LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 1, 2, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 37, 40, 42, 44, 47 STRAIPSNIŲ IR SEPTINTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, KODEKSO PAPILDYMO 171 STRAIPSNIU BEI 57 IR 58 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2002 m. kovo 19 d. Nr. IX-790

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2772; 1997, Nr. 66-1611; 1998, Nr. 105-2895)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1 straipsnyje prieš žodį „kelių“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos“, po žodžio „kodeksas“ įrašyti žodžius „(toliau – šis kodeksas)“, po žodžio „pašto“ įrašyti žodį „dokumentų“, išbraukti žodžius „taip pat draudimą“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Kodekso paskirtis

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (toliau – šis kodeksas) reguliuoja keleivių, bagažo, krovinių ir pašto, dokumentų siuntų vežimų organizavimą ir vykdymą, vežimų valstybinį valdymą ir kontrolę, atsakomybę už turtinę žalą.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 3 ir 6 dalių pakeitimas, papildymas naujomis 7 ir 8 dalimis bei 11 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 2 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „sukonstruotos, pritaikytos ir naudojamos“ įrašyti žodį „pagamintos“, išbraukti žodį „keliais“, po žodžio „automobiliai“ įrašyti žodžius „lengvieji automobiliai taksi“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Keleivinėms transporto priemonėms priskiriamos motorinės ir elektrinės transporto priemonės, pagamintos keleiviams vežti. Tai autobusai, troleibusai, lengvieji automobiliai, lengvieji automobiliai taksi.“

2. 2 straipsnio 6 dalyje po žodžio „motorinė“ įrašyti žodį „kelių“, išbraukti žodžius „skirta vežti keleiviams bei bagažui ir“, vietoj žodžio „sėdimąsias“ įrašyti žodį „sėdimas“, po žodžio „vietą“ įrašyti žodžius „skirta keleiviams bei bagažui vežti“, išbraukti antrąjį sakinį ir visą šią dalį išdėstyti taip:

6. Lengvasis automobilis – motorinė kelių transporto priemonė, turinti ne daugiau kaip 9 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, skirta keleiviams bei bagažui vežti.“

3. 2 straipsnį papildyti nauja 7 dalimi:

7. Lengvasis automobilis taksi – motorinė kelių transporto priemonė, skirta keleiviams ir bagažui vežti, turinti, įskaitant vairuotojo vietą, ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įrengtą taksometrą bei atpažinimo ženklą – plafoną ir atitinkanti lengviesiems automobiliams taksi keliamus techninius reikalavimus. Techninius reikalavimus lengviesiems automobiliams taksi nustato Susisiekimo ministerija.“

4. 2 straipsnį papildyti nauja 8 dalimi:

8. Iš anksto sudaryta keleivių grupė – grupė, su kuria pagal išankstinį užsakymą iš anksto sudaryta vežimo sutartis (kai keleiviai vyksta turizmo, verslo reikalais, į parodas, simpoziumus, konferencijas, seminarus, pasitarimus, koncertus, spektaklius, vestuves ir panašiais atvejais).“

5. 2 straipsnio 11 dalį pripažinti netekusia galios.

6. Buvusias 2 straipsnio 7, 8, 9 ir 10 dalis laikyti atitinkamai 9, 10, 11 ir 12 dalimis.

 

 

 

3 straipsnis. 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 4 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „savivaldybės“ įrašyti žodžius „savivaldybių institucijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Kelių transporto valstybinį valdymą vykdo Susisiekimo ministerija ir savivaldybių institucijos.“

2. 4 straipsnio 2 dalį papildyti antru sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Susisiekimo ministerija pagal savo kompetenciją leidžia savivaldybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims privalomus teisės aktus, reguliuojančius kelių transporto veiklą ir keleivių bei krovinių vežimą. Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija valdo ir organizuoja keleivių vežimą tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.“

3. 4 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „Savivaldybės“ įrašyti žodžius „Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos“, prieš žodį „pagal“ įrašyti žodžius „Savivaldybių institucijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi. Savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1. Vežimų organizavimas – techninių sąlygų ir teisinių santykių tarp keleivio, krovinio, bagažo, pašto, dokumentų siuntos, smulkios siuntos siuntėjo, gavėjo ir vežėjo nustatymas.

2. Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius, krovinius, bagažą, paštą, dokumentų siuntas, smulkias siuntas.“

 

5 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Licencija (leidimas) verstis vežimais

1. Kelių transporto ūkinė komercinė keleivių ir krovinių vežimo už atlyginimą veikla yra licencijuojama.

2. Keleiviams vežti licencija (leidimas) reikalinga, kai vežama:

1) lengvaisiais automobiliais taksi;

2) lengvaisiais automobiliais reguliariais reisais – iki 2002 m. birželio 30 d.;

3) lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais;

4) autobusais.

3. Kroviniams vežti licencija (leidimas) reikalinga, kai vežama:

1) tarptautiniais maršrutais transporto priemonėmis, kurių keliamoji galia, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos arba bendroji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 6 tonos – iki 2002 m. gruodžio 31 d.;

2) vidaus ir tarptautiniais maršrutais transporto priemonėmis, kurių bendroji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos – nuo 2003 m. sausio 1 d.

4. Licenciją (leidimą) verstis keleivių vežimais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais bei krovinių vežimais išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė kelių transporto inspekcija).

5. Licenciją (leidimą) verstis keleivių vežimais vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi išduoda savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.

6. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybė.“

 

6 straipsnis. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimas

13 straipsnio 2 dalyje prieš žodį „kontrolę“ įrašyti žodį „veiklos“, po žodžio „savivaldybių“ įrašyti žodžius „institucijų arba jų įgaliotų įstaigų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Kelių transporto veiklos kontrolę atlieka:

1) Valstybinė kelių transporto inspekcija;

2) savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybos;

3) kitos valstybės institucijos, kurioms įstatymų suteikta kontrolės teisė.“

 

7 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Kelių transporto kontrolės tarnybų įgaliojimai

1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos transporto veiklos kontrolės įgaliojimus nustato šis kodeksas, Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai, patvirtinti Susisiekimo ministerijos, bei Valstybinės kelių transporto inspekcijos nuostatai.

2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnai turi teisę sustabdyti krovinines ir keleivines kelių transporto priemones, jas pasverti, tikrinti jų matmenis, apipavidalinimą, techninę būklę, valstybinės techninės apžiūros atlikimo periodiškumą, ekipažo, taip pat keleiviams, bagažui ir kroviniams vežti privalomus dokumentus, tarp jų – keleivių ir bagažo bilietus, važtaraščius. Šie pareigūnai taip pat turi teisę tikrinti, ar laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo.

3. Savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės tarnybų įgaliojimus nustato šis kodeksas, Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai bei šių tarnybų nuostatai.

4. Savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės tarnybų pareigūnai turi teisę savo bei gretimų savivaldybių teritorijose sustabdyti ir tikrinti lengvuosius automobilius taksi ir keleivines kelių transporto priemones, dirbančias vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, bei šių priemonių ekipažų, taip pat keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, tarp jų – keleivių ir bagažo bilietus bei ekipažų darbo ir poilsio režimo laikymąsi.

5. Kitos institucijos, kontroliuojančios kelių transporto veiklą, veikia pagal savo įgaliojimus.“

 

8 straipsnis. 16 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas ir papildymas 4 dalimi

1. 16 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „ir lengvaisiais automobiliais taksi maksimalius“, vietoj žodžio „savivaldybės“ įrašyti žodžius „savivaldybių tarybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifus nustato savivaldybių tarybos.“

2. Pakeisti ir papildyti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kiti keleivių bei krovinių vežimo tarifai nustatomi šalių susitarimu. Su keleivių bei krovinių vežimu susijusių papildomų paslaugų tarifus nustato šių paslaugų teikėjai, išskyrus tarifus, nurodytus šio straipsnio 4 dalyje.“

3. Papildyti 16 straipsnį 4 dalimi:

4. Autobusų stotyse paslaugų teikimo vežėjams tarifus nustato paslaugų teikėjai, maksimalius jų dydžius pagal stočių kategorijas suderinę su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Autobusų stotys visiems vežėjams taiko vienodus paslaugų tarifus.“

 

9 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Keleivio, bagažo ir smulkių siuntų sąvokos

1. Keleivis – fizinis asmuo, kuris pagal sutartį arba kitu teisiniu pagrindu naudojasi kelių transporto priemone.

2. Bagažas – daiktai, kuriuos keleivis vežasi kelių transporto priemone.

3. Smulkios siuntos – daiktai arba krovinys, kuriuos juridiniai ar fiziniai asmenys siunčia keleivine kelių transporto priemone.

4. Bagažo ir smulkių siuntų maksimalų dydį ir svorį nustato Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės.“

 

10 straipsnis. Kodekso papildymas 171 straipsniu

Papildyti Kodeksą 171 straipsniu:

171 straipsnis. Visuomenės aptarnavimo organizavimas

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, taip pat savivaldybių institucijos užtikrina būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą visuomenei nors ir vežėjams komerciškai nenaudingomis sąlygomis. Dėl šių paslaugų teikimo vežėjų patiriami nuostoliai jiems yra kompensuojami Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, taip pat savivaldybių institucijos vežėjus visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti parenka konkurso tvarka ir su konkurso nugalėtojais sudaro visuomenės aptarnavimo sutartis. Visuomenės aptarnavimo sutartys sudaromos ne ilgiau kaip 5 metams.

2. Visuomenės aptarnavimo sutartyse turi būti nustatyta:

1) paslaugų, kurios bus teikiamos, pobūdis nenutrūkstamumo, reguliarumo, kiekio ir kokybės požiūriu;

2) paslaugų kaina ir abiejų šalių finansiniai santykiai;

3) nuostatos dėl sutarties keitimo atsižvelgiant į nenumatytus pasikeitimus;

4) sutarties galiojimo laikas;

5) sankcijos tuo atveju, jeigu sutarties nesilaikoma.

3. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, taip pat savivaldybių institucijos, priėmusios sprendimus nutraukti visuomenės aptarnavimo sutartis, privalo sudaryti galimybę visuomenei naudotis alternatyvia transporto paslauga.“

 

11 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 18 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 dalis, papildyti straipsnį naujomis 7 ir 8 dalimis, buvusias 7, 8, 9 dalis laikyti 9, 10, 11 dalimis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Keleivių vežimas

1. Keleiviai vežami keleiviams vežti pagamintomis keleivinėmis kelių transporto priemonėmis – autobusais, troleibusais, lengvaisiais automobiliais, lengvaisiais automobiliais taksi. Keleivių vežimą reglamentuoja Susisiekimo ministerijos patvirtintos Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės bei Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės.

2. Keleiviai vežami reguliariais, specialiais bei užsakomaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio), tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.

3. Reguliarūs reisai – reisai, kuriais keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais, kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų. Reguliarūs reisai organizuojami, jeigu gatvių ir kelių būklė atitinka Susisiekimo ministerijos nustatytus reikalavimus. Keleiviai reguliariais reisais nuo 2002 m. liepos 1 d. vežami tik autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi.

4. Užsakomieji reisai – reisai, kai iš anksto sudarytos keleivių grupės yra nuvežamos į tam tikrą vietą ir parvežamos į išvykimo vietą arba anksčiau nuvežta keleivių grupė grąžinama atgal į išvykimo vietą vėlesniu reisu, arba keleivių grupė nuvežama, o transporto priemonė grįžta tuščia. Iš anksto sudarytos keleivių grupės vežamos turint keleivių vežimo sutartis ir keleivių vežimo lapus. Keleivių vežimo lapai nebūtini, jei keleivių grupės vežiojamos tame pačiame mieste, kuriame vyksta šio kodekso 2 straipsnio 8 dalyje paminėti renginiai. Keleivių vežimo lapų formą, jų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarką nustato Susisiekimo ministerija.

5. Specialūs reisai – reisai, kai vežamos specialios keleivių grupės (darbininkų – į darbovietes ir iš jų, moksleivių – į mokyklas ir iš jų ir pan.).

6. Vietinio (miesto) susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių (kelių) trasa, kuria keleiviai vežami miesto teritorijoje.

7. Vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių (kelių) trasa, kuria keleiviai vežami vienos savivaldybės (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijoje. Atskirais atvejais, suderinus su Valstybine kelių transporto inspekcija, maršrutas gali tęstis per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas.

8. Keleivių vežimas maršrutiniais taksi – iki 2004 m. gruodžio 31 d. – keleivių vežimas motorinėmis kelių transporto priemonėmis, turinčiomis nuo 6 iki 17 sėdimų vietų, nuo 2005 m. sausio 1 d. – autobusais, turinčiais nuo 10 iki 17 sėdimų vietų, įskaitant ir vairuotojo, ir atpažinimo ženklą – plafoną. Maršrutiniais taksi vežama tik sėdimose vietose pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. Keleiviai paimami ir išleidžiami stotelėse arba kitose pagal pageidavimą vietose, kuriose nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės.

9. Tolimojo susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių ir kelių trasa Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuria keleiviai vežami daugiau kaip per dviejų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas.

10. Tarptautinio susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių ir kelių trasa, kertanti valstybės sieną.

11. Keleiviams vežti reguliariais reisais nustatytu maršrutu išduodamas leidimas. Leidimus keleiviams vežti vietiniais maršrutais išduoda savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais – Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija. Leidimų išdavimo sąlygas nustato Susisiekimo ministerija.“

 

12 straipsnis. 20 straipsnio 1 dalies pakeitimas

20 straipsnio 1 dalyje išbraukti antrą sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Keleivio bilietas – keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Vežant keleivius reguliariais reisais, keleivio bilietas yra būtinas.“

 

13 straipsnis. 21 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) keleivių ir bagažo vežimo taisyklių nustatyta tvarka nemokamai vežtis nustatyto svorio ir dydžio bagažą;“.

2. Pakeisti 21 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) nemokamai vežtis du iki 7 metų vaikus, jei jie neužima atskiros sėdimos vietos, reguliarių reisų vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutų autobusais ir troleibusais bei tolimojo susisiekimo maršrutų autobusais;“.

 

14 straipsnis. 23 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas bei straipsnio papildymas 3 ir 4 dalimis

1. Pakeisti 23 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Keleivių bagažo ir smulkių siuntų vežimo sutartys“.

2. 23 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „nustatyto dydžio atlyginimą“ įrašyti žodžius „nustatytą užmokestį“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Keleivio bagažo vežimo sutartyje vežėjas įsipareigoja nuvežti keleivio bagažą į keleivio biliete ar bagažo kvite nurodytą paskirties punktą ir išduoti jį keleiviui, o keleivis įsipareigoja sumokėti sutartyje nustatytą užmokestį.“

3. 23 straipsnį papildyti 3 dalimi:

3. Smulkios siuntos vežimo sutartyje vežėjas įsipareigoja nuvežti siuntą į kvite nurodytą paskirties punktą, o siuntėjas – sumokėti nustatytą užmokestį.“

4. 23 straipsnį papildyti 4 dalimi:

4. Smulkios siuntos vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra kvitas.“

 

15 straipsnis. 29 straipsnio 3 ir 4 dalių papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 29 straipsnio 3 dalį antru sakiniu ir ją išdėstyti taip:

3. Važtaraštyje gali būti įrašyti ir kiti duomenys, susiję su krovinio pristatymo terminu, jo įvertinimu, pakuote ar kitomis vežimo sąlygomis. Privalomus važtaraščio rekvizitus nustato Finansų ministerija.“

2. Pakeisti 29 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Važtaraščių apskaita tvarkoma Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka, suderinta su Finansų ministerija. Finansų ministerija gali nustatyti reikalavimus naudoti specialius tam tikrų prekių važtaraščių blankus. Specialių važtaraščių blankų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo tvarką nustato Finansų ministerija.“

 

16 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

37 straipsnis. Pavojingų krovinių vežimas

1. Pavojingi kroviniai tarptautiniais maršrutais vežami pagal 1957 m. Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).

2. Pavojingų krovinių vežimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.“

 

17 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

40 straipsnis. Pašto, dokumentų siuntų vežimo sutartis

1. Pašto, dokumentų siuntų vežimo sutartimi vežėjas įsipareigoja nuvežti pateiktą jam pašto, dokumentų siuntą į paskirties punktą ir išduoti gavėjui, o siuntėjas už pašto, dokumentų siuntų vežimą įsipareigoja sumokėti sutartyje nustatytą užmokestį.

2. Pašto, dokumentų siuntų pateikimą vežti, jų vežimo ir išdavimo gavėjui tvarką nustato pašto paslaugų teikėjų ir vežėjų sutartys.“

 

18 straipsnis. Septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti septintojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ“.

 

19 straipsnis. 42 straipsnio 2 dalies pakeitimas

42 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „nukentėjusiojo tyčios“ įrašyti žodžius „nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vežėjas, kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, privalo atlyginti keleiviui žalą, padarytą didesnio pavojaus šaltinio, jeigu nėra įrodymų, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo.“

 

20 straipsnis. 44 straipsnio 1 dalies pakeitimas

44 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Žmonių saugos darbe ir Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstatymų nustatytais dydžiais ir tvarka“ įrašyti žodžius „Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vežėjas atsako už žalą, padarytą kelių transporto priemonės ekipažo nario sveikatai ar gyvybei. Žala atlyginama Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

21 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnio 1 ir 2 dalis ir šį straipsnį išdėstyti taip:

47 straipsnis. Atsakomybė už keleivio, bagažo, krovinio ar pašto siuntos pavėluotą vežimą

1. Vežėjas, pažeidęs keleivio, bagažo ar krovinio vežimo terminus (išskyrus keleivio vežimą miesto ir priemiesčio maršrutais), privalo atlyginti keleiviui, krovinio ar pašto, dokumentų siuntėjui arba gavėjui turėtus nuostolius, atsiradusius dėl transporto priemonės vėlavimo, jeigu sutartyje nebuvo numatyta atsakomybė netesybomis. Negautos pajamos neatlyginamos.

2. Vežimo terminas laikomas nepraleistu, jeigu vežėjas savo įsipareigojimo negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos, transporto priemonės gedimo, gresiančio keleivių sveikatai ar gyvybei, šalinimo arba kitokių nuo vežėjo nepriklausančių aplinkybių.“

 

22 straipsnis. 57 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

57 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

23 straipsnis. 58 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

58 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS