LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIDUTINIO METŲ SĄRAŠINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO, PASIRENKANT SUTRUMPINTAS ARBA TRUMPAS METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITAS, TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 15 d. Nr. 134

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3516), 24 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 28-992) 1.4 punktu,

tvirtinu Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo, pasirenkant sutrumpintas arba trumpas metinės finansinės atskaitomybės ataskaitas, tvarką (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134

 

VIDUTINIO METŲ SĄRAŠINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO, PASIRENKANT SUTRUMPINTAS ARBA TRUMPAS METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITAS, TVARKA

 

1. Ši tvarka reglamentuoja juridinio asmens teises turinčių ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiančių įmonių, kurios, rengdamos metinę finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 24 straipsnio nuostatomis ir pasirenka sutrumpintas arba trumpas metinės finansinės atskaitomybės ataskaitas.

2. Šioje tvarkoje vartojama sąvoka darbuotojas – asmuo, sudaręs darbo sutartį su įmone, įstaiga arba organizacija remdamasis Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymu (Žin., 1991, Nr. 36-973) ir gaunantis darbo užmokestį neatsižvelgiant į atliekamo darbo pobūdį, dirbtų valandų skaičių (visa darbo diena ar ne visa darbo diena) ir sutarties trukmę (terminuota ar neterminuota), neatsižvelgiant į tai, ar ši darbovietė jam yra pagrindinė ar ne pagrindinė.

3. Į darbuotojų skaičių neįskaitoma: moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai; asmenys, atliekantys karinę arba alternatyviąją tarnybą.

4. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas taikant chronologinį vidurkį. Tam reikalingi 13 mėnesių duomenys. Iki ataskaitinių metų gruodžio mėn. paskutinės darbo dienos 1/2 darbuotojų skaičiaus, ataskaitinių metų vienuolikos mėnesių paskutinės darbo dienos darbuotojų skaičiaus ir ataskaitinių metų gruodžio mėn. paskutinės darbo dienos 1/2 darbuotojų skaičiaus sumą padalijus iš 12, gaunamas vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius. Formulė:

 

 

 


kur:

4.1. D – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

4.2. Dgro – iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius;

4.3. Ds – ataskaitinių metų sausio 31 d. darbuotojų skaičius;

4.4. Dv – ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d. darbuotojų skaičius;

4.5. – kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius;

4.6. Dl – ataskaitinių metų lapkričio 30 d. darbuotojų skaičius;

4.7. Dgr1 – ataskaitinių metų gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius.

______________