LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 252 „Dėl Aplinkosauginių buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklių (LAND 21-01) patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 15 d. Nr. D1-503

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. 252 „Dėl Aplinkosauginių buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklių (LAND 21-01) patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 41-1438):

1. Išbraukiu 4 punkte žodžius „Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai bei“.

2. Įrašau 5 punkte vietoj žodžių „viceministrui V. Augliui“ žodžius „aplinkos viceministrui Aleksandrui Spruogiui“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas