VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2008 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO Nr. 1S-24 „DĖL JUDRIOJO (MOBILAUS) RYŠIO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMO REKOMENDACIJŲ IR JUDRIOJO (MOBILAUS) RYŠIO PASLAUGŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 31 d. Nr. 1S-136

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 8 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

pakeičiu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. 1S-24 „Dėl judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų ir judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų pirkimo atviro konkurso standartinių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 37-1364) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

DIREKTORIUS

 

DĖL JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 8 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

tvirtinu Judriojo telefono ryšio paslaugų viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijas (pridedama).“

 

 

 

Direktorius                                                                             Rimgaudas Vaičiulis


PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2008 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 1S-24

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2009 m. gruodžio 31 d.

įsakymo Nr. 1S-136 redakcija)

 

JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMO REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Judriojo telefono ryšio paslaugų viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų (toliau vadinama – Rekomendacijos) tikslas – padėti perkančiosioms organizacijoms organizuoti ir vykdyti judriojo telefono ryšio paslaugų viešuosius pirkimus (toliau vadinama – pirkimai), reglamentuojamus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas).

2. Rekomendacijų taikymas nėra privalomas, jos skirtos perkančiosios organizacijos sudarytos pirkimo komisijos nariams ir kitiems specialistams, rengiantiems judriojo telefono ryšio paslaugų pirkimo dokumentus. Jos turėtų būti naudingos ir tiekėjų specialistams, rengiantiems pasiūlymus.

3. Rekomendacijose vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas sąvokas.

4. Perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, gali vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau vadinama – Tarnyba) direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 „Dėl standartinių pirkimo dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 12-367; 2009, Nr. 155-7012) patvirtintais standartiniais pirkimo dokumentais (aktualia redakcija).

5. Perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, turi:

5.1. laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytų pirkimų pagrindinių principų ir siekti nustatyto pirkimų tikslo;

5.2. ekonomiškai naudoti pirkimo procedūroms skirtą laiką, lėšas ir kitus išteklius;

5.3. pateikti pirkimo dokumentuose visą informaciją, nurodytą Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje, o supaprastintų pirkimų atveju – visą privalomą informaciją, nurodytą perkančiosios organizacijos pasitvirtintose supaprastintų pirkimų taisyklėse. Informacija turi būti pakankama tiekėjo pasiūlymui parengti.

6. Rekomendacijose pateikiami siūlymai, kaip tiksliau apibūdinti pirkimo objektą (parengti techninę specifikaciją), suformuluoti kvalifikacijos reikalavimus, nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų pirkimo sutarties (toliau vadinama – pirkimo sutartis) svarbiausias nuostatas. Rekomenduojama naudotis Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų pavyzdžiu (1 priedas), Techninės specifikacijos pavyzdžiu (2 priedas) ir Pasiūlymo dėl judriojo telefono ryšio paslaugų pirkimo formos pavyzdžiu (3 priedas).

 

II. REKOMENDACIJOS DĖL PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMO

 

7. Pirkimo objekto apibūdinimas turėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir nepagrįstai nediskriminuoti tiekėjų, todėl perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi kuo tiksliau apibūdinti perkamas paslaugas, pirkimo dokumentuose pateikdama:

7.1. informaciją apie tai, kokių judriojo telefono ryšio paslaugų rūšių teikimas privalo būti užtikrinamas (galimybė skambinti/gauti skambučius; siųsti/gauti trumpąsias žinutes (SMS; anglų k. Short Messaging Service) ir vaizdo žinutes (MMS; anglų k. Multimedia Messaging Service) ir kita);

7.2. numatomą preliminarų judriojo telefono ryšio abonentų skaičių;

7.3. minimalaus prakalbamo mėnesinio mokesčio dydį ar ribas;

7.4. pokalbio laiko apvalinimo dydį.

8. Perkančioji organizacija turėtų stengtis nurodyti kiek įmanoma tikslesnį abonentų skaičių, atsižvelgiant į tą skaičių, kuris susidarytų perkančiajai organizacijai veikiant normaliomis sąlygomis. Rekomenduojama nustatyti, kad perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu gali keisti (didinti/mažinti) abonentų skaičių, tačiau taip pat rekomenduojama nurodyti šio skaičiaus keitimo ribas. Siūloma nustatyti, kad naujai įsigytiems abonentams taikomi pirkimo sutartyje ir pasiūlyme nurodyti įkainiai.

9. Perkančioji organizacija, nustatydama minimalaus prakalbamo mėnesinio mokesčio dydį, gali numatyti tikslų dydį (pvz., 30 litų) arba nurodyti jo ribas (pvz., 20–30 litų), tokiu būdu leisdama tiekėjui tą dydį parinkti pačiam. Pastaruoju atveju šį mokestį reiktų vertinti, t. y. įtraukti į kainą arba apskaičiuoti pasiūlymo ekonominį naudingumą.

10. Rekomenduojama techninėje specifikacijoje nurodyti, kad tiekėjas turi taikyti vienodus pokalbių ir žinučių tarifus tiek naudojantis paslaugomis iki sumos, lygios minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui, tiek ir ją viršijus. Siūlome, kad perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nustatytų, kad į minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį turi būti įtraukta:

10.1. pokalbiai Lietuvoje į visų operatorių tinklus;

10.2. trumposios žinutės (SMS) (Lietuvoje ir į užsienį);

10.3. vaizdo žinutės (MMS) (Lietuvoje ir į užsienį);

10.4. tarptautiniai pokalbiai.

11. Nurodant pokalbio laiko apvalinimo dydį, siūloma nustatyti, kad pokalbių laiko apvalinimas po pirmos pokalbių minutės turėtų būti ne didesnis nei 30 sekundžių.

12. Perkančiajai organizacijai atliekant naują judriojo telefono ryšio paslaugų pirkimą, ji gali nustatyti, kad turimų judriojo telefono ryšio abonentų telefonų numeriai turi išlikti nepakitę. Tokiu atveju esamų abonentų sąrašą perkančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi pateikti konkurso laimėtojui, kaip pirkimo sutarties dalį (priedą).

13. Jei perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti reikalingas tarptinklinis ryšys (anglų k. roaming), techninėje specifikacijoje rekomenduojama nustatyti reikalavimą, kad tarptinklinis ryšys būtų įjungiamas automatiškai.

14. Jeigu perkančiajai organizacijai reikia įsigyti ne tik judriojo telefono ryšio paslaugas, bet ir duomenų perdavimą (pavyzdžiui, GPRS/EDGE/3G ar vėlesnėmis technologijomis), rekomenduojama pirkimą skaidyti į dalis ir nustatyti galimybę tiekėjui pasiūlymą pateikti vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Kadangi judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas gali teikti skirtingi tiekėjai, pirkimo suskirstymas į dalis užtikrins tiekėjų konkurenciją.

15. Jeigu perkančioji organizacija kartu su judriojo telefono ryšio paslaugomis ketina įsigyti ir telekomunikacinę įrangą, rekomenduojama nurodyti, kad pirkimo objektą sudaro judriojo telefono ryšio paslaugos ir telekomunikacinė įranga. Tokiu atveju techninėje specifikacijoje pateikiamos ir telekomunikacinės įrangos techninės charakteristikos bei vertinant pasiūlymus atsižvelgiama į judriojo telefono ryšio paslaugų ir telekomunikacinės įrangos kainą.

 

III. REKOMENDACIJOS DĖL PASIŪLYMO RENGIMO REIKALAVIMŲ

 

16. Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija privalo nustatyti reikalavimus pasiūlymo rengimui. Rekomenduojama pirkimo dokumentuose nustatyti, kad tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

17. Perkančioji organizacija turi nurodyti, kaip tiekėjas savo pasiūlyme turi apskaičiuoti ir išreikšti judriojo telefono ryšio paslaugų kainą. Todėl pateikiamoje pasiūlymo formoje rekomenduojama nurodyti:

17.1. paslaugų, kurių kainas turėtų pateikti tiekėjas, pavadinimus;

17.2. preliminarų pokalbių tarp organizacijos abonentų ir į įvairius tinklus Lietuvoje pagal perkančiosios organizacijos poreikį minučių skaičių per mėnesį (perkančioji organizacija minučių kiekį į kiekvieną tinklą privalo nustatyti atsižvelgdama į objektyvius kriterijus, pavyzdžiui, į praeitų metų faktiškai prakalbėtų minučių kiekį, apskaičiuotą pagal pateiktas pokalbių išklotines. Jeigu minučių kiekio nustatyti nėra galimybės, perkančioji organizacija nurodo bendrą minučių kiekį į visų operatorių tinklus);

17.3. preliminarų pokalbių į užsienio šalies operatorių tinklus minučių skaičių per mėnesį (rekomenduojama nurodyti konkrečias valstybes, į kurias bus skambinama);

17.4. preliminarų trumpųjų žinučių (SMS), vaizdo žinučių (MMS) bei trumpųjų žinučių (SMS) į užsienio šalies operatoriaus tinklą skaičių per mėnesį;

17.5. preliminarų abonentų skaičių;

17.6. formulę, pagal kurią tiekėjas turėtų apskaičiuoti pasiūlymo kainą, ir jos sudėtinių dalių paaiškinimus.

18. Jeigu perkančioji organizacija ketina įsigyti ir kitas judriojo telefono ryšio paslaugas, nei nurodyta Rekomendacijų 17.2–17.4 punktuose, ir šios paslaugos teikiamos už atskirus įkainius, jų kaina taip pat privalo būti vertinama. Tokiu atveju turi būti papildyta Rekomendacijų 3 priede nurodyta kainos apskaičiavimo formulė.

 

IV. REKOMENDACIJOS DĖL PASIŪLYMŲ VERTINIMO

 

19. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo nustatyti perkamų paslaugų vertinimo kriterijus ir vertinimo tvarką. Perkančioji organizacija gali vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1S-53 „Dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų“ (Žin., 2006, Nr. 113-4329; 2008, Nr. 150-6150) aktualia redakcija.

20. Pasiūlymus rekomenduojama vertinti pagal mažiausios kainos kriterijų. Pasiūlymus galima vertinti remiantis mažiausios kainos kriterijumi arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi, atsižvelgiant į tokias paslaugos savybes, kaip, pavyzdžiui, tiekėjo siūlomas minimalaus mėnesinio prakalbamo mokesčio dydis. Šių Rekomendacijų priedai yra parengti tam atvejui, kai pasiūlymai vertinami mažiausios kainos kriterijumi.

 

V. REKOMENDACIJOS DĖL REIKALAVIMŲ TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI NUSTATYMO

 

21. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto vertę ir sudėtingumą, nustato minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus (Rekomendacijų 1 priedas). Šie reikalavimai turi būti konkretūs, aiškūs, jie negali dirbtinai riboti konkurencijos ir diskriminuoti tiekėjų.

22. Nustatydama tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija gali vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 103-4623; 2009, Nr. 39-1505) aktualia redakcija.

23. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija privalo nustatyti konkurso sąlygose visais atvejais, kai yra tikrinama tiekėjo kvalifikacija (1 priedo 1 punkte nurodyti kvalifikacijos reikalavimai). Rekomenduojama perkančiajai organizacijai visais atvejais tikrinti tiekėjų kvalifikaciją, nustatant reikalavimą verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (1 priedo 6 punkte nurodytas reikalavimas). Kitų, šių Rekomendacijų 1 priede nurodytų, kvalifikacijos reikalavimų kiekvieno pirkimo atveju nustatyti neprivaloma.

24. Tiekėjo ekonominei ir finansinei būklei, techniniam ir profesiniam pajėgumui nustatyti siūloma apsiriboti reikalavimais tiekėjo judriojo ryšio tinklo aprėpčiai bei patirčiai. Rekomenduojama nustatyti galimybę įrodyti patirtį ne tik pateikiant paslaugų gavėjo pažymą apie įvykdytą ar vykdomą sutartį, bet ir pateikiant Viešųjų pirkimų tarnybos pažymos dėl tiekėjo įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus kopiją, kurioje nurodyta, kad tiekėjas atitinka perkančiosios organizacijos reikalaujamą kvalifikacinę klasę, suteiktą už judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo srityje įvykdytą sutartį.

25. Rekomenduojama pirkimo dokumentuose nurodyti, kad tiekėjas, įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus, turi teisę perkančiajai organizacijai pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos pažymos dėl tiekėjo įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus kopiją, patvirtintą tiekėjo ar jo įgalioto atstovo. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi nurodyti, kokių pirkimo dokumentuose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtina minėtos pažymos kopija.

26. Nerekomenduojama pirkimo dokumentuose nustatyti tokių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų, kaip reikalavimai turėti grynojo pelno (nuostolių) rodiklio teigiamą reikšmę per atitinkamą laikotarpį, taikyti kokybės vadybos priemones.

27. Nustatant minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ūkio subjektų grupei, rekomenduojama nurodyti, kad Rekomendacijų 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o Rekomendacijų 1 priedo 8 ir 9 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

 

VI. REKOMENDACIJOS DĖL PIRKIMO SUTARTIES NUOSTATŲ

 

28. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi pateikti numatomos sudaryti pirkimo sutarties projektą arba svarbiausias sąlygas. Nustatydama svarbiausias pirkimo sutarties sąlygas, perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama – Civilinis kodeksas) bei Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160 (Žin., 2005, Nr. 152-5627), aktualia redakcija. Taip pat rekomenduojama naudotis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1S-76 „Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-90) aktualia redakcija.

29. Perkančioji organizacija neturėtų pirkimo dokumentuose nustatyti pareigos išpirkti netesybas buvusiam tiekėjui. Išimtiniais atvejais tokią pareigą nustačius, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 7 dalimi bei atsižvelgiant į Civilinio kodekso 6.71 straipsnio nuostatas, perkančioji organizacija rengiamuose pirkimo dokumentuose turi nurodyti reikalaujamų išpirkti netesybų sumą.

30. Nustatydama kainos ir kainodaros taisykles, perkančioji organizacija privalo vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1S-21 „Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2006, Nr. 16-576; 2008, Nr. 105-4042) aktualia redakcija (išskyrus mažos vertės pirkimus).

31. Rekomenduojama kainodaros taisyklėse nustatyti, kad taikomas fiksuotas įkainis, kuris nėra perskaičiuojamas dėl rinkos kainų pokyčio. Kainodaros taisyklėse turi būti numatytas kainos ar įkainių perskaičiavimas teisės aktais pakeitus taikomą pridėtinės vertės mokestį sutartyje nurodytoms paslaugoms. Kainodaros taisyklėse taip pat turi būti nurodoma, ar pasikeitus kitiems mokesčiams sutarties kaina ar įkainiai bus perskaičiuojami. Jeigu sutarties trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė kaip 1 metai, kaina ar įkainiai turi būti perskaičiuojami, o jeigu trumpesnė – galima numatyti, kad neperskaičiuojami.

32. Perkančioji organizacija, reikalaudama pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo Civiliniame kodekse nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais, turėtų atsižvelgti į pirkimo sutarties trukmę bei pirkimo dokumentuose nustatytus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Rekomenduojama pirkimo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui reikalauti netesybų (pavyzdžiui, nustatyti baudą). Taip pat rekomenduojama pirkimo sutartyje nustatyti sutartinę atsakomybę, kuri turėtų būti lygiavertė abiems pirkimo sutarties šalims, už pirkimo sutartimi sulygtų prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą (pavyzdžiui, nustatyti delspinigius).

33. Jeigu perkančioji organizacija ketina pirkimo sutartį pratęsti, ji apie tai turi nurodyti pirkimo dokumentuose (ši informacija pateikiama skelbime apie pirkimą). Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo sutarties trukmė kartu su jos pratęsimais negali būti ilgesnė nei 3 metai.

34. Kai pirkimo sutartyje numatomas preliminarus abonentų skaičius, perkančioji organizacija turi nustatyti, kad pirkimo sutarties vykdymo metu, pasirašant susitarimus (pirkimo sutarties priedus) dėl naujų abonentų, šių susitarimų trukmė negali būti ilgesnė nei pirkimo sutarties trukmė.

35. Perkančioji organizacija pirkimo sutartyje gali įtraukti nuostatą, kad, jei per mėnesį tam tikrą laiką nebus ryšio, tuomet bus taikomos kompensacijos, nurodydama tą laiko tarpą bei kompensacijų dydį.

36. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, kad pirkimo sutarties sąlygos šios pirkimo sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslas ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Rekomenduojama pirkimo sutartyje aiškiai apibrėžti pirkimo sutarties sąlygas, kurias pirkimo sutarties galiojimo metu galima keisti, bei aplinkybes. Perkančioji organizacija, nustatydama pirkimo sutarties keitimo aplinkybes, reikalavimą pateikti atitinkamus, minėtas aplinkybes pagrindžiančius, dokumentus bei pirkimo sutarties pakeitimų inicijavimo, rengimo, įforminimo procedūras, gali vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1S-43 (Žin., 2009, Nr. 54-2151) patvirtintų Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų aktualia redakcija.

 

_________________


Judriojo telefono ryšio paslaugų viešojo

pirkimo dokumentų rengimo

rekomendacijų

1 priedas

 

(Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų pavyzdys)

 

BENDRIEJI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS BEI EKONOMINĖS IR FINANSINĖS BŪKLĖS, TECHNINIO IR PROFESINIO PAJĖGUMO REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

1.

Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija* /jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau vadinama – CVP IS) priemonėmis, tai nurodo, kad pateikiama skaitmeninė dokumento kopija/), išduotas ne anksčiau kaip /perkančioji organizacija nurodo datą arba dienų skaičių (pvz., 60 dienų) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos/. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2.

Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija* /jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, tai nurodo, kad pateikiama skaitmeninė dokumento kopija/), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo /jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, tai nurodo, kad pateikiama skaitmeninė dokumento kopija/, išduotas ne anksčiau kaip /perkančioji organizacija nurodo datą arba dienų skaičių (pvz., 60 dienų) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos/. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 priedas) /jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, tai nurodo, kad šis dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje/, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

3.

Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių konkurso sąlygų 10.1 punkte išvardytas veikas.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija* /jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, tai nurodo, kad pateikiama skaitmeninė dokumento kopija/), išduotas ne anksčiau kaip /perkančioji organizacija nurodo datą arba dienų skaičių (pvz., 60 dienų) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos/. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

4.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija* /jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, tai nurodo, kad pateikiama skaitmeninė dokumento kopija/), išduotas ne anksčiau kaip /perkančioji organizacija nurodo datą arba dienų skaičių (pvz., 30 dienų) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos/. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

5.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija* /jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, tai nurodo, kad pateikiama skaitmeninė dokumento kopija/), išduotas ne anksčiau kaip /perkančioji organizacija nurodo datą arba dienų skaičių (pvz., 30 dienų) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos/. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

6.

Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Teisę teikti paslaugas suteikiančių licencijų tinkamai patvirtintos kopijos* /jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, tai nurodo, kad pateikiama skaitmeninė dokumento kopija/.

7.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 priedas) /jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, tai nurodo, kad šis dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje/.

8.

Tiekėjo judriojo ryšio tinklo aprėptis ne mažesnė nei 95 procentai Lietuvos Respublikos teritorijos.

Tiekėjo pažyma apie tiekėjo judriojo ryšio Lietuvos Respublikos teritorijos aprėptį, kuri turi būti ne mažesnė nei 95 procentai Lietuvos Respublikos teritorijos (nurodyti oficialiai deklaruojamą ir viešai skelbiamą teritorijos aprėptį procentais, pridedant aprėpties žemėlapį).

9.

Tiekėjo patirtis:

Tiekėjas turi būti įvykdęs bent vieną panašią (panašios vertės judriojo ryšio paslaugų teikimo) sutartį arba tiekėjas vykdo judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį, kurios jau įvykdyta dalis yra panašios vertės.

Tiekėjas pateikia paslaugų gavėjo pažymą, o jos nesant – tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodoma paslaugos gavėjo pavadinimas, paslaugų suma, sutarties įvykdymo data.

arba

/perkančioji organizacija patirties reikalavimo reikšmę gali formuluoti taip:/

Tiekėjas turi atitikti ne mažesnę kaip (nurodyti kvalifikacinę klasę) kvalifikacinę klasę, suteiktą už judriojo ryšio paslaugų teikimo srityje įvykdytą sutartį, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintomis Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taisyklėmis (Žin., 2006, Nr. 140-5383; 2007, Nr. 18-704) (pagal šių taisyklių 1 priede nurodytas sėkmingai įvykdytos sutarties vertės ribas).

 

Viešųjų pirkimų tarnybos pažymos dėl tiekėjo įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus kopija arba kitų valstybių narių kompetentingų institucijų išduotos lygiavertės pažymos kopija. Jei tiekėjas neįrašytas į sąrašus, jis pateikia paslaugų gavėjo pažymą, o jos nesant – tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodoma paslaugos gavėjo pavadinimas, paslaugų suma, sutarties įvykdymo data.

 

*Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija /jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, tai nurodo, kad pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija/;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi) /jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šiame punkte turėtų įrašyti, kad pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu ar kiekvieną dokumentą pasirašant saugiu elektroniniu parašu (kaip nustato perkančioji organizacija) yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros/. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų;

3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

 

10. Vietoj lentelės 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą.

11. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą:

11.1. kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai turi atitikti 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytus reikalavimus;

11.2. bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti 1 priedo 8 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus.

12. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

 

_________________


Judriojo telefono ryšio paslaugų viešojo

pirkimo dokumentų rengimo

rekomendacijų

2 priedas

 

(Techninės specifikacijos pavyzdys)

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Minimalūs reikalavimai

1.

Paslaugų apimtis

Teikiant paslaugas turi būti užtikrinta galimybė skambinti/gauti skambučius; siųsti/gauti trumpąsias žinutes (SMS) ir vaizdo žinutes (MMS).

Numatomas preliminarus judriojo telefono ryšio abonentų skaičius apie /perkančioji organizacija nurodo numatomą abonentų skaičių/. Perkančioji organizacija sutarties galiojimo metu gali keisti (didinti/mažinti) abonentų skaičių, bet ne daugiau kaip /nurodyti skaičių arba procentą/ abonentų.

2.

Abonentai

Perkančiosios organizacijos turimų abonentų telefonų numeriai turi išlikti nepakitę. Esamų abonentų sąrašas bus pateiktas viešojo pirkimo konkurso laimėtojui, kaip neatsiejama sutarties dalis – priedas.

Pirkimo sutarties galiojimo metu naujai įsigytiems abonentams taikomi sutartyje ir viešojo pirkimo pasiūlyme nurodyti įkainiai.

3.

Pokalbių laiko apvalinimas

Pokalbių laiko apvalinimas po pirmos pokalbių minutės – ne didesnis nei 30 sekundžių. /Perkančioji organizacija gali pasirinkti ir kitus pokalbių laiko apvalinimo būdus (pvz., pokalbių laiko apvalinimas, vykdant apskaitą sekundėmis)./

4.

Paslaugos minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis

Paslaugos minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis vienam abonentui – X litų (su PVM) /perkančioji organizacija nurodo minimalaus prakalbamo mėnesinio mokesčio dydį/. Jei pasiūlyme apskaičiavus vieno abonento mėnesio išlaidas pokalbiams, mokesčiams bei trumposioms žinutėms (SMS) ir vaizdo žinutėms (MMS), gauta suma (su PVM) (3 konkurso sąlygų priede pateiktoje pasiūlymų kriterijaus formulėje dydis (P+Z)) bus mažesnė negu X litų (su PVM) /perkančiosios organizacijos nurodytas minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis vienam abonentui/, sutartyje bus nustatytas minimalus mokestis, lygus tiekėjo apskaičiuotoms išlaidoms vienam abonentui (P+Z) litų tikslumu. /Perkančioji organizacija, nustatydama minimalaus prakalbamo mėnesinio mokesčio dydį, gali nurodyti ir jo ribas (pvz., 20–30 litų), tokiu būdu leisdama tiekėjui tą dydį pasiūlyti pačiam. Tokiu atveju šį mokestį reikėtų vertinti, t. y. įtraukti į kainą arba apskaičiuoti pasiūlymo ekonominį naudingumą./ Paslaugų teikėjas turi taikyti vienodus tarifus tiek naudojantis paslaugomis iki sumos, lygios minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui, tiek ir ją viršijus. Minimalus mėnesinis prakalbamas mokestis apima:

1) visus pokalbius Lietuvoje, pagal plano tarifus;

2) trumpąsias žinutes (SMS) (Lietuvoje ir į užsienį);

3) vaizdo žinutes (MMS) (Lietuvoje ir į užsienį);

4) tarptautinius pokalbius.

5.

Tarptinklinis ryšys

Tarptinklinis ryšys turi būti įjungiamas automatiškai.

6.

Kita

/Jeigu perkančiosios organizacijos veiklai vykdyti reikia papildomų galimybių ar papildomų paslaugų, perkančioji organizacija gali tai numatyti techninėje specifikacijoje. Pavyzdžiui, ji gali nustatyti, kad turi būti galimybė nustatyti abonento buvimo vietą, konferencijos, galėjimo bendrauti darbuotojų grupėje, galimybė išskirti sąskaitas, kai darbuotojas viršija jam nustatytą naudojimosi paslaugomis limitą, galimybė naudotis ryšiu pasienio zonos, miškų teritorijose ir kt. Jeigu šios paslaugos teikiamos už atskirą užmokestį, jų kaina turi būti vertinama.

Jeigu perkančioji organizacija pasilieka galimybę įsigyti telekomunikacinės įrangos, rekomenduojama apibūdinti ją techninėje specifikacijoje bei vertinti jos kainą./

 

_________________


Judriojo telefono ryšio paslaugų viešojo

pirkimo dokumentų rengimo

rekomendacijų

3 priedas

 

(Tiekėjo pasiūlymo dėl judriojo telefono ryšio paslaugų viešojo pirkimo, kai pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų, formos pavyzdys)

 

Herbas arba prekių ženklas

 

(Tiekėjo pavadinimas)

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

 

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

 

PASIŪLYMAS

DĖL JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO

 

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

El. pašto adresas

 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) viešojo pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka /perkančioji organizacija pateikia nuorodas/;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

 

Mes siūlome šias paslaugas:

1 lentelė

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

Preliminarus kiekis (vienetų skaičius per mėn.)

Vieneto kaina Lt su PVM

Iš viso, Lt su PVM

1.

Skambučio tarp perkančiosios organizacijos abonentų minutės kaina (visą parą)

Min.

(nurodo PO1)

 

 

2.

Skambučio į operatoriaus tinklą minutės kaina (visą parą):

 

 

 

 

2.1.

– operatorius 1 (nurodo PO)

Min.

(nurodo PO)

 

 

2.2.

– operatorius 2 (nurodo PO)

Min.

(nurodo PO)

 

 

...

...

 

 

 

 

3.

Skambučio į kitų (anksčiau neišvardytų) operatorių tinklus minutės kaina (visą parą)

Min.

(nurodo PO)

 

 

 

/vietoj 2 ir 3 punkte nustatyt ų kainos nurodymo taisyklių, perkančioji organizacija gali paprašyti vieno tarifo į visų operatorių, įskaitant tiekėjo, tinklus./

 

 

 

 

4.

Skambučio į užsienio šalies operatoriaus tinklą minutės kaina (visą parą):

 

 

 

 

4.1.

– Šalis 1 (nurodo PO)

Min.

(nurodo PO)

 

 

4.2..

– Šalis 2 (nurodo PO)

Min.

(nurodo PO)

 

 

...

...

 

 

 

 

5.

Abonentinis mėnesinis (neprakalbamas) mokestis vienam abonentui

Vnt.

(nurodo PO)

 

 

6.

Visi kiti mokesčiai vienam abonentui (išskyrus minimalų prakalbamą mokestį)

Vnt.

(nurodo PO)

 

 

 

Iš viso pokalbiai (P), Lt:

 

 

 

 

7.

Trumposios žinutės (SMS)

Vnt.

(nurodo PO)

 

 

8.

Vaizdo žinutės (MMS)

Vnt.

(nurodo PO)

 

 

9.

Trumposios žinutės (SMS) į bet kurį užsienio šalies operatoriaus tinklą

Vnt.

(nurodo PO)

 

 

 

Iš viso žinutės (Z), Lt:

 

 

 

 

 

IŠ VISO (P+Z), Lt:

 

 

 

 

__________________

1 Trump. – perkančioji organizacija.

 

Bendros pasiūlymo kainos apskaičiavimas

Vertė

Abonentų skaičius (a);

(nurodo PO)

Mėnesių skaičius sutarties laikotarpiu (m);

(nurodo PO)

Vieno abonento mėnesio išlaidos pokalbiams, įskaitant visus mokesčius (abonentinį ir kitus) su PVM (P)

 

Vieno abonento mėnesio išlaidos trumposioms (SMS) ir vaizdo (MMS) žinutėms su PVM (Z)

 

Perkančiosios organizacijos judriojo ryšio paslaugų išlaidos sutarties laikotarpiui, IŠ VISO (I)2.

I = a*m*(P+Z)

 

__________________

2 Pastaba: jei tiekėjo apskaičiuotų išlaidų (P+Z) vienam abonentui suma bus mažesnė už techninėje specifikacijoje nurodytą minimalų prakalbamą mokestį, sutartyje bus nustatytas minimalus prakalbamas mokestis, lygus tiekėjo apskaičiuotų išlaidų sumai (P+Z) litų tikslumu.

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –

........................ Lt.

 

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus:

 

Eil.Nr.

Techninis reikalavimas

Tiekėjo paaiškinimas (jeigu reikia, t.y. jei tiekėjas nori plačiau atskleisti paslaugos savybę, ją sukonkretinti)

1.

Galimybė skambinti/gauti skambučius; siųsti/gauti trumpąsias žinutes (SMS) ir vaizdo žinutes (MMS).

 

2.

Numatomas preliminarus judriojo telefono ryšio abonentų skaičius apie (nurodo perkančioji organizacija). Perkančioji organizacija sutarties galiojimo metu gali keisti (didinti/mažinti) abonentų skaičių, bet ne daugiau kaip (perkančioji organizacija nurodo skaičių arba procentą) abonentų.

 

3.

Naujai įsigytiems abonentams taikomi sutartyje ir viešojo pirkimo pasiūlyme nurodyti įkainiai.

 

4.

Paslaugos minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis turi būti ne didesnis nei (nurodo perkančioji organizacija) litų (su PVM). Paslaugų teikėjas turi taikyti vienodus tarifus tiek naudojantis paslaugomis iki sumos, lygios minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui, tiek ir ją viršijus. Minimalus mėnesinis mokestis apima:

– visus pokalbius Lietuvoje, pagal plano tarifus;

– trumpąsias žinutes (SMS) (Lietuvoje ir į užsienį);

– vaizdo žinutes (MMS) (Lietuvoje ir į užsienį);

– tarptautinius pokalbius.

 

5.

Pokalbių laiko apvalinimas po pirmos pokalbių minutės – ne didesnis nei 30 sekundžių.

 

6.

Perkančiosios organizacijos turimų abonentų telefonų numeriai turi išlikti nepakitę. Esamų abonentų sąrašas bus pateiktas viešojo pirkimo konkurso laimėtojui, kaip neatsiejama sutarties dalis – priedas.

 

7.

Tarptinklinis ryšys turi būti įjungiamas automatiškai.

 

 

/Tais atvejais, kai perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo:/

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame___________________________________

___________________________________________________________________________

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

 

Pasiūlyme pateikiami šie dokumentai:

1) Tiekėjo sąžiningumo deklaracija;

2) (tiekėjas nurodo kitus dokumentus, kuriuos pateikia).

...

 

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

 

(Parašas*) 

 

(Vardas ir pavardė*) 

 

 

* Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

 

_________________