LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ALKOHOLIO PRODUKTŲ KOKYBĖS TYRIMO LABORATORIJŲ IR GAMYBOS PERSONALO KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. 408

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 1292 „Dėl įgaliojimų įgyvendinti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą suteikimo“ (Žin., 2002, Nr. 83-3560) 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų (Žin., 2000, Nr. 53-1537) 15.4 punktu:

1. Tvirtinu pridedamus Įmonių alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacinius reikalavimus.

2. Nustatau, kad įmonės, norinčios gauti pažymas, patvirtinančias alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacijos atitikimą nustatytus reikalavimus, Valstybinei maisto produktų inspekcijai pateikia įmonės gamybos valdymo struktūros schemą, specialistų išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas bei darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu, taip pat apskrities, rajono, miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įmonės patikrinimo aktą.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinei maisto produktų inspekcijai ir apskričių, rajonų, miestų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms.

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                                 DARIUS REMEIKA


Patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus

2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 408

 

ĮMONIŲ ALKOHOLIO PRODUKTŲ KOKYBĖS TYRIMO LABORATORIJOS IR GAMYBOS PERSONALO KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

1. Asmuo, vadovaujantis visam įmonės alkoholio produktų gamybos technologiniam procesui (vyriausiasis technologas arba darbuotojas, kuriam pareigybine instrukcija pavestas šis darbas), turi turėti:

magistro arba jam prilyginamo išsilavinimo kvalifikaciją fermentacijos, maisto mokslo ar maisto technologijos srityje ir ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą alkoholio produktų gamybos srityje,

arba ne žemesnę kaip bakalauro aukštojo universitetinio arba jam prilyginamo išsilavinimo kvalifikaciją fermentacijos arba maisto produktų technologijos srityje ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą alkoholio produktų gamybos srityje,

arba ne žemesnę kaip bakalauro aukštojo universitetinio arba jam prilyginamo išsilavinimo kvalifikaciją chemijos mokslų srityje ir ne mažesnį kaip 10 metų darbo stažą alkoholio produktų gamybos srityje.

2. Įmonių, turinčių savo sudėtyje spirito varyklas, kiekvienos spirito varyklos technologiniam procesui vadovaujančio asmens kvalifikacija turi atitikti arba 1 punkte nustatytus reikalavimus, arba jis gali turėti aukštesnįjį maisto produktų technologijos srities išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų darbo stažą spirito varykloje.

3. Atsižvelgiant į įmonės valdymo struktūrą, alkoholio produktų gamybos technologinio proceso atskirų gamybos padalinių, cechų, barų, pamainų vadovai turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą fermentacijos arba maisto produktų technologijos srityje.

Darbuotojai, atliekantys aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą (mišinių sudarytojai, rektifikuotojai, alaus virėjai ir kiti), turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą fermentacijos arba maisto produktų technologijos srityje arba turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą toje alkoholio produktų gamybos srityje.

4. Asmuo, vadovaujantis technologiniam procesui įmonėje, gaminančioje iki 100 000 dal per metus alaus, turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą fermentacijos arba maisto produktų technologijos srityje arba turėti aukštesniosios maisto pramonės mokyklos ar kitos mokymo įstaigos, turinčios teisę rengti aludarių apmokymą, alaus gamybos kursų baigimo pažymėjimą.

5. Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos vadovas turi turėti ne žemesnę kaip bakalauro aukštojo universitetinio arba jam prilyginamo išsilavinimo kvalifikaciją chemijos, mikrobiologijos, fermentacijos arba maisto produktų technologijos srityje ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą alkoholio produktų kokybės tyrimo arba maisto produktų kokybės tyrimo srityje.

6. Spirito varyklų, įeinančių į įmonės sudėtį, alkoholio produktų tyrimo laboratorijos vadovas turi turėti arba 5 punkte nustatytus reikalavimus, arba aukštesnįjį (fermentacijos, maisto produktų technologijos, chemijos, mikrobiologijos, biochemijos arba biologijos) išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų darbo stažą alkoholio produktų tyrimo srityje.

Laboratorinius bandymus atliekantys darbuotojai turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį (maisto produktų technologijos, chemijos, mikrobiologijos, biochemijos arba biologijos srityje) išsilavinimą.

7. Alaus kokybės tyrimo laboratorijos, kurioje atliekamos tik fizikinės cheminės analizės, vadovas turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį (fermentacijos, maisto produktų technologijos, chemijos, mikrobiologijos, biochemijos arba biologijos srityje) išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą alkoholio produktų kokybės tyrimo arba maisto produktų kokybės tyrimo srityje.

 

SUDERINTA                                                                SUDERINTA

Žemės ūkio ministras                                                      Valstybinės tabako ir alkoholio

kontrolės tarnybos direktorius

Jeronimas Kraujelis                                                        Česlovas Balsys

2002 m. rugsėjo 10 d.                                                     2002 m. rugsėjo 9 d.

______________