VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. 2B-290 „DĖL TECHNINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

 

2008 m. gruodžio 19 d. Nr. 2B-509

Vilnius

 

Pakeičiu Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (Žin., 2008, Nr. 88-3550, Nr. 106-4073):

1. išdėstau 1 punktą taip:

„1. Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai nustato reikalavimus, kuriuos kelių transporto priemonės (toliau – transporto priemonės) turi atitikti atliekant jų privalomąją techninę apžiūrą (toliau – apžiūra), apžiūros atlikimo metu taikomus kontrolės būdus ir transporto priemonių techninės būklės vertinimo kriterijus.“;

2. išdėstau 101 kodą taip:

Kodas

Tipas, markė, modelis, identifikavimo numeriai ir dokumentai

101

Techniniai reikalavimai

1. Transporto priemonės savininkas arba valdytojas privalo pateikti reikalingus dokumentus, nurodytus Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 (Žin., 2008, Nr. 126-4826, Nr. 130) (toliau – Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas).

2. Identifikavimo numeriai turi būti švarūs ir gerai įskaitomi.

3. Identifikuojami transporto priemonės duomenys turi atitikti duomenis, nurodytus pateikiamuose dokumentuose.

4. Identifikavimo numeriai (kėbulo, važiuoklės) neturi turėti klastojimo arba pakeitimo požymių.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepateikti reikalingi dokumentai

 

X

 

identifikavimo numeriai neįskaitomi

 

X

 

identifikuojami transporto priemonės duomenys neatitinka duomenų nurodytų pateikiamuose dokumentuose

 

X

 

identifikavimo numeriai (kėbulo, važiuoklės) turi klastojimo arba pakeitimo požymių

 

X

 

“;

3. išdėstau 201–203 kodus taip:

Kodas

Žibintų ir atšvaitų konstrukcija bei techninė būklė

201

Techniniai reikalavimai

1. Žibintai ir jų elementai privalo būti patikimai ir taisyklingai pritvirtinti (užfiksuoti).

2. Transporto priemonėje įrengtų apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas ir spalvinė gama turi atitikti jos gamybos metu galiojusius reikalavimus arba gamintojo numatytą konstrukciją. Žibinte įrengtas šviesos šaltinis (kaitrinė lemputė, dujų išlydžio lemputė, šviesos diodas (LED) ar kt.) turi atitikti to žibinto gamintojo numatytą šviesos šaltinį ir žibinto komplektaciją (valymo, reguliavimo ir kt. įranga).

Transporto priemonių, kurioms atitikties įvertinimas taikytinas po 2004 m. gegužės 1 d. pagal Naudotų kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo taisykles, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 2B-391 (Žin., 2003, Nr. 122-5567) (toliau – Naudotų kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo taisyklės), įrengtų apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas ir spalvinė gama turi atitikti Naudotų kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo taisyklių reikalavimus.

Transporto priemonių, Lietuvoje pirmą kartą įregistruotų po 2009 m. balandžio 29 d., apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai turi atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 348 (toliau – Pagrindiniai techniniai reikalavimai), I arba II dalies I skyriaus reikalavimus. Šių transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai turi būti paženklinti sertifikavimo ženklais, kaip numatyta Pagrindiniuose techniniuose reikalavimuose.

3. Sklaidytuvai turi būti švarūs, be didesnių įtrūkimų ar kitų pažeidimų. Jie neturi būti labai išblukę.

4. Reflektoriai turi būti nedeformuoti, vidinis paviršius neturi būti pastebimai praradęs atspindinčių savybių arba paveiktas korozijos.

5. Draudžiamas bet koks sklaidytuvų uždengimas, apdirbimas ir techninių savybių keitimas.

6. Draudžiama dažyti lemputes.

7. Posūkių rodikliai ir avarinės signalizacijos žibintai turi mirksėti nustatytu dažniu, visi kiti žibintai – ne.

8. Draudžiama naudoti nenumatytus arba draudžiamus naudoti apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus.

9. Jeigu tos pačios paskirties žibintų skaičius yra porinis, tos pačios paskirties vienos poros žibintai turi būti vienodi ir simetriškai išdėstyti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

PASTABOS:

1. Šio kodo reikalavimai taikomi tikrinant transporto priemones pagal 202–207 ir 209–213 kodus.

2. Leidžiama įrengti kitų markių ir modelių transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus, tačiau jei tai yra artimųjų ar tolimųjų šviesų žibintai, tuomet turi būti atlikta techninė ekspertizė.

3. Šio kodo 5 punkto reikalavimai netaikomi krašto apsaugos sistemoje naudojamoms transporto priemonėms.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti žibintai

 

X

 

sklaidytuvai nešvarūs, pažeisti, labai išblukę

 

X

 

pažeisti reflektoriai

 

X

 

sklaidytuvai papildomai uždengti, pakeistos jų techninės savybės

 

X

 

naudojamos dažytos lemputės

 

X

 

žibintai, išskyrus posūkių rodiklius, mirksi

 

X

 

panaudoti nenumatyti arba draudžiami apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai

 

X

 

transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas ar spalvinė gama neatitinka jos gamybos metu galiojusių reikalavimų arba gamintojo numatytos konstrukcijos

 

X

 

žibinte įrengtas šviesos šaltinis (kaitrinė lemputė, dujų išlydžio lemputė, šviesos diodas (LED) ar kt.) neatitinka to žibinto gamintojo numatyto šviesos šaltinio ir žibinto komplektacijos (valymo, reguliavimo ir kt. įranga).

 

X

 

transporto priemonių, kurioms atitikties įvertinimas taikytinas po 2004 m. gegužės 1 d. pagal Naudotų kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo taisykles, įrengtų apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas ir spalvinė gama neatitinka Naudotų kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo taisyklių reikalavimų

 

X

 

transporto priemonių, Lietuvoje pirmą kartą įregistruotų po 2009 m. balandžio 29 d., apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai neatitinka Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms I arba II dalies I skyriaus reikalavimų; šių transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai nėra paženklinti sertifikavimo ženklais, kaip numatyta Pagrindiniuose

 

X

 

techniniuose reikalavimuose kelių transporto priemonėms

 

 

 

nevienodi ar nesimetriškai išdėstyti tos pačios paskirties vienos poros žibintai

 

X

 

 

Kodas

Artimųjų šviesų žibintai

202

Techniniai reikalavimai

1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo įsijungti išjungus tolimųjų šviesų žibintus.

2. Skaičius:

2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2;

2.2. M ir N kategorijų transporto priemonėse – 2.

3. Draudžiama naudoti žibintus, skirtus eismui kaire puse.

4. Privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą jei tai numatyta gamintojo.

5. Turi būti sureguliuoti pagal gamintojo nurodytą normatyvą. Leidžiama skleidžiamos šviesos srauto pokrypio tolerancija ± 0,7 %.

6. Šviesos srauto pokrypis, jei nėra gamintojo nurodyto normatyvo, matuojamas esant nepakrautai transporto priemonei ir priklauso nuo žibinto įrengimo aukščio H2 (matuojamas nuo žemiausio žibinto sklaidytuvo krašto iki grindų) ir turi būti šiose ribose:

6.1. kai H2 ≤ 1,0 m, leistinos ribos nuo 0,5 % iki 2,5 %;

6.2. kai H2 > 1,0 m, leistinos ribos nuo 1,0 % iki 3,0 %;

6.3. N3G klasės automobiliams, kurių žibintų aukštis didesnis kaip 1200 mm, leistinos ribos nuo 1,5 % iki 3,5 %.

7. Žibintų atidengimo / uždengimo sistema, jeigu ji įrengta, privalo veikti.

8. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia

 

X

 

netinkamas įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

panaudoti žibintai, skirti eismui kaire kelio puse

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

netinkamai sureguliuoti

 

X

 

įjungus žibintus, jie neatsidengia

 

X

 

išjungus žibintus, jie neužsidengia

X

 

 

 

Kodas

Tolimųjų šviesų žibintai

203

Techniniai reikalavimai

1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams (privalo įsijungti bent du žibintai M ir N kategorijų transporto priemonėse). Privalo išsijungti visi tolimųjų šviesų žibintai, perjungus tolimąsias šviesas į artimąsias.

2. Skaičius:

2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2;

2.2. M kategorijos ir N1, N2 klasių transporto priemonėse turi būti porinis žibintų skaičius, bet ne daugiau kaip 4, o N3 klasės – ne daugiau kaip 6, tačiau vienu metu gali šviesti ne daugiau kaip 4 žibintai.

3. Privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą, jei tai numatyta gamintojo.

4. Skleidžiamos šviesos srauto pokrypis turi būti nuo 0 iki 1,0 %, jei tolimųjų šviesų žibintai įrengti atskirai nuo artimųjų šviesų žibintų.

5. Žibintų atidengimo / uždengimo sistema, jei ji įrengta, privalo veikti.

6. Esant įjungtiems žibintams, prietaisų skydelyje privalo užsidegti tolimųjų šviesų žibintų įjungimo kontrolinė lemputė.

7. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia

 

X

 

netinkamas įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

netinkamai sureguliuoti

 

X

 

įjungus žibintus, jie neatsidengia

 

X

 

išjungus žibintus, jie neužsidengia

X

 

 

neveikia kontrolinė lemputė

 

X

 

“;

4. išdėstau 205 kodą taip:

Kodas

Gabaritiniai žibintai

205

Techniniai reikalavimai

1. Įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, vienu metu privalo įsijungti (išsijungti) visi įrengti gabaritiniai žibintai.

2. Esant įjungtiems žibintams, turi užsidegti gabaritinių žibintų kontrolinė lemputė arba prietaisų skydelio apšvietimas.

3. Spalva: priekinių – balta, galinių – raudona, šoninių – geltona, gali būti raudonos spalvos, jei šie žibintai nuo vertikaliosios ašies, einančios per toliausiai išsikišusią galinę transporto priemonės kėbulo dalį, nutolę ne daugiau kaip per 1 m.

4. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia

 

X

 

nedega kontrolinė lemputė

X

 

 

nedega kontrolinė lemputė ir (arba) prietaisų skydelio apšvietimas

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

neįrengti, kur numatyta, arba netaisyklingai įrengti šoniniai gabaritiniai žibintai

 

X

 

nešviečia tik vienas galinis gabaritinis žibintas, jeigu jis yra sujungtas su kitu tame pačiame korpuse esančiu gabaritinių žibintu

X

 

 

“;


5. išdėstau 616 kodą taip:

Kodas

Stiklai (šviesos laidumas, matomumas)

616

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti panaudoti konkrečiam modeliui numatyti ir tinkami stiklai.

2. Draudžiamas bet koks stiklų, patenkančių į priekinį vairuotojo matymo lauką 180 laipsnių kampu, papildomas apdorojimas (tamsinimas, šviesinimas, apipurškimas, apklijavimas bet kokia plėvele ir t. t.), išskyrus, kad transporto priemonės priekinio stiklo viršutinė dalis gali būti papildomai užtamsinta (ne plačiau kaip 15 cm nuo iš transporto priemonės salono matomo stiklo viršutinio krašto).

3. Transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu, šviesos laidumas turi būti ne mažesnis negu:

– 75 % priekinio stiklo;

– 70 % priekinių šoninių bei priekinių durų stiklų.

4. Neturi būti stiklo defektų (pažeidimų), trukdančių vairuotojui matyti kelią.

5. Turi būti sertifikuoti ir pažymėti sertifikavimo ženklais.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, identifikuojant sertifikavimo ženklus arba matuojant*.

 

PASTABA. 3 punkte išvardytus transporto priemonės stiklus papildomai tamsinti leidžiama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

panaudoti nenumatyti ar netinkami konkrečiam modeliui stiklai

 

X

 

transporto priemonės priekinis stiklas, patenkantis į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu, papildomai apdorotas arba jo šviesos laidumas mažesnis negu 75 % (žymėjimas AS-3, V-VI)

 

X

 

transporto priemonės priekinis šoninis ar priekinių durų stiklai, patenkantys į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu, papildomai apdoroti arba jų šviesos laidumas mažesnis negu 70 % (žymėjimas AS-3, V-VI)

 

X

 

transporto priemonės priekinio stiklo viršutinė dalis užtamsinta plačiau kaip 15 cm

 

X

 

yra stiklo defektų, trukdančių vairuotojui matyti kelią

 

X

 

nesertifikuoti ir nepažymėti sertifikavimo ženklais

 

X

 

“;

6. išdėstau 619 kodą taip:

Kodas

Galinio vaizdo veidrodžiai (vidinis, išoriniai)

619

Techniniai reikalavimai

1. M1 ir N1 klasių transporto priemonėse privalo būti įrengti I ir III klasės veidrodžiai. I klasės veidrodžio neprivaloma įrengti, jei jis nerodo galinio vaizdo. Kaip alternatyva III klasės veidrodžiams gali būti įrengti II klasės veidrodžiai. Gali būti įrengti II, IV1, V2 ar VI3 klasės veidrodžiai.

2. M2 ir M3 klasių transporto priemonėse privalo būti įrengti II klasės veidrodžiai – vienas veidrodis turi būti vairuotojo, 0 kitas keleivio pusėje. Gali būti įrengti I, IV1, V2 ar VI3 klasės veidrodžiai.

3. N2 klasės transporto priemonėse, kurių masė ne didesnė kaip 7,5 tonos, privalo būti įrengti II, IV ir V klasės veidrodžiai. II klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. IV klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. V klasės veidrodis turi būti įrengtas keleivio pusėje, neprivaloma įrengti vairuotojo pusėje, tačiau jei jis įrengtas, jis turi būti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. Gali būti įrengtas I klasės veidrodis ar VI klasės veidrodis, tačiau jis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

4. N2 klasės transporto priemonėse, kurių masė didesnė kaip 7,5 tonos, ir N3 klasės transporto priemonėse privalo būti įrengti II, IV, V ir VI klasės veidrodžiai. II ir IV klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, 0 kitas keleivio pusėje. V klasės veidrodis turi būti įrengtas keleivio pusėje, neprivaloma įrengti vairuotojo pusėje, tačiau jei jis įrengtas, jis turi būti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. VI klasės veidrodis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. Gali būti įrengtas I klasės veidrodis.

5. Veidrodžiai turi būti be pažeidimų ir patikimai pritvirtinti.

6. Jei transporto priemonėje įrengtas sukabinimo įtaisas, galinis langas uždengtas arba užtamsintas, iš abiejų transporto priemonės pusių turi būti įrengti išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai.

7. Mokomosiose transporto priemonėse papildomai turi būti įrengta:

7.1. M1 ir N1 klasių transporto priemonėse – išorinis veidrodis vairuotojui dešinėje pusėje, du išoriniai veidrodžiai instruktoriui iš abiejų pusių;

7.2. kitų klasių transporto priemonėse – du išoriniai veidrodžiai iš abiejų pusių instruktoriui.

8. L1e ir L2e klasės transporto priemonėse turi būti vienas veidrodis kairėje pusėje.

9. L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e klasių transporto priemonėse turi būti veidrodžiai iš abiejų pusių.

 

1 Jei transporto priemonėje įrengti IV klasės veidrodžiai – vienas jų turi būti vairuotojo, 0 kitas (arba kitas) keleivio pusėje.

2 Jei transporto priemonėje įrengti V klasės veidrodžiai – vienas jų turi būti įrengtas vairuotojo pusėje, 0 kitas keleivio pusėje. Abu veidrodžiai turi būti įrengti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

3 Jei transporto priemonėje įrengtas VI klasės veidrodis, jis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

 

PASTABOS:

1. Veidrodžių klasės nurodytos Netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose įrengti netiesioginio matymo įtaisai, tipo patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 2B-281 (Žin., 2005, Nr. 119-4321) (toliau – Netiesioginio matymo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklės), 6 priede.

2. Nuo 2009 m. sausio 1 d. visose jau registruotose N2 ir N3 klasių transporto priemonėse turi būti įrengti IV ir V klasės veidrodžiai ar netiesioginio matymo įtaisai, kaip numatyta Netiesioginio matymo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklių 6 priede arba 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies pakeičiančios Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinančios Direktyvą 71/127/EEB (OL, 2004 L 25, p. 1) (toliau – Direktyva 2003/97/EB), III priedo lentelėje.

3. IV ir V klasės veidrodžiai neprivalomi:

3.1. N2 ir N3 klasių transporto priemonėms, įregistruotoms iki 2000 m. sausio 1 d.;

3.2. N2 klasės transporto priemonėms, kurių didžiausia bendroji leistina masė neviršija 7,5 tonos ir kuriose neįmanoma įrengti V klasės veidrodžio taip, kad jis atitiktų šias sąlygas:

3.2.1. kai transporto priemonė yra pakrauta tiek, kiek maksimaliai techniškai leidžiama, nė viena veidrodžio, kad ir kokia būtų jo reguliavimo padėtis, dalis nuo žemės paviršiaus nebūtų nutolusi mažiau negu 2 metrai (gali būti toleruojama + 10 cm);

3.2.2. veidrodis būtų visiškai matomas vairuotojui, kai jis sėdi prie vairo.

3.3. N2 ir N3 klasių transporto priemonėms, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal Direktyvos 2003/97/EB reikalavimus iki 2007 m. sausio 26 d., tačiau keleivio pusėje įdiegtos kitos netiesioginio matymo priemonės apima ne mažiau kaip 95 proc. viso pagal Netiesioginio matymo įtaisų taisykles arba Direktyvos 2003/97/EB per IV ir V klasės veidrodžius matomo žemės paviršiaus lauko.

4. VI klasės veidrodžiai privalomi N2 klasės, didesnės kaip 7,5 tonos bendrosios masės, ir N3 klasės transporto priemonėms, registruotoms po 2007 m. sausio 27 d.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra ar nepakankamas veidrodžių skaičius, kaip numatyta gamintojo

 

X

 

veidrodžiai turi pažeidimų, nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

N2 ir N3 klasių transporto priemonėse, registruotose po 2000 m. sausio 1 d., nėra įrengta IV ir V klasės veidrodžių arba netiesioginio matymo įtaisų, apimančių ne mažiau kaip 95 proc. per IV ir V klasės veidrodžius matomo žemės paviršiaus lauko

X

 

 

“;

7. išdėstau 707 kodą taip:

Kodas

Maitinimo sistema

707

Techniniai reikalavimai

1. Maitinimo sistemos elementai turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų dėl senėjimo, mechaninio poveikio ar panašiai.

3. Turi būti gamintojo numatyti maitinimo sistemos elementai.

4. Transporto priemonė su joje įrengta dujų maitinimo sistema turi atitikti 13-os grupės reikalavimus.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti maitinimo sistemos elementai

 

X

 

yra didesnių pažeidimų dėl senėjimo, mechaninio poveikio ar panašiai

 

X

 

nėra gamintojo numatytų maitinimo sistemos elementų

 

X

 

transporto priemonė su joje įrengta dujų maitinimo sistema neatitinka 13-os grupės reikalavimų

 

X

 

“;

8. išdėstau 1101 kodą taip:

Kodas

Dokumentai

1101

Techniniai reikalavimai

Turi būti pateikti dokumentai, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepateikti arba negaliojantys dokumentai

 

X

 

“;

9. išdėstau 12 grupės pavadinimą taip:

„12 grupė. Papildomi reikalavimai saugioms transporto priemonėms“;

10. išdėstau 1201 kodą taip:

Kodas

Dokumentai

1201

Techniniai reikalavimai

Turi būti pateikti dokumentai, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABA. Jeigu Lietuvoje nėra priekabos (puspriekabės) gamintojo atstovo, turinčio teisę išduoti eismo saugumo sertifikatą, jį nustatyta tvarka išduoda techninės apžiūros įmonė.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

 

nepateikti arba negaliojantys dokumentai

 

X

 

 

“;

11. išdėstau 1301 kodą taip:

Kodas

Įrašai dokumentuose

1301

Techniniai reikalavimai

1. Transporto priemonių registracijos liudijimo grafoje „degalai“ turi būti įrašas „benzinas / dujos“ arba „dujos“.

2. Transporto priemonės valdytojas turi pateikti suskystintų naftos dujų (SND) įrangos sumontavimo pažymą, kurioje turi būti nurodyta įmonės, sumontavusios dujų įrangą, rekvizitai, sumontuotų pagrindinių dujų įrangos elementų gamintojas bei sertifikavimo numeriai ir sumontavimo data.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABOS:

1. 1 punkto reikalavimas taikomas automobiliams, registruotiems Lietuvoje po 2006 m. lapkričio 1 d., kuriuose įrengta dujų įranga.

2. Sumontavimo pažymos privalu reikalauti tuo atveju, kai transporto priemonės pirmosios registracijos Lietuvoje data yra po 2006 m. lapkričio 1 d. ir suskystintų naftos dujų (SND) įrangos sumontavimo data yra po 2006 m. lapkričio 1 d., jei nustatoma, kad įranga yra sumontuota ne automobilio gamintojo, t. y. kai transporto priemonė yra perdirbta.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

registracijos liudijimo grafoje „degalai“ nėra įrašo „benzinas / dujos“ arba „dujos“

 

X

 

nepateikta dujų įrangos sumontavimo pažyma

 

X

 

“.

 

 

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                VIDMANTAS ŽUKAUSKAS