VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL MAKSIMALIŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO NORMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTAMS IR KITOMS PATALPOMS ŠILDYTI

 

2003 m. gruodžio 8 d. Nr. O3-105

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 31 straipsnio 1 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

patvirtinti maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti (pridedama).

 

 

PIRMININKAS                                                                                 VIDMANTAS JANKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu

Nr. O3-105

 

MAKSIMALIOS ŠILUMOS SUVARTOJIMO NORMOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTAMS

IR KITOMS PATALPOMS ŠILDYTI

 

Namų tipai

Maksimalios šilumos suvartojimo normos šildymui

 

qŠ0max kWh/m2 per mėn.

Vieno aukšto vienbučiai ir daugiabučiai

52

Vieno-dviejų aukštų vienbučiai ir daugiabučiai,

įskaitant mansardas

50

Dviejų aukštų daugiabučiai, blokuoti

44

3–4 aukštų daugiabučiai

38

5 aukštų daugiabučiai

34

6 aukštų ir aukštesni daugiabučiai

35

 

1. Maksimalios šilumos suvartojimo normos (qŠ0 max) nustatytos esant tokioms standartinėms sąlygoms:

1.1. ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra 0 oC;

1.2. butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų 2,5 m;

1.3. ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė trukmė 30,4 parų (730 valandų);

1.4. ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė vidaus patalpų temperatūra +18oC.

2. Maksimalios šilumos suvartojimo normos skaičiuojamos, kai faktinės sąlygos skiriasi nuo standartinių:

2.1. Faktinė ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) išorės oro vidutinė temperatūra įvertinama koeficientu kt:

kt = (1-t /18)

čia t – ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra, pateikta Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos, ± oC.

2.2. Faktinis butų (patalpų) aukštis įvertinamas koeficientu kH:

kH = H / 2,5

čia H – faktinis butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų, m.

2.3. Faktinė ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) trukmė įvertinama koeficientu kz:

kz = z / 730

čia z – ataskaitinio laikotarpio (šilumos vartojimo) faktinė trukmė, val.

2.4. Maksimali šilumos suvartojimo norma (qŠF max) įvertinanti visas faktines sąlygas:

qŠF max = qŠ0 max x (kt x kH x kz)     kWh/m2 per mėn.

3. Netipiniams sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatams maksimalios šilumos suvartojimo normos gali būti koreguojamos. Sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatai yra tokie, kurių išorės atitvarų plotų sumos ir bendrojo šildomojo ploto santykis yra didesnis už 2,5 arba išorės atitvarų plotų sumos ir šildomojo tūrio santykis didesnis už 0,85 (Žin., 1999, Nr. 41-1297).

4. Maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti nustato, prireikus peržiūri ir įstatymų nustatyta tvarka skelbia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

______________