LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2004 m. kovo 24 d. Nr. 324

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987, Nr. 124-5655):

1. Šiais 3.722–3.725 punktais:

„3.722.

Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos išdavimą, pratęsimą

200 litų

3.723.

Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos kopijos išdavimą (iki 5 metų)

150 litų

Pastaba. Nustatyto 3.723 punkte dydžio valstybės rinkliava dalijama proporcingai išduodamos Europos Bendrijos licencijos kopijos galiojimo laikui (iki 5 metų).

3.724.

Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos arba licencijos kopijos dublikato išdavimą

25 litai

 

 

3.725.

Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos arba licencijos kopijos, pasikeitus įmonės pavadinimui, buveinės adresui, transporto priemonės valstybiniam numeriui, išdavimą

25 litai“.

 

 

2. Šiais 3.752–3.755 punktais:

„3.752.

Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos pagrindais ar už atlygį leidimo išdavimą ar pratęsimą

250 litų

3.753.

Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos pagrindais ar už atlygį leidimo kopijos išdavimą ar pratęsimą (iki 5 metų)

150 litų

Pastaba. Nustatyto 3.753 punkte dydžio valstybės rinkliava dalijama proporcingai išduodamos Europos Bendrijos leidimo kopijos galiojimo laikui (iki 5 metų).

3.754.

Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos pagrindais ar už atlygį leidimo ar leidimo kopijos dublikato išdavimą

25 litai

3.755.

Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos pagrindais ar už atlygį leidimo arba leidimo kopijos, pasikeitus įmonės pavadinimui, registracijos adresui, automobilio valstybiniam numeriui, išdavimą

25 litai“.

 

 

3. Šiais 4.2571 ir 4.2572 punktais:

„4.2571.

paraiškos gauti leidimą teikti reguliarias paslaugas (teikti neliberalizuotas specialiąsias reguliarias paslaugas) tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių nuostatas, pratęsti leidimo galiojimo terminą, pakeisti sąlygas, pagal kurias leidime nurodytos paslaugos turi būti teikiamos, nagrinėjimą

40 litų

 

 

 

 

4.2572.

vieno leidimo teikti reguliarias paslaugas (teikti neliberalizuotas specialiąsias reguliarias paslaugas) tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas išdavimą

10 litų“.

4. Šiuo 4.2701 punktu:

„4.2701.

keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo lėšomis veiklos pagal 1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas liudijimo išdavimą (iki 5 metų)

85 litai“.

 

 

Pastaba. Nustatyto 4.2701 punkte dydžio valstybės rinkliava dalijama proporcingai išduodamo liudijimo galiojimo laikui (iki 5 metų).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