LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

 

1995 m. birželio 20 d. Nr. I-954

Vilnius

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO“ PAKEITIMO

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo įsigaliojimo“ (Žin., 1992, Nr. 21-613):

1. 2 punkto 2 ir 3 papunkčius išdėstyti taip:

2) žemės mokestį moka asmenys, kuriems yra grąžinta žemė arba kurie yra išpirkę žemę, – nuo privačios žemės teisinio įregistravimo dienos, taip pat asmenys, kuriems nustatyta tvarka atstatoma nuosavybės teisė į žemę ir miesto (rajono) valdybos potvarkis dėl žemės sklypo suteikimo naudotis priimtas iki 1994 m. gruodžio 31 dienos;

3) ūkininkai už žemę, suteiktą jiems pagal 1989 m. liepos 4 d. priimtą įstatymą Nr. XI-3066 (Žin., 1989, Nr. 20-242), žemės mokestį pradeda mokėti praėjus 3 metams nuo valstiečio ūkio įsteigimo. Už ūkininko ūkiui steigti arba plėsti grąžintą ar pirktą žemę ūkininkai žemės mokestį pradeda mokėti praėjus 3 metams nuo privačios žemės teisinio įregistravimo, išskyrus susigrąžinančius žemę ūkininkus, dėl kurių miesto (rajono) valdybos potvarkis dėl žemės sklypo suteikimo naudotis priimtas iki 1994 m. gruodžio 31 dienos. Šie asmenys naudojasi minėta lengvata 3 metus nuo miesto (rajono) valdybos potvarkio dėl žemės sklypo suteikimo naudotis priėmimo.“

2. 6 punkte vietoj žodžių „miestų ir rajonų“ įrašyti žodį „savivaldybių“.

3. 7 punkte vietoj žodžių „rajonų valdyboms“ įrašyti žodžius „vietos savivaldos vykdomosioms institucijoms“.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS                                               JUOZAS BERNATONIS