VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO
NR. 333 „DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. lapkričio 24 d. Nr. VA-116

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos ir Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 114-5114; 2009, Nr. 141-6262; 2010, Nr. 157-8008; 2011, Nr. 39-1903):

1.1. Išdėstau antraštę taip:

„DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“.

1.2. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992; 2011, Nr. 133-6316; toliau – Nutarimas) 2.1 ir 2.2 punktais ir šiuo Nutarimu patvirtintu Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašu (toliau – Sąrašas) bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2011, Nr. 97-4590), 18.11 punktu:“.

1.3. Išdėstau 1.2 punktą taip:

1.2. Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatorių.“

1.4. Išdėstau nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintus:

1.4.1. Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatorių (toliau – Klasifikatorius, pridedama);

1.4.2. pavyzdinę Verslo liudijimo formą GPM307 (toliau – GPM307 forma, pridedama).

1.5. Išdėstau 2.1.3 punktą taip:

2.1.3. asmens, kuriam išduodamas verslo liudijimas, vardas, pavardė ir mokesčių mokėtojo gimimo data (Valstybinės mokesčių inspekcijos suteiktas mokėtojo kodas Gyventojų registre neregistruotiems mokesčių mokėtojams (užsieniečiams) bei tokio asmens kontaktiniai duomenys,“.

1.6. Išdėstau 2.1.4 punktą taip:

2.1.4. veiklos rūšis (veiklos grupė (paslaugų, gamybos ar prekybos), veiklos rūšies kodas, veiklos rūšies pavadinimas, veiklos ypatumus nustatančios žymos, veiklos rūšies ryšys su Sąraše nurodytomis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, (Žin., 2007, Nr. 119-4877) EVRK klasėmis,“.

1.7. Išdėstau 2.1.8 punktą taip:

2.1.8. kiti duomenys (veikloje naudojamų objektų skaičius, šeimos nario, kuris dalyvauja gyventojo vykdomoje veikloje, vardas, pavardė, gimimo data ir kita informacija),“.

1.8. Išdėstau 2.1.9 punktą taip:

2.1.9. verslo liudijimo išdavimo data,“.

1.9. Išdėstau 2.1.10 punktą taip:

2.1.10. svarbi informacija (paaiškinamos veiklos ypatumus nustatančios žymos ir kita svarbi informacija).“

2. Nustatau, kad:

2.1. Klasifikatorius ir GPM307 forma taikomi išduodant verslo liudijimus 2012 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai;

2.2. Klasifikatoriuje 005 kodu pažymėta veiklos rūšis „Periodinių spaudos leidinių platinimas“ galioja iki 2012 m. balandžio 30 dienos;

2.3. Klasifikatoriaus 3 stulpelio žymos „x“ ir „xx“ galioja iki 2012 m. balandžio 30 dienos;

2.4. Klasifikatoriaus 2.3 ir 2.4 punktai galioja iki 2012 m. balandžio 30 d.

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2011 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. VA-116 redakcija)

 

VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

 

1. Veiklų, kurioms gali būti įsigyjami verslo liudijimai, rūšių sąrašas:

 

Kodas

Veiklų rūšių pavadinimai

Papildomų veiklos sąlygų žymos (žymos x ir xx galioja iki 2012-04-30)

Ryšys su ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877), (2 redakcija, toliau – EVRK)

Veiklos grupė

1

2

3

4

5

002

Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

*, x

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

Paslaugos

003

Prekyba tik ne maisto produktais

 

(EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

Prekyba

004

Prekyba

 

(EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

Prekyba

005

Periodinių spaudos leidinių platinimas

 

(įeina į EVRK klases 58.13; 58.14)

Paslaugos

006

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

ST

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

Paslaugos

007

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

ST

(įeina į EVRK klasę 62.09)

Paslaugos

008

Batų valymas

 

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

009

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos

ST

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

010

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

ST

(įeina į EVRK klasę 55.20)

Paslaugos

012

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

*, x, ST

(EVRK klasė 13.10)

Paslaugos

013

Gatavų tekstilės gaminių gamyba

*, x, ST

(EVRK klasė 13.92)

Gamyba

014

Drabužių siuvimas, taisymas

*, x, ST

(EVRK klasės 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

015

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas

*, x, ST

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

016

Avalynės taisymas

x, ST

(įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

017

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas

*, x, ST

(EVRK klasės 16.22; 16.23; 16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

Paslaugos

018

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)

*, x, ST

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99)

Gamyba

019

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

*, x, ST

(EVRK klasė 23.41)

Gamyba

020

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse

*, x, ST

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

Paslaugos

021

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas

*, x, ST

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

Paslaugos

022

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas

x, ST

(įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

023

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

x, ST

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

Paslaugos

024

Elektrinių buities reikmenų taisymas

x, ST

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

Paslaugos

025

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba

*, x, ST

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

026

Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas

*, x, ST

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

Paslaugos

027

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba

*, x, ST

(įeina į EVRK klasę 32.99)

Gamyba

029

Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)

x

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

030

Knygų įrišimas, apdaila

x, ST

(įeina į EVRK klasę 18.14)

Paslaugos

031

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla

x, ST

(EVRK klasė 96.02, įeina į EVRK klasę 96.04)

Paslaugos

032

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)

xx

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

033

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma

x, ST

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

Paslaugos

034

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)

x

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01)

Paslaugos

035

Įrankių galandimas

x, ST

(įeina į EVRK klasę 25.62)

Paslaugos

036

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas

x, ST

(įeina į EVRK klasę 33.14)

Paslaugos

037

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos

x

(įeina į EVRK klasę 96.03)

Paslaugos

038

Krosnių, kaminų ir židinių valymas

x

(įeina į EVRK klasę 81.22)

Paslaugos

039

Meno kūrinių restauravimas

x, ST

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Paslaugos

040

Stiklo išpjovimas

x, ST

(įeina į EVRK klasę 23.12)

Paslaugos

041

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

x, ST

(EVRK klasė 95.25)

Paslaugos

042

Dviračių remontas

x, ST

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

043

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

ST

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

Paslaugos

044

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba

*, x, ST

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

Gamyba

045

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

*, x, ST

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

Paslaugos

046

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

*, x, ST

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

Gamyba

047

Avalynės gamyba

*, x, ST

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

Gamyba

048

Baldų gamyba

*, x, ST

(EVRK klasės 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

Gamyba

050

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

x, ST

(EVRK klasė 45.20; įeina į EVRK klasę 52.21)

Paslaugos

051

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)

xx, ST

(įeina į EVRK klases 68.20; 55.20; 55.90)

Paslaugos

052

Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas

x, ST

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

Paslaugos

053

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

x, ST

(EVRK klasė 10.32)

Paslaugos

054

Grūdų malimas

x, ST

(įeina į EVRK klasę 10.61)

Paslaugos

055

Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas

x, ST

(EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

056

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)

x

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

062

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas

*, x, ST

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

Paslaugos

063

Dirbtinės bižuterijos gamyba

*, x, ST

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

064

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)

x

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

065

Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas

xx

(įeina į EVRK klases 43.21; 43.22)

Paslaugos

067

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba

*, x, ST

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Gamyba

068

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

ST

(įeina į EVRK klases 47.89; 47.99; 77.22)

Paslaugos

069

Dovanų pakavimas

x, ST

(įeina į EVRK klasę 82.92)

Paslaugos

071

Muzikos instrumentų taisymas

x, ST

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

073

Vonių restauravimas

x

(įeina į EVRK klasę 33.11)

Paslaugos

074

Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas

*, x, ST

(įeina į EVRK klases 13.99; 95.29)

Paslaugos

075

Naminių gyvūnėlių kirpimas

x, ST

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

076

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

Gamyba

077

Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

xx

(įeina į EVRK klasę 85.51)

Paslaugos

078

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas

*, ST

(įeina į EVRK klasę 01.49)

Gamyba

079

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

ST

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

080

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas

x, ST

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

081

Diskotekos vedėjo veikla

x

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

082

Turistų gidų veikla

 

(įeina į EVRK klasę 79.90)

Paslaugos

084

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas

x, ST

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

Paslaugos

085

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)

*, x, ST

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Paslaugos

086

Miško daigynų veikla

*, x, ST

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Gamyba

088

Medalių, medalionų gamyba

*, x, ST

(įeina į EVRK klasę 32.12)

Gamyba

089

Medvilninių ir lininių audinių audimas

*, x, ST

(įeina į EVRK klasę 13.20)

Gamyba

090

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla

xx, ST

(įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

091

Astrologijos veikla

ST

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

092

Laiptinių valymas

xx

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

093

Valčių nuoma

ST

(EVRK klasė 77.21.10)

Paslaugos

094

Dviračių nuoma

ST

(EVRK klasė 77.21.30)

Paslaugos

095

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma

ST

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

096

Langų valymas

x

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

098

Gelbėtojų veikla

x

(įeina į EVRK klasę 93.29)

Paslaugos

099

Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla

x

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

Paslaugos

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

ST

(įeina į EVRK klasę 01.62)

Paslaugos

101

Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai

x

(EVRK klasės 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; įeina į EVRK klasę 43.39)

Paslaugos

102

Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas)

xx

(EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

Paslaugos

103

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

x, ST

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

Paslaugos

104

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą)

x

(įeina į EVRK klasę 43.22)

Paslaugos

105

Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

x

(įeina į EVRK klases 81.29; 81.30)

Paslaugos

 

2. Papildomų veiklos sąlygų žymų reikšmės:

2.1. „*“ – verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos verslo liudijimo;

2.2. „ST“ – verslo liudijimuose privalo būti nurodytas veiklos vietos adresas, kuriuo visą ar dalį veiklos laiko būtų vykdoma gamyba, teikiamos paslaugos, prekiaujama ar nuomojamos patalpos, o jei veiklos vieta iš anksto nežinoma – adresas, kuriuo galima būtų susisiekti su verslo liudijimą įsigijusiu asmeniu;

2.3. „x“ – verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ir teikti paslaugų įmonei ar kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšis yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė ar kitas juridinis asmuo, rūšių;

2.4. „xx“ – verslo liudijimas suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas tik gyventojams.

3. Veiklos sąlygų, susijusių su EVRK paaiškinimai:

3.1. Jeigu šio klasifikatoriaus 4 stulpelyje nurodytos EVRK klasės be nuorodos „įeina į“, gyventojas gali verstis visų tose EVRK klasėse nurodytų rūšių veikla, laikantis šio klasifikatoriaus 2 punkte nurodytų veiklos sąlygų, jei atitinkamą veiklą reglamentuojantys teisės aktai ar teismo sprendimai gyventojams nedraudžia verstis tokia veikla;

3.2. Jeigu šio klasifikatoriaus 4 stulpelyje nurodytos EVRK klasės su nuoroda „įeina į“, gyventojas gali verstis tik veiklos pavadinime įrašytos veiklos rūšies veikla, įeinančia į nurodytas EVRK klases, laikantis šio klasifikatoriaus 2 punkte nurodytų veiklos sąlygų, jei atitinkamą veiklą reglamentuojantys teisės aktai ar teismo sprendimai gyventojams nedraudžia verstis tokia veikla.

4. Gyventojas vykdydamas veiklą, kuriai įsigytas verslo liudijimas, turi laikytis verslo liudijime nurodytų teritorinių apribojimų, kurie gali būti tokie:

4.1. veiklą galima vykdyti neribojant veiklos teritorijos;

4.2. veiklą galima vykdyti visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas;

4.3. veiklą galima vykdyti tik konkrečios savivaldybės teritorijoje.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2011 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. VA-116 redakcija)

 

(Verslo liudijimo formos GPM307 pavyzdys)

 

VERSLO LIUDIJIMAS Nr. (verslo liudijimo numeris)-(versijos numeris)

Mokestiniai metai: (metai)

 

Mokesčių mokėtojas:

(vardas ir pavardė, gimimo data)

(kontaktiniai duomenys)

 

Veiklos rūšis:

(veiklos grupė, veiklos rūšies kodas, veiklos rūšies pavadinimas, veiklos ypatumų žymos, EVRK klasės)

 

Veiklos vykdymo teritorija:

(veiklos teritorija)

 

Veiklos vieta:

(veiklos vietos adresai ir papildoma informacija)

 

Veiklos vykdymo laikotarpiai:

(veiklos vykdymo laikotarpiai)

 

Kiti duomenys:

(veiklos objektai, šeimos nario vardas, pavardė, gimimo data ir kita informacija

 

Išdavimo data:

(data)

 

___________________________________________________________________________

(Svarbi informacija)

 

_________________