LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1745 „DĖL VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ ĮGYVENDINIMO

 

2002 m. gruodžio 11 d. Nr. 461

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 6 ir 8 dalimis (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), įgyvendindama Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1745 (Žin., 2002, Nr. 106-4765) 19 punktą bei atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. IX–982 „Dėl Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus–rezervato statuso pakeitimo, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato ribų ir buferinės apsaugos zonos ribų pakeitimo ir ribų plano patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 65-2642) 1 punktu, Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus–rezervato statusas buvo pakeistas į Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato statusą ir į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsnio 1 dalimi apie pavadinimo pakeitimą viešai vieną kartą buvo pranešta („Lietuvos rytas“ 2002 m. lapkričio 27 d., Nr. 275),

1. Keičiu nuo 2003 m. sausio 2 d. biudžetinės įstaigos – Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus–rezervato pavadinimą į pavadinimą Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, kuri perima šiuo metu veikiančio Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus–rezervato visas teises ir pareigas.

2. Tvirtinu Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos nuostatus (pridedami).

3. Pavedu Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus–rezervato direktoriui Sauliui Vadišiui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka perregistruoti biudžetinę įstaigą.

4. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos 1993 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 669 „Dėl respublikinio pavaldumo muziejų statutų patvirtinimo“ 8 punktą.

 

 

KULTŪROS MINISTRĖ                                                                            ROMA DOVYDĖNIENĖ


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 461

 

VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato (toliau vadinama – Kultūrinis rezervatas) direkcija (toliau vadinama – Direkcija) yra biudžetinė kultūros įstaiga, kuri organizuoja Kultūrinio rezervato veiklą, užtikrina jo apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį.

2. Direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, einamųjų nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitų viename iš pasirinktų Lietuvos Respublikos bankų, taip pat steigėjui leidus – po vieną valiutos sąskaitą bet kurioje užsienio valstybėje.

3. Direkcijos steigėjas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

4. Direkcijos nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras.

5. Direkcijos buveinė: Kerniaus g. 4a, Kernavė, 4115 Širvintų r.

6. Direkcijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais įstatymais ir kitais teisės aktais, Kultūrinio rezervato nuostatais bei šiais nuostatais.

 

II. DIREKCIJOS VEIKLA

 

7. Direkcijos veiklos tikslas – užtikrinti Kultūrinio rezervato nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimą.

8. Direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius:

8.1. organizuoja ir vykdo Kultūrinio rezervato, kaip teritorinio kultūros paveldo komplekso, monitoringo, apsaugos, priežiūros, regeneravimo ir pritaikymo lankymui darbus;

8.2. rengia Kultūrinio rezervato tvarkymo, priežiūros ir naudojimo programas;

8.3. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir teritorijų planavimo dokumentų reikalavimais, pagal kompetenciją nustato specialiąsias sąlygas, kurių būtina laikytis rengiant Kultūrinio rezervato ir buferinės apsaugos zonos teritorijų planavimo dokumentų, statinių ir įrenginių statybos, kelių, inžinerinių komunikacijų ir kitų objektų projektus, derina juos, taip pat derina žemėtvarkos ir miškotvarkos projektus;

8.4. vykdo organizatoriaus funkcijas rengiant teritorijų planavimo dokumentus, susijusius su Kultūrinio rezervato teritorijos tvarkymu, muziejifikavimu ir naudojimu;

8.5. pagal kompetenciją kontroliuoja fizinių bei juridinių asmenų ūkinę ir kitą veiklą visoje Kultūrinio rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos teritorijose;

8.6. vykdo Kultūrinio rezervato teritorijoje ir buferinės apsaugos zonoje esančių archeologijos ir istorijos paveldo objektų (vertybių) monitoringo, apsaugos ir apskaitos darbus;

8.7. vykdo muziejinę veiklą – kaupia, apskaito, saugo, konservuoja, restauruoja ir eksponuoja muziejinius rinkinius ir kolekcijas, kurių pagrindą sudaro nuolatinių archeologinių tyrimų medžiaga, nuolat atnaujina ekspoziciją;

8.8. vykdo mokslinę tiriamąją veiklą:

8.8.1. vykdo Kultūrinio rezervato teritorijoje ir buferinės apsaugos zonoje esančių paveldo objektų (vertybių) nuolatinius archeologinius tyrimus;

8.8.2. visapusiškai tyrinėja savo muziejinius rinkinius, formuoja jų struktūrą, darbo rezultatus fiksuoja archeologinių tyrimų ataskaitose, monografijose, straipsniuose, kataloguose ir kartotekose;

8.8.3. propaguoja mokslinio tiriamojo darbo rezultatus;

8.8.4. organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas;

8.8.5. saugo ir naudoja savo darbuotojų mokslinio darbo rezultatus remdamasi Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais, šią sritį reglamentuojančiais, teisės aktais;

8.9. užsiima leidybine veikla;

8.10. vykdo švietėjišką veiklą:

8.10.1. propaguoja Kultūriniame rezervate saugomas nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes;

8.10.2. organizuoja temines ekskursijas po muziejinę ekspoziciją, Kultūrinio rezervato teritoriją ir joje vykdomų archeologinių tyrimų vietas;

8.10.3. rengia ir įgyvendina edukacines moksleivių ugdymo programas;

8.10.4. organizuoja eksperimentinės archeologijos ir kitus kultūrinius renginius Kernavėje;

8.10.5. rengia ekspozicijas ir parodas;

8.11. kaupia biblioteką ir archyvą;

8.12. teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui Kultūrinio rezervato teritorijos ir muziejinės ekspozicijos lankymo tvarką;

8.13. vykdo kitas funkcijas, numatytas Kultūrinio rezervato nuostatuose.

9. Direkcijos tvarkomi muziejiniai rinkiniai ir kolekcijos yra nedalomi ir skirstomi į pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatus. Apskaitoje esantys muziejiniai rinkiniai skirstomi į grupes, kurioms suteikiami šie šifrai: A – archeologija, N – numizmatika, I – istoriniai eksponatai, E – etnografija, R – raštija, F – fotonuotraukos ir negatyvai, S – sidabras, SK – sidabro sudėtinės dalys, AP – archeologijos pagalbinis fondas, KP – kitas pagalbinis fondas; bendras Kultūrinio rezervato muziejinių rinkinių šifras – KMR.

10. Direkcijos vykdomo mokslinio tiriamojo darbo turinį ir pobūdį apsprendžia rinkinių komplektacijos poreikiai, archeologinių tyrimų metu surasta medžiaga, ilgalaikių mokslinių tyrimų programos.

 

III. DIREKCIJOS VALDYMAS

 

11. Direkcijai vadovauja direktorius. Direktorių ir vyriausiąjį muziejinių rinkinių saugotoją įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia kultūros ministras.

12. Direktorius:

12.1. vadovauja Direkcijai ir atsako už jos bei Kultūrinio rezervato uždavinių įgyvendinimą ir veiklą;

12.2. atsako už tai, kad būtų tinkamai naudojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų šaltinių gautos lėšos;

12.3. atstovauja Direkcijai;

12.4. tvirtina Direkcijos administracijos struktūrą, pareigybių ir etatų sąrašą, pareigybių aprašymus, pareigybių priskyrimą lygiams ir kategorijoms, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, jeigu įstatymai nenumato kitaip;

12.5. išduoda įgaliojimus, Direkcijos vardu sudaro sutartis;

12.6. tvirtina nuolatinės muziejinės ekspozicijos ir parodų teminius planus, Kultūrinio rezervato apsaugos, priežiūros ir tvarkymo programas;

12.7. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems tarnybines arba drausmines nuobaudas;

12.8. sudaro nuolatines ir laikinąsias komisijas Direkcijos veiklos problemoms spręsti;

12.9. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, kontroliuoja jų vykdymą;

12.10. tvirtina Direkcijos pajamų ir išlaidų sąmatas bei ūkinės–finansinės veiklos statistines ataskaitas;

12.11. vykdo įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

13. Patariamoji direktoriaus institucija – Kultūrinio rezervato taryba (toliau vadinama – Taryba). Taryba sudaroma iš devynių asmenų ketveriems metams. Tarybos sudėtį ir darbo reglamentą direktoriaus teikimu tvirtina kultūros ministras.

14. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas iš Tarybos narių balsų dauguma. Tarybą gali sudaryti Kultūros ministerijos, Širvintų rajono savivaldybės, Kernavės bendruomenės, Valstybinės paminklosaugos komisijos, Kultūros vertybių apsaugos departamento, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovai, nepriklausomi archeologijos, muziejininkystės, paveldotvarkos sričių ekspertai.

15. Taryba, išanalizavusi ir įvertinusi Kultūriniame rezervate vykstančius procesus, nagrinėja klausimus ir teikia pasiūlymus direktoriui:

15.1. dėl Kultūrinio rezervato apsaugos ir tvarkymo tikslinių programų;

15.2. dėl Kultūrinio rezervato mokslinių tyrimų programų;

15.3. dėl ūkinės ir kitos veiklos Kultūrinio rezervato teritorijoje;

15.4. dėl Kultūrinio rezervato infrastruktūros plėtros;

15.5. dėl Kultūrinio rezervato lankymo tvarkos;

15.6. dėl Kultūrinio rezervato teritorijos teritorinio planavimo dokumentų rengimo ir jų sprendinių realizavimo;

15.7. dėl lėšų Kultūrinio rezervato rengiamoms programoms įgyvendinti;

15.8. dėl Kultūrinio rezervato stojimo į nacionalines ir tarptautines organizacijas bei dalyvavimo tarptautiniuose projektuose.

 

IV. DIREKCIJOS TURTAS IR LĖŠOS

 

16. Direkcija finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų.

17. Direkcijos valdomas turtas – valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas: žemė, miškai, pastatai, patalpos, kitas ilgalaikis materialus turtas, finansiniai ištekliai, apskaitoje esančios muziejinės vertybės, intelektinio darbo rezultatai, kitas su Direkcijos veikla susijęs turtas, kurį ji valdo, naudoja ir disponuoja juo turto patikėjimo teise.

18. Kultūrinio rezervato lėšas sudaro:

18.1. steigėjo asignavimai – biudžeto lėšos;

18.2. lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;

18.3. fizinių ir juridinių asmenų parama;

18.4. pajamos, gautos už mokamas paslaugas;

18.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

19. Direkcijos išlaidas sudaro:

19.1. lėšos, skirtos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms;

19.2. pastatų, inžinerinių statinių ir įrengimų išlaikymo, teritorijos priežiūros, tvarkymo, išlaikymo ir kitos išlaidos;

19.3. išlaidos, susijusios su kita Kultūrinio rezervato veikla;

19.4. kitos išlaidos.

 

V. DIREKCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

20. Direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

20.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti Direkcijai neatlygintinai patikėjimo teise perduotą valstybės turtą bei disponuoti juo;

20.2. teikti mokamas paslaugas bei nustatyti mokamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai juos nustato steigėjas ar kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė;

20.3. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

20.4. steigėjui leidus, steigti labdaros ir paramos fondus;

20.5. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

20.6. priimti ir deponuoti muziejines vertybes.

21. Direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, privalo:

21.1. teikti steigėjui ir kitoms įstatymuose nustatytoms institucijoms strateginiame plane numatytas programas, finansinės veiklos ataskaitas bei garantuoti šių ataskaitų teisingumą;

21.2. užtikrinti Kultūrinio rezervato, kaip teritorinio kultūros paveldo objektų komplekso su jame esančiomis nekilnojamomis ir kilnojamomis kultūros vertybėmis, apsaugą ir tvarkymą.

22. Direkcija gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į TARNYBĄ IR DARBĄ, JŲ DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

23. Valstybės tarnautojų tarnybos, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

24. Darbuotojų darbo, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

VII. DIREKCIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

25. Direkcijos finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas, kitos įgaliotos valstybės institucijos ar įstaigos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Direkcija gali pasibaigti arba būti pertvarkoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Pertvarkant arba pabaigiant Direkciją, jos apskaitoje esančios muziejinės vertybės gali būti perduotos tik valstybiniams muziejams.

______________