LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUGALŲ APSAUGOS

ĮSTATYMAS

 

1995 m. spalio 19 d. Nr. I-1069

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Įstatymas nustato Lietuvos Respublikos visų juridinių ir fizinių asmenų veiklą, susijusią su augalų apsauga nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių, taip pat cheminių ir biologinių augalų apsaugos priemonių bei augalų augimą reguliuojančių medžiagų registracijos, gamybos, įvežimo, prekybos, saugojimo, naudojimo ir valstybinės priežiūros tvarką.

 

2 straipsnis. Pagrindinės sąvokos

Šiame įstatyme vartojamos pagrindinės sąvokos:

augalų apsauga – tai veikla, kai yra naudojamos biologinės, cheminės, karantino ir kitos priemonės, apsaugančios augalus nuo ligų sukėlėjų, ligų, kenkėjų ir piktžolių arba mažinančios jų žalą, ir kartu išsaugoma ekologinė pusiausvyra gamtoje;

biologinės priemonės – entomofagai ir mikrobiologiniai preparatai, naudojami augalų apsaugai nuo ligų sukėlėjų, ligų, kenkėjų ir piktžolių;

cheminės priemonės – cheminiai preparatai, naudojami augalų apsaugai nuo ligų sukėlėjų, ligų, kenkėjų ir piktžolių, bei augimo reguliatoriai;

karantino priemonės – valstybinių priemonių sistema, skirta apsaugoti Lietuvos Respublikos teritoriją nuo įvežimo į ją iš kitų šalių žemės ir miškų ūkio augalams ypač žalingų kenkėjų, ligų sukėlėjų ir piktžolių, taip pat karantininių organizmų židiniams šalies viduje išaiškinti, lokalizuoti ir likviduoti;

augalų apsaugos priemonių registracija – procesas, kurio metu įteisinamas naujų cheminių ir biologinių augalų apsaugos priemonių naudojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nustatomas jų naudojimo reglamentas.

 

3 straipsnis. Augalų apsaugos valstybinis valdymas ir valstybinė priežiūra

Lietuvos Respublikoje augalų apsaugos valstybinį valdymą, atsižvelgdamos į šio darbo specifinį pobūdį, vykdo Žemės ūkio ir Miškų ūkio ministerijos per valstybines augalų ir miškų apsaugos tarnybas, Aplinkos apsaugos ministerija per regionines aplinkos apsaugos agentūras, Sveikatos apsaugos ministerija per visuomenės sveikatos priežiūros tarnybas ir apskričių valdytojų administracijos per žemės ūkio departamentus bei apskričių žemės ūkio departamentų rajonų žemės ūkio valdybas. Minėtos tarnybos, neatsižvelgdamos į naudotojų pavaldumą, kontroliuoja cheminių ir biologinių augalų apsaugos priemonių įvežimą, saugojimą, prekybą ir naudojimą.

Augalų apsaugos valstybinio valdymo tarnybų struktūrą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Augalų apsaugos valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis augalų apsaugos inspektorius, valstybiniai augalų apsaugos inspektoriai ir miškų apsaugos tarnybos darbuotojai.

Augalų karantino valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis augalų karantino inspektorius ir valstybiniai augalų karantino inspektoriai.

Šie inspektoriai ir miškų apsaugos tarnybos darbuotojai turi teisę:

1) kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo Augalų apsaugos įstatymo reikalavimus;

2) gauti informaciją apie augalų ligų, kenkėjų, piktžolių, karantino objektų paplitimą, naikinimą, cheminių ir biologinių augalų apsaugos priemonių naudojimą;

3) nutraukti cheminių, biologinių augalų apsaugos priemonių naudojimą, jeigu pažeidžiami nustatytų reglamentų reikalavimai.

Valstybiniai augalų apsaugos inspektoriai turi teisę žemės naudotojus traukti administracinėn atsakomybėn už augalų apsaugos priemonių naudojimo pažeidimus, taip pat už nesiėmimą priemonių piktžolėms naikinti bei jų plitimui sustabdyti.

