LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENŲ, MIRUSIŲ NUO PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, PALAIKŲ VEŽIMO TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, JŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ JOS, LAIDOJIMO IR PERLAIDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. spalio 9 d. Nr. 494

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069) 17 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 38-1387) 2 punktu:

1. Tvirtinu Asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo transporto priemonėmis, jų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir perlaidojimo tvarką (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1994 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 57 (Žin., 1994, Nr. 91-1792) patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 46:1994 „Mirusiųjų palaikų pervežimo iš užsienio valstybių į Lietuvą tvarka“ 4.6 punktą.

3. Pavedu ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS Ministras Konstantinas Romualdas Dobrovolskis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 494

 

ASMENŲ, MIRUSIŲ NUO PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, PALAIKŲ VEŽIMO TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, JŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ JOS, LAIDOJIMO IR PERLAIDOJIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimą transporto priemonėmis, jų įvežimą į Lietuvos Respubliką ir išvežimą iš jos, laidojimą ir perlaidojimą. Tvarka taikoma asmenims, mirusiems nuo juodligės ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 62-2527, Nr. 75-3245) patvirtintą sąrašą.

2. Ši tvarka nustato asmenų, mirusių užsienio valstybėje, vežimą į Lietuvą ar iš jos į kitas valstybes dvigubame karste. Ji privaloma visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, susijusiems su mirusių asmenų palaikų vežimu transporto priemonėmis, laidojimu ir perlaidojimu.

3. Kremuotų palaikų vežimui urnoje jokie specialūs reikalavimai netaikomi.

 

II. ASMENŲ, MIRUSIŲ NUO PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, PALAIKŲ VEŽIMO REIKALAVIMAI

 

4. Užsienio valstybėje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių, kitų užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės palaikai laidoti į Lietuvą vežami gavus Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos leidimą (1 priedas). Jei šių Lietuvos Respublikos įstaigų užsienio valstybėje nėra, gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 359 „Dėl kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1990, Nr. 35-859) nustatyta tvarka išduotą leidimą laidoti palaikus Lietuvos Respublikoje (2 priedas), vadovaujamasi toje užsienio valstybėje nustatytais palaikų vežimo reikalavimais. Leidimas turi būti vežamas kartu su karstu.

5. Mirusių Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės palaikai vežami į užsienio valstybes tose valstybėse nustatyta tvarka.

6. Palaikai vežami visų rūšių transportu.

7. Palaikų paruošimas:

7.1. lavonas įdedamas į skysčiams nepralaidų maišą, kuris hermetiškai uždaromas (užklijuojamas arba užplombuojamas), purškiamas dezinfekuojančiu tirpalu, paveikiu įtariamos užkrečiamosios ligos sukėlėjams;

7.2. maišas su palaikais dedamas į vidinį sandarų metalinį cinkuotą karstą, padengtą absorbuojančiąja medžiaga;

7.3. vidinis metalinis cinkuotas karstas dedamas į išorinį medinį karstą, kurio sienelių storis turi būti ne mažesnis kaip 20 mm. Vidinis metalinis cinkuotas karstas užsandarinamas silikonu;

7.4. jei karstas vežamas oro transportu, jame turi būti slėgio karsto viduje ir išorėje lyginimo prietaisas;

7.5. jei karstas vežamas kaip įprastas siuntinys, jis turi būti supakuotas taip, kad nesimatytų, jog tai karstas, ant pakuotės pažymėta, kad krovinys turi būti pernešamas atsargiai.

8. Jeigu įtariama, kad karste gabenami ne tik palaikai, karstas gali būti atidarytas, dalyvaujant Vidaus reikalų ministerijos, muitinės įstaigos, per kurią gabenami palaikai, atstovams ir Visuomenės sveikatos centro apskrityje ar jo filialo gydytojui epidemiologui, kurie surašo palaikų patikrinimo aktą.

 

III. ASMENŲ, MIRUSIŲ NUO PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, PALAIKŲ LAIDOJIMO IR PERLAIDOJIMO REIKALAVIMAI

 

9. Asmenų, mirusių nuo juodligės ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikai turi būti laidojami neatidarius karsto arba, esant galimybei, kremuojami.

10. Palaikų laidojimui kapinėse skiriama 3,75 m² (1,5m x 2,5m). Laidojama ne mažesniame kaip 2 m gylyje. Leidimą laidoti išduoda kompetentingos institucijos (miestuose – savivaldybės, kaimo gyvenamosiose vietovėse – seniūnijos) teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Palaikų ekshumacija (perlaidojimas) atliekama gavus visuomenės sveikatos centro apskrityje ar jo filialo leidimą.

12. Leidimui perlaidoti palaikus gauti pateikiama:

12.1. motyvuotas prašymas raštu;

12.2. palaidojimo vietą patvirtinantis dokumentas (vietovė, kapo Nr., data);

12.3. asmens mirties liudijimas (kopija);

12.4. leidimas laidoti kitoje vietoje, išduotas kompetentingos institucijos, nurodytos šios tvarkos 10 punkte.

______________


Asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač

pavojingų  užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo

transporto priemonėmis, jų įvežimo į Lietuvos

Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir

perlaidojimo tvarkos 1 priedas

 

 

LEIDIMAS VEŽTI MIRUSIOJO PALAIKUS KARSTE

 

 

1. Mirusiojo vardas, pavardė..................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2. Gimimo data ir vieta..........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. Mirimo data ir vieta...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

4. Mirties priežastis arba diagnozė.........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5. Karsto pakuotė...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

6. Transporto rūšis..................................................................................................................................

7. Kelionės maršrutas.............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

8. Firmos, užsiimančios pervežimu, pavadinimas..................................................................................

...............................................................................................................................................................

9. Lydinčiojo asmens vardas, pavardė...................................................................................................

...............................................................................................................................................................

10. Sutinkančiojo asmens vardas, pavardė............................................................................................

...............................................................................................................................................................

11. Išvežimo data...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Konsulas                                       ____________________             ___________________________

                                                                  (parašas)                                        (vardas, pavardė)

___________________________

                             (data)

______________


Asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač

pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo

transporto priemonėmis, jų įvežimo į Lietuvos

Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir

perlaidojimo tvarkos 2 priedas

 

LEIDIMAS LAIDOTI

 

 

 

1. Mirusiojo vardas, pavardė, gimimo metai..........................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

2. Kapinių pavadinimas.........................................................................................................................

2.1. kvartalo ir kapo numeriai................................................................................................................

2.2. kapo sklypo dalis............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

3. Kapą prižiūrinčio asmens vardas, pavardė, giminystės ryšiai su mirusiuoju......................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Leidimą išdavusio asmens

pareigos.............................................................

parašas...............................................................

vardas, pavardė.................................................

 

______________________

                     (data)

______________