Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 m. GEGUŽĖS 16 d. NUTARIMO Nr. 528 „DĖL SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. lapkričio 5 d. Nr. 1008

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 57-2864), ir įrašyti 18 punkte vietoj žodžių „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ žodžius „savo interneto svetainėje“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė