LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS Aplinkos ministro 2008 m. RUGPJŪČIO 27 d. įsakymo Nr. D1-442 „Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. gruodžio 16 d. Nr. D1-931

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-442 „Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 103-3947; 2010, Nr. 110-5651; 2013, Nr. 14-684), ir išdėstau 12 punktą taip:

12. Pagal Aprašą teikiamoms paraiškoms dėl projektų finansavimo numatoma skirti iki 245 226 072,00 Lt, iš jų  224 761 322,00 Lt – Sanglaudos fondo lėšos, 20 464 750,00 Lt – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis