LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. VASARIO 23 D. NUTARIMO NR. 207 „DĖL KARO PRIEVOLININKŲ PRAŠYMŲ ATLIKTI ALTERNATYVIĄJĄ KRAŠTO APSAUGOS TARNYBĄ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. liepos 4 d. Nr. 1059

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 97-3418) 1 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.18-436), ir išdėstyti 7.4 punktą taip:

7.4. Lietuvos Respublikos piliečio paso ar paso puslapio, patvirtinančio jo tapatybę ir pilietybę, arba asmens tapatybės kortelės kopiją“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĄ                             ANTANAS VALIONIS