LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. BIRŽELIO 5 D. NUTARIMO NR. 782 „DĖL APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU ĮSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. lapkričio 8 d. Nr. 1409

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 782 „Dėl Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 48-1172; 1997, Nr. 97-2456; 1999, Nr. 28-800; 2002, Nr. 113-5054; 2003, Nr. 58-2588; 2004, Nr. 18-532):

1.1. Išdėstyti 1 punkto pirmąją pastraipą taip:

1. Šiose taisyklėse nustatoma Lietuvos Respublikos gyventojų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu, įskaitos ir informacijos apie jų draudžiamąsias pajamas ir draudimo laikotarpius kaupimo, saugojimo ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo išdavimo tvarka.“.

1.2. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas ir privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimas yra dokumentai, kuriuose nurodomas vienas bendras asmens socialinio draudimo numeris, ir jie laikinai galioja kaip bendras socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimas.

Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo išdavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarime Nr. 951 „Dėl Bendro socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo įvedimo, išdavimo ir privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo pildymo bei draudžiamųjų įskaitos laikinosios tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 83-2074).

Apdraustiesiems, nurodytiems šių taisyklių 2 punkte, išduodami valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai (toliau vadinama – draudimo pažymėjimai), kurių formą nustato Fondo valdyba.“.

1.3. Išdėstyti skyriaus „Draudimo pažymėjimo išdavimo ir pildymo tvarka“ pavadinimą taip:

„Draudimo pažymėjimų išdavimas“.

1.4. Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Draudimo pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinantis apdraustajam asmeniui suteiktą socialinio draudimo numerį, kuris naudojamas identifikuoti asmenį Fondo valdybos apdraustųjų įskaitos informacinėje duomenų bazėje ir gauti apie jį sukauptą informaciją. Asmens socialinio draudimo numeris yra unikalus Lietuvos Respublikoje, susidedantis iš dviejų raidžių ir septyniaženklio skaičiaus.“.

1.5. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Draudimo pažymėjime turi būti asmens nuotrauka ir įrašomi šie duomenys:

asmens socialinio draudimo numeris, apdraustajam suteiktas apdraustųjų įskaitos informacinėje duomenų bazėje;

apdraustojo vardas (vardai) ir pavardė, asmens kodas Gyventojų registre. Visi šie duomenys rašomi pagal pasą ar asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą (jeigu priimamas į darbą nepilnametis), leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje;

draudimo pažymėjimo išdavimo data;

draudimo pažymėjimą išdavusio asmens vardo raidė ir pavardė. Draudimo pažymėjimą pasirašo jį išdavęs darbuotojas. Parašas tvirtinamas Fondo valdybos teritorinio skyriaus antspaudu.“.

1.6. Pripažinti netekusiu galios 10 punktą.

1.7. Išdėstyti skyriaus „Duomenų apie darbą ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą įrašymas“ pavadinimą taip:

„Duomenų apie priėmimą į darbą (tarnybą) ir atleidimą iš darbo (tarnybos) pateikimas“.

1.8. Pripažinti netekusiu galios 12 punktą.

1.9. Išdėstyti 13 punktą taip:

13. Darbdavys, priėmęs asmenį į darbą, tą pačią dieną privalo pranešti Fondo valdybos teritoriniam skyriui (pranešimo formą ir pateikimo tvarką nustato Fondo valdyba) duomenis apie priimtąjį, nurodydamas apdraustojo vardą, pavardę, asmens kodą, draudimo pažymėjimo numerį (asmens socialinio draudimo numerį) ir priėmimo į darbą datą.“.

1.10. Išdėstyti 14 punktą taip:

14. Darbdavys, atleidęs apdraustąjį iš darbo, per 3 dienas po atleidimo iš darbo privalo apie tai pranešti Fondo valdybos teritoriniam skyriui (pranešimo formą ir pateikimo tvarką nustato Fondo valdyba), nurodydamas apdraustojo vardą ir pavardę, asmens kodą, draudimo pažymėjimo numerį (asmens socialinio draudimo numerį), atleidimo iš darbo datą, iki atleidimo dienos gautą užmokestį už darbą, nuo kurio sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos (toliau vadinama – draudžiamosios pajamos), įmokų sumas.“.

1.11. Išdėstyti 15 punktą taip:

15. Jeigu darbuotojas dirba (yra draudžiamas) keliose darbovietėse, kiekviena darbovietė informuoja Fondo valdybos teritorinį skyrių apie priėmimą į darbą, atleidimą iš jo, apmokėjimo už darbą ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas.“.

1.12. Pripažinti netekusiu galios 16 punktą.

1.13. Išdėstyti 17 punktą taip:

17. Kai įmonė pasibaigia arba pertvarkoma, Fondo valdybos teritoriniam skyriui pristatomas pranešimas apie draudėjo pasibaigimą arba pertvarkymą. Jeigu įmonė pasibaigia arba pertvarkoma, Fondo valdybos teritoriniam skyriui perduodama informacija apie darbuotojui apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas iki pasibaigimo arba pertvarkymo dienos. Informaciją apie draudžiamąsias pajamas, apskaičiuotas laikotarpiu nuo pasibaigimo arba pertvarkymo dienos iki ketvirčio pabaigos, ir apie šio laikotarpio draudimo įmokas Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia nauja arba pertvarkyta įmonė.“.

1.14. Pripažinti netekusiais galios 18 ir 19 punktus.

1.15. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Apdraustojo draudžiamosios pajamos ir draudimo stažas patvirtinami tik duomenimis, esančiais apdraustųjų įskaitos informacinėje duomenų bazėje (Fondo valdybos teritorinių skyrių bazėse ir centrinėje bazėje).

Apdraustasis turi teisę susipažinti su apdraustųjų įskaitos informacinėje duomenų bazėje apie jį sukaupta informacija. Apdraustasis gali kreiptis į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių ir pateikęs savo pasą (asmens tapatybės kortelę) ir draudimo pažymėjimą susipažinti su sukaupta apie jį informacija ir Fondo valdybos nustatyta tvarka gauti pažymą apie jo socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas.

Jeigu apdraustųjų įskaitos informacinėje duomenų bazėje sukaupta informacija skiriasi nuo apdraustojo turimos informacijos, jis turi teisę kreiptis į Fondo valdybos teritorinį skyrių su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis. Apdraustųjų įskaitos informacinėje duomenų bazėje esanti informacija tikslinama Fondo valdybos nustatyta tvarka.“.

1.16. Išbraukti skyriaus pavadinimą „Duomenų apie pensijos skyrimą įrašymas“.

1.17. Pripažinti netekusiu galios 31 punktą.

1.18. Įrašyti skyriaus „Draudimo pažymėjimo dublikatas“ pavadinime vietoj žodžio „dublikatas“ žodį „keitimas“.

1.19. Išdėstyti 33 punktą taip:

33. Asmuo, praradęs draudimo pažymėjimą, turi nedelsdamas pranešti apie tai Fondo valdybos teritoriniam skyriui. Draudimo pažymėjimas keičiamas, jeigu:

33.1. asmuo pakeičia vardą (vardus), pavardę, asmens kodą;

33.2. draudimo pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;

33.3. draudimo pažymėjime yra netikslių įrašų;

33.4. draudimo pažymėjimas prarandamas.

Draudimo pažymėjimas keičiamas – išduodamas naujas draudimo pažymėjimas, patikslinus asmens duomenis apdraustųjų įskaitos informacinėje duomenų bazėje. Išduodamame naujame draudimo pažymėjime įrašomas asmeniui anksčiau suteiktas socialinio draudimo numeris.

Naujas draudimo pažymėjimas išduodamas bet kuriame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje, į kurį asmuo kreipiasi.“.

1.20. Pripažinti netekusiu galios 34 punktą.

1.21. Išdėstyti 35 punktą taip:

35. Už draudimo pažymėjimo išdavimą ar keitimą apdraustasis moka Fondo valdybos nustatytą mokestį.“.

1.22. Pripažinti netekusiu galios 36 punktą.

1.23. Išdėstyti 37 punktą taip:

37. Fondo valdybos teritorinis skyrius privalo turėti ir pildyti apdraustiesiems išduotų draudimo pažymėjimų apskaitos knygą (knygos formą nustato Fondo valdyba). Šios knygos lapai turi būti numeruoti, susegti. Kad knyga susegta, patvirtinama Fondo valdybos teritorinio skyriaus vedėjo parašu ir antspaudu.“.

1.24. Išdėstyti 38 punktą taip:

38. Fondo valdybos teritoriniame skyriuje apdraustiesiems išduotų draudimo pažymėjimų knygą tvarko Fondo valdybos teritorinio skyriaus vedėjo paskirtas atsakingas darbuotojas.“.

1.25. Pripažinti netekusiu galios 39 punktą.

1.26. Išdėstyti 40 punktą taip:

40. Jeigu nustatoma, kad tam pačiam apdraustajam išduoti keli draudimo pažymėjimai, paliekamas tik vienas. Kiti draudimo pažymėjimai iš apdraustojo paimami, anuliuojami ir nurašomi pagal aktą.

Už asmens sugadintą draudimo pažymėjimą imamas mokestis kaip už naują draudimo pažymėjimą.

Asmuo, gavęs naują draudimo pažymėjimą ir suradęs prarastą draudimo pažymėjimą, privalo nedelsdamas grąžinti pastarąjį bet kuriam Fondo valdybos teritoriniam skyriui.“.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų, išduotų iki 2004 m. gruodžio 31 d., pildymas nutraukiamas nuo 2005 m. sausio 1 dienos.

2.2. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai, išduoti iki 2004 m. gruodžio 31 d., galioja, iki bus pakeisti į naujos formos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus.

2.3. Pakeistas senos formos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas, padarius jame atitinkamą įrašą apie pakeitimą, grąžinamas apdraustajam.

3. Pasiūlyti ministerijoms ir kitoms įstaigoms atitinkamai pakeisti teisės aktų nuostatas, susijusias su naujos formos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo įvedimu.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 782 „Dėl Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 28-800) 4 ir 9 punktus.

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1841 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 782 „Dėl Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 113-5054) 7 punktą, kiek tai susiję su 12 punkto keitimu.

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 751 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 782 „Dėl Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 58-2588) 1.7 ir 1.9 punktus.

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 782 „Dėl Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-532) 10, 14 ir 16 punktus.

5. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