LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STR 1.07.03:1999 „MAŽŲJŲ STATINIŲ PROJEKTŲ RENGIMO BEI DERINIMO TVARKOS YPATUMAI IR ŠIŲ STATINIŲ STATYBOS ĮTEISINIMO TVARKA“ PATVIRTINIMO

 

1999 m. spalio 19 d. Nr. 335

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 6.4 p.:

1. Tvirtinu organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.07.03:1999 „Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai ir šių statinių statybos įteisinimo tvarka“ (pridedama).

2. Keičiu aplinkos ministro 1999 10 04 įsakymu Nr. 316 patvirtinto organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“ (Žin.,1999, Nr. 84-2510) 12.16 p. ir jį išdėstau taip:

12.16. organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:1999 „Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai ir šių statinių statybos įteisinimo tvarka“.

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „reglamentas“, „statyba“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                        DANIUS LYGIS


 

PATVIRTINTA

aplinkos ministro

1999 10 19 įsakymu Nr. 335

 

ORGANIZACINIS TVARKOMASIS STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.07.03:1999

 

MAŽŲJŲ STATINIŲ PROJEKTŲ RENGIMO BEI DERINIMO TVARKOS YPATUMAI IR ŠIŲ STATINIŲ STATYBOS ĮTEISINIMO TVARKA

 

I. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas (toliau – reglamentas) nustato žemiau išvardytų techniškai nesudėtingų mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumus ir šių statinių visų rūšių statybos (naujos statybos, rekonstravimo ir remonto) [9.7] įteisinimo tvarką.

2. Prie mažųjų statinių priskiriami:

2.1. mažasis gyvenamasis namas (toliau – mažasis namas, žr. šio reglamento IV skirsnį) namų valdos [9.2] žemės sklype;

2.2. sodo namas (žr. šio reglamento V skirsnį) sodininkų bendrijos teritorijoje, žemės sklype, priklausančiame jo savininkui privačios nuosavybės (nuomos) teise [9.2];

2.3. mažasis vasarnamis (žr. šio reglamento VI skirsnį) rekreacinės paskirties žemės sklype [9.2];

2.4. mažųjų statinių, nurodytų šio reglamento 2.1, 2.2 ir 2.3 p., priklausiniai.

3. Kai šiame reglamente nustatomi visų 2.1, 2.2 ir 2.3 p. nurodytų namų reikalavimai, vartojamas terminas „namas“.

4. Šis reglamentas netaikomas:

4.1. namui, kuris yra sublokuotas daugiau kaip su vienu namu;

4.2. rekonstruojamam ar remontuojamam namui ar bet kuriam jo priklausiniui – nekilnojamajai kultūros vertybei bei naujai statomam, rekonstruojamam ar remontuojamam namui ar bet kuriam jo priklausiniui, statomam nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje;

4.3. namui ir jo priklausiniams, kuriuose yra verslo patalpos.

Tačiau jei mažajame name ir jo priklausiniuose verslo patalpų paskirtis yra tokia pati kaip ir Vyriausybės nutarimu [9.3] nustatytoji daugiabučio namo, taikomas šis reglamentas;

4.4. už sklypo valdos ribų tiesiamiems inžineriniams tinklams (išskyrus įvadus) bei susisiekimo komunikacijoms (išskyrus įvažas);

4.5. mažųjų statinių sklypuose statomiems statiniams arba darbams, kuriuos galima statyti (arba atlikti) be leidimo ir suderinto projekto [9.11];

4.6. visiems kitiems statiniams, nenurodytiems šio reglamento 2 p.

5. Išduodant leidimus statyti statinius, nurodytus šio reglamento 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 p., taikomas STR 1.07.01:1999 [9.11].

6. Išduodant leidimus statyti šio reglamento 2 p. išvardytus statinius pajūrio juostoje, taikoma Vyriausybės nustatyta tvarka [9.6].

7. Mažąjį namą statyti sodo teritorijoje ar rekonstruoti sodo namą į mažąjį (gyvenamąjį) namą galima tik nustatytąja tvarka pakeitus kitos žemės ūkio paskirties žemės sklypo paskirtį į privačios namų valdos paskirtį [9.4].

8. Esminiai reglamento reikalavimai spausdinami normaliu šriftu, o juos paaiškinantys ir detalizuojantys reikalavimai – pasvirusiu šriftu. Nepriklausomai nuo šrifto tipo visi reglamento reikalavimai yra privalomi.

 

II. NUORODOS

 

9. Šio reglamento nuorodose įrašyti šie teisės aktai:

9.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 1997, Nr. 65-1551);

9.2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 1995, Nr. 53-1294; 1996, Nr. 100-2262; 1997, Nr. 66-1598; 1999, Nr. 64-2075);

9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 06 23 nutarimas Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“ (Žin., 1997, Nr. 60-1419);

9.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 08 22 nutarimas Nr. 776 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 66-1276; 1995, Nr. 79-1827);

9.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 05 25 nutarimas Nr. 384 „Dėl individualių gyvenamųjų namų statybos“ (Žin., 1992, Nr. 21-627; 1993, Nr. 59-1153);

9.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 06 22 nutarimas Nr. 764 „Dėl leidimų išimtiniais atvejais statyti ir perstatyti (rekonstruoti) pastatus, statinius ar įrenginius pajūrio juostoje išdavimo tvarkos“ (Žin., 1998, Nr. 59-1671);

9.7. organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:1997 „Statinio statybos ir priežūros darbų rūšys“ (Žin., 1997, Nr. 31-778);

9.8. organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:1997 „Statinio projekto rengimo tvarka“ (Žin., 1997, Nr. 32-807, Nr. 114-2902);

9.9. organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.02:1997 „Statinio projekto sudėtis“ (Žin., 1997, Nr. 41-1023, Nr. 114-2904);

9.10. organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas „Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų rengimo ir tvirtinimo tvarka“ (Žin., 1997, Nr. 101-2559, Nr. 119 – atitaisymai; 1998, Nr. 34-924; 1999, Nr. 85-2554);

9.11. organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 84-2510);

9.12. organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:1996 „Statinių priėmimo naudoti tvarka“ (Žin., 1996, Nr. 88-2086; 1997, Nr. 119-3125; 1998, Nr. 41-1138);

9.13. RSN 151-92 „Miestų ir gyvenviečių sodybos“.

 

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

10. Šiame reglamente vartojami terminai „statinys“, „laikinas statinys“, „statyba“, „projektuotojas“, „statinio projektas“ atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [9.1].

 

IV. MAŽASIS NAMAS IR JO PRIKLAUSINIAI

 

11. Mažasis namas yra žmonėms gyventi skirtas pastatas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

11.1. yra pastatytas ar projektuojamas statyti (toliau – yra) žemės sklype, skirtame namų valdai [9.2];

11.2. jame yra vienas ar du butai;

11.3. jis yra atskiras pastatas arba sublokuotas su kitu (tik vienu) namu gretimoje namų valdoje (viena bendra siena ties sklypų valdų riba);

11.4. jo visų patalpų (išskyrus rūsį), kurios yra tarp išorinių sienų ribų (tarp jų – išsikišusių virš pirmo aukšto išorinių sienų išorinių ribų), bendras plotas yra ne didesnis kaip 140 m2:

11.4.1. į bendrą plotą neįeina laiptų, balkonų, verandų, karnizų ir kitų išsikišusių namo dalių plotas;

11.5. yra ne aukštesnis kaip 8,5 m:

11.5.1. aukštis skaičiuojamas nuo išlyginto žemės paviršiaus lygio vidurkio iki šlaitinio stogo kraigo viršaus ar plokščiojo stogo dangos (ties parapetu) vidutinio lygio. Pastatų, statomų (esamų) šlaite arba didelių aukščių skirtumų vietovėje, aukštis matuojamas toje pusėje, kurioje yra gatvė (kelias).

Pastato aukštis nustatomas neįskaičiuojant virš šlaitinio stogo kraigo ar virš plokščiojo stogo dangos (ties parapetu) vidutinio lygio išsikišusių namo dalių: priešgaisrinių sienų iškyšulių, kaminų, dūmtraukių, vėdinimo kanalų, antenų, parapetų aukščio;

11.6. yra su rūsiu ar be jo. Rūsio plotas negali būti didesnis už pirmo aukšto plotą.

12. Mažojo namo priklausiniai yra atskiri statiniai ar tarpusavyje bei su mažuoju namu sublokuoti statiniai, kurie reikalingi namų ūkiui tvarkyti: ūkinis pastatas, garažas (automobilių stovėjimo pastogė ar aikštelė), šiltnamis, kiti namų ūkio reikmėms būtini pastatai (išskyrus verslo pastatus).

13. Mažojo namo priklausinių skaičius neribojamas su sąlyga, kad nebus viršytas norminis sklypo užstatymo plotas ir norminiai atstumai (nuo pastatų, gatvių, kelių, inžinerinių tinklų ir pan.) [9.13].

14. Mažojo namo priklausinys turi atitikti šiuos reikalavimus:

14.1. jo ploto tarp išorinių sienų didžiausių išorinių ribų (tarp jų – išsikišusių virš pirmo aukšto išorinių sienų išorinių ribų) horizontali projekcija turi būti ne didesnė kaip 30 m2:

14.1.1. į horizontalios projekcijos ribas neįeina laiptų, balkonų, verandų, karnizų ir kitų išsikišusių priklausinio dalių projekcijos;

14.2. turi būti ne aukštesnis kaip 4,5 m:

14.2.1. aukštis nustatomas pagal reglamento 11.5.1 p. reikalavimus;

14.3. gali būti su rūsiu ar be jo. Rūsio plotas negali būti didesnis už pirmo aukšto plotą.

15. Mažojo namo ir jo priklausinių užstatymo plotas neturi viršyti nustatytojo [9.13].

 

V. SODO NAMAS IR JO PRIKLAUSINIAI

 

16. Sodo namas yra žmonėms gyventi nuo kovo 31 d. iki rugsėjo 30 d. skirtas pastatas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

16.1. yra sodininkų bendrijos teritorijos žemės sklype, priklausančiame jo savininkui privačios nuosavybės (nuomos) teise [9.2];

16.2. yra atskiras pastatas arba sodo namas, sublokuotas (viena bendra siena ties sklypų valdų riba) su kito savininko sodo namu gretimame žemės sklype sodininkų bendrijos teritorijoje;

16.3. jo ploto tarp išorinių sienų didžiausių išorinių ribų (tarp jų – išsikišusių virš pirmo aukšto išorinių sienų išorinių ribų) horizontali projekcija yra ne didesnė kaip 50 m2:

16.3.1. į horizontalios projekcijos ribas neįeina laiptų, balkonų, verandų, karnizų ir kitų išsikišusių priklausinio dalių projekcijos;

16.4. yra ne aukštesnis kaip 7,5 m:

16.4.1. aukštis nustatomas pagal reglamento 11.5.1 p. reikalavimus;

16.5. yra su rūsiu ar be jo. Rūsio plotas negali būti didesnis kaip pirmo aukšto plotas.

17. Sodo namo priklausiniai yra atskiri statiniai ar tarpusavyje bei su mažuoju namu sublokuoti statiniai, kurie reikalingi sodui ir namų ūkiui tvarkyti: ūkinis pastatas, garažas (automobilių stovėjimo pastogė ar aikštelė), šiltnamis, kiti minėtoms reikmėms būtini pastatai (išskyrus verslo pastatus).

18. Sodo namo priklausinių skaičius neribojamas su sąlyga, kad visų priklausinių horizontalių projekcijų suma neviršytų 50 m2 ir nebūtų pažeisti norminiai atstumai (nuo pastatų, gatvių, kelių, inžinerinių tinklų ir pan.).

19. Kiekvienas sodo namo priklausinys turi atitikti šiuos reikalavimus:

19.1. jo ploto tarp išorinių sienų didžiausių išorinių ribų (tarp jų – išsikišusių virš pirmo aukšto išorinių sienų išorinių ribų) horizontali projekcija turi būti ne didesnė kaip 20 m2:

19.1.1. horizontali projekcija nustatoma vadovaujantis 16.3.1 p.;

19.2. jis turi būti ne aukštesnis kaip 4,5 m:

19.2.1. aukštis nustatomas pagal reglamento 11.5.1 p. reikalavimus;

19.3. gali būti su rūsiu ar be jo. Rūsio plotas negali būti didesnis už pirmo aukšto plotą.

 

VI. MAŽASIS VASARNAMIS IR JO PRIKLAUSINIAI

 

20. Mažasis vasarnamis yra žmonėms gyventi nuo kovo 31 d. iki rugsėjo 31 d. skirtas pastatas, kuris atitinka mažojo namo reikalavimus (žr. šio reglamento IV skirsnį) ir yra rekreacinės paskirties žemėje [9.2].

21. Mažojo vasarnamio priklausiniai yra tokie patys, kaip ir mažojo namo priklausiniai, ir jiems taikomi tie patys reikalavimai (žr. šio reglamento IV skirsnį).

 

VII. MAŽŲJŲ STATINIŲ PROJEKTŲ RENGIMO BEI DERINIMO TVARKOS YPATUMAI IR ŠIŲ NAMŲ STATYBOS ĮTEISINIMAS

 

22. Mažųjų statinių projektai rengiami nustatytąja tvarka [9.8], [9.9].

23. Leidžiama sujungti mažųjų statinių techninį projektą su statinių darbo projektu [9.8]. Šiuo atveju jis vadinamas projektu.

24. Projektas derinamas nustatytąja tvarka [9.10], kuri supaprastinama tais atvejais, kai nenustatomos projektavimo sąlygos [9.10] prisijungti prie komunalinių inžinerinių tinklų ir prie susisiekimo komunikacijų.

25. Supaprastinta projekto derinimo tvarka (žr. šio reglamento 24 p.) yra ši:

25.1. namo projektą derina savivaldybės vyriausiasis architektas (ar kitas jo funkcijas vykdantis savivaldybės tarnautojas), dalyvaujant projekto vadovui, bet nesvarstant projektų derinimo taryboje [9.10];

25.2. projekto derinimas įforminamas savivaldybės vyriausiojo architekto derinimo spaudu (arba žyma), jam pasirašant (nurodant pareigas ir pavardę) ir nurodant derinimo datą statybos sklypo brėžinyje;

25.3. projekto derinimo trukmė – 5 kalendorinės dienos (nuo projekto pateikimo derinti dienos);

25.4. jei projektas nederinamas, daroma žyma (nurodant nederinimo motyvus) namo projekto statybos sklypo brėžinyje, pasirašant (nurodant pareigas, pavardę ir nederinimo datą) savivaldybės vyriausiajam architektui (ar kitam jo funkcijas vykdančiam savivaldybės tarnautojui), ir projektas grąžinamas projektuotojui ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas (nuo projekto pateikimo derinti dienos).

26. Pateikti derinti namo priklausinių projekto brėžinius neprivaloma. Priklausiniai pažymimi žemės sklypo plano brėžinyje ir jame (ar priede prie jo) pateikiama priklausinių eksplikacijos lentelė su planų ir pjūvių eskizais (viena linija) bei trumpu konstrukcijų aprašymu.

27. Kai mažųjų statinių sklypo projekte yra statiniai (arba atliekami su jais susiję darbai), kuriems pagal STR 1.07.01:1999 [9.11] nereikalingas leidimas statyti, bet reikalingas projektas, iki pateikdamas projektą derinti savivaldybės vyriausiajam architektui (ar kitam jo funkcijas atliekančiam savivaldybės tarnautojui), projektuotojas privalo projektą suderinti su šiame reglamente [9.11] nurodytomis institucijomis.

28. Projekto derinimo dokumentas [9.10] (arba 25 p. nurodytu atveju – vyriausiojo architekto (ar jo funkcijas vykdančio savivaldybės tarnautojo) suderintas namo ir jo priklausinių projektas) kartu yra leidimas statyti, rekonstruoti ir remontuoti šiuos statinius. Apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų ir statybos inspekcijos tarnybos leidimas nereikalingas.

29. Informaciją apie suderintus projektus, kurie kartu yra leidimai statyti, savivaldybės vyriausiasis architektas nustatytąja tvarka [9.11] pateikia apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai.

30. Namų griovimo tvarka nustatyta STR 1.07.01:1999 [9.11].

31. Namų priėmimo naudoti tvarka nustatyta STR 1.11.01: 1996 [9.12].

 

VIII. GINČŲ SPRENDIMAS. ATSAKOMYBĖ

 

32. Ginčus dėl šio reglamento vykdymo pagal kompetenciją sprendžia apskrities viršininko administracijos valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba, apskrities viršininkas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais, arba teismas.

33. Už šio reglamento reikalavimų pažeidimą ir dėl to padarytą žalą atsako pažeidėjas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________