LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMŲ MUITINEI ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

1997 m. rugsėjo 11 d. Nr. 980

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Skolininko įsipareigojimų muitinei įvykdymo užtikrinimo tvarką (pridedama).

2. Prašyti Lietuvos banką ir įpareigoti Valstybinę draudimo priežiūros tarnybą prie Finansų ministerijos informuoti Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos apie banko įstaigoms ir draudimo įmonėms taikomas poveikio priemones.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimą Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo atliekant muitinės procedūras“ (Žin., 1995, Nr. 32-749);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 747 „Dėl Muitinės garanto statuso suteikimo patikimiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, kurių sąrašą tvirtina Finansų ministerija kitų ministerijų teikimu, tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo atliekant muitinės procedūras“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 46-1124);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 18 d. nutarimą Nr. 1357 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo atliekant muitinės procedūras“ papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 87-1968);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 857 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų tranzito klausimais dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 70-1690) 1 punktą;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 1158 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 747 „Dėl Muitinės garanto statuso suteikimo patikimiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, kurių sąrašą tvirtina Finansų ministerija kitų ministerijų teikimu, tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo atliekant muitinės procedūras“ dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 97-2219).

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 1998 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                  ALGIRDAS ŠEMETA

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 980

 

Skolininko įsipareigojimų muitinei įvykdymo užtikrinimo tvarka

 

Bendroji dalis

 

1. Ši tvarka reglamentuoja priemonių, užtikrinančių skolininko įsipareigojimų muitinei įvykdymą, taikymą.

2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

asmuo – fizinis arba juridinis asmuo;

Lietuvos Respublikos ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įsteigta ir veikianti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri verčiasi komercine, ūkine, finansine, profesine ar panašia veikla;

muitinė – Lietuvos Respublikos valstybės institucija, atsakinga už Lietuvos Respublikos muitinės kodekso (toliau vadinama – Muitinės kodeksas), jos kompetencijai priskirtų įstatymų bei kitų su importu, eksportu ir tranzitu susijusių teisės aktų įgyvendinimą, importo ir eksporto muitų bei mokesčių surinkimą;

skola muitinei – asmens prievolė sumokėti tam tikrą įstatymų ir kitų teisės aktų už prekes nustatytų importo muitų ir mokesčių (importo skola) arba eksporto muitų ir mokesčių (eksporto skola) sumą;

skolininkas – asmuo, privalantis sumokėti skolą muitinei;

garantija – piniginis užstatas arba raštiškas garanto (laiduotojo) įsipareigojimas atsakyti muitinei, jeigu skolininkas skolos muitinei nesumokėtų ar šią prievolę įvykdytų netinkamai.

 

Skolininko įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas garantija

 

3. Skolininko įsipareigojimų muitinei įvykdymas Muitinės kodekse ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimą arba muitinės prižiūrimų prekių saugojimo vietų steigimą, nustatytais atvejais užtikrinamas garantija.

4. Garantijos dydis turi būti lygus skolos muitinei dydžiui, jeigu jį galima tiksliai nustatyti garantijos pateikimo metu, o jeigu įforminant muitinės sankcionuotus veiksmus taikoma supaprastinta garantijos dydžio nustatymo tvarka (pagal prekių rūšį ir kiekį, pagal prekių apyvartą per tam tikrą laikotarpį) – muitinės nustatytam didžiausiam galinčios atsirasti skolos muitinei dydžiui. Steigiant muitinės prižiūrimas prekių saugojimo vietas, garantijos dydį, atsižvelgdama į prekių apyvartos duomenis, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota valstybės institucija.

5. Garantija pateikiama, kai muitinė jos pareikalauja.

6. Garantijos reikalaujama atliekant su prekėmis muitinės sankcionuotus veiksmus. Muitinė, nustačiusi, kad pateikta garantija neužtikrina skolininko įsipareigojimų muitinei įvykdymo, privalo pareikalauti papildomos arba kitos garantijos.

7. Muitinei pareikalavus, asmuo, atliekantis su prekėmis muitinės sankcionuotus veiksmus, privalo sumokėti piniginį užstatą arba pateikti raštišką laiduotojo įsipareigojimą (laidavimo dokumentą), užtikrinantį, kad kiekviena atsiradusi arba galinti atsirasti skola muitinei bus atlyginta.

8. Piniginis užstatas, kaip viena iš garantijų, taikomas skolininko įsipareigojimų, susijusių su vienu muitinės sankcionuotu veiksmu, įvykdymui užtikrinti.

9. Asmeniui įvykdžius skolinius įsipareigojimus, piniginis užstatas grąžinamas. Jeigu skolininko įsipareigojimai nevykdomi arba vykdomi netinkamai, piniginiu užstatu padengiama atsiradusi skola muitinei.

10. Piniginio užstato ėmimo, grąžinimo, skolos muitinei padengimo piniginiu užstatu tvarką nustato Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas).

11. Laiduotoju gali būti Lietuvos Respublikoje įsteigta ir veikianti banko įstaiga arba draudimo įmonė, turinti banko arba draudimo veiklos licenciją ir sudariusi su Muitinės departamentu bendradarbiavimo sutartį.

12. Laiduotojas privalo raštu įsipareigoti muitinei atlyginti laidavimo dokumente nurodyto dydžio skolą muitinei, jeigu asmuo, pateikęs laidavimo dokumentą, prisiimtų įsipareigojimų nevykdo arba šią prievolę įvykdo netinkamai ir dėl to atsiranda skola muitinei.

13. Laidavimo dokumente turi būti nurodytas muitinės sankcionuotas veiksmas, jo vykdytojas, pinigų suma, kuria laiduojama.

14. Laiduotojų išduoti laidavimo dokumentai gali būti vienkartiniai ir bendrieji. Vienkartiniai laidavimo dokumentai išduodami skolininko įsipareigojimų, susijusių su vienu muitinės sankcionuotu veiksmu, įvykdymui užtikrinti, bendrieji – įsipareigojimų, susijusių su keliais muitinės sankcionuotais veiksmais, įvykdymui užtikrinti. Bendrieji laidavimo dokumentai negali būti išduodami ilgiau kaip vieneriems metams.

15. Asmeniui įvykdžius skolinius įsipareigojimus muitinei, laidavimo dokumentas panaikinamas. Jeigu skolininkas įsipareigojimų muitinei neįvykdo arba įvykdo juos netinkamai ir dėl to atsiranda skola muitinei, skolininkas ir laiduotojas atsako kaip solidarūs skolininkai.

16. Laidavimo dokumentų pateikimo muitinei, jų panaikinimo tvarką nustato Muitinės departamentas, jeigu ši tvarka nenustatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse.

17. Garantijos rūšį pasirenka asmuo, turintis ją pateikti. Muitinė:

17.1. nepriima asmens pasirinktos garantijos, jeigu teisės aktuose, reglamentuojančiuose muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimą arba muitinės prižiūrimų prekių saugojimo vietų steigimą, nustatyta konkrečios rūšies garantija (banko įstaigos, draudimo įmonės laidavimo dokumentas arba piniginis užstatas);

17.2. nepriima bendrojo laidavimo dokumento arba sustabdo priimto dokumento galiojimą (reikalauja vienkartinių laidavimo dokumentų), jeigu jo turėtojas nesumokėjęs apskaičiuotų muitų ir mokesčių (įskaitant baudas ir delspinigius), už kurių surinkimą atsako muitinė. Ši nuostata netaikoma, jeigu nurodytųjų mokesčių mokėjimo laikas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

17.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos teikimu nepriima bendrojo laidavimo dokumento arba sustabdo priimto dokumento galiojimą (reikalauja vienkartinių laidavimo dokumentų), jeigu jo turėtojas padarė bent vieną Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 49 straipsnyje nurodytą piktybinį mokesčių įstatymų pažeidimą arba turi neįvykdytų mokestinių prievolių Lietuvos valstybės biudžetui ar savivaldybės biudžetui arba fondams. Šiame punkte nurodytų apribojimų atsisakoma Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos raštišku nurodymu.

 

Atvejai, kuriais skolininko įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti garantijos nereikalaujama

 

18. Skolininko įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti garantijos nereikalaujama, jeigu bendrosios garantijos sutartį su Muitinės departamentu yra sudarę:

18.1. už tranzitu geležinkelio transportu gabenamas prekes – specialios paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“;

18.2. už tranzitu automobilių transportu gabenamas prekes su TIR knygele – Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“;

18.3. už paštu gabenamas siuntas – valstybės įmonė „Lietuvos paštas“;

18.4. už tranzitu gabenamas ir laikinai įvežamas prekes su ATA knygele – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija;

18.5. kiti asmenys Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais.

19. Jeigu teisės aktuose, reglamentuojančiuose muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimą arba muitinės prižiūrimų prekių saugojimo vietų steigimą, nenustatyta konkreti garantija (banko įstaigos, draudimo įmonės laidavimo dokumentas arba piniginis užstatas), skolininko įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti garantijos nereikalaujama iš patikimų Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, kurių sąrašą sudaro Finansų ministerija ir kurie Muitinės departamento nustatyta tvarka įregistruoti muitinėje. Į šį sąrašą įtraukiami Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, kurie reguliariai atlieka muitinės sankcionuotus veiksmus, finansiniu požiūriu gali užtikrinti įsipareigojimų muitinei įvykdymą, yra sumokėję visus privalomus mokėti mokesčius (arba šių mokesčių mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka), nėra padarę piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 49 straipsnyje, yra įvykdę visus įsipareigojimus, susijusius su atliekamais muitinės sankcionuotais veiksmais. Šie ūkio subjektai įsipareigojimų, susijusių su jų atliekamais muitinės sankcionuotais veiksmais, įvykdymą užtikrina Muitinės departamento nustatyta tvarka teikdami muitinei raštiškus įsipareigojimus, kurių bendra suma neturi viršyti pusės įregistruoto ir suformuoto įstatinio kapitalo vertės.

20. Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvos Respublikoje, ministerijų arba kitų valstybinių institucijų teikimu Muitinės departamentas arba teritorinės muitinės turi teisę priimti sprendimą nereikalauti garantijų už prekes:

20.1. įvežamas (išvežamas) į parodas ir kitus renginius, organizuojamus meno, mokslo, amatų, sporto, švietimo, kultūros, religijos, labdaros, turizmo, tarptautinio bendradarbiavimo ir kitais nesusijusiais su pelno siekimu tikslais, taip pat šiems tikslams skirtą profesinę įrangą;

20.2. skirtas ministerijoms, kitoms biudžetinėms organizacijoms.

 

Baigiamosios nuostatos

 

21. Įsigaliojus šiai tvarkai lieka galioti:

21.1. muitinei pateiktos garantijos;

21.2. Muitinės departamento ir laiduotojų sudarytos sutartys;

21.3. Muitinės departamento ir 18 punkte nurodytų asmenų sudarytos bendrosios garantijos sutartys.

22. Patikimi Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, kuriems iki šios tvarkos įsigaliojimo buvo suteiktas muitinės garanto statusas ir išduotas liudijimas, gali prisiimti skolinių įsipareigojimų, susijusių su muitinės sankcionuotais veiksmais, už sumą, nurodytą muitinės garanto liudijime.

______________