dirbti išdavimą iki 2 metų                                               520 litų

 

2.30.4. leidimo dirbti sezoninius darbus išdavimą                                   120 litų

 

2.30.5. leidimo dirbti dublikato išdavimą                                                30 litų.“

 

1.9. Išdėstyti 3.62 punktą taip:

 

3.62 .   vaistininko praktikos licencijos išdavimą                                     87 litai.“

 

1.10. Išdėstyti 3.63 punktą taip:

 

3.63 .   vaistininko praktikos licencijos rekvizitų patikslinimą                 33 litai.“

 

1.11. Išdėstyti 3.7 punktą taip:

 

3.7.     vaistinės veiklos licencijos išdavimą                                            316 litų.“

 

1.12. Išdėstyti 3.8 punktą taip:

 

3.8.     gamybinės vaistinės veiklos licencijos išdavimą                           316 litų.“

 

1.13. Išdėstyti 3.9 punktą taip:

 

3.9.     didmeninio platinimo licencijos išdavimą                                    763 litai.“

 

1.14. Išdėstyti 3.10 punktą taip:

 

3.10.   gamybos licencijos išdavimą                                                        763 litai.“

 

1.15. Išdėstyti 3.11 punktą taip:

 

3.11.   licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, išdavimą                                                                                                      316 litų.“

 

1.16. Išdėstyti 3.112 punktą taip:

 

3.112.   vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos, licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, pakeitimą                                  122 litai.“

 

1.17. Išdėstyti 3.12.2 punktą taip:

 

3.12.2.  medicinos praktika, jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas                                            150 litų.“

 

1.18. Išdėstyti 3.121 punktą taip:

 

3.121.   licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrosios praktikos slaugytojo, specialiosios praktikos slaugytojo ar medicinos) praktika, rekvizitų patikslinimą                                32 litai.“

 

1.19. Išdėstyti 3.122 punktą taip:

 

3.122.   licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrosios praktikos slaugytojo, specialiosios praktikos slaugytojo ar medicinos) praktika, dublikato išdavimą                                   28 litai.“

 

1.20. Išdėstyti 3.13 punktą taip:

 

3.13.     licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą:

 

3.13.1.   visuomenės sveikatos priežiūros veikla                                      323 litai

 

3.13.2.   ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis                                                323 litai

 

3.13.3.   stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla                         696 litai

 

3.13.4.   ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla       848 litai.“

 

1.21. Išdėstyti 3.131 punktą taip:

 

3.131.   licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, patikslinimą                                                           256 litai.“

 

1.22. Išdėstyti 3.132 punktą taip:

 

3.132.   licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą                                    551 litas.“

 

1.23. Išdėstyti 3.133 punktą taip:

 

3.133.   licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą    551 litas.“

 

1.24. Išdėstyti 3.134 punktą taip:

 

3.134.   licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis sveikatos priežiūros veikla, dublikato išdavimą                                                         28 litai.“

 

1.25. Išdėstyti 3.14 punktą taip:

 

3.14.     licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas:

 

3.14.1.   išdavimą                                                                                     534 litai

 

3.14.2.   patikslinimą ar dublikato išdavimą                                             151 litas.“

 

1.26. Išdėstyti 3.141 punktą taip:

 

3.141.   licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius:

 

3.141.1.  išdavimą                                                                                     534 litai

 

3.141.2.  patikslinimą ar dublikato išdavimą                                             151 litas.“

 

1.27. Išdėstyti 3.142 punktą taip:

 

3.142.   licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:

 

3.142.1.  išdavimą                                                                                     534 litai

 

3.142.2.  patikslinimą ar dublikato išdavimą                                             151 litas.“

 

1.28. Išdėstyti 3.143punktą taip:

 

3.143.   licencijos vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) transportuoti radioaktyviąsias atliekas:

 

3.143.1.  išdavimą                                                                                     534 litai

 

3.143.2.  patikslinimą ar dublikato išdavimą                                             151 litas.“

 

1.29. Išdėstyti 3.19 punktą taip:

 

3.19.     licencijos organizuoti didžiąją loteriją:

 

3.19.1.   išdavimą                                                                                     4747 litai

 

3.19.2.   patikslinimą ar dublikato išdavimą                                             286 litai.“

 

1.30. Išdėstyti 3.35 punktą taip:

 

3.35.     licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą                                                                                                   4000 litų.“

 

1.31. Išdėstyti 3.37 punktą taip:

 

3.37.     licencijos verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą                                                 2600 litų.“

 

1.32. Išdėstyti 3.38 punktą taip:

 

3.38.     licencijos verstis didmenine prekyba išdavimą:

 

3.38.1.   licencijos verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu išdavimą                                                                                                   1000 litų

 

3.38.2.   licencijos verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu išdavimą                                                                                                   1000 litų

 

3.38.3.   licencijos verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis išdavimą                                                                                     1000 litų

 

3.38.4.   licencijos verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą                                        1000 litų

 

3.38.5.   licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą                                                       1000 litų.“

 

1.33. Išdėstyti 3.41 punktą taip:

 

3.41.     licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimą                                                                                                   4000 litų.“

 

1.34. Išdėstyti 3.42 punktą taip:

 

3.42.     licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus, išdavimą                                                                                                   4000 litų.“

 

1.35. Išdėstyti 3.45 punktą taip:

 

3.45.     licencijos gaminti tabako gaminius išdavimą                             2200 litų.“

 

1.36. Išdėstyti 3.52 punktą taip:

 

3.52.     licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą                                                                                                   1300 litų.“

 

1.37. Išdėstyti 3.53 punktą taip:

 

3.53.     licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų) išdavimą            1300 litų.“

 

1.38. Išdėstyti 3.54 punktą taip:

 

3.54.     licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą                                                 1300 litų.“

 

1.39. Išdėstyti 3.55 punktą taip:

 

3.55.     licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitintose parduotuvėse išdavimą                                                               1300 litų.“

 

1.40. Išdėstyti 3.59 punktą taip:

 

3.59.     vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų) masiniuose renginiuose, parodose bei mugėse išdavimą                               60 litų.“

 

1.41. Išdėstyti 3.60 punktą taip:

 

3.60.     vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, masiniuose renginiuose, parodose bei mugėse išdavimą                                                                  60 litų.“

 

1.42. Išdėstyti 3.70 punktą taip:

 

3.70.     licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais išdavimą                                                                    1112 litų.“

 

1.43. Išdėstyti 3.701 punktą taip:

 

3.701.   licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais išdavimą                                                                                     1112 litų.“

 

1.44. Išdėstyti 3.702 punktą taip:

 

3.702.   licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais dublikato išdavimą                                                    158 litai.“

 

1.45. Išdėstyti 3.703 punktą taip:

 

3.703.   licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais pakeitimą, patikslinus įmonės pavadinimą ar buveinės adresą    201 litas.“

 

1.46. Išdėstyti 3.704 punktą taip:

 

3.704.   licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais dublikato išdavimą                                                                     158 litai.“

 

1.47. Išdėstyti 3.705 punktą taip:

 

3.705.   licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais pakeitimą, patikslinus įmonės pavadinimą ar buveinės adresą   201 litas.“

 

1.48. Išdėstyti 3.706 punktą taip:

 

3.706.   licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą                                        394 litai.“

 

1.49. Išdėstyti 3.707 punktą taip:

 

3.707.   licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą                                        394 litai.“

 

1.50. Išdėstyti 3.708 punktą taip:

 

3.708.   licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą                                        394 litai.“

 

1.51. Išdėstyti 3.709 punktą taip:

 

3.709.   licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą                                                                                     394 litai.“

 

1.52. Išdėstyti 3.7010 punktą taip:

 

3.7010.  licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą                                             158 litai.“

 

1.53. Išdėstyti 3.7011 punktą taip:

 

3.7011.  licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą                        158 litai.“

 

1.54. Išdėstyti 3.7012 punktą taip:

 

3.7012.  licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą                        158 litai.“

 

1.55. Išdėstyti 3.7013 punktą taip:

 

3.7013.  licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą                                                                     158 litai.“

 

1.56. Išdėstyti 3.7014 punktą taip:

 

3.7014.  licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą                                       179 litai.“

 

1.57. Išdėstyti 3.7015 punktą taip:

 

3.7015.  licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą                                       179 litai.“

 

1.58. Išdėstyti 3.7016 punktą taip:

 

3.7016.  licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą                                             179 litai.“

 

1.59. Pakeisti 3.7017 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

3.7017.  licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą                                                                                    179 litai.“

 

1.60. Išdėstyti 3.73 punktą taip:

 

3.73.     kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais taksi automobiliais išdavimą                                                                                     590 litų.“

 

1.61. Išdėstyti 3.74 punktą taip:

 

3.74.     kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą       590 litų.“

 

1.62. Išdėstyti 3.741 punktą taip:

 

3.741.    kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą                                                                    590 litų.“

 

1.63. Išdėstyti 3.79 punktą taip:

 

3.79.     licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą                               10 litų.“

 

1.64. Išdėstyti 3.791 punktą taip:

 

3.791.   licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą  10 litų.“

 

1.65. Išdėstyti 3.80 punktą taip:

 

3.80.     licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais taksi automobiliais išdavimą, pratęsimą                                              10 litų.“

 

1.66. Išdėstyti 3.110 punktą taip:

 

3.110.   licencijos verstis prekyba nefasuotu skystuoju kuru, dyzelinu (dyzeliniais degalais), kitais gazoliais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, išdavimą                                                                                                   400 litų.“

 

1.67. Išdėstyti 3.111 punktą taip:

 

3.111.   licencijos verstis prekyba nefasuotu aviaciniu benzinu, reaktyviniais degalais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, išdavimą              400 litų.“

 

1.68. Išdėstyti 3.119 punktą taip:

 

3.119.   licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintosiomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimą                                            1300 litų.“

 

1.69. Išdėstyti 3.121 punktą taip:

 

3.121.   licencijos supirkti skirtų realizuoti spalvotųjų metalų laužą ir atliekas:

 

3.121.1. išdavimą                                                                                     1200 litų

 

3.121.2. supirkimo vietų adresų įrašymą ar (ir) išbraukimą, supirkėjo pavadinimo ar buveinės adreso licencijoje pakeitimą arba licencijos dublikato išdavimą    300 litų.“

 

1.70. Išdėstyti 3.122 punktą taip:

 

3.122.   licencijos supirkti skirtų realizuoti juodųjų metalų laužą ir atliekas:

 

3.122.1. išdavimą                                                                                     1200 litų

 

3.122.2. supirkimo vietų adresų įrašymą ar (ir) išbraukimą, supirkėjo pavadinimo ar buveinės adreso licencijoje pakeitimą arba licencijos dublikato išdavimą    300 litų.“

 

1.71. Išdėstyti 3.1272 punktą taip:

 

3.1272. apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.1272.1. išdavimą                                                                                    2200 litų

 

3.1272.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                            280 litų.“

 

1.72. Išdėstyti 3.1273 punktą taip:

 

3.1273. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.1273.1. išdavimą                                                                                    2200 litų

 

3.1273.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                            280 litų.“

 

1.73. Išdėstyti 3.1274 punktą taip:

 

3.1274. alyvų atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.1274.1. išdavimą                                                                                    2200 litų

 

3.1274.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                            280 litų.“

 

1.74. Išdėstyti 3.1275 punktą taip:

 

3.1275. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.1275.1. išdavimą                                                                                    2200 litų

 

3.1275.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                            280 litų.“

 

1.75. Išdėstyti 3.1276 punktą taip:

 

3.1276. pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.1276.1. išdavimą                                                                                    2200 litų

 

3.1276.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                            280 litų.“

 

1.76. Išdėstyti 3.140 punktą taip:

 

3.140.   licencijos gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas išdavimą                                                                                     345 litai.“

 

1.77. Išdėstyti 3.141 punktą taip:

 

3.141.   licencijos gaminti psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas išdavimą                                                                                                   345 litai.“

 

1.78. Išdėstyti 3.142 punktą taip:

 

3.142.   licencijos užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu išdavimą                 345 litai.“

 

1.79. Išdėstyti 3.143 punktą taip:

 

3.143.   licencijos užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu išdavimą                                   345 litai.“

 

1.80. Išdėstyti 3.144 punktą taip:

 

3.144.   licencijos užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą                                                    123 litai.“

 

1.81. Išdėstyti 3.145 punktą taip:

 

3.145.   licencijos užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą                                                                       123 litai.“

 

1.82. Išdėstyti 3.156 punktą taip:

 

3.156.   licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais:

 

3.156.1. išdavimą                                                                                     4747 litai

 

3.156.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                             286 litai.“

 

1.83. Išdėstyti 3.157 punktą taip:

 

3.157.   licencijos organizuoti bingą:

 

3.157.1. išdavimą                                                                                     4747 litai

 

3.157.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                             286 litai.“

 

1.84. Išdėstyti 3.158 punktą taip:

 

3.158.   licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę ir (arba) kauliukų lošimus, taip pat lošimus A kategorijos automatais:

 

3.158.1. išdavimą                                                                                     4747 litai

 

3.158.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                             286 litai.“

 

1.85. Išdėstyti 3.159 punktą taip:

 

3.159.   licencijos organizuoti totalizatorių:

 

3.159.1. išdavimą                                                                                     4747 litai

 

3.159.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                             286 litai.“

 

1.86. Išdėstyti 3.160 punktą taip:

 

3.160.   licencijos organizuoti lažybas:

 

3.160.1. išdavimą                                                                                     4747 litai

 

3.160.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                             286 litai.“

 

1.87. Išdėstyti 4.203 punktą taip:

 

4.203.   leidimo įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimą                                                                                                   28 litai.“

 

1.88. Išdėstyti 4.204 punktą taip:

 

4.204.   planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimo išdavimą                                                                   212 litų.“

 

1.89. Išdėstyti 4.221 punktą taip:

 

4.221.   narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimą                                                                        139 litai.“

 

1.90. Išdėstyti 4.222 punktą taip:

 

4.222.   vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos, licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, licencijos informacijos ir (ar) duomenų dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, vertinimą ir pakeitimą  69 litai.“

 

1.91. Išdėstyti 4.231 punktą taip:

 

4.231.   juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti vaistinės ar gamybinės vaistinės veiklos licenciją arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą    1045 litai.“

 

1.92. Išdėstyti 4.232 punktą taip:

 

4.232.   juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti didmeninio platinimo licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą                                                                      2144 litai.“

 

1.93. Išdėstyti 4.233 punktą taip:

 

4.233.   juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti gamybos licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą                                                                                                   3600 litų.“

 

1.94. Išdėstyti 4.234 punktą taip:

 

4.234.   gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų ir į Europos Komisijos sąrašą įrašytų pagalbinių medžiagų geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą                                                                 4241 litas.“

 

1.95. Išdėstyti 4.235 punktą taip:

 

4.235.   didmeninio platinimo įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų geros platinimo praktikos reikalavimus ir geros platinimo praktikos pažymėjimo išdavimą      2245 litai.“

 

1.96. Išdėstyti 4.236 punktą taip:

 

4.236.   kitų valstybių juridinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų filialų vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą                                                                                     7262 litai.“

 

1.97. Išdėstyti 4.241 punktą taip:

 

4.241.   paraiškos registruoti medicininės paskirties produktą, kurio sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų yra medicininės paskirties produktų sąraše, ir kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.241.1.  pirminę ekspertizę (validaciją)                                                    313 litų

 

4.241.2.  dokumentų ir informacijos ekspertizę                                        2459 litai.“

 

1.98. Išdėstyti 4.242 punktą taip:

 

4.242.   paraiškos registruoti medicininės paskirties produktą, kurio sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų nėra medicininės paskirties produktų sąraše, ir kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.242.1.  pirminę ekspertizę (validaciją)                                                    313 litų

 

4.242.2.    dokumentų ir informacijos ekspertizę                                      3522 litai.“

 

1.99. Išdėstyti 4.243 punktą taip:

 

4.243.      paraiškos perregistruoti medicininės paskirties produktą ir kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą                                                 1947 litai.“

 

1.100. Išdėstyti 4.244 punktą taip:

 

4.244.      paraiškos pakeisti medicininės paskirties produkto registracijos pažymėjimo sąlygas bei kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:      

 

4.244.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 313 litų

 

4.244.2.    dokumentų ir informacijos ekspertizę                                      513 litų.“

 

1.101. Išdėstyti 4.251 punktą taip:

 

4.251.      paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų rezultatai:

 

4.251.1.    kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.251.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 313 litų

 

4.251.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę 17891 litas

 

4.251.2.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 2489 litai

 

4.251.3.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  2489 litai

 

4.251.4.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  18566 litai

 

4.251.5.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  29980 litų.“

 

1.102. Išdėstyti 4.252 punktą taip:

 

4.252.      paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai vietoj vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų rezultatų pateikiama atitinkama mokslinė literatūra (išskyrus tradicinius augalinius vaistinius preparatus ir atvejus, kai parengta Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP) monografija):

 

4.252.1.    kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.252.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 313 litų

 

4.252.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę 17891 litas

 

4.252.2.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 2486 litai

 

4.252.3.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 2489 litai

 

4.252.4.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 19064 litai

 

4.252.5.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 29980 litų.“

 

1.103. Išdėstyti 4.253 punktą taip:

 

4.253 .     paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami veikliųjų medžiagų derinimo ikiklinikinių ar klinikinių tyrimų rezultatai:

 

4.253 .1.    kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.253 .1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 313 litų

 

4.253 .1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę        17891 litas

 

4.253 .2.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 2489 litai

 

4.253.3.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 2489 litai

 

4.253.4.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 18805 litai

 

4.253.5.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 29980 litų.“

 

1.104. Išdėstyti 4.254 punktą taip:

 

4.254.      paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų pateikti nereikia, įrodžius, kad vaistinis preparatas yra referencinio preparato, kuris yra arba buvo registruotas bet kurioje Europos ekonominės erdvės valstybėje ne mažiau kaip 8 metus, generinis preparatas:

 

4.254.1.    kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.254 .1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 313 litų

 

4.254 .1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir  informacijos ekspertizę       10294 litai

 

4.254.2.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1589 litai

 

4.254.3.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1589 litai

 

4.254.4.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 11467 litai

 

4.254.5.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 22889 litai.“

 

1.105. Išdėstyti 4.255 punktą taip:

 

4.255.      paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai kito vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas leidžia panaudoti jo vardu registruoto vaistinio preparato, kuris turi tokią pačią veikliųjų medžiagų kokybinę ir kiekybinę sudėtį bei farmacinę formą, registravimo byloje pateiktus farmacinius, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenis:

 

4.255.1.    kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.255 .1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 313 litų

 

4.255 .1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę 10294 litai

 

4.255.2.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1589 litai

 

4.255.3.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1589 litai

 

4.255.4.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 11467 litai

 

4.255.5.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 22889 litai.“

 

1.106. Išdėstyti 4.256 punktą taip:

 

4.256.      paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai paraiška pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:

 

4.256.1.    kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.256.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 313 litų

 

4.256.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę 3321 litas

 

4.256.2.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1320 litų

 

4.256.3.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1320 litų

 

4.256.4.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 3819 litų

 

4.256.5.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 6565 litai.“

 

1.107. Išdėstyti 4.257 punktą taip:

 

4.257.      paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimą:

 

4.257.1.    kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                    

 

4.257.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 313 litų

 

4.257.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę 8272 litai

 

4.257.2.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 799 litai

 

4.257.3.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 799 litai

 

4.257.4.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 9445 litai

 

4.257.5.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 18513 litų.“

 

1.108. Išdėstyti 4.258 punktą taip:

 

4.258.      paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra:

 

4.258.1.    kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.258.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 313 litų

 

4.258.1.2. kokybės ir informacijos ekspertizę                                           2516 litų

 

4.258.2.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 879 litai

 

4.258.3.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 879 litai

 

4.258.4.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 3761 litas

 

4.258.5.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 7877 litai.“

 

1.109. Išdėstyti 4.259 punktą taip:

 

4.259.      paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus:

 

4.259.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 313 litų

 

4.259.2.    kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę 3820 litų.“

 

1.110. Išdėstyti 4.2510 punktą taip:

 

4.2510.    paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra arba yra parengta Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP) monografija:

 

4.2510.1.   kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2510.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                313 litų

 

4.2510.1.2. kokybės ir informacijos ekspertizę                                          3820 litų

 

4.2510.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1084 litai

 

4.2510.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1084 litai

 

4.2510.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 5041 litas

 

4.2510.5.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 10668 litai.“

 

1.111. Išdėstyti 4.2511 punktą taip:

 

4.2511.    paraiškos atnaujinti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.2511.1.   kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                      3620 litų

 

4.2511.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1211 litų

 

4.2511.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1211 litų

 

4.2511.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 6735 litai

 

4.2511.5.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 3735 litai.“

 

1.112. Išdėstyti 4.2512 punktą taip:

 

4.2512.    paraiškos atnaujinti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.2512.1.   kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                      1209 litai

 

4.2512.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 504 litai

 

4.2512.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 504 litai

 

4.2512.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1900 litų

 

4.2512.5.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1900 litų.“

 

1.113. Išdėstyti 4.2513 punktą taip:

 

4.2513.    paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

 

4.2513.1.   kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                      1304 litai

 

4.2513.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 358 litai

 

4.2513.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 358 litai

 

4.2513.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 2295 litai

 

4.2513.5.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 2295 litai.“

 

1.114. Išdėstyti 4.2514 punktą taip:

 

4.2514.    paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant specialią homeopatinių preparatų registravimo procedūrą pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus   1915 litų.“

 

1.115. Išdėstyti 4.2515 punktą taip:

 

4.2515.    paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

 

4.2515.1.   kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                      1915 litų

 

4.2515.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 420 litų

 

4.2515.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 420 litų

 

4.2515.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 3847 litai

 

4.2515.5.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 3847 litai.“

 

1.116. Išdėstyti 4.2516 punktą taip:

 

4.2516.    paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama IA tipo variacijos paraiška:

 

4.2516.1.   kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                      313 litų

 

4.2516.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 254 litai

 

4.2516.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 254 litai

 

4.2516.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 670 litų

 

4.2516.5.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 670 litų

 

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

 

1.117. Išdėstyti 4.2517punktą taip:

 

4.2517.    paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama IB tipo variacijos paraiška:

 

4.2517.1.   kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2517.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                313 litų

 

4.2517.1.2. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                     330 litų

 

4.2517.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  551 litas

 

4.2517.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 551 litas

 

4.2517.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 1102 litai

 

4.2517.5.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  1102 litai

 

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

 

1.118. Išdėstyti 4.2518 punktą taip:

 

4.2518.    paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama II tipo variacijos (išskyrus naujas terapines indikacijas) paraiška:

 

4.2518.1.   kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2518.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                313 litų

 

4.2518.1.2. kokybės arba saugumo ir (arba) veiksmingumo ir (arba) informacijos ekspertizę                                                                                                  1724 litai

 

4.2518.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  1430 litų

 

4.2518.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  1430 litų

 

4.2518.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 4202 litai

 

4.2518.5.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  4202 litai

 

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

 

1.119. Išdėstyti 4.2519 punktą taip:

 

4.2519.    paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama II tipo variacijos – naujos terapinės indikacijos paraiška:

 

4.2519.1.   kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2519.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                313 litų

 

4.2519.1.2. saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę                2634 litų

 

4.2519.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  2023 litai

 

4.2519.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 2023 litai

 

4.2519.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 5770 litų

 

4.2519.5.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  5770 litų

 

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

 

1.120. Išdėstyti 4.2520 punktą taip:

 

4.2520.    paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti sveikatos apsaugos ministro numatytą pakuotės ženklinimą arba pakuotės lapelį:

 

4.2520.1.   kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                      472 litai

 

4.2520.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  460 litų

 

4.2520.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  460 litų

 

4.2520.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 626 litai

 

4.2520.5.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                  626 litai

 

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

 

1.121. Išdėstyti 4.2521 punktą taip:

 

4.2521.    paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti vaistinio preparato klasifikaciją:

 

4.2521.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 313 litų

 

4.2521.2.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                      2214 litų.“

 

1.122. Išdėstyti 4.2522 punktą taip:

 

4.2522.    paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška perleisti rinkodaros teisę                                                                                                 927 litai

 

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

 

1.123. Išdėstyti 4.2523 punktą taip:

 

4.2523.      vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu bei kitais dokumentais ir informacija:

 

4.2523.1.   kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą     786 litai

 

4.2523.2.   kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                    526 litai

 

4.2523.3.   kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 526 litai

 

4.2523.4.   kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                    3417 litų

 

4.2523.5.   kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 3417 litų.“

 

1.124. Išdėstyti 4.2524 punktą taip:

 

4.2524.      kito stiprumo ar kitos farmacinės formos vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu bei kitais dokumentais ir informacija:

 

4.2524.1.   kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą     251 litas

 

4.2524.2.   kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                    146 litai

 

4.2524.3.   kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 146 litai

 

4.2524.4.   kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                    650 litų

 

4.2524.5.   kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                 650 litų.“

 

1.125. Išdėstyti 4.2525 punktą taip:

 

4.2525.      paraiškos registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo leidimo arba ekspertizės pažymos išdavimą                                          1222 litai.“

 

1.126. Išdėstyti 4.2526 punktą taip:

 

4.2526.      paraiškos perregistruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo leidimo arba ekspertizės pažymos išdavimą                             489 litai.“

 

1.127. Išdėstyti 4.2527 punktą taip:

 

4.2527.      paraiškos pakeisti lygiagretaus importo leidimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą                                                                                                 355 litai.“

 

1.128. Išdėstyti 4.26 punktą taip:

 

4.26.       sertifikato, patvirtinančio fizinio asmens teisę teikti slaugos paslaugas, išdavimą                                                                                                  100 litų.“

 

1.129. Išdėstyti 4.27 punktą taip:

 

4.27.       leidimo–higienos paso išdavimą:

 

4.27.1.      objektams iki 35 kv. metrų                                                                         126 litai

 

4.27.2.      objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų                                         183 litai

 

4.27.3.      objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų                                     278 litai

 

4.27.4.      objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų                            394 litai.“

 

1.130. Išdėstyti 4.271 punktą taip:

 

4.271.      leidimo–higienos paso dublikato išdavimą                              11 litų.“

 

1.131. Papildyti šiuo 4.272 punktu:

 

4.272.      leidimo–higienos paso patikslinimą                                         32 litai.“

 

1.132. Papildyti šiuo 4.273 punktu:

 

4.273.      leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus išdavimą   17 litų.“

 

1.133. Išdėstyti 4.281 punktą taip:

 

4.281.      gyventojams skirtos vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą:

 

4.281.1.    vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos spaudoje                                                                                                  482 litai

 

4.281.2.    vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos per radiją                                                                                                  364 litai

 

4.281.3.    vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos per televiziją                                                                                                  433 litai

 

4.281.4.    vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos, skleidžiamos elektroninėmis ryšio priemonėmis                                            433 litai

 

4.281.5.    vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto primenamosios reklamos                                                                                                 134 litai.“

 

1.134. Išdėstyti 4.282 punktą taip:

 

4.282.      specialistams skirtos vaistinio preparato reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą                                                                                   751 litas.“

 

1.135. Išdėstyti 4.283 punktą taip:

 

4.283.      specialistams skirtos vaistinio preparato primenamosios reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą                                                                    140 litų.“

 

1.136.       Išdėstyti 4.284 punktą taip:

 

4.284.      dokumentų, kurie pateikiami norint gauti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, ekspertizę ir ekspertizės pažymos arba leidimo išdavimą                                                                                                 1502 litai.“

 

1.137. Išdėstyti 4.321 punktą taip:

 

4.321.      vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar pervežti joje radioaktyviąsias medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, išdavimą                    138 litai.“

 

1.138. Išdėstyti 4.322 punktą taip:

 

4.322.      vienkartinio leidimo siuntėjui vežti šalies viduje, išvežti ir vežti tranzitu radioaktyviąsias atliekas išdavimą                                           138 litai.“

 

1.139. Išdėstyti 4.323 punktą taip:

 

4.323.      už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, ekspertizę  1200 litų.“

 

1.140. Išdėstyti 4.324 punktą taip:

 

4.324.      už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas vieno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikimu      2075 litai.“

 

1.141. Išdėstyti 4.325 punktą taip:

 

4.325.      už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas dviejų regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų teikimu  2950 litų.“

 

1.142. Papildyti šiuo 4.3210 punktu:

 

4.3210.    už Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo išdavimą                                                        45 litai.“

 

1.143. Išdėstyti 4.79 punktą taip:

 

4.79.       leidimo tirti žemės gelmes išdavimą                                        1000 litų.“

 

1.144. Išdėstyti 4.80 punktą taip:

 

4.80.       leidimo (taip pat pakartotinio) naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą:

 

4.80.1.      angliavandenilių išteklius                                                         3500 litų

 

4.80.2.      vertingųjų mineralų, metalo rūdų išteklius ir žemės gelmių ertmes            2500 litų

 

4.80.3.      požeminio pramoninio ir mineralinio vandens išteklius           1700 litų

 

4.80.4.      kitų naudingųjų iškasenų išteklius                                           1700 litų.“

 

1.145. Išdėstyti 4.801 punktą taip:

 

4.801.      leidimo išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimą:

 

4.801.1.    negrąžinamai, jeigu geologinės vertybės priklauso valstybei nuosavybės teise                                                                                                 200 litų

 

4.801.2.    negrąžinamai, jeigu geologinės vertybės nepriklauso valstybei nuosavybės teise, arba laikinai, neatsižvelgiant į geologinių vertybių nuosavybės formą       50 litų.“

 

1.146. Išdėstyti 4.204 punktą taip:

 

4.204.     motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimo, tarptautinio kvalifikacijos liudijimo, šių liudijimų dublikatų išdavimą       40 litų.“

 

1.147. Papildyti šiuo 4.2061 punktu:

 

4.2061.    keleivinio vidaus vandenų laivo liudijimo, šio liudijimo dublikato išdavimą                                                                                                 40 litų.“

 

1.148. Papildyti šiuo 4.2062 punktu:

 

4.2062.    vienkartinio reiso leidimo, šio leidimo dublikato išdavimą      40 litų.“

 

1.149. Išdėstyti 4.211 punktą taip:

 

4.211.     vidaus vandenų transporto priemonės bilieto, mažojo laivo bilieto dublikato išdavimą                                                                                   20 litų.“

 

1.150. Išdėstyti 4.2151 punktą taip:

 

4.2151.    vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzamino perlaikymą                                         30 litų.“

 

1.151. Išdėstyti 4.241 punktą taip:

 

4.241.     vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančiojo įrenginio ir plūduriuojančiosios priemonės neeilinę ir dokinę techninę apžiūrą            200 litų.“

 

1.152. Papildyti šiuo 4.2421 punktu:

 

4.2421.    vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančiojo įrenginio ir plūduriuojančiosios priemonės statybos priežiūrą                    1000 litų.“

 

1.153. Išdėstyti 4.243 punktą taip:

 

4.243.     vidaus vandenų prieplaukos esamos būklės patikrinimą          100 litų.“

 

1.154. Išdėstyti 4.2431punktą taip:

 

4.2431.    nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų kasmetinę ir neeilinę techninę apžiūrą                                                          25 litai.“

 

1.155. Papildyti šiuo 4.2432 punktu:

 

4.2432.    vidaus vandenų uosto esamos būklės patikrinimą                   225 litai.“

 

1.156. Išdėstyti 4.248 punktą taip:

 

4.248.     mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių variklių galingumas nuo 75 iki 110 kW (100 AG iki 150 AG), techninę apžiūrą    105 litai.“

 

1.157. Išdėstyti 4.2481 punktą taip:

 

4.2481.    mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių variklių galingumas daugiau kaip 110 kW (daugiau kaip 150 AG), techninę apžiūrą                                                                                                 145 litai.“

 

1.158. Pripažinti netekusiu galios 4.258 punktą.

 

1.159. Pripažinti netekusiu galios 4.259 punktą.

 

1.160. Pripažinti netekusiu galios 4.271 punktą.

 

1.161. Išdėstyti 4.284 punktą taip:

 

4.284.     geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimą registre     40 litų.“

 

1.162. Išdėstyti 4.2841 punktą taip:

 

4.2841.    geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimo registre pažymėjimo dublikato išdavimą                                                                   17 litų.“

 

1.163.       Išdėstyti 4.285 punktą taip:

 

4.285.     geležinkelio riedmens ar konteinerio duomenų atnaujinimą registre          14 litų.“

 

1.164.       Išdėstyti 4.2851 punktą taip:

 

4.2851.    geležinkelio riedmens ar konteinerio išregistravimą iš registro       24 litai.“

 

1.165. Išdėstyti 4.2852 punktą taip:

 

4.2852.    asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą, pažymėjimo išdavimą      180 litų.“

 

1.166. Išdėstyti 4.2854 punktą taip:

 

4.2854.    leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, išdavimą                                474 litai.“

 

1.167. Išdėstyti 4.2855 punktą taip:

 

4.2855.    mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą   554 litai.“

 

1.168. Išdėstyti 4.2856 punktą taip:

 

4.2856.    saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) turi eismo saugos valdymo sistemą, išdavimą       1794 litai.“

 

1.169. Išdėstyti 4.2857 punktą taip:

 

4.2857.    saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) turi eismo saugos valdymo sistemą, liudijimo dublikato išdavimą                                                                                   210 litų.“

 

1.170. Išdėstyti 4.2859 punktą taip:

 

4.2859.    saugos sertifikato B dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, išdavimą                                                             2436 litai.“

 

1.171. Išdėstyti 4.28510 punktą taip:

 

4.28510.  saugos sertifikato dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, dublikato išdavimą                                             210 litų.“

 

1.172. Išdėstyti 4.28512 punktą taip:

 

4.28512.  įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi eismo saugos valdymo sistemą, išdavimą                                                      2416 litų.“

 

1.173. Išdėstyti 4.28513 punktą taip:

 

4.28513.  įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi eismo saugos valdymo sistemą, dublikato išdavimą                                      212 litų.“

 

1.174. Išdėstyti 4.28515 punktą taip:

 

4.28515.  atestato, kuriuo suteikiama įmonei teisė atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, išdavimą                        1038 litai.“

 

1.175. Išdėstyti 4.28516 punktą taip:

 

4.28516.  atestato, kuriuo suteikiama įmonei teisė atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, pakeitimą pasikeitus įmonės pavadinimui ar buveinės adresui                                                                   128 litai.“

 

1.176.       Išdėstyti 4.28518 punktą taip:

 

4.28518.  valstybinės reikšmės magistralės geležinkelių linijos įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                                                                                   280 litų už

 

kilometrą.“

 

1.177. Išdėstyti 4.28519 punktą taip:

 

4.28519.  regioninės reikšmės magistralės geležinkelių linijos įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                                                                                   231 litas už

 

kilometrą.“

 

1.178. Išdėstyti 4.28520 punktą taip:

 

4.28520.  aukščiausios klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą     774 litai.“

 

1.179. Išdėstyti 4.28521 punktą taip:

 

4.28521.  I klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą       543 litai.“

 

1.180. Išdėstyti 4.28522 punktą taip:

 

4.28522.  II klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą       345 litai.“

 

1.181. Išdėstyti 4.28523 punktą taip:

 

4.28523.  III klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą       253 litai.“

 

1.182. Išdėstyti 4.28524 punktą taip:

 

4.28524.  IV klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą       198 litai.“

 

1.183. Išdėstyti 4.28525 punktą taip:

 

4.28525.  privažiuojamojo geležinkelio kelio įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą     155 litai už

 

kilometrą.“

 

1.184. Išdėstyti 4.28526 punktą taip:

 

4.28526.  valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymų dublikatų išdavimą                                                                   38 litai.“

 

1.185. Išdėstyti 4.28527 punktą taip:

 

4.28527.  aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymų dublikatų išdavimą                                                                                                 38 litai.“

 

1.186. Išdėstyti 4.28528 punktą taip:

 

4.28528.  privažiuojamojo geležinkelio kelio įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos dublikato išdavimą                                                                                                 38 litai.“

 

1.187. Išdėstyti 4.28529 punktą taip:

 

4.28529.  valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymų išdavimą                                              25 litai.“

 

1.188. Išdėstyti 4.28530 punktą taip:

 

4.28530.  aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymų išdavimą                                                                     25 litai.“

 

1.189. Išdėstyti 4.28531 punktą taip:

 

4.28531.  privažiuojamojo geležinkelio kelio išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymos išdavimą   25 litai.“

 

1.190. Išdėstyti 4.28532 punktą taip:

 

4.28532.  valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymų išdavimą                             38 litai.“

 

1.191. Išdėstyti 4.28533 punktą taip:

 

4.28533.  aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymų išdavimą                                                                                   38 litai.“

 

1.192. Išdėstyti 4.28534 punktą taip:

 

4.28534.  privažiuojamojo geležinkelio kelio duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymos išdavimą      38 litai.“

 

1.193. Išdėstyti 4.28535punktą taip:

 

4.28535.  darbuotojų, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, egzaminavimą           77 litai.“

 

1.194. Išdėstyti 4.28537punktą taip:

 

4.28537.  krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų egzaminavimą   77 litai.“

 

1.195. Išdėstyti 4.28539punktą taip:

 

4.28539.  atestato, kuriuo suteikiama įmonei teisė atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, dublikato išdavimą        124 litai.“

 

1.196. Išdėstyti 4.28540 punktą taip:

 

4.28540.  saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) turi eismo saugos valdymo sistemą, pakeitimą     210 litų.“

 

1.197. Išdėstyti 4.28541punktą taip:

 

4.28541.  saugos sertifikato B dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, pakeitimą                                                            232 litai.“

 

1.198. Išdėstyti 4.28542 punktą taip:

 

4.28542.  įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi eismo saugos valdymo sistemą, pakeitimą                                                     212 litų.“

 

1.199. Išdėstyti 4.28543 punktą taip:

 

4.28543.  įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje B dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, pakeitimą       212 litų.“

 

1.200. Išdėstyti 4.28544punktą taip:

 

4.28544.  saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) turi eismo saugos valdymo sistemą, galiojimo atnaujinimą                                                                                                 212 litų.“

 

1.201. Išdėstyti 4.28545punktą taip:

 

4.28545.  saugos sertifikato B dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, galiojimo atnaujinimą                                         232 litai.“

 

1.202. Išdėstyti 4.28546 punktą taip:

 

4.28546.  įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi eismo saugos valdymo sistemą, galiojimo atnaujinimą                                  212 litų.“

 

1.203. Išdėstyti 4.28547 punktą taip:

 

4.28547.  įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje B dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, galiojimo atnaujinimą                                                                                                 212 litų.“

 

1.204. Išdėstyti 4.28548punktą taip:

 

4.28548.  įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, dublikato išdavimą    212 litų.“

 

1.205. Išdėstyti 4.28549punktą taip:

 

4.28549.  įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, išdavimą  2726 litai.“

 

1.206. Išdėstyti 4.2873punktą taip:

 

4.2873.    pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose, papildymą, patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo įmonės                                        300 litų.“

 

1.207. Išdėstyti 4.2874punktą taip:

 

4.2874.    pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose, dublikato išdavimą           300 litų.“

 

1.208. Išdėstyti 4.291 punktą taip:

 

4.291.     licencijos gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, verstis alkoholio produktų ir tabako gaminių didmenine prekyba papildymą produkcijos pavadinimais, sandėlių ir gamybos vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šių licencijų patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo įmonės                                                                                      300 litų.“

 

1.209. Išdėstyti 4.2911 punktą taip:

 

4.2911.    licencijos verstis tabako auginimu papildymą sandėlių ir auginimo vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šios licencijos patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo ūkininko ar įmonės       300 litų.“

 

1.210. Išdėstyti 4.292 punktą taip:

 

4.292.     licencijos verstis tabako auginimu, gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, verstis alkoholio produktų ir tabako gaminių didmenine prekyba dublikato išdavimą                                                                   300 litų.“

 

1.211. Išdėstyti 4.297 punktą taip:

 

4.297.     leidimo eksportuoti, išvežti iš Lietuvos Respublikos, leidimo importuoti, įvežti į Lietuvos Respubliką, leidimo gabenti per Lietuvos Respubliką tranzitu sprogmenis, priskirtus pirmosios pavojingumo klasės kroviniams (išskyrus civilines pirotechnikos priemones), neįtrauktiems į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą ir į 2000 m. birželio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2000 I ir IV priedus:

 

4.297.1.    išdavimą                                                                                   110 litų

 

4.297.2.    patikslinimą (papildymą) ar dublikato išdavimą                      110 litų.“

 

1.212. Išdėstyti 4.325 punktą taip:

 

4.325.     leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą                            5107 litai.“

 

1.213. Išdėstyti 4.326 punktą taip:

 

4.326.     leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą                                  5107 litai.“

 

1.214. Išdėstyti 4.327 punktą taip:

 

4.327.     leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą                   5107 litai.“

 

1.215. Išdėstyti 4.3271 punktą taip:

 

4.3271.    leidimo įsteigti totalizatoriaus ir lažybų punktą išdavimą        1795 litų.“

 

1.216. Išdėstyti 4.328 punktą taip:

 

4.328.     leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną, ar lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą                                                                         1720 litų.“

 

1.217. Išdėstyti 4.343 punktą taip:

 

4.343.     licencijos verstis prekyba nefasuotu skystuoju kuru, dyzelinu (dyzeliniais degalais), kitais gazoliais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                      100 litų.“

 

1.218. Išdėstyti 4.344 punktą taip:

 

4.344.     licencijos verstis prekyba nefasuotu aviaciniu benzinu, reaktyviniais degalais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                           100 litų.“

 

1.219. Išdėstyti 4.3511 punktą taip:

 

4.3511.    didmeninės suskystintųjų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą            1300 litų.“

 

1.220. Išdėstyti 4.3512 punktą taip:

 

4.3512.    mažmeninės suskystintųjų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą           1300 litų.“

 

1.221. Išdėstyti 4.353 punktą taip:

 

4.353 .    statybos leidimo išdavimą                                                        860 litų.“

 

1.222. Išdėstyti 4.3531 punktą taip:

 

4.3531.    statybos leidimo perregistravimą naujo statytojo vardu          380 litų.“

 

1.223. Išdėstyti 4.354 punktą taip:

 

4.354.     statybos leidimo griauti statinį išdavimą                                  700 litų.“

 

1.224. Išdėstyti 4.3541 punktą taip:

 

4.3541.    statybos leidimo griauti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu       320 litų.“

 

1.225. Išdėstyti 4.385 punktą taip:

 

4.385.     laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimą                                                                                                 112 litų.“

 

1.226. Išdėstyti 4.386 punktą taip:

 

4.386.     laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato išdavimą                                                                                   73 litai.“

 

1.227. Išdėstyti 4.387 punktą taip:

 

4.387.     laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimą                                                                                   116 litų.“

 

1.228. Išdėstyti 4.388 punktą taip:

 

4.388.     laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato išdavimą                                                                   77 litai.“

 

1.229. Išdėstyti 4.389 punktą taip:

 

4.389.     leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą    112 litų.“

 

1.230. Išdėstyti 4.390 punktą taip:

 

4.390.     leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato išdavimą                                                                                                 73 litai.“

 

1.231. Išdėstyti 4.391 punktą taip:

 

4.391.     leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą    116 litų.“

 

1.232. Išdėstyti 4.392 punktą taip:

 

4.392.     leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato išdavimą                                                                                   77 litai.“

 

1.233. Išdėstyti 4.393 punktą taip:

 

4.393.     leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimo sustabdymo liudijimo išdavimą                                                                    116 litų.“

 

1.234. Išdėstyti 4.394 punktą taip:

 

4.394.     laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą                              112 litų.“

 

1.235. Išdėstyti 4.395 punktą taip:

 

4.395.     laivo įgulos minimumo liudijimo dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą                                                                                   73 litai.“

 

1.236. Išdėstyti 4.396 punktą taip:

 

4.396.     laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro liudijimo išdavimą                                                                                   112 litų.“

 

1.237. Išdėstyti 4.448 punktą taip:

 

4.448.     įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo pažymėjimo išdavimą                                                               120 litų.“

 

1.238. Išdėstyti 4.449 punktą taip:

 

4.449.     įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant 2 rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą                                            130 litų.“

 

1.239. Išdėstyti 4.450 punktą taip:

 

4.450.     įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant 3 rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą                                            140 litų.“

 

1.240. Išdėstyti 4.451 punktą taip:

 

4.451.     įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant 4 ir daugiau rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą                       150 litų.“

 

1.241. Išdėstyti 4.471 punktą taip:

 

4.471.     pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą                                4600 litų.“

 

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2008 m. liepos 1 dienos.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius