LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. lapkričio 25 d. Nr. XI-1176

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; 2009, Nr. 54-2137)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms tenkinti Vyriausybės nustatyta tvarka miškų urėdijoms nustatomi privalomieji 10 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________