 

4 straipsnis. Valstybinės augalų apsaugos tarnybos finansavimas

Žemės ūkio ministerijos Valstybinė augalų apsaugos tarnyba yra išlaikoma iš valstybės biudžeto lėšų, o Miškų ūkio ministerijos – iš Miško fondo lėšų.

 

5 straipsnis. Valstybinis augalų karantinas

Valstybines augalų karantino priemones nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šios priemonės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, susijusiems su augalų kilmės produkcijos įvežimu, pervežimu, gamyba, saugojimu, realizavimu ir naudojimu.

 

6 straipsnis. Augalų apsaugos priemonių registracija

Chemines ir biologines augalų apsaugos priemones nustatyta tvarka registruoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Valstybinė augalų apsaugos priemonių registracijos komisija.

Užregistruotos augalų apsaugos priemonės įrašomos į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti cheminių ir biologinių augalų apsaugos priemonių sąrašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

7 straipsnis. Augalų apsaugos priemonių bei medžiagų gamyba, įvežimas ir prekyba

Lietuvos Respublikoje gaminti, įvežti, prekiauti ir naudoti leidžiama tik registruotas augalų apsaugos priemones.

Įvežti, gaminti ir prekiauti cheminėmis ir biologinėmis augalų apsaugos priemonėmis gali juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys leidimus ir preparatų sertifikatus.

Leidimų gamybai, įvežimui ir prekybai išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Prekiauti cheminėmis ir biologinėmis augalų apsaugos priemonėmis leidžiama tik sufasuotomis originalioje gamintojo taroje. Kiekviena pakuotė turi būti su nustatytos formos etikete lietuvių kalba. Etiketėje turi būti nurodyti svarbiausi augalų apsaugos priemonių ir medžiagų saugaus transportavimo, saugojimo, naudojimo, pirmosios pagalbos teikimo apsinuodijimo atveju ir taros nukenksminimo būdai bei priemonės.

 

8 straipsnis. Augalų apsaugos priemonių ir medžiagų naudojimas

Augalų apsauga nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių yra valstybinės svarbos priemonė, privaloma visiems žemės ir miškų naudotojams.

Augalų apsaugos priemonės naudojamos atsižvelgiant į augalų sanitarinę būklę, laikantis nustatytų reglamentų ir rekomendacijų bei higienos ir aplinkosaugos reikalavimų.

 

9 straipsnis. Augalų apsaugos priemonių bei medžiagų naudotojai ir jų pareigos

Augalų apsaugos priemonių naudotojais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys šiai veiklai nustatyta tvarka Žemės ūkio ministerijos Valstybinės augalų apsaugos tarnybos išduotus leidimus.

Be Žemės ūkio ministerijos Valstybinės augalų apsaugos tarnybos leidimų gali būti naudojami tik mažo nuodingumo preparatai.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys augalų apsaugos priemones, privalo:

1) vadovautis šiuo įstatymu ir kitais norminiais aktais;

2) tvarkyti įsigytų cheminių ir biologinių augalų apsaugos priemonių apskaitą ir tinkamai jas saugoti;

3) laikytis augalų apsaugos priemonių naudojimo technologijų ir rekomendacijų;

4) laikytis higienos ir aplinkosaugos reikalavimų;

5) teikti informaciją suinteresuotoms žinyboms apie augalų ligų, kenkėjų, piktžolių, karantininių organizmų paplitimą, naikinimą, cheminių ir biologinių augalų apsaugos priemonių naudojimą.

 

10 straipsnis. Ginčų, kylančių dėl augalų apsaugos, sprendimas

Ginčai tarp valstybinių augalų bei miškų apsaugos tarnybų ir fizinių bei juridinių asmenų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

11 straipsnis. Teisinė atsakomybė už Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo pažeidimą

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo reikalavimus, traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis. Tarptautinis bendradarbiavimas augalų apsaugos srityje

Žemės ūkio ir Miškų ūkio ministerijų valstybinės augalų ir miškų apsaugos tarnybos pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose, bendradarbiauja su augalų apsaugos priemones tiriančiomis, gaminančiomis ir prekiaujančiomis organizacijomis, keičiasi naujausia informacija augalų apsaugos klausimais.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS