LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMO

 

2008 m. vasario 20 d. Nr. 1K-066

Vilnius

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), 8.2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132) 2.1.1 ir 2.1.2.3 punktais,

tvirtinu pridedamus:

1. Metodinius nurodymus dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo.

2. Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies formą.

3. Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies formos pildymo instrukciją.

4. Paraiškų dėl projektų finansavimo registravimo numerių ir kodų suteikimo taisykles.

5. Metodinius nurodymus vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems Stebėsenos komiteto patvirtintiems projektų atrankos kriterijams vertinimo.

6. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066

 

METODINIAI NURODYMAI DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Metodiniai nurodymai dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – metodiniai nurodymai) nustato rekomendacijas ir reikalavimus, kuriais turi vadovautis ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos, kurioms Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637) (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės), pagal kompetenciją priskirta atsakomybė už bendrai finansuojamus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų ūkio sektorius, veiksmų programų prioritetų ir jų įgyvendinimo priemonių planavimą ir įgyvendinimą (toliau – ministerija ir (arba) kita valstybės institucija), rengdamos projektų finansavimo sąlygų aprašus.

2. Metodiniuose nurodymuose vartojamos sąvokos atitinka Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), ir Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės), vartojamas sąvokas.

3. Projektų finansavimo sąlygų aprašas turi būti rengiamas vadovaujantis atitinkama veiksmų programa bei veiksmų programos priedu ir negali jiems prieštarauti. Ministerija ir (arba) kita valstybės institucija Projektų finansavimo sąlygų apraše turi detalizuoti veiksmų programos ir veiksmų programos priedo nuostatas.

 

II. PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO STRUKTŪRA IR TURINYS

 

4. Projektų finansavimo sąlygų apraše ministerija ir (arba) kita valstybės institucija turi pateikti pareiškėjui visą informaciją, reikalingą parengti paraiškai dėl projekto finansavimo (toliau – paraiška). Jei dalis pareiškėjui aktualios informacijos pateikiama kituose teisės aktuose (pavyzdžiui, veiksmų programos priede, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse ir pan.), Projektų finansavimo sąlygų apraše pateikiamos nuorodos į atitinkamus teisės aktus arba gali būti nurodomos svarbiausios atitinkamų teisės aktų nuostatos.

5. Projektų finansavimo sąlygų aprašą turėtų sudaryti šie skyriai:

5.1. Bendrosios nuostatos;

5.2. Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams;

5.3. Reikalavimai projektams;

5.4. Reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms ir projekto finansavimo dydžiui;

5.5. Paraiškų dėl projekto finansavimo priėmimas, vertinimas ir atranka;

5.6. Projektų įgyvendinimo nuostatos;

5.7. Baigiamosios nuostatos.

6. Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Bendrosios nuostatos“ turi būti nurodyta:

6.1. Projektų finansavimo sąlygų aprašo paskirtis, veiksmų programos pavadinimas, veiksmų programos prioritetas ir veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė (toliau – veiksmų programos priemonė), pagal kurią yra parengtas Projektų finansavimo sąlygų aprašas, ir nurodyti teisės aktai, kuriais buvo patvirtinta atitinkama veiksmų programa ir veiksmų programos priemonė, turi būti apibrėžtos Projektų finansavimo sąlygų apraše vartojamos sąvokos, jeigu šios sąvokos nėra apibrėžtos kituose teisės aktuose. Jeigu numatoma rengti kelis projektų finansavimo sąlygų aprašus pagal vieną veiksmų programos priemonę, rekomenduojama nurodyti pagal veiksmų programos priemonę numatomų rengti projektų finansavimo sąlygų aprašų skaičių;

6.2. pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą remiamos veiklos, jų tikslas, planuojama skirti iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose joms yra numatytos ES fondų lėšos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšos, skirtos veiksmų programų priemonių įgyvendinimui finansuoti, lėšų suma (toliau – projektų finansavimas) ir kita reikiama informacija;

6.3. tuo atveju, jeigu projektai pagal atitinkamą veiksmų programos priemonę atrenkami konkurso būdu, rekomenduojama nurodyti planuojamą kvietimų teikti paraiškas skaičių ir numatomo (-ų) kvietimo (-ų) teikti paraiškas planuojamą paskelbimo laiką metų ir ketvirčių tikslumu. Tuo atveju, jeigu pagal atitinkamą Projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma skelbti kelis kvietimus teikti paraiškas, turėtų būti nurodoma pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas planuojama projektams skirti lėšų suma. Jeigu Projektų finansavimo sąlygų apraše tokia informacija nėra pateikta, ministerija ir (arba) kita valstybės institucija turi užtikrinti, kad tokią informaciją galimi pareiškėjai žinotų iš anksto;

6.4. informacija apie numatomą valstybės ir (arba) regionų projektų sąrašo (-ų) sudarymo ir patvirtinimo laiką tuo atveju, jeigu pagal atitinkamą veiksmų programos priemonę bus finansuojami valstybės ir (arba) regionų projektai;

6.5. teisės aktai, kuriais remiantis bus teikiama valstybės pagalba tuo atveju, jei pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma ją teikti. Į valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas turi būti atsižvelgiama rengiant visas Projektų finansavimo sąlygų aprašo dalis (pavyzdžiui, nustatant reikalavimus pareiškėjams ir partneriams, tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms, nustatant maksimalų galimą projekto finansavimą ir lyginamąją projektui skiriamų lėšų dalį ir pan.);

6.6. kur bus paskelbta Projektų finansavimo sąlygų apraše nenurodyta informacija, kurią privalo žinoti pareiškėjas rengdamas projektą ir teikdamas paraišką, t. y. interneto svetainė www.esparama.lt (papildomai gali būti nurodyti ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos interneto adresai).

7. Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams“ turi būti nurodyti:

7.1. vadovaujantis veiksmų programos priedu galimi pareiškėjai ir partneriai. Tuo atveju, jeigu pagal veiksmų programos priemonę yra numatoma rengti kelis projektų finansavimo sąlygų aprašus, atsižvelgiant į pagal atitinkamą Projektų finansavimo sąlygų aprašą numatomų remti veiklų specifiką, apraše gali būti nurodyta, kad paraiškas gali teikti tik dalis pareiškėjų ir (arba) partnerių, numatytų atitinkamame veiksmų programos priede;

7.2. detalus pareiškėjams ir partneriams keliami reikalavimai, kurie nustatomi siekiant įsitikinti pareiškėjų ir partnerių patikimumu ir pajėgumu tinkamai įgyvendinti projektą ir užtikrinti projekto tęstinumą (pavyzdžiui, pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams, pareiškėjas ir (arba) pareiškėjo vadovas neturi neišnykusio teistumo už pažeidimus profesinėje veikloje, detalūs reikalavimai, susiję su pareiškėjo patirtimi įgyvendinti panašius projektus, detalūs reikalavimai, susiję su pareiškėjo turimais projektui įgyvendinti būtinais finansiniais ištekliais, ir pan.). Dokumentai, įrodantys pareiškėjų ir partnerių atitiktį jiems keliamiems reikalavimams, kuriuos kartu su paraiška turi pateikti pareiškėjas, nurodomi paraiškos specialiojoje (B) dalyje.

8. Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Reikalavimai projektams“:

8.1. turi būti nurodyti reikalavimai:

8.1.1. susiję su projekto atitiktimi atitinkamo veiksmų programos prioritetui ir atitinkamos veiksmų programos priemonei;

8.1.2. projekto trukmei;

8.1.3. remtinoms veikloms;

8.1.4. susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu;

8.1.5. susiję su horizontaliųjų sričių (darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo) įgyvendinimu:

8.1.5.1. pagrindinės problemos, kurios susijusios su horizontaliųjų sričių įgyvendinimu (t.y. kokios yra horizontaliųjų sričių įgyvendinimo kliūtys, kokiems horizontaliųjų sričių aspektams turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys, kur galima imtis aktyvesnių veiksmų) tame sektoriuje, pagal kurį įgyvendinama priemonė;

8.1.5.2. kokiomis priemonėmis planuojama spręsti pagrindines problemas arba paraiškos pildymo instrukcijoje pateikta keletas pavyzdžių, o priemonių pasiūla palikta pareiškėjų iniciatyvai;

8.2. gali būti nurodyti:

8.2.1. reikalavimai projekto parengtumui (pavyzdžiui, turi būti parengta techninė dokumentacija, būtina infrastruktūros plėtros projektams įgyvendinti, parengta galimybių studija, pagrindžianti projekto poreikį ir pasirinktą problemos sprendimo būdo veiksmingumą, įvykdyti viešieji pirkimai ir pan.);

8.2.2. kiti reikalavimai projektams, kurie padėtų užtikrinti didesnį projektų efektyvumą siekiant veiksmų programose nustatytų tikslų (pavyzdžiui, dėl projektų tikslinių grupių, projekto įgyvendinimo vietos, detalizuojami reikalavimai projektų pasiekimams ir pan.).

9. Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms ir projekto finansavimo dydžiui“ turi būti nurodyti reikalavimai:

9.1. tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms, t. y.:

9.1.1. detalūs reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms ir joms taikomi apribojimai, nustatyti Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse. Projektų finansavimo sąlygų apraše ministerija ir (arba) kita valstybės institucija gali nustatyti griežtesnius išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties apribojimus, negu nustatyti Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse;

9.1.2. reikalavimai, susiję su 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL 2006 L 210, p. 1) 7 straipsnio 3 dalyje, 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (OL 2006 L 210, p. 12) 11 straipsnio 4 dalyje ir 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau vadinama – reglamentas (EB) Nr. 1083/2006), 34 straipsnio 2 dalyje nurodyta galimybe Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuoti projekto veiklas, patenkančias į kito fondo paramos taikymo sritį (tuo atveju, jei tokia galimybė bus taikoma);

9.1.3. detalūs reikalavimai, keliami tiesioginėms projekto išlaidoms, ir vienodo dydžio norma, taikoma apskaičiuojant netiesiogines arba pridėtines projekto išlaidas, jei skiriamos Europos socialinio fondo lėšos;

9.2. projekto finansavimo dydžiui, t. y.:

9.2.1. projekto finansavimo dydžio nustatymo principai, kokią tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį gali sudaryti projekto finansavimas, maksimali ir minimali galima projekto finansavimo suma (jei taikomi tokie apribojimai), reikalavimai pareiškėjui prie projekto įgyvendinimo prisidėti nuosavomis lėšomis;

9.2.2. projekto pajamų skaičiavimams keliami reikalavimai ir nuostatos, susijusios su projekto išlaidų, neatitinkančių Europos Komisijai tinkamoms deklaruoti išlaidoms keliamų reikalavimų dėl reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio nuostatų, finansavimu, jeigu pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti projektus, iš kurių gaunamos pajamos, kaip apibrėžta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje.

10. Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Paraiškų dėl projektų finansavimo priėmimas, vertinimas ir atranka“ turi būti nurodyta:

10.1. paraiškų priėmimas ir registravimas, t. y. nurodyta:

10.1.1. kad paraiškos yra priimamos ir registruojamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka;

10.1.2. informacija apie galimus paraiškos pateikimo budus;

10.1.3. kad paraiškos yra priimamos kvietime (-uose) teikti paraiškas nurodytais terminais;

10.1.4. informacija apie paraiškos formą ir kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus, reikalaujamas paraiškos ir kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų kopijų skaičius ir reikalavimas pateikti elektroninę užpildytos paraiškos formos kompiuterinėje laikmenoje versiją. Paraiškos specialiosios (B) dalies forma ir (arba) jos pildymo instrukcija gali būti rengiamos ir tvirtinamos kaip Projektų finansavimo sąlygų aprašo priedas (-ai) arba kaip atskiras (-i) dokumentas (-ai). Spręsdama dėl paraiškos specialiosios (B) dalies turinio, struktūros ir priedų skaičiaus, ministerija ir (arba) kita valstybės institucija privalo atsižvelgti į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 22 punktą;

10.1.5. informacija apie vieno pareiškėjo galimų pateikti paraiškų skaičių;

10.1.6. informacija apie pareiškėjo ir paraiškos duomenis, kurie bus skelbiami viešai;

10.1.7. informacijos pareiškėjams teikimo tvarka;

10.2. paraiškų vertinimas ir atranka, t. y. nurodyta:

10.2.1. kad paraiškų vertinimas ir atranka yra atliekami Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka;

10.2.2. paraiškų vertinimo etapai bei institucija (-os), atliksianti (-čios) paraiškų vertinimą ir atranką;

10.2.3. pateikiamos kiekvienam paraiškų vertinimo etapui taikomos vertinimo lentelės ir metodiniai nurodymai projektų vertintojams dėl specialiųjų atitikties ir prioritetinių atrankos kriterijų;

10.2.4. trūkstamos informacijos paraiškos vertinimo metu teikimo tvarka ir informacija apie tai, kad vertinimą atliekanti institucija vertinimo metu gali pareiškėją pakviesti pokalbio ir (arba) apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje;

10.3. sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimas ir projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymas, t. y. nurodyta:

10.3.1. institucija, atsakinga už sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimą;

10.3.2. informacija apie tai, ar konkurso būdu pateiktos paraiškos, kurios naudos ir kokybės vertinimo metu surinko Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytą privalomą balų sumą (jei toks reikalavimas buvo nustatytas), tačiau jų finansavimui nepakako lėšų, galės konkuruoti kitame kvietime teikti paraiškas ir kokiomis sąlygomis (pavyzdžiui, ar tokios paraiškos galės dalyvauti kitame konkurse, ar tokios paraiškos turės būti pateiktos ir (arba) vertinamos iš naujo, ar dalyvaus kitame konkurse su jau surinktu balų skaičiumi ir pan.) tuo atveju, jeigu pagal atitinkamą Projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma skelbti kelis kvietimus teikti paraiškas;

10.3.3. informacija apie projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą ir sutarties sudarymą.

11. Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Projektų įgyvendinimo nuostatos“ turi būti nurodyta:

11.1. kad projekto išlaidos apmokamos ir projektų finansavimo ir administravimo sutarčių priežiūra atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka;

11.2. galimas (-i) taikyti projekto išlaidų apmokėjimo būdas (-ai) ir nuostatos dėl avanso mokėjimo;

11.3. reikalavimai dėl projekto audito, jeigu projektai yra atrenkami konkurso būdu (jeigu tokie reikalavimai nustatomi);

11.4. specialūs projektų vykdytojams keliami reikalavimai (pavyzdžiui, susiję su iš paramos lėšų įsigyjamo turto draudimu, ir pan.);

11.5. projektų vykdytojams keliami reikalavimai, susiję su projektų tęstinumo užtikrinimu.

12. Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Baigiamosios nuostatos“ turi būti nurodyta:

12.1. informacija apie projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimą;

12.2. kad pareiškėjai ir projektų vykdytojai turi teisę apskųsti įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo arba nefinansavimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos, rengdamos ir tvirtindamos projektų finansavimo sąlygų aprašus, gali pasirinkti kitą, nei metodinių nurodymų 5 punkte nurodytą, Projektų finansavimo sąlygų aprašo struktūrą tuo atveju, jeigu tai padėtų aiškiau išdėstyti pareiškėjams ir projektų vykdytojams aktualią informaciją, tačiau turi užtikrinti, kad Projektų finansavimo sąlygų apraše būtų pateikta visa informacija, nurodyta metodinių nurodymų 6-12 punktuose.

14. Ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos Projektų finansavimo sąlygų apraše gali pateikti dar ir kitą nei metodinių nurodymų 6-12 punktuose nurodytą informaciją, kuri padėtų pareiškėjams ir projektų vykdytojams geriau suprasti pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą remiamų veiklų tikslus ir uždavinius, pareiškėjui ir projektui keliamus reikalavimus, parengti kokybišką paraišką ir tinkamai įgyvendinti projektą.

 

_________________

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066

 

(Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies forma)

 

(ženklas)

 

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO BENDROJI (A) DALIS

 

1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 

Projekto pavadinimas

 

 

Pareiškėjo rekvizitai:

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Kodas

 

Buveinės adresas:

 

Gatvė

 

Namo numeris

 

Pašto indeksas

 

Vietovė

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

El. pašto adresas

 

Atsakingas asmuo (institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo):

 

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Asmuo ryšiams:

 

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

El. pašto adresas

 

 

2. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ

 

Veiksmų programa

 

Prioritetas

 

Uždavinys

 

Priemonė

 

Kvietimo teikti paraiškas arba patvirtinto sąrašo Nr.

 

 

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PARTNERĮ (IUS)

 

Ar projektas turi partnerį (-ius)

[]£ taip

[]£ ne

Jei pažymima „Ne“, toliau informacija apie projekto partnerį (-ius), nepildoma.

 

Eil. Nr.

Partnerio pavadinimas

Kodas

Buveinės adresas

gatvė

namo numeris

pašto kodas

vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ, KURIAM ĮGYVENDINTI PRAŠOMA PARAMA

 

Projekto įgyvendinimo vieta

[]£ miesto gyvenamoji vietovė

[]£ kaimo gyvenamoji vietovė

[]£ netaikytina

 

Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis lėšų

 

Apskritis

Savivaldybė

 

 

 

Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka projekto nauda

 

Visos savivaldybės

 

 

 

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Požymis

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Požymis

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Požymis

1.

Akmenės rajono

 

21.

Klaipėdos rajono

 

41.

Skuodo rajono

 

2.

Alytaus miesto

 

22

Kretingos rajono

 

42.

Sakių rajono

 

3.

Alytaus rajono

 

23.

Kupiškio rajono

 

43.

Šalčininkų rajono

 

4.

Anykščių rajono

 

24.

Lazdijų rajono

 

44.

Šiaulių miesto

 

5.

Birštono

 

25.

Marijampolės

 

45.

Šiaulių rajono

 

6.

Biržų rajono

 

26.

Mažeikių rajono

 

46.

Šilalės rajono

 

7.

Druskininkų

 

27.

Molėtų rajono

 

47.

Šilutės rajono

 

8.

Elektrėnų

 

28.

Neringos miesto

 

48.

Širvintų rajono

 

9.

Ignalinos rajono

 

29.

Pagėgių

 

49.

Švenčionių rajono

 

10.

Jonavos rajono

 

30.

Pakruojo rajono

 

50.

Tauragės rajono

 

11.

Joniškio rajono

 

31.

Palangos miesto

 

51.

Telšių rajono

 

12.

Jurbarko rajono

 

32.

Panevėžio miesto

 

52.

Trakų rajono

 

13.

Kaišiadorių rajono

 

33.

Panevėžio rajono

 

53.

Ukmergės rajono

 

14.

Kalvarijos

 

34.

Pasvalio rajono

 

54.

Utenos rajono

 

15.

Kauno miesto

 

35.

Plungės rajono

 

55.

Varėnos rajono

 

16.

Kauno rajono

 

36.

Prienų rajono

 

56.

Vilkaviškio rajono

 

17.

Kazlų Rūdos

 

37.

Radviliškio rajono

 

57.

Vilniaus miesto

 

18.

Kėdainių rajono

 

38.

Raseinių rajono

 

58.

Vilniaus rajono

 

19.

Kelmės rajono

 

39.

Rietavo

 

59.

Visagino miesto

 

20.

Klaipėdos miesto

 

40.

Rokiškio rajono

 

60.

Zarasų rajono

 

 

5. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS (SANTRAUKA)

 

Projekto esmė

 

 

 

Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą

 

 

 

Projekto tęstinumas

 

 

 

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS

 

Nr.

Tikslai

Nr.

Uždaviniai

Nr.

Projekto veiklos

Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

 

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)

 

 

Eil. Nr.

Projekto veiklos pavadinimas

Pradėta iki projekto ir finansavimo sutarties pasirašymo dienos

Projekto mėnuo, kai pradedama projekto veikla

Projekto mėnuo, kai baigiama vykdyti projekto veikla

Projekto veiklos vykdymo mėnuo

1

2

3

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PROJEKTO BIUDŽETAS

 

8.1. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS REGIONINIO PLĖTROS FONDO ARBA SANGLAUDOS FONDO, BIUDŽETAS

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

Iš jų PVM, Lt

Veiklos Nr.

1.1.1.

1.1.2.

...

 

 

1.

Žemė

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Žemės įsigijimas

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Kita (...)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Nekilnojamojo turto įsigijimas

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kita (...)

 

 

 

 

 

 

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Einamasis remontas

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Kita (...)

 

 

 

 

 

 

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Baldai

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Tikslinės transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Kompiuterinė įranga

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Programinė įranga

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Patentai/licencijos/prekių ženklai

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

Kita (...)

 

 

 

 

 

 

 

5.

Paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Projektavimas

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Studijos

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Kita (...)

 

 

 

 

 

 

 

6.

Projekto administravimas ir vykdymas

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Darbo užmokestis projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Projekto administravimo paslaugų pirkimas

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Kitos projekto administravimo ir vykdymo išlaidos (biuro, komunalinės ir panašios paslaugos)

 

 

 

 

 

 

 

6.4.

Viešinimas

 

 

 

 

 

 

 

6.5.

Auditas

 

 

 

 

 

 

 

6.6.

Kita(...)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nusidėvėjimas (amortizacija)

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

Nusidėvėjimas (amortizacija)

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kryžminis finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

Mokymai

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

Metodikų ir kitų dokumentų rengimas

 

 

 

 

 

 

 

8.3.

Kita (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO, BIUDŽETAS

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

Iš jų PVM, Lt

Veiklos Nr.

1.1.1.

1.1.2.

...

 

 

1.

Vykdymas

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Darbo užmokestis

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Projektą vykdančio personalo komandiruotės

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Ilgalaikio nematerialioj o turto įsigijimas

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Turto nuoma ir lizingas (finansinė nuoma)

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Viešinimas

 

 

 

 

 

 

 

1.9.

Kita(...)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Projekto dalyvių išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Dirbančiųjų darbo užmokestis

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Kita (...)

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Kita(...)

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Kita(...)

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kryžminis finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Einamasis remontas

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Ilgalaikio turto įsigijimas

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Kita(...)

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tiesioginės išlaidos (1+2+3)

 

 

 

 

 

 

 

5.

Netiesioginės išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Netiesioginės išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

6.

IŠ VISO (4+5):

 

 

 

 

 

 

 

 

9. BIUDŽETO IŠSKIRSTYMAS PAGAL METUS

 

9.1. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS REGIONINIO PLĖTROS FONDO ARBA SANGLAUDOS FONDO, BIUDŽETO IŠSKIRSTYMAS PAGAL METUS

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

N metai

N+1 metai

N+2 metai

N+... metai

1.

Žemė

 

 

 

...

...

2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

 

...

...

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

 

 

 

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

 

 

 

 

 

5.

Paslaugos

 

 

 

 

 

6.

Projekto administravimas ir vykdymas

 

 

 

 

 

7.

Nusidėvėjimas (amortizacija)

 

 

 

 

 

8.

Kryžminis finansavimas

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

9.2. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO, BIUDŽETO IŠSKIRSTYMAS PAGAL METUS

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

N metai

N+1 metai

N+2 metai

N+... metai

1.

Vykdymas

 

 

 

 

 

2.

Projekto dalyvių išlaidos

 

 

 

 

 

3.

Kryžminis finansavimas

 

 

 

 

 

4.

Tiesioginės išlaidos

 

 

 

 

 

5.

Netiesioginės išlaidos

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

10. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, Lt

1. Prašomos lėšos

 

2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

2.1+2.2

2.1. Viešosios lėšos

2.1.1+2.1.2+2.1.3

2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

 

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

 

2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.)

 

2.2. Privačios lėšos

2.2.1+2.2.2

2.2.1. Nuosavos lėšos

 

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

 

3. Iš viso

1+2

3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos (numatomų grynųjų pajamų sumai prilyginama išlaidų suma turi būti numatyta finansuoti iš pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų) (netaikoma, kai projektas finansuojamas pagal valstybės pagalbos schemas)

 

3.2. Iš jų Europos investicijų banko paskola

 

 

11. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

 

Eil. Nr.

Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų suma (Lt)

Kokioms projekto veikloms numatytos šios išlaidos

Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

12. STEBĖSENOS RODIKLIAI

 

Rodiklio pavadinimas

Vienetai

Reikšmė

Produktų rodikliai

 

 

 

Rezultatų rodikliai

 

 

 

 

13. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS SRITIMS

 

Parametras

Pagrindimas

Darnus vystymasis

 

 

 

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas

 

 

 

 

14. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VIEŠUMO PRIEMONĖS

 

Viešumo priemonė (-ės)

Požymis

Pastatyti nuolatinį (-ius) aiškinamąjį (-uosius) stendą (-us), esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 2 dalyje

 

Pastatyti informacinį (-ius) stendą (-us), esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 3 dalyje

 

Paskelbti, kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas

 

Dalyvaujantiems projekte pranešti apie projekto finansavimą iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą, šią informaciją pateikiant dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ir sertifikatuose pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas

 

 


 

15. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

____________________________________

Pareiškėjo pavadinimas, adresas

 

_________ _________

Data, vieta

 

Aš,___________________________ , patvirtinu, kad:

(Vardas ir pavardė)

šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma;

nesu rimtai pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;

teikdamas paraišką ES fondų paramai gauti nepažeidžiau darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principus reglamentuojančių ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;

man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas;

man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu;

sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją);

sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje;

sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos unikalus kodas ir prašoma lėšų suma) būtų skelbiama interneto svetainėje www.esparama.lt.

 

________________________                 ___________             __________________

(Pareiškėjo atsakingo asmens                       (Parašas)                   (Vardas ir pavardė)

pareigos)                   A. V.

 

 

16. PROJEKTO PARTNERIO DEKLARACIJA

 

_____________________________________________

Projekto partnerio pavadinimas, adresas

 

__________ __________

Data, vieta

 

Aš,___________________________ , patvirtinu, kad:

(Vardas ir pavardė)

esu susipažinę su teikiamu projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

nesu rimtai pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;

man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas;

man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu;

sutinku, kad:

paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje;

informacija apie pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos unikalus kodas ir prašoma lėšų suma) būtų skelbiama interneto svetainėje www.esparama.lt.

 

________________________                 ___________             __________________

(Projekto partnerio įgalioto                          (Parašas)                   (Vardas ir pavardė)

atstovo pareigos)                   A.V.

 

 

17. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS PARAIŠKOS REGISTRAVIMO LAPAS

 

(Įgyvendinančiosios institucijos paraiškos gavimo registravimo žyma)

 

Įgyvendinančioji institucija:

 

Įgyvendinančiosios institucijos padalinys (jei yra):

[]£ centrinė būstinė

[]£ regioninis padalinys ________________

Paraiškos gavimo data:

 

 

Registracijos numeris:

 

Kodas pagal prioritetinę sritį:

 

Finansavimo formos kodas:

 

Ekonominės veiklos kodas:

 

 

____________________                      ______________        ____________________

(Pareigos)                                           (Parašas)                   (Vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066

 

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO BENDROSIOS (A) DALIES PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

I SKIRSNIS. PARAIŠKA DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO

 

1. Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija (toliau – instrukcija) nustato Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies (toliau – paraiška) pildymo taisykles naudojant elektroninę paraiškos formą. Paraiškos forma yra standartinis Excel formato darbinis dokumentas, pildomas naudojant Microsoft Excel programą.

2. Šioje instrukcijoje pateikiami patarimai dėl atskirų paraiškos formos punktų pildymo.

3. Paraiškos formos sudarytos atskirai Europos socialinio fondo remiamiems projektams ir Europos regioninės plėtros arba Sanglaudos fondo remiamiems projektams.

 

II SKIRSNIS. REIKALAVIMAI DARBO VIETAI

 

4. Norint užpildyti paraiškos formą, kompiuteryje turi būti įdiegta viena iš šių elektroninių lentelių tvarkymo programų:

4.1. Microsoft Excel 2007

4.2. Microsoft Excel 2003

4.3. Microsoft Excel 2000

4.4. Microsoft Excel XP (2002)

4.5. OpenOffice 2.3 Calc

 

III SKIRSNIS. BENDROS DARBO TAISYKLĖS

 

5. Paraiškos forma parsisiunčiama iš tinklalapio www.esparama.lt.

6. Paraiškos forma atverčiama du kartus spustelėjus pelės kairiuoju klavišu ant rinkmenos piktogramos.

7. Paraiškoje duomenys įrašomi vadovaujantis instrukcija jiems skirtuose laukuose, kurie nuspalvinti žaliai. Norint įvesti duomenis į lauką, vieną kartą pelės kairiuoju klavišu spaudžiama ant to lauko. Jei vieną kartą paspaudus pelės dešiniuoju klavišu ant lauko dešinėje pusėje atsiranda rodyklė, šiame lauke yra pasirinkimo sąrašas. Paspaudus ant rodyklės, yra pateikiamos galimo pasirinkimo reikšmės.

8. Norint redaguoti įvestus duomenis įvedimo lauke, du kartus spaudžiama pelės kairiuoju klavišu ant pasirinkto lauko.

9. Norint įklijuoti nukopijuotus iš kito dokumento duomenis į lauką, pirma du kartus spaudžiama pelės kairiuoju klavišu ant lauko.

10. Užpildžius lapą, spaudžiamas mygtukas „Toliau“ ir atsiverčiamas kitas paraiškos pildymo lapas. Norint grįžti į ankstesnį lapą, spaudžiamas mygtukas „Atgal“.

11. Užpildžius visą paraišką, patikrinama, ar nė viename paraiškos pildymo lape nėra laukų, nuspalvintų raudonai. Jei tokių yra, ištaisomos klaidos nuspalvintuose laukuose.

12. Išsaugoti užpildytą paraišką galima vienu iš nurodytųjų būdų:

12.1. įrankių juostoje paspaudus mygtuką(disketė);

12.2. pasirinkus meniu punktą „Failas“ (angl. k. „File“) ir papunktį „Įrašyti“ (angl. k. „Save“);

12.3. laikant įspaudus klaviatūros klavišą „Ctrl“ ir paspaudus raidę „S“.

13. Išspausdinti užpildytą paraišką galima vienu iš nurodytųjų būdų:

13.1. pasirinkus meniu punktą „Failas“ (angl. k. „File“) ir papunktį „Spausdinti“ (angl. k. „Print“) arba, laikant įspaudus klaviatūros klavišą „Ctrl“, paspausti raidę „P“, tuomet atsidariusiame lange pažymėti akutę prie užrašo „Visa darbo knyga“ (angl. k. „Entire Workbook“) ir paspaudus mygtuką „Gerai“ (angl. k. „OK“) spausdinami visi paraiškos lapai.

13.2. pasirinkus meniu punktą „Failas“ (angl. k. „File“) ir papunktį „Spausdinti“ (angl. k. „Print“) arba, laikant įspaudus klaviatūros klavišą „Ctrl“, paspausti raidę „P“, tuomet atsidariusiame lange paspaudus mygtuką „Gerai“ (angl. k. „OK“) spausdinamas aktyvus paraiškos lapas.

14. Spausdinant paraišką negalima keisti paraiškoje nustatytų šriftų dydžių, stulpelių pločių, spausdinimo parametrų (paraščių, antraščių ir kitų dydžių), nenaudoti talpinimo į langą funkcijos, nekeisti lapo orientacijos.

 

II SKYRIUS. PARAIŠKOS PILDYMAS

 

I SKIRSNIS. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 

15. „Projekto pavadinimas“ pildomas:

 

Projekto pavadinimas

Šiame lauke nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma lėšų, pavadinimas ir galima jo santrumpa. Projekto pavadinimas turėtų būti trumpas ir aiškus, nusakantis paties projekto idėją. Esant ilgam projekto pavadinimui, siūloma, paraiškoje jį minint pirmą kartą, rašyti visą pavadinimą, o skliausteliuose nurodyti santrumpą ir vėliau vartoti vien santrumpą.

Galimas simbolių skaičius – 300 (paspaudus ant įvedimo lauko, šalia jo rodomas pranešimas, kad galima įvesti 300 simbolių).

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Įkeliant nukopijuotus duomenis į lauką, pirmiausia du kartus paspaudžiama pele ant įvedimo lauko.

Nurodyti privaloma.

 

Pvz., projekto visas pavadinimas – „Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema“, santrumpa – (toliau – AIKOS), projekto visas pavadinimas – „Kelių tiesimo, melioracijos ir statybos sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas Marijampolės profesinio rengimo centre“, santrumpa -(toliau – Praktinio mokymo centro kūrimas).

 

16. „Pareiškėjo duomenys“ pildomi:

 

Pareiškėjo rekvizitai

 

Pareiškėjo pavadinimas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens visas pavadinimas (pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą) ir tos organizacijos teisinę formą.

 

Galimas simbolių skaičius – 140.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Kodas

Nurodomas kodas pagal galiojantį juridinio asmens registravimo pažymėjimą

 

Galima įvesti tik skaitmenis.

Galimas simbolių skaičius – nuo 7 iki 9.

Įvedus raides ar mažiau nei 7, ar daugiau nei 9 simbolius, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Buveinės adresas:

 

Gatvė

Nurodomas gatvės pavadinimas pagal paraišką teikiančio juridinio asmens oficialų registravimo adresą.

 

Galimas simbolių skaičius – 50.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Namo numeris

Nurodomas namo eilės numeris ir butas (jei reikalinga) pagal paraišką teikiančio juridinio asmens oficialų registravimo adresą.

 

Galimas simbolių skaičius – 10.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Pašto kodas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens pašto kodas pagal oficialų registravimo adresą.

 

Galimas simbolių skaičius – 10.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Vietovė

Nurodomas vietovės pavadinimas pagal paraišką teikiančio juridinio asmens oficialų registravimo adresą.

 

Galimas simbolių skaičius – 50.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Telefono numeris

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens telefono numeris.

 

Galimas simbolių skaičius – 20.

Telefono numeris nurodomas pagal tokią formą – (8~5) 216 2222.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Fakso numeris

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens fakso numeris.

 

Galimas simbolių skaičius – 20.

Fakso numeris nurodomas pagal tokią formą – (8~5) 216 2222.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas.

 

Galimas simbolių skaičius – 50.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma

Atsakingas asmuo (institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

 

Vardas, pavardė

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė.

 

Galimas simbolių skaičius – 70.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Pareigos

Nurodomos paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos.

 

Galimas simbolių skaičius – 140.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

 

Pavyzdys:

„X“ rajono savivaldybės administracijos direktorius; „Z“ socialinių paslaugų centro direktorius ir pan.

Asmuo ryšiams

 

Vardas, pavardė

Nurodomas asmens ryšiams vardas, pavardė. Turėtų būti nurodomas asmuo, kuris tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir teikimu vertinimui. Asmuo ryšiams – gali būti ir organizacijos vadovas su sąlyga, kad jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į su projekto rengimu ir teikimu vertinti susijusius klausimus. Organizacijų vadovams, ypač didelių įmonių ar organizacijų (pvz., Vilniaus universiteto), rekomenduojama atlikti ne projekto vadovo funkcijas, o už projekto priežiūrą atsakingo asmens funkcijas.

 

Galimas simbolių skaičius – 70.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Pareigos

Nurodomos asmens ryšiams pareigos.

Pvz., „X“ rajono savivaldybės administracijos investicijų skyriaus vyresnysis specialistas; „Z“ socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas.

 

Galimas simbolių skaičius – 140.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Telefono numeris

Nurodomas asmens ryšiams telefono numeris.

 

Galimas simbolių skaičius – 20.

Telefono numeris nurodomas pagal tokią formą – (8~5) 216 2222.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Fakso numeris

Nurodomas asmens ryšiams fakso numeris.

 

Galimas simbolių skaičius – 20.

Fakso numeris nurodomas pagal tokią formą – (8~5) 216 2222.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

El. pašto adresas

Nurodomas asmens ryšiams elektroninio pašto adresas.

 

Galimas simbolių skaičius – 50.

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

 

II SKIRSNIS. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ

 

17. „Duomenys apie paraišką“ pildomi:

17.1. nuosekliai, nurodant veiksmų programą, prioritetą uždavinį, priemonę ir kvietimo teikti paraiškas arba patvirtinto sąrašo numerį:

 

Veiksmų programa

Šiame lauke nurodomas (pasirenkamas) veiksmų programos, pagal kurią teikiama paraiška, pavadinimas.

 

Paspaudus ant duomenų įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus šią rodyklę, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Pasirenkamas veiksmų programos, pagal kurią teikiama paraiška, pavadinimas.

Pastaba. ESF fondo elektroninėje paraiškos formoje A galima nurodyti 1 arba 4 veiksmų programą ERPF fondo 2 arba 3 veiksmų programą.

Nurodyti privaloma.

Prioritetas

Šiame lauke nurodomas (pasirenkamas) prioriteto pavadinimas.

 

Paspaudus ant duomenų įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš pasirinkimo sąrašo pasirenkamas prioriteto, pagal kurį teikiama paraiška, pavadinimas.

Pastaba. Sąraše yra pateikiami tik pasirinktos veiksmų programos prioritetai.

Nurodyti privaloma.

Uždavinys

Šiame lauke nurodomas (pasirenkamas) uždavinio pavadinimas.

 

Paspaudus ant duomenų įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Pasirenkamas uždavinio, pagal kurį teikiama paraiška, pavadinimas.

Pastaba. Sąraše yra pateikiami tik pasirinkto prioriteto uždaviniai.

Nurodyti privaloma.

Priemonė

Šiame lauke nurodomas (pasirenkamas), priemonės pavadinimas.

 

Paspaudus ant duomenų įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Pasirenkamas priemonės, pagal kurią teikiama paraiška, pavadinimas.

Pastaba. Sąraše yra pateikiamos tik pasirinkto uždavinio priemonės.

Nurodyti privaloma.

Kvietimo teikti paraiškas arba patvirtinto sąrašo Nr.

Šiame lauke nurodomas (pasirenkamas) paskelbto kvietimo teikti paraiškas numeris ir pavadinimas arba patvirtinto sąrašo numeris ir pavadinimas.

 

Galima įvesti tik skaitmenis.

Galimas simbolių skaičius – 2.

Įvedus raides ar daugiau nei 2 simbolius, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

 

17.2. Jei „Duomenų apie paraišką“ laukuose pasirinkta reikšmė nepriklauso aukštesnio lygio sąrašo reikšmei, pasirinkimo sąrašas su neteisinga reikšme spalvinamas raudonai. Pavyzdžiui, nurodžius pirmą veiksmų programą ir pirmą jos prioritetą, o po to parinkus antrą veiksmų programą, laukas su anksčiau parinktu pirmos veiksmų programos prioritetu spalvinamas raudonai. Tai reiškia, kad šis prioritetas nepriklauso naujai parinktai veiksmų programai ir jį reikia nurodyti iš naujo, t. y. pasirinkti iš antros veiksmų programos prioritetų sąrašo.

 

III SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PARTNERĮ (-IUS)

 

18. „Informacijoje apie projekto partnerius“ nurodoma apie projekto partnerius ir jų registravimo vietą (oficialų registravimo adresą). Pareiškėjas negali būti taip pat ir projekto partneris. Tas pats subjektas negali būti nurodomas kelis kartus.

19. Pildant „Informaciją apie projekto partnerius“:

19.1. esant daugiau nei vienam partneriui, kiekvienam partneriui pildoma atskira eilutė. Formoje pateikiama 10 eilučių. Užpildžius pirmąsias 10 eilučių, atsiranda nauja duomenų įvedimo eilutė (galima nurodyti iki 100 partnerių). Naujos eilutės užpildyti nebūtina;

19.2. jei suvedus partnerių duomenis pažymima akutė „Ne“, užpildyti laukai spalvinami raudonai – duomenis būtina ištrinti;

19.3. eilutės turi būti trinamos tvarkingai – pažymimos norimos ištrinti eilutės (visi eilutės stulpeliai) nuo paskutinės užpildytos eilutės į viršų ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas „Delete“. Negalima trinti eilučių iš lentelės vidurio;

19.4. eilutė panaikinama, kai visi duomenys eilutėje ištrinami (išskyrus pirmas 10 eilučių).

20. „Informacija apie projekto partnerius“ pildoma:

 

Ar projektas turi partnerį (-ius)

Nurodoma, ar projektas turi partnerį (-ius). Galima pasirinkti:

[]£ taip

[]£ ne

Jei pažymima „Ne“, toliau informacija apie projekto partnerį (-ius) nepildoma.

Pažymima žymimoji akutė prie užrašo „Taip“, jei projektui numatyti partneriai. Nurodyti privaloma.

 

Eil. Nr.

Partnerio pavadinimas

Kodas

Buveinės adresas

gatvė

namo numeris

pašto kodas

vietovė

Įvedamas skaičius ir po jo dedamas taškas.

Nurodomas partnerio organizacijos pavadinimas pagal juridinio asmens steigimo dokumentus ir registravimo pažymėjimą.

 

Galimas simbolių skaičius – 140. Įvedus daugiau simbolių rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma.

Nurodomas kodas pagal galiojantį juridinio asmens registravimo pažymėjimą. Galima įvesti tik skaitmenis.

 

Galimas simbolių skaičius – nuo 7 iki 9. Įvedus raides ar mažiau nei 7, ar daugiau nei 9 simbolius, rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma. Įvedus partnerio kodą, partnerio pavadinimas spalvinamas raudonai – jį taip pat privaloma įvesti.

Nurodomas partnerio organizacijos oficialaus registravimo adreso gatvės pavadinimas.

 

Galimas simbolių skaičius – 50. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodomas partnerio organizacijos oficialaus registravimo adreso namo eilės numeris ir butas (jei reikalinga).

 

Galimas simbolių skaičius – 10. Įvedus daugiau simbolių rodomas klaidos pranešimas

Nurodomas partnerio organizacijos pašto indeksas pagal oficialų registravimo adresą.

 

Galimas simbolių skaičius – 10. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodomas partnerio organizacijos oficialaus registravimo adreso vietovės pavadinimas.

 

Galimas simbolių skaičius – 50. Įvedus daugiau simbolių rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKIRSNIS. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ, KURIAM ĮGYVENDINTI PRAŠOMA PARAMA

 

21. „Duomenys apie projektą, kuriam įgyvendinti prašoma parama“ pildomi:

21.1. „Projekto įgyvendinimo vieta“:

 

Projekto įgyvendinimo vieta

Nurodoma, kokioje vietoje bus įgyvendinamas projektas. Vietovės tipas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą (Žm., 1994, Nr. 60-1183).

Galima pasirinkti:

[]£ miesto gyvenamoji vietovė – pažymima, jei projekto planuojama įgyvendinimo vieta (ne pareiškėjo registravimo vieta) yra miesto teritorija;

[]£ kaimo gyvenamoji vietovė – pažymima, jei planuojama projekto įgyvendinimo vieta (ne pareiškėjo registravimo vieta) yra miestelio ir (arba) kaimo teritorija;

[]£ netaikytina – pažymima, jei projektą planuojama įgyvendinti ir miesto gyvenamojoje vietovėje, ir kaimo gyvenamojoje vietovėje.

 

Pasirinkimas nurodomas pažymint žymimąją akutę prie norimo pasirinkimo. Nurodyti privaloma.

 

21.2. „Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis lėšų“:

 

Apskritis

Savivaldybė

Nurodoma apskritis, kurioje yra pagrindinė savivaldybė, kurioje įgyvendinamas projektas.

 

Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Pasirinkamas iš sąrašo apskrities pavadinimas.

Nurodyti privaloma.

Nurodomas savivaldybės pavadinimas, kurioje planuojama įgyvendinti pagrindines projekto veiklas (pvz., statomas pastatas, organizuojamo seminaro vieta ir pan.). Turi būti nurodoma tik viena savivaldybė.

Jeigu projektas įgyvendinamas keliose savivaldybėse, nurodoma projekto savivaldybė, kuriai tenka didžiausia lėšų ir veiklų dalis. Didžiausia dalis skaičiuojama pagal skiriamų lėšų dydį. Jeigu keliose savivaldybėse vykdomų projekto veiklų dalis yra vienoda, pareiškėjas išrenka pagrindinę savivaldybę atsižvelgdamas į veiklų vykdymo trukmę.

Kai negalima išskirti vienos savivaldybės pagal tenkančią lėšų dalį, gali būti nurodoma pareiškėjo registravimo vieta.

 

Pvz., tiesiamas 150 km kelias per „X“, „Y“ ir „Z“ savivaldybes. 80 km kelio yra tiesiama per „Y“ savivaldybę, tačiau brangiausia kelio dalis (pvz., dėl estakadų) bus tiesiama „Z“ savivaldybėje. „Z“ savivaldybė bus pagrindinė savivaldybė, kurioje įgyvendinamas projektas.

Pvz., organizuojami 15 seminarų „X“, „Y“ ir „Z“ savivaldybėse. 10 seminarų organizuojama „X“ savivaldybėje, 2 seminarai – „Y“ savivaldybėje ir 3 – “A savivaldybėje. Didžiausia projekto lėšų dalis buvo skirta „Y“ savivaldybėje organizuojamiems seminarams. Daugiausia seminarų (10) suorganizuota X savivaldybėje, tačiau jie kainavo pigiau nei 2 seminarai, suorganizuoti Y savivaldybėje, todėl didžiausia projekto lėšų dalis buvo skirta Y savivaldybėje organizuojamiems seminarams. Y savivaldybė yra pagrindinė savivaldybė, kurioje įgyvendinamas projektas.

 

Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Pasirinkamas iš sąrašo savivaldybės pavadinimas.

Parinkus arba pakeitus apskritį ir nenurodžius jai priklausančios savivaldybės, savivaldybės laukas spalvinamas raudonai.

Nurodyti privaloma.

 

21.3. Pildant „Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka projekto nauda“:

21.3.1. pasirinkimas pažymimas įvedant simbolį „X“ į žymėjimui skirtą langelį stulpelyje „Požymis“;

21.3.2. įvedus daugiau nei vieną ar kitą simbolį rodomas klaidos pranešimas;

21.3.3. pažymima „Visos savivaldybės“, jei projekto nauda tenka visoms Lietuvos savivaldybėms arba nurodomos konkrečios savivaldybes, kurioms tenka projekto nauda iš projekto produktų ir rezultatų. Jeigu projekto sukurti produktai nėra skirti konkrečiai tikslinei grupei ir jais galės pasinaudoti visi Lietuvos gyventojai (pvz., nutiestas strateginis kelias, suorganizuotas plataus masto seminaras, pritraukęs dalyvius iš visų regionų), pažymima „Visos savivaldybės“;

21.3.4. pažymėjus „Visos savivaldybės“, savivaldybių sąraše negalima pažymėti savivaldybių – pažymėjus bent vieną, ji spalvinama raudonai ir rodomas klaidos pranešimas;

21.3.5. nepažymėjus „Visos savivaldybės“, savivaldybių sąraše turi būti pasirenkamos konkrečios savivaldybės;

21.3.6. jei nėra nurodyta „Visos savivaldybės“ ir nėra nurodyta bent viena savivaldybė iš sąrašo, rodomas įspėjamasis pranešimas;

21.3.7. kai pažymėta „Visos savivaldybės“, savivaldybių sąrašas nėra spausdinimas, žymėti konkrečių savivaldybių nereikia. Pažymėjus bent vieną rodomas klaidos pranešimas;

21.3.8. nurodyti privaloma.

21.4. „Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka projekto nauda“:

 

Visos savivaldybės

Pasirinkimas pažymimas įvedant simbolį „X“

 

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Požymis

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Požymis

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Požymis

1.

Akmenės rajono

Šiame stulpelyje pasirinkimas pažymimas įvedant simbolį „X“. Įvedus kitą ar daugiau nei vieną simbolį, rodomas klaidos pranešimas.

21.

Klaipėdos rajono

Šiame stulpelyje pasirinkimas pažymimas įvedant simbolį „X“. Įvedus kitą ar daugiau nei vieną simbolį, rodomas klaidos pranešimas.

41.

Skuodo rajono

Šiame stulpelyje pasirinkimas pažymimas įvedant simbolį „X“. Įvedus kitą ar daugiau nei vieną simbolį, rodomas klaidos pranešimas.

2.

Alytaus miesto

 

22

Kretingos rajono

 

42.

Šakių rajono

 

3.

Alytaus rajono

 

23.

Kupiškio rajono

 

43.

Šalčininkų rajono

 

4.

Anykščių rajono

 

24.

Lazdijų rajono

 

44.

Šiaulių miesto

 

5.

Birštono

 

25.

Marijampolės

 

45.

Šiaulių rajono

 

6.

Biržų, rajono

 

26.

Mažeikių rajono

 

46.

Šilalės rajono

 

7.

Druskininkų

 

27.

Molėtų rajono

 

47.

Šilutės rajono

 

8.

Elektrėnų

 

28.

Neringos miesto

 

48.

Širvintų rajono

 

9.

Ignalinos rajono

 

29.

Pagėgių

 

49.

Švenčionių rajono

 

10.

Jonavos rajono

 

30.

Pakruojo rajono

 

50.

Tauragės rajono

 

11.

Joniškio rajono

 

31.

Palangos miesto

 

51.

Telšių rajono

 

12.

Jurbarko rajono

 

32.

Panevėžio miesto

 

52.

Trakų rajono

 

13.

Kaišiadorių rajono

 

33.

Panevėžio rajono

 

53.

Ukmergės rajono

 

14.

Kalvarijos

 

34.

Pasvalio rajono

 

54.

Utenos rajono

 

15.

Kauno miesto

 

35.

Plungės rajono

 

55.

Varėnos rajono

 

16.

Kauno rajono

 

36.

Prienų rajono

 

56.

Vilkaviškio rajono

 

17.

Kazlų rūdos

 

37.

Radviliškio rajono

 

57.

Vilniaus miesto

 

18.

Kėdainių rajono

 

38.

Raseinių rajono

 

58.

Vilniaus rajono

 

19.

Kelmės rajono

 

39.

Rietavo rajono

 

59.

Visagino miesto

 

20.

Klaipėdos miesto

 

40.

Rokiškio rajono

 

60.

Zarasų rajono

 

 

V SKIRSNIS. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS (SANTRAUKA)

 

22. „Trumpas projekto aprašymas (santrauka)“ pildomas:

22.1. „Projekto esmė“:

 

Projekto esmė

Pateikiamas problemos ir projekto poreikio aprašymas, problemos sprendimo būdas, projekto tikslas:

nurodoma problema (-os), kurią (-ias) siekiama spręsti įgyvendinant projektą, ir pagrindžiamas problemos aktualumas statistiniais duomenimis;

pateikiamas projekto poreikio pagrindimas atsakant į tokius klausimus kaip: kodėl verta investuoti ES fondų lėšas į šį projektą? (pvz., siekiama įsigyti naują aplinkai tinkamą įrangą; be ES fondų finansavimo tokios įrangos nebūtų įmanoma įsigyti; nauja įranga sumažins užterštumo lygį); kokius rinkos netolygumus projektu siekiama spręsti? (pvz., projektas skirtas darbo rinkai trūkstamų specialistų parengimui) ir kt.;

nurodomi konkretūs problemos (-ų) sprendimo būdai;

nurodomos tikslinės grupės ir jų poreikiai. Aprašoma, kaip projektas prisidės prie tikslinės grupės situacijos pagerinimo (taikoma, jei projektas skirtas konkrečioms tikslinėms grupėms).

 

Projekto pridėtinė vertė:

Išskiriamos pagrindinės stipriosios projekto ypatybės, t. y. kodėl projektas yra įdomus ir patrauklus (inovatyvumas, idėjos naujumas, kūrybiškumas, nestandartinis problemos sprendimas ir pan. Lietuvos, regiono ar kitu lygiu) arba kodėl projektas yra naudingas ir (arba) būtinas.

Galimas įvesti simbolių skaičius – 2000 (paspaudus ant įvedimo lauko, šalia jo rodomas pranešimas, kiek galima įvesti simbolių).

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Įkeliant nukopijuotus duomenis į lauką, pirmiausia du kartus spaudžiama pele ant lauko.

Nurodyti privaloma.

 

22.2. „Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą“:

 

Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą

Aprašomos projekto valdymo grupės ir (arba) projektą administruojančio personalo atsakomybė ir funkcijos.

 

Pateikiamas projekto partnerio pasirinkimo pagrindimas (jei taikoma): pagrindžiamas projekto partnerio pasirinkimas ir jo indėlis į projektą, nurodoma, kodėl projektas turi būti įgyvendinamas su partneriu, kokia gaunama pridėtinė vertė iš partnerio įtraukimo į projektą?

 

Galimas simbolių skaičius – 1000 (paspaudus ant įvedimo lauko, po juo rodomas pranešimas, kad galima įvesti 1000 simbolių).

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Įkeliant nukopijuotus duomenis į lauką, pirmiausia du kartus spaudžiama pele ant lauko.

Nurodyti privaloma.

 

22.3. „Projekto tęstinumas“:

 

Projekto tęstinumas

Pateikiamas projekto tęstinumo aprašymas atsižvelgiant į du požymius – fizinį ir veiklos rezultatų:

Fizinis (jei taikoma): glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas projekto produktų tęstinumas (pvz., kas ir kaip apmokės naujai pastatyto pastato eksploatavimo išlaidas, kas bus atsakinga už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą), kaip bus užtikrinamas projekto rezultatų panaudojimas ir (arba) sklaida.

Veiklos rezultatų: glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas (nurodomos konkrečios priemonės) projekto veiklų tęstinumas po projekto įgyvendinimo pabaigos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus (pvz., kas išlaikys reikiamą darbuotojų skaičių arba kaip apmokytų darbuotojų žinios bus pritaikytos tolesnėje veikloje).

 

Galimas simbolių skaičius – 1000 (paspaudus ant įvedimo lauko, po juo rodomas pranešimas, kad galima įvesti 1000 simbolių).

Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Įkeliant nukopijuotus duomenis į lauką, pirmiausia du kartus spaudžiama pele ant lauko.

Nurodyti privaloma.

 

VI SKIRSNIS. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS

 

23. Pildant „Projekto loginį pagrindimą“:

23.1. projektas negali turėti daugiau kaip tris tikslus, vienam tikslui pasiekti negali būti numatomi daugiau kaip trys uždaviniai, vienam uždaviniui negalima priskirti daugiau kaip penkių veiklų. Vienai veiklai turi būti numatomas vienas fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis;

23.2. stulpelyje „Tikslas“ glaustai suformuluojamas projekto tikslas aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y. ko siekiama įgyvendinant projektą. Projekto tikslas turi užtikrinti aktualios problemos sprendimą. Projekto tikslas turi atitikti arba prisidėti prie projektų finansavimo apraše nurodytų priemonės tikslų įgyvendinimo. Rekomenduojama formuluojant tikslą vartoti sąvokas „prisidėti prie.. .“, „siekti“ ir pan.;

23.3. stulpelyje „Uždaviniai“ nurodomi projekto uždaviniai, spręstini nurodytam projekto tikslui pasiekti. Uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas. Tikslą galima išskaidyti į vieną ar kelis uždavinius. Uždaviniai turi atitikti arba prisidėti prie projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų priemonės veiklos sričių arba veiklų;

23.4. stulpelyje „Projekto veiklos“ nurodomos tam tikram uždaviniui pasiekti skirtos veiklos. Projekto veiklos yra konkretus veiksmas, kurio įgyvendinimas turi sudaryti sąlygas išsikeltam uždaviniui pasiekti. Projekto veiklas reikia nurodyti atsižvelgiant į tai, kad:

23.4.1. vienai veiklai reikia priskirti vieną fizinį veiklos įgyvendinimo rodiklį;

23.4.2. projekto veikla turi konkretų įgyvendinimo laikotarpį ir išlaidas (biudžetą);

23.4.3. projekto veikla nėra laikomi su projekto viešinimu, administravimu susiję darbai;

23.5. rekomenduojama sujungti smulkias veiklas į grupes pagal jų pobūdį (pvz., bendrieji mokymai, specialieji mokymai arba užsienio kalbų mokymai, vadybos mokymai ir t. t.) arba pagal tikslines grupes ir pan.;

23.6. stulpelyje „Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai“ nurodoma, kas bus pasiekta įvykdžius konkrečią veiklą. Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai – kiekybiškai išmatuojamas įgyvendintos projekto veiklos rezultatas. Viena veikla turi padėti pasiekti vieną produkto rodiklį;

23.7. būtina laikytis griežtos tikslų, uždavinių ir veiklų numeracijos, nes pagal ją bus sudaromas biudžetas ir atliekama veiklų įgyvendinimo priežiūra;

23.8. įvedus duomenis į netinkamą stulpelį, pavyzdžiui, eilutei, kuriai parinktas tipas „Tikslas“, įvedus veiklos informaciją, stulpelis bus spalvinama raudonai.

24. „Projekto loginis pagrindimas“ pildomas:

 

Nr.

Tikslai

Nr.

Uždaviniai

Nr.

Projekto veiklos

Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai

Galima įvesti tik skaitmenis. Galimas simbolių skaičius – 1. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma.

Galimas simbolių skaičius – 200. Įvedus daugiau simbolių rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma.

Galimas simbolių skaičius – 3. Įvedus daugiau simbolių rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma.

Galimas simbolių skaičius – 150. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma.

Galimas simbolių skaičius – 6. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas. Galimas maksimalus veiklų skaičius – 20. Nurodyti privaloma. Įvedus veiklos pavadinimą, bet nenurodžius veiklos numerio, veiklos numerio laukas spalvinamas raudonai – jį taip pat privaloma įvesti.

Galimas simbolių skaičius – 150. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma.

Galimas simbolių skaičius – 150. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma.

 

 

 

 

 

 

 

 

25. „Projekto loginis pagrindimas“ pildymo 1 pavyzdys:

 

Nr.

Tikslai

Nr.

Uždaviniai

Nr.

Projekto veiklos

Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai

1.

Sustiprinti įmonės visų lygių darbuotojų bendruosius ir specifinius gebėjimus

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Sustiprinti įmonės vadovų pagrindinius vadybinius gebėjimus

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Personalo valdymo mokymai

7 asm.

 

 

 

 

1.1.2.

Organizacijos plėtros mokymai

7 asm.

 

 

1.2.

Sustiprinti įmonės darbuotojų bendruosius gebėjimus

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Klientų aptarnavimo mokymai

15 asm.

 

 

 

 

1.2.2.

Pardavimo tobulinimo mokymai

30 asm.

 

 

1.3.

Sustiprinti įmonės darbuotojų specifinius gebėjimus

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Logistikos mokymai

10 asm.

 

26. „Projekto loginis pagrindimas“ pildymo 2 pavyzdys:

 

Nr.

Tikslai

Nr.

Uždaviniai

Nr.

Projekto veiklos

Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai

1.

Siekti pagerinti studentų ir dėstytojų gebėjimus prisitaikyti prie socialinių ir ekonominių pokyčių, žinių visuomenės poreikių ES erdvėje

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Skatinti inovatyvių mokymosi metodų naudoj imą užsienio kalbų mokymo procese

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Įrengtos kalbų mokymo laboratorijos

2 vnt.

 

 

 

 

1.1.2.

Parengta mokymo technologinėje laboratorijoje metodika

1 vnt.

 

 

 

 

1.1.3

Apmokyti dėstytojai ir techninis personalas naudotis kalbų mokymo laboratorija

10 asm.

 

 

1.2.

Padidinti dėstytojų gerai mokančių kelias užsienio kalbas, skaičių

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Parengta užsienio kalbų mokymų metodika

3 vnt.

 

 

 

 

1.2.2.

Užsienio kalbų mokymai

50 asm.

 

 

1.3.

Padidinti studentų, gerai mokančių kelias užsienio kalbas, skaičių

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Parengta užsienio kalbų mokymų metodika

3 vnt.

 

 

 

 

1.3.2.

Užsienio kalbų mokymai

200 asm.

 

VII SKIRSNIS. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

 

27. Pildant „Projekto veiklų įgyvendinimo grafiką“:

27.1. nurodomos veiklos atkeliamos iš „Projekto loginio pagrindimo“ kartu su veiklos numeriu. „Projekto veiklų įgyvendinimo grafike“ nenurodomos „Projekto loginiame pagrindime“ nenurodytos veiklos, tarp jų – projekto administravimas, auditas, viešinimas ir kt.;

27.2. turi būti nurodytos visos „Projekto loginiame pagrindime“ nurodytos veiklos;

27.3. pirmas projekto mėnuo nebūtinai yra sausio mėnuo;

27.4. veiklų pavadinimų pasirinkimo sąraše nurodžius veiklą, kuri grafike jau yra nurodyta kitoje eilutėje, laukas spalvinamas raudonai;

27.5. rodoma mažiausiai 12 mėnesių stulpelių (jeigu projekto veiklų trukmė trumpesnė, turi būti pažymimi tik tie mėnesiai, kuriais vyksta veikla).

28. „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“ pildomas:

 

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)

Įrašomas projekto įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu nuo sutarties pasirašymo dienos iki projekto įgyvendinimo pabaigos, t. y. per kiek mėnesių bus pabaigtos vykdyti visos projekto veiklos.

 

Galima įvesti tik skaičių

Galimas didžiausias skaičius – 96.

Įvedus raidę ar didesnį už 96 skaičių rodomas klaidos pranešimas.

Įvedus skaičių ir paspaudus ant kurio nors kito lauko, parodoma tiek mėnesių, koks skaičius yra nurodytas.

Nurodyti privaloma.

 

Nr.

Projekto veiklos pavadinimas

Pradėta iki projekto administravimo ir finansavimo sutarties pasirašymo dienos

Projekto mėnuo, kai pradedama projekto veikla

Projekto mėnuo, kai baigiama vykdyti projekto veikla

 

Projekto veiklos vykdymo mėnuo

 

1, 2, 3, ...

Nurodomas veiklos numeris

Nurodomas veiklos pavadinimas taip kaip „Projekto loginiame pagrindime“. Paspaudus ant duomenų įvedimo lauko stulpelyje „Veiklos pavadinimas“ dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis pasirinkimo sąrašas, kuriame bus pateikiamos „Projekto loginiame pagrindime“ įvestos veiklos.

Nurodoma, ar konkreti veikla yra arba bus pradėta vykdyti iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo. Paspaudus ant duomenų įvedimo lauko dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Pasirenkama reikšmė „Taip“ arba „Ne“.

Nurodomas projekto veiklos vykdymo pradžios mėnesio eilės numeris, skaičiuojant nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo momento. Nurodomas skaičius nuo 1 iki 96.

Nurodomas projekto veiklos vykdymo pabaigos mėnesio eilės numeris, skaičiuojant nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo momento. Nurodomas skaičius nuo 1 iki 96.

Šiuose stulpeliuose pažymimi į veiklos intervalą patenkantys mėnesiai.

 

 

 

 

 

 

 

29. „Projekto veiklų įgyvendinimo grafiko“ pildymo pavyzdys:

 

Nr.

Veiklos pavadinimas

Pradėta iki projekto administravimo ir finansavimo sutarties pasirašymo dienos

Projekto mėnuo, kai pradedama projekto veikla

Projekto mėnuo, kai baigiama vykdyti projekto veikla

Projekto veiklos vykdymo mėnuo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.1.1

Personalo valdymo mokymai

Ne

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Organizacijos plėtros mokymai

Ne

4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Klientų aptarnavimo mokymai

Ne

3

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Pardavimo tobulinimo mokymai

Ne

8

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Logistikos mokymai

Ne

12

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII SKIRSNIS. PROJEKTO BIUDŽETAS

 

30. Pildant „Projekto biudžetą“:

30.1. nurodomos tik tinkamos finansuoti išlaidos remiantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789), ir papildomais reikalavimais, numatytais projektų finansavimo sąlygų aprašuose;

30.2. nurodomos išlaidų kategorijos ir eilutės pildomos atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos socialinio fondo finansavimo reikalavimams ir Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų finansavimo reikalavimams;

30.3. PVM nurodomas tik tuo atveju, jei jis gali būti finansuojamas iš ES struktūrinių fondų;

30.4. nurodoma bendra biudžeto išlaidų eilutės suma ir išskaidoma pagal „Projekto loginiame pagrindime“ nurodytas veiklas;

30.5. projektų, finansuojamų iš Europos socialinio fondo, biudžeto eilutėje „Netiesioginės išlaidos“ nurodoma bendra netiesioginių išlaidų suma paskaičiuojama pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytą galimą maksimalų tokių išlaidų dydį ir (arba) projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytą metodiką;

30.6. pildant „Projektų, finansuojamų iš Europos regioninio plėtros fondo arba Sanglaudos fondo, biudžetą“, projekto administravimo ir vykdymo išlaidų ir nusidėvėjimo kategorijų išlaidų eilučių sumos neturi būti skaidomos pagal veiklas. Pildant projektų, finansuojamų iš Europos socialinio fondo, biudžetą, netiesioginių išlaidų kategorijos suma neturi būti skaidoma pagal veiklas.

31. „Projektų, finansuojamų iš Europos regioninio plėtros fondo arba Sanglaudos fondo, biudžetas“ pildomas:

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

iš jų PVM, Lt

Veiklos Nr.

Nurodomi veiklų numeriai. Paspaudus ant įvedimo lauko stulpelyje „Veiklos“ dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis pasirinkimo sąrašas, kuriame bus pateikiami paraiškos „Projekto loginiame pagrindime“ įvestų veiklų numeriai. Nurodyti privaloma.

1.

Žemė

 

 

 

1.1.

Žemės įsigijimas

Šio stulpelio įvedimui skirtuose langeliuose nurodoma numatyta biudžeto eilutės lėšų suma. Galima įvesti tik skaitmenis. Įvedus raidę, rodomas klaidos pranešimas.

Šio stulpelio įvedimui skirtuose langeliuose nurodoma numatyta biudžeto eilutės PVM suma. Galima įvesti tik skaitmenis. Įvedus raidę, rodomas klaidos pranešimas.

Šių stulpelių įvedimui skirtuose langeliuose nurodoma numatyta biudžeto eilutės suma pagal konkrečią veiklą. Galima įvesti tik skaitmenis. Įvedus raidę, rodomas klaidos pranešimas.

1.2.

Kita (...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 80. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

 

2.1.

Nekilnojamojo turto įsigijimas

 

 

 

2.2.

Kita(...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 80. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

 

 

3.1.

Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas

 

 

 

3.2.

Einamasis remontas

 

 

 

3.3.

Kita(...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 80. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

 

 

 

4.1.

Baldai

 

 

 

4.2.

Tikslinės transporto priemonės

 

 

 

4.3.

Kompiuterinė įranga

 

 

 

4.4.

Programinė įranga

 

 

 

4.5.

Patentai/licencijos/prekių ženklai

 

 

 

4.6.

Kita (...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 80. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

5.

Paslaugos

 

 

 

5.1.

Projektavimas

 

 

 

5.2.

Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos

 

 

 

5.3.

Studijos

 

 

 

5.4.

Kita (...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 80. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

6.

Projekto administravimas ir vykdymas

 

 

 

6.1.

Darbo užmokestis projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos

 

 

 

6.2.

Projekto administravimo paslaugų pirkimas

 

 

 

6.3.

Kitos projekto administravimo ir vykdymo išlaidos (biuro, komunalinės ir panašios paslaugos)

 

 

 

6.4.

Viešinimas

 

 

 

6.5.

Auditas

 

 

 

6.6.

Kita (...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 80. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

7.

Nusidėvėjimas (amortizacija)

 

 

 

7.1.

Nusidėvėjimas (amortizacija)

 

 

 

8.

Kryžminis finansavimas

 

 

 

8.1.

Mokymai

 

 

 

8.2.

Metodikų ir kitų dokumentų rengimas

 

 

 

8.3.

Kita (...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 80. Įvedus daugiau simbolių rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

32. „Projektų, finansuojamų iš Europos socialinio fondo, biudžetas“ pildomas:

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

iš jų PVM, Lt

Veiklos Nr.

