LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 3, 14, 18, 20, 25, 36, 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-963

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 64-2323,

Nr. 71-2515, Nr. 85-2969

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 2 ir 9 dalių pakeitimas

1. 3 straipsnio 2 dalyje po žodžio „per“ įrašyti žodžius „administracinio vieneto nuolatinių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vietos savivalda – valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus per administracinio vieneto nuolatinių gyventojų tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybės tarybą bei jos sudarytas vykdomąsias institucijas.“

2. 3 straipsnio 9 dalyje vietoj žodžių „gyvenantys žmonės“ įrašyti žodžius „nuolat gyvenantys asmenys“ ir šią dalį išdėstyti taip:

9. Bendruomenė – atitinkamoje teritorijoje nuolat gyvenantys asmenys, susieti bendrais viešaisiais poreikiais ir interesais.“

 

2 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pirmąjį naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdį šaukia apygardos rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsniu, o jeigu rinkimai vyko naujai įsteigtoje savivaldybėje arba savivaldybėje, kurioje buvo įvestas tiesioginis valdymas ar buvo surengti pakartotiniai rinkimai Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 85 straipsnyje numatytu atveju, – ne vėliau kaip per dvi savaites po rinkimų rezultatų paskelbimo. Apie pirmojo posėdžio sušaukimo laiką ir vietą apygardos rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 3 dienas paskelbia per visuomenės informavimo priemones. Jeigu apygardos rinkimų komisijos pirmininkas naujai išrinktos savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki šioje dalyje nustatyto termino pabaigos, naujai išrinktos savivaldybės tarybos nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja pagal amžių vyriausias tarybos narys.“

2. Papildyti 14 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Pirmajame naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdyje svarstomas tik vienas klausimas – renkamas savivaldybės meras. Jeigu per pirmąjį posėdį meras neišrenkamas, savivaldybės taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Jis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio, jam taip pat pirmininkauja apygardos rinkimų komisijos pirmininkas.“

3. Buvusias 14 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 dalis laikyti atitinkamai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 dalimis.

 

3 straipsnis. 18 straipsnio 2 dalies papildymas

Papildyti 18 straipsnio 2 dalį nauju trečiuoju sakiniu „Valdybos nariais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai“, paskutiniajame sakinyje po žodžių „Valdybos narių“ įrašyti žodžius „statusą, jų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Valdybos nariai pagal pareigas yra meras ir mero pavaduotojas (pavaduotojai). Kitų (neetatinių) valdybos narių kandidatūras iš tarybos narių savivaldybės tarybai tvirtinti teikia meras. Valdybos nariais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Valdybos nariais negali būti Kontrolės komiteto pirmininkas, jo pavaduotojas ir Kontrolės komiteto nariai. Valdybos narių statusą, jų tvirtinimo ir valdybos nario statuso praradimo procedūrą nustato savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.“

 

4 straipsnis. 20 straipsnio 1 ir 2 dalių papildymas

1. Papildyti 20 straipsnio 1 dalį nauju antruoju sakiniu „Meru ir mero pavaduotojais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių renka merą ir mero siūlymu skiria vieną ar kelis mero pavaduotojus. Meru ir mero pavaduotojais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Savivaldybės taryba gali nuspręsti, kad mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais. Meras renkamas, o mero pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu. Laikoma, kad meras išrinktas, o mero pavaduotojas paskirtas, jeigu už jų kandidatūras balsavo visų tarybos narių dauguma. Su meru darbo sutartis nesudaroma.“

2. Papildyti 20 straipsnio 2 dalį 4 punktu:

4) kai išvyksta nuolat gyventi į užsienio valstybę.“

 

5 straipsnis. 25 straipsnio papildymas 3 ir 4 punktais

1. Papildyti 25 straipsnį 3 punktu:

3) kai išvyksta nuolat gyventi į užsienio valstybę;“.

2. Papildyti 25 straipsnį 4 punktu:

4) įsiteisėjus teismo sprendimui dėl tarybos nario – ne Lietuvos Respublikos piliečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos.“

 

6 straipsnis. 36 straipsnio 5 dalies pakeitimas

36 straipsnio 5 dalies pirmajame sakinyje po žodžio „priimtų“ įrašyti žodį „teisės“, po žodžio „sumos“ įrašyti žodžius „išskyrus sumas, kuriomis savivaldybių biudžetai sumažėja dėl valstybinės žemės laisvosios ekonominės zonos teritorijoje nuomos mokesčio, panaudoto žemei išpirkti iš žemės savininkų šioje teritorijoje“, antrajame sakinyje vietoj žodžio „biudžeto“ įrašyti žodį „biudžetų“, po žodžio „pajamų“ įrašyti žodį „nustatymo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Jeigu savivaldybių biudžetų pajamos ar išlaidos dėl valstybės institucijų priimtų teisės aktų keičiasi, pasikeitusios sumos, išskyrus sumas, kuriomis savivaldybių biudžetai sumažėja dėl valstybinės žemės laisvosios ekonominės zonos teritorijoje nuomos mokesčio, panaudoto žemei išpirkti iš žemės savininkų šioje teritorijoje, kompensuojamos atitinkamai iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų. Kompensuojamos sumos nustatomos Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu kyla ginčas, galutinį sprendimą priima teismas.“

 

7 straipsnis. 41 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 41 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „piliečių“ įrašyti žodį „gyventojų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Gyventojų skundus dėl savivaldybės pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai, kurių įgaliojimus nustato Seimo kontrolierių įstatymas.“

2. 41 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „piliečių“ įrašyti žodžius „gyventojų, institucijų, įstaigų, įmonių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Savivaldybės institucijų bei savivaldybės tarnautojų aktai ar veiksmai, pažeidžiantys gyventojų, institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų teises, gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas, išskyrus 6 straipsnį, įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________