LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL MUITINĖS GARANTO STATUSO SUTEIKIMO PATIKIMIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIŲ SĄRAŠĄ TVIRTINA FINANSŲ MINISTERIJA KITŲ MINISTERIJŲ TEIKIMU, TVARKOS PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. BALANDŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 497 „DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO TVARKOS ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS“ DALINIO PAKEITIMO

 

1995 m. gegužės 26 d. Nr. 747

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Muitinės garanto statuso suteikimo patikimiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, kurių sąrašą tvirtina Finansų ministerija kitų ministerijų teikimu, tvarką (pridedama).

2. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimą Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo tvarkos atliekant muitinės procedūras“ (Žin., 1995, Nr.):

2.1. įrašyti 2.1 punkte vietoj žodžių „iki 1995 m. gegužės 31 d.“ žodžius „iki 1995 m. birželio 30 d.“;

2.2. įrašyti 2.2 punkte vietoj žodžių „nuo 1995 m. birželio 1 d.“ žodžius „nuo 1995 m. liepos 1 d.“;

2.3. papildyti nurodytąjį nutarimą šiuo 2.2.3 punktu:

2.2.3. kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ūkio subjektai, kurių sąrašą tvirtina Finansų ministerija kitų ministerijų teikimu ir kuriems nustatytąja tvarka suteiktas muitinės garanto statusas“;

2.4. išdėstyti 2.3.5 punktą taip:

2.3.5. už muitinės sandėlyje, importo ir eksporto terminale saugomas prekes – muitinės sandėlio, importo ir eksporto terminalo steigėjas, pateikęs ilgalaikį banko įstaigos arba draudimo organizacijos garantinį raštą“;

2.5. nurodytuoju nutarimu patvirtintos Muitinės garanto statuso suteikimo Lietuvos Respublikos ūkio subjektams tvarkos 9 punktą išdėstyti taip:

9. Ši tvarka taikoma iki 1995 m. birželio 30 dienos“;

2.6. nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Muitinės garanto statuso suteikimo banko įstaigoms ir draudimo organizacijoms tvarkoje:

2.6.1. pripažinti netekusiu galios 2.3 punktą;

2.6.2. išbraukti 2.5 punkte žodžius „patvirtintą Lietuvos banko“;

2.6.3. pripažinti netekusiu galios 4.3 punktą.

3. Įpareigoti Finansų ministeriją iki 1995 m. birželio 5 d. nustatyti ūkio subjektų patikimumo įvertinimo kriterijus.

4. Suinteresuotos ministerijos turi iki 1995 m. birželio 9 d. pagal Finansų ministerijos nustatytus ūkio subjektų patikimumo įvertinimo kriterijus sudaryti patikimų ūkio subjektų, kuriems rekomenduojama suteikti muitinės garanto statusą, sąrašą. Finansų ministerija patvirtina šį sąrašą ir pateikia jį Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        REINOLDIJUS ŠARKINAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. gegužės 26 d. nutarimu

Nr. 747

 

Muitinės garanto statuso suteikimo patikimiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, kurių sąrašą tvirtina Finansų ministerija kitų ministerijų teikimu, tvarka

 

1. Ši tvarka reglamentuoja Lietuvos Respublikoje įregistruotų patikimų ūkio subjektų, kurių sąrašą tvirtina Finansų ministerija kitų ministerijų teikimu, registravimą Muitinės departamente prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas).

2. Ūkio subjektai, įrašyti į 1 punkte nurodytą Finansų ministerijos patvirtintą sąrašą ir pageidaujantys, kad jiems būtų suteiktas muitinės garanto statusas (toliau vadinama – ūkio subjektai), turi pateikti Muitinės departamentui (Vilnius, A. Jakšto g. 1/25) šiuos dokumentus:

2.1. prašymą Muitinės departamento direktoriui;

2.2. ūkio subjekto įregistravimo pažymėjimą;

2.3. pažymą apie įmonės įregistruotą ir suformuotą įstatinį kapitalą, patvirtintą miesto (rajono), kuriame įregistruotas ūkio subjektas, mokesčių inspekcijos;

2.4. muitinės, kurios veiklos zonoje yra ūkio subjekto buveinė, išvadą apie ūkio subjekto įsipareigojimų muitinei vykdymą ir jo padarytus pažeidimus;

2.5. užpildytą Muitinės departamento nustatytos formos muitinės garanto informacinį lapą, patvirtintą įmonę įregistravusio Lietuvos Respublikos įmonių registro tvarkytojo;

2.6. įsipareigojimą, kad ne rečiau kaip kartą per ketvirtį (o muitinei pareikalavus – ir dažniau) pateiks muitinei pažymas apie įregistruotą ir suformuotą įstatinį kapitalą, taip pat naują informacinį lapą (jeigu pasikeistų jame nurodyta informacija).

3. Muitinės departamentas, atsižvelgdamas į muitinės pažymoje nurodytus ūkio subjekto pažeidimus, turi teisę nesuteikti jam muitinės garanto statuso. Apie šį sprendimą ūkio subjektas informuojamas raštu, nurodant priežastis. Ūkio subjektas turi teisę pakartotinai kreiptis dėl muitinės garanto statuso suteikimo praėjus ne mažiau kaip mėnesiui nuo Muitinės departamento sprendimo priėmimo dienos.

4. Suteikdamas ūkio subjektui muitinės garanto statusą, Muitinės departamentas išduoda muitinės garanto liudijimą (forma pridedama), kurį pasirašo Muitinės departamento direktorius. Liudijimas tvirtinamas Muitinės departamento herbiniu antspaudu.

5. Ūkio subjektų, kuriems nustatytąja tvarka suteiktas muitinės garanto statusas, pateiktų garantijų suma negali viršyti 50 procentų šio garanto įregistruoto ir suformuoto įstatinio kapitalo vertės.

6. Ūkio subjektams, kuriems nustatytąja tvarka suteiktas muitinės garanto statusas, draudžiama teikti garantijas, užtikrinančias, kad bus vykdomi:

6.1. kito asmens įsipareigojimai, susiję su prekėms taikoma muitinės procedūra;

6.2. įsipareigojimai, susiję su alkoholiniams gėrimams (įskaitant alų), tabako gaminiams, naftos produktams, kuriems nustatytas akcizas, taikoma muitinės procedūra.

7. Jeigu muitinės garantas nesilaiko jo veiklą ir prievoles reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Muitinės departamentas ministerijų arba muitinės teikimu turi teisę panaikinti jam muitinės garanto statusą ir atimti liudijimą. Ūkio subjektas, kuriam panaikinamas muitinės garanto statusas, turi teisę kreiptis į Muitinės departamentą dėl muitinės garanto statuso suteikimo praėjus vieneriems metams nuo Muitinės departamento sprendimo panaikinti jam muitinės garanto statusą ir atimti iš jo liudijimą priėmimo dienos.

8. Muitinė neatsako už nuostolius, kuriuos ūkio subjektai patiria nesilaikydami šios tvarkos reikalavimų.

9. Ūkio subjektai, nesutinkantys su muitinės sprendimais, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Forma

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

LIUDIJIMAS Nr.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 747 „Dėl Muitinės garanto statuso suteikimo patikimiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, kurių sąrašą tvirtina Finansų ministerija kitų ministerijų teikimu, tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo tvarkos atliekant muitinės procedūras“ dalinio pakeitimo“,

________________________________________________________________________________

(muitinės garanto pavadinimas ir adresas)

________________________________________________________________________________

įregistruotam 199__m.__________ mėn.__d., registracijos Nr.________________________

Lietuvos Respublikos įmonių registre, atsiskaitomosios sąskaitos Nr._________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(banko įstaigos pavadinimas ir adresas)

suteiktas muitinės garanto statusas teikti garantijas_________________________________ .

                                                                                                                                          (suma žodžiais)

 

Direktorius                                       (Parašas)                 (Vardo raidė, pavardė)

                   A. V.

 

199__m.__________ mėn.__d.

______________