Nurodomas veiklos numeris. Paspaudus ant įvedimo lauko stulpelyje „Veiklos“ dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis pasirinkimo sąrašas, kuriame bus pateikiami „Projekto loginiame pagrindime“ įvestų veiklų numeriai. Nurodyti privaloma.

1.

Vykdymas

 

 

 

1.1.

Darbo užmokestis

Šio stulpelio įvedimui skirtuose langeliuose nurodoma numatyta biudžeto eilutės lėšų suma. Galima įvesti tik skaitmenis. Įvedus raidę, rodomas klaidos pranešimas.

Šio stulpelio įvedimui skirtuose langeliuose nurodoma numatyta biudžeto eilutės PVM suma. Galima įvesti tik skaitmenis. Įvedus raidę, rodomas klaidos pranešimas.

Šių stulpelių įvedimui skirtuose langeliuose nurodoma numatyta biudžeto eilutės suma pagal konkrečią veiklą. Galima įvesti tik skaitmenis. Įvedus raidę, rodomas klaidos pranešimas.

1.2.

Projektą vykdančio personalo komandiruotės

 

 

 

1.3.

Paslaugos

 

 

 

1.4.

Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas

 

 

 

1.5.

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas

 

 

 

1.6.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)

 

 

 

1.7.

Turto nuoma ir lizingas (finansinė nuoma)

 

 

 

1.8.

Viešinimas

 

 

 

1.9.

Kita(...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 80. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

2.

Projekto dalyvių išlaidos

 

 

 

2.1.

Dirbančiųjų darbo užmokestis

 

 

 

2.2.

Dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose

 

 

 

2.3.

Kita(...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 80. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

2.4.

Kita(...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 80. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

2.5.

Kita(...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 80. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

3.

Kryžminis finansavimas

 

 

 

3.1.

Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas

 

 

 

3.2.

Einamasis remontas

 

 

 

3.3.

Ilgalaikio turto įsigijimas

 

 

 

3.4.

Kita(...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 80. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

 

 

 

4.

Tiesioginės išlaidos (1+2+3)

 

 

 

5.

Netiesioginės išlaidos

 

 

 

5.1.

Netiesioginės išlaidos

 

 

 

6.

IŠ VISO (4+5):

 

 

 

 

IX SKIRSNIS. BIUDŽETO IŠSKIRSTYMAS PAGAL METUS

 

33. Pildant „Biudžeto išskirstymą pagal metus“ bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma išskirstyta pagal metus turi sutapti su bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma. Jei sumos nesutampa, tuomet eilutė spalvinama raudonai.

34. „Projektų, finansuojamų iš Europos regioninio plėtros fondo arba Sanglaudos fondo, biudžeto išskirstymas pagal metus“ pildomas:

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

N metai

N+1 metai

N+2 metai

N+... metai

1.

Žemė

Šio stulpelio langeliuose nurodoma „Projekto biudžeto“ kategorijai nurodyta bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma.

Šio stulpelio langeliuose nurodoma, kokią sumą pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais projekto vykdytojas pateiks įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymuose. Suma nurodoma ne kaupiamuoju būdu, bet priskirta tam tikriems projekto įgyvendinimo metams. Projekto įgyvendinimo metai neprivalo sutapti su kalendoriniais metais.

Šio stulpelio langeliuose nurodoma, kokią sumą antraisiais projekto įgyvendinimo metais projekto vykdytojas pateiks įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymuose. Suma nurodoma ne kaupiamuoju būdu, bet priskirta tam tikriems projekto įgyvendinimo metams.

...

...

2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

 

 

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

 

 

 

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

 

 

 

 

 

5.

Paslaugos

 

 

 

 

 

6.

Projekto administravimas ir vykdymas

 

 

 

 

 

7.

Nusidėvėjimas (amortizacija)

 

 

 

 

 

8.

Kryžminis finansavimas

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

35. „Projektų, finansuojamų iš Europos socialinio fondo, biudžeto išskirstymas pagal metus“ pildomas:

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

N metai

N+1 metai

N+2 metai

N+... metai

1.

Vykdymas

Šio stulpelio langeliuose nurodoma „Projekto biudžeto“ kategorijai nurodyta bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma.

Šio stulpelio langeliuose nurodoma, kokią sumą pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais projekto vykdytojas pateiks įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymuose. Suma nurodoma ne kaupiamuoju būdu, bet priskirta tam tikriems projekto įgyvendinimo metams. Projekto įgyvendinimo metai neprivalo sutapti su kalendoriniais metais.

Šio stulpelio langeliuose nurodoma, kokią sumą antraisiais projekto įgyvendinimo metais projekto vykdytojas pateiks įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymuose. Suma nurodoma ne kaupiamuoju būdu, bet priskirta tam tikriems projekto įgyvendinimo metams.

 

 

2.

Projekto dalyvių išlaidos

 

 

 

 

 

3.

Kryžminis finansavimas

 

 

 

 

 

4.

Tiesioginės išlaidos

 

 

 

 

 

5.

Netiesioginės išlaidos

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

X SKIRSNIS. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

36. „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai“ pildomi:

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, Lt

1. Prašomos lėšos

Nurodoma prašoma finansuoti lėšų suma. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma.

2. Pareiškėjo ir partnerio (ių) lėšos

2.1+2.2 Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas.

2.1. Viešosios lėšos

2.1.1+2.1.2+2.1.3 Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ar kitų valstybės lėšų šaltinių.

2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra valstybės biudžetas. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.

2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.)

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra kiti valstybės lėšų šaltiniai. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.

2.2. Privačios lėšos

2.2.1+2.2.2 Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių.

2.2.1. Nuosavos lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra nuosavos lėšos. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.

3. Iš viso

1+2 Nurodoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma. Kai bendra suma nesutampa su bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, nurodyta „Projekto biudžetas“ paraiškos dalyje, finansavimo šaltinių eilutė „Iš viso“ spalvinama raudonai ir rodomas klaidos pranešimas.

3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos (numatomų grynųjų pajamų sumai prilyginama išlaidų suma turi būti numatyta finansuoti iš pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų) (netaikoma, kai projektas finansuojamas pagal valstybės pagalbos schemas)

Nurodoma apskaičiuotų numatomų gauti grynųjų pajamų suma. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.

3.2. Iš jų Europos investicijų banko paskola

Nurodoma Europos investicijų banko suteiktos paskolos suma, jei ji naudojama projektui finansuoti. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.

 

XI SKIRSNIS. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

 

37. Pildant „Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimą“ nurodoma projektui įgyvendinti būtinų veiklų finansavimas, kurios nėra tinkamos finansuoti iš ES fondų lėšų (pvz., gamyklos statyba yra tinkamos veiklos, tačiau žemės pirkimas – ne. Tokiu atveju nurodoma, kaip ir iš kokių šaltinių bus įsigyta reikiama žemė gamyklos statybai) arba ES fondų paramai pateiktas ne visas, o tik dalis projekto.

38. „Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas“ pildomas:

 

Eil. Nr.

Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų suma (Lt)

Kokioms projekto veikloms numatytos šios išlaidos

Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis

Šiame stulpelyje galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodoma išlaidų suma pagal konkrečią išlaidų eilutę. Šiame stulpelyje galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodoma išlaidų paskirtis. Galimas simbolių skaičius – 500. Įvedus daugiau simbolių rodomas klaidos pranešimas.

Nurodomas numatomas arba turimas išlaidų finansavimo šaltinis. Galimas simbolių skaičius – 500. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

39. „Tinkamumo reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimo“ pildymo pavyzdys:

 

Eil. Nr.

Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų suma (Lt)

Kokioms projekto veikloms numatytos šios išlaidos

Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis

1.

1000000

Žemės pirkimas, kuris sudaro daugiau nei 10 proc. ES fondų paramai pateiktos tinkamų finansuoti išlaidų sumos

Banko paskola

2.

180000

PVM, kuris neatitinka tinkamumo reikalavimų ir negali būti įtrauktas į projekto tinkamų finansuoti išlaidų biudžetą

Privačios lėšos

 

XII SKIRSNIS. STEBĖSENOS RODIKLIAI

 

40. Projektas privalo prisidėti bent prie vieno priemonės, pagal kurią jis yra įgyvendinamas, stebėsenos rodiklio.

41. „Stebėsenos rodikliai“ pildomi:

 

Rodiklio pavadinimas

Vienetai

Reikšmė

Produktų rodikliai

Veiksmų programos priede nurodyti stebėsenos rodikliai. Pasirenkamas sąrašas pagal veiksmų programą, priemonę. Paspaudus ant rodiklio pavadinimo įvedimo lauko dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis sąrašas, iš kurio pasirenkamas rodiklis.

Rodikliai pateikiami sąraše tik tada, kai „Duomenyse apie paraišką“ yra nurodoma priemonė.

Pagal pasirinktą stebėsenos rodiklį nurodomas galimas vienetų tipas.

Nurodoma projekto metu numatomo pasiekti rodiklio reikšmė. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma, jei pasirinktas stebėsenos rodiklis.

Rezultatų rodikliai

Veiksmų programos priede nurodyti stebėsenos rodikliai. Pasirenkamas sąrašas pagal veiksmų programą, priemonę. Paspaudus ant rodiklio pavadinimo įvedimo lauko dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis sąrašas, iš kurio pasirenkamas rodiklis.

Rodikliai pateikiami sąraše tik tada, kai „Duomenyse apie paraišką“ yra nurodoma priemonė.

Pagal pasirinktą stebėsenos rodiklį nurodomas galimas vienetų tipas.

Nurodoma projekto metu numatomo pasiekti rodiklio reikšmė. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma, jei pasirinktas stebėsenos rodiklis.

 

XIII SKIRSNIS. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS SRITIMS

 

42. „Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims“ pildoma:

 

Parametras

Pagrindimas

Darnus vystymasis

Įvedamas pagrindimas, ar projektas prisideda ir kaip prisideda prie darnaus vystymosi. Darnus vystymasis apibrėžiamas remiantis Nacionaline darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029).

Galimas simbolių skaičius – 1000. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas

Įvedamas pagrindimas, ar projektas prisideda ir kaip prisideda prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo.

Galimas simbolių skaičius – 1000. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

 

43. „Projekto atitikties horizontaliosioms sritims“ pildymo pavyzdys:

 

Parametras

Pagrindimas

Darnus vystymasis

Pildant gali būti nurodoma (pavyzdžiai):

kaip projekte yra atsižvelgta į ekonomikos, socialinės plėtros ir aplinkos apsaugos tikslų derinimą pagal Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos 23 punkte nustatytus prioritetus;

kaip daugiau ar efektyviau naudojami gamtiniai, ekonominiai ištekliai, kaip saugoma aplinka, kokį poveikį (teigiamą arba neigiamą) galėtų projektas daryti aplinkai, kaip suderinami ekonominiai, socialiniai, aplinkosauginiai veiksmai siekiant projekto tikslų;

ar projekto veiklos yra tiesiogiai susijusios su darniu vystymusi taip, kaip tai aprašyta projektų finansavimo sąlygų apraše;

kokiomis projekto veiklomis bus sprendžiamos su darniu vystymusi susijusios problemos (probleminės sritys nurodomos projektų finansavimo sąlygų apraše);

kaip integruojama darnaus vystymosi sritis į pagrindines projekto veiklas (kai skiriamos ERPF ir SF lėšos, pvz., jeigu projekto pagrindinė veikla yra pastato rekonstravimas, ar numatytos tokios galimybės: pastato rekonstravimas iš ekologiškų priemonių statybinių atliekų rūšiavimas, ar numatytos alternatyvios energijos ir gamtos išteklių panaudojimo galimybės; kai skiriamos ESF lėšos, pvz., jeigu pagrindinė projekto veikla yra metodikų programų rengimas, ar numatyta galimybė spausdinti programas ant perdirbto popieriaus, ar ant spausdinimo programos yra uždėti ženkliukai apie perdirbimą ir rūšiavimą ir pan.).

kokių papildomų veiklų ketinama imtis įgyvendinant darnaus vystymosi sritį, jeigu tokia galimybė numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše (pvz., pastatyti popieriaus ir kitų atliekų rūšiavimo konteinerius, naudoti perdirbtą popierių administruojant projektą, projekto komandai suorganizuoti trumpą seminarą-paskaitą apie aplinkosaugos svarbą, atliekų rūšiavimą ir kt.).

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas

Pildant gali būti nurodoma (pavyzdžiai):

Ar projekte nenumatoma apribojimų.

Pademonstruojamos pastangos užtikrinti lygias galimybes ir nediskriminavimą, nurodoma, kaip projektas padeda socialiai atskirtoms grupėms pasinaudoti naujai teikiamomis galimybėmis (pvz., galimybe pasinaudoti fizine infrastruktūra, dalyvauti švietimo ir mokymo veikloje, tobulinti ir įgyti naujų įgūdžių gauti informaciją siekiant išlikti aktyviais ekonominio ir socialinio gyvenimo dalyviais ar jais tapti).

Ar projekto veiklos yra tiesiogiai susijusios su lyčių lygybe ir nediskriminavimu taip, kaip tai aprašyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Kokios projekto veiklos padės spręsti su lyčių lygybe ir nediskriminavimu susijusias problemas. Probleminės sritys yra nurodomos projektų finansavimo sąlygų apraše.

Kaip integravote lyčių lygybės ir nediskriminavimo sritį į pagrindines projekto veiklas: kai skiriamos ERPF ir SF lėšos, pvz. jeigu projekto pagrindinė veikla yra pastato rekonstravimas, ar numatytos tokios galimybės: a) lyčių lygybė: ar vienodai skatinamas vyrų ir moterų dalyvavimas projekte, ar naudojamos apie vyrų ir moterų lygias galimybes informavimo priemonės? Ar projekto produktai ir rezultatai vienodai skirti vyrams ir moterims (nebent yra objektyvių priežasčių); b) nediskriminavimas: ar pastatas rekonstruojamas/statomas arčiausiai tikslinės grupės, ar numatytos visos pastato pritaikymo neįgaliesiems priemonės (pvz., daugeliu atveju yra padaromi specialūs įvažiavimai, tačiau užmirštami skambučiai žemesniame lygmenyje, užmirštami aklųjų ir kurčiųjų poreikiai), ar įvertintas rekonstruoto/pastatyto pastato poveikis vietos darbo rinkai ir pan.); kai skiriamos ESF lėšos, pvz., ar programos pateikiamos visiems prieinama forma, ar patekimas į mokymus yra prieinamas vienodai vyrams ir moterims, neįgaliesiems ir kt.

Kokių papildomų veiklų ketinama imtis įgyvendinant darnaus vystymosi sritį, jeigu tokia galimybė numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše (pvz., projekto administravimo komanda projekto informaciją pateiks neįgaliesiems prieinama forma (bus pritaikytas interneto puslapis neįgaliesiems, pagrindinė informacija bus pateikiama akliesiems audiotakeliu ir pan.), projekto komandai bus suorganizuotas trumpas seminaras-paskaita apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimus ir pan.)

 

XIV SKIRSNIS. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VIEŠUMO PRIEMONĖS

 

44. „ES struktūrinės paramos viešumo priemonės“ pildomos:

 

Viešumo priemonė (-ės)

Požymis

Pastatyti nuolatinį (-ius) aiškinamąjį (-uosius) stendą (-us), esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 2 dalyje

Šiame stulpelyje norimas pasirinkimas pažymimas įvedant simbolį „X“ prie konkrečios viešumo priemonės.

Įvedus daugiau nei vieną simbolį, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma bent vieną viešumo priemonę.

Pastatyti informacinį (-ius) stendą (-us), esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 3 dalyje

 

Paskelbti, kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas

 

Dalyvaujantiems projekte pranešti apie projekto finansavimą iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą šią informaciją pateikiant dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ir sertifikatuose pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas

 

 

XV SKIRSNIS. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

45. Pareiškėjo deklaraciją pasirašo pareiškėjo atsakingas asmuo, nurodytas „Pareiškėjo duomenyse“.

 

XVI SKIRSNIS. PROJEKTO PARTNERIO DEKLARACIJA

 

46. Atskiras „Projekto partnerio deklaracijas“ pasirašo visų „Informacijoje apie projekto partnerius“ nurodytų partnerių įgalioti atstovai.

 

XVII SKIRSNIS. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS PARAIŠKOS REGISTRAVIMO LAPAS

 

47. „Įgyvendinančiosios institucijos paraiškos registravimo lapą“ pildo įgyvendinančiosios institucijos, kuriai pateikiama paraiška, įgalioti asmenys.

48. „Įgyvendinančiosios institucijos paraiškos registravimo lapas“ pildomas:

 

Įgyvendinančioji institucija:

Nurodomas įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas.

Įgyvendinančios institucijos padalinys (jei yra):

Pažymima, ar paraiška pateikta įgyvendinančiosios institucijos centrinei būstinei ar regioniniam padaliniui. Jei paraiška pateikta įgyvendinančiosios institucijos regioniniam padaliniui, nurodomas padalinio pavadinimas

Paraiškos gavimo data:

Nurodoma paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje metai, mėnuo ir diena

Registracijos numeris:

Nurodomas paraiškai suteikiamas registracijos numeris.

Kodas pagal prioritetinę sritį:

Nurodomas kodas pagal 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1) (toliau – Įgyvendinimo reglamentas) II priedo A dalyje pateiktą prioritetinių sričių sąrašą

Finansavimo formos kodas:

Nurodomas kodas pagal Įgyvendinimo reglamento 1828/2006 II priedo A dalyje pateiktą finansavimo formų kodų sąrašą

Ekonominės veiklos kodas:

Nurodomas kodas pagal Įgyvendinimo reglamento 1828/2006 II priedo A dalyje pateiktą ekonominių veiklų kodų sąrašą

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066

 

PARAIŠKŲ DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO REGISTRAVIMO NUMERIŲ IR KODŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

 

1. Paraiškų dėl projektų finansavimo registravimo numerių ir kodų suteikimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, Techninės paramos veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. K(2007)6717 (toliau – veiksmų programos) bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų, prioritetų įgyvendinimo priemonių (toliau – priemonė) unikalaus kodo sudarymą, paraiškų dėl projekto finansavimo, bendrai finansuojamų iš ES lėšų projektų (toliau – projektai) unikalaus kodo sudarymą ir veiksmų programų prieduose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1449 (Žin., 2008, Nr. 7-241), nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (toliau – stebėsenos rodikliai) unikalaus kodo sudarymą.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), vartojamas sąvokas.

3. Kiekvienai priemonei turi būti suteikiamas unikalus kodas, sudarytas iš penkių dalių, atskiriamų viena nuo kitos skiriamuoju ženklu brūkšneliu („-“):

3.1. veiksmų programos identifikavimo ženklo, nurodančio, kokiai veiksmų programai priskiriama priemonė (1 lentelė);

 

1 lentelė. Veiksmų programų identifikavimo ženklai

 

Veiksmų programų identifikavimo ženklas

Veiksmų programa

VP1

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

VP2

Ekonomikos augimo veiksmų programa

VP3

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

VP4

Techninės paramos veiksmų programa

 

3.2. veiksmų programų prioriteto numerio ir uždavinio numerio, nustatyto veiksmų programų „Uždavinių išraiškoje skaičiais“, kurie tarpusavyje atskiriami taškais;

3.3. ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, pavadinimo santrumpos (2 lentelė);

 

2 lentelė. Ministerijų ir kitų valstybės institucijų pavadinimų santrumpos

 

Ministerijų ir (arba) kitų valstybės institucijų santrumpos

Ministerijų ir (arba) kitų valstybės institucijų pavadinimas

AM

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

SADM

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

SM

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

SAM

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

ŠMM

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

ŪM

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

VRM

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

IVPK

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

FM

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

 

3.4. priemonės eilės numerio, kuris yra dviženklis skaičius, suteikiamas atsakingos ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos chronologine tvarka pagal uždavinio lygį;

3.5. priemonei taikomo projektų atrankos būdo santrumpos (3 lentelė).

 

3 lentelė. Priemonei taikomo projektų atrankos būdo santrumpos

 

Projektų atrankos budo santrumpos

Projektų atrankos būdas

R

Regioninis planavimas

V

Valstybinis planavimas

K

Konkursas

 

4. Priemonės unikalaus kodo pavyzdys (4 lentelė).

 

4 lentelė. Priemonės unikalaus kodo pavyzdys

 

Priemonės unikalaus kodo pavyzdys

Priemonės visas pavadinimas

VP2-1.3-ŪM-01-K

Ekonomikos augimo veiksmų programos pirmojo prioriteto trečio uždavinio pirma priemonė, pagal kurią projektai atrenkami konkurso būdu, už kurios įgyvendinimą atsakinga Ūkio ministerija.

 

5. Kiekvienai paraiškai dėl projekto finansavimo turi būti suteikiamas unikalus kodas, sudarytas iš trijų dalių, atskiriamų viena nuo kitos skiriamuoju ženklu brūkšneliu („–“):

5.1. priemonės kodo, suteikiamo pagal šių taisyklių 3 punktą;

5.2. dviženklio kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo numerio (suteikiamo chronologine tvarka pagal kvietimo teikti paraiškas skelbimo numerį, kurį nustato atsakingos ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos) arba jeigu planuojami valstybės ir regionų projektai, projektų sąrašo numerio (suteikiamo chronologine tvarka);

5.3. triženklio projekto numerio, suteikiamo chronologine tvarka.

6. Paraiškos unikalaus kodo pavyzdys (5 lentelė).

 

5 lentelė. Paraiškos unikalaus kodo pavyzdys

 

Paraiškos unikalaus kodo pavyzdys

Paraiškos visas pavadinimas

VP2-1.3-ŪM-01-K-02-001

Ekonomikos augimo veiksmų programos pirmojo prioriteto trečio uždavinio pirmos priemonės, pagal kurią projektai atrenkami konkurso būdu, už kurios įgyvendinimą atsakinga Ūkio ministerija, antrojo kvietimo teikti paraiškas pirmoji paraiška (eilės tvarka suteiktas numeris).

 

7. Su pareiškėju pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projektui paliekamas 5 punkte nustatyta tvarka paraiškai suteiktas kodas (paraiškos kodas tampa projekto kodu). Kiekvienas projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimas fiksuojamas prie projekto kodo pridedant dviženklį skaitmenį, nurodantį sutarties pakeitimo numerį. Sutarties pakeitimo požymis atskiriamas skiriamuoju ženklu brūkšneliu („-“).

8. Projekto kodo po projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo pavyzdys (6 lentelė).

 

6 lentelė. Projekto kodo po projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo pavyzdys

 

Projekto kodas po sutarties pakeitimo

Projekto visas pavadinimas

VP2-1.3-ŪM-01-K-02-001-01

Ekonomikos augimo veiksmų programos pirmojo prioriteto trečio uždavinio pirmos priemonės, pagal kurią projektai atrenkami konkurso būdu,