LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ENDOKRINOLOGIJOS IR VAIKŲ ENDOKRINOLOGIJOS AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 17 d. Nr. V-440

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 3 lentelės XXI skyriaus 744 nuostatos 3 priemonę ir siekdamas tinkamai reglamentuoti ambulatorinių vaikų endokrinologijos paslaugų teikimą:

1. T v i r t i n u Endokrinologijos ir vaikų endokrinologijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-440

 

ENDOKRINOlogijos IR VAIKŲ ENDOKRINOLOGIJOS AMBULATORINIŲ

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Endokrinologijos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) – tai paslaugos, teikiamos pagal gydytojo endokrinologo profesinę kvalifikaciją. Vaikų endokrinologijos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) – tai paslaugos, teikiamos pagal gydytojo vaikų endokrinologo profesinę kvalifikaciją.

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) gali būti teikiamos sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos, vadovaujantis Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-982 (Žin., 2008, Nr. 121-4629; 2011, Nr. 45-2114) (toliau – įsakymas Nr. V-982).

3. Paslaugos teikiamos ASPĮ, turinčiose licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

4. Šiame apraše nustatyti reikalavimai taikomi paslaugas teikiančioms ASPĮ, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.

5. Paslaugos teikiamos ASPĮ, vadovaujantis šiuo aprašu ir Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-528 (Žin., 2007, Nr. 74-2956), ir kitais teisės aktais.

 

II. REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

6. Paslaugas teikia gydytojas endokrinologas ar gydytojas vaikų endokrinologas ir, jei reikia, bendrosios praktikos slaugytojas.

7. Paslaugas teikiantis specialistas privalo turėti atitinkamą galiojančią:

7.1. medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo endokrinologo profesinę kvalifikaciją;

7.2. medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikų endokrinologo profesinę kvalifikaciją;

7.3. bendrosios slaugos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrąja slaugos praktika pagal slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

 

III. REIKALAVIMAI PATALPOMS

 

8. ASPĮ turi būti įrengta:

8.1. laukiamasis (jei teikiamos paslaugos vaikams, turi būti sudarytos tinkamos sąlygos maitinančioms motinoms ar motinoms su kūdikiais, vaikams);

8.2. pacientų priėmimo kabinetas;

8.3. procedūrų kabinetas, jei atliekamos procedūros;

8.4. sveikatos mokymo patalpa, esant poreikiui;

8.5. slaugytojo diabetologo kabinetas, jei teikiamos įsakymu Nr. V-982 nustatytos paslaugos.

9. Paslaugos turi būti teikiamos teisės aktuose numatytus sveikatos priežiūros įstaigų higieninės priežiūros reikalavimus atitinkančiose patalpose.

 

IV. MINIMALŪS REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIETAISAMS

 

10. Teikiant paslaugas, darbo vietoje turi būti šie medicinos prietaisai ir medicinos pagalbos priemonės pagal kompetenciją nustatytiems diagnostikos ir gydomiesiems veiksmams atlikti:

10.1. medicininės svarstyklės;

10.2. ūgio matuoklė;

10.3. arterinio kraujospūdžio matavimo aparatas;

10.4. centimetrinė juostelė;

10.5. diabetinės neuropatijos diagnostikos prietaisai (kamertonas, monofilamentas);

10.6. tinkama paciento apžiūros kušetė ir (ar) kūdikių apžiūros stalas;

10.7. kompiuteris ir internetas.

11. Procedūrų kabinete turi būti įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė, kaip nurodyta Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme, bei anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys, kaip nurodyta Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašyme, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 (Žin., 2003, Nr. 79-3605).

12. ASPĮ naudojami medicinos prietaisai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarką, reikalavimus.

 

V. PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

13. Gydytojas endokrinologas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ar Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros mokymo programose, kol įsigalios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtinta gydytojo endokrinologo medicinos norma.

14. Gydytojas vaikų endokrinologas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 88:2006 „Gydytojas vaikų endokrinologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-819 (Žin., 2006, Nr. 124-4706).

15. Bendrosios praktikos slaugytojas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 (Žin., 2011, Nr. 72-3490).

16. Specialistai, teikiantys paslaugas pagal savo kompetenciją, turi mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir atlikti jų kompetencijai priskirtas informavimo, diagnostikos, slaugos ir gydomąsias procedūras (klinikinį endokrinologinį ligonio ištyrimą ir kt.).

17. Jei ASPĮ, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento būklės ar paslaugų sudėtingumo negalima suteikti reikiamų paslaugų, gydytojas endokrinologas ar gydytojas vaikų endokrinologas turi pacientą arba jo atstovą informuoti apie tai, kur pacientui paslaugos gali būti suteiktos.

18. ASPĮ turi būti teikiamos arba pagal poreikį sudaromos sutartys su kitomis ASPĮ dėl šių paslaugų teikimo:

18.1. klinikinių laboratorinių tyrimų;

18.2. biochemijos laboratorinių tyrimų;

18.3. mikrobiologijos laboratorinių tyrimų;

18.4. patologijos (biopsinių, citopatologinių, histologinių ir kt.) tyrimų;

18.5. radiologijos;

18.6. kitų tyrimų, medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.

19. Tiriamieji ir gydomieji veiksmai bei rezultatai aprašomi asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a), kituose atitinkamuose medicinos dokumentuose ir raštu ar elektroniniu būdu pateikiamos išvados ir (ar) rekomendacijos.

 

VI. MEDICINOS DOKUMENTACIJA

 

20. ASPĮ, kurioje teikiamos paslaugos, medicinos dokumentacija pildoma ir tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Privalomos sveikatos statistikos apskaitos, ataskaitos ir kitos tipinės formos saugomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Už pacientui padarytą žalą ASPĮ atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________