LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2009 m. RUGSĖJO 16 d. ĮSAKYMO Nr. D1-546
„DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. spalio 11 d. Nr. D1-787

Vilnius

 

P a k e i č i u Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831):

1. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringą turi vykdyti ūkio subjektai:

6.1. eksploatuojantys atliekų deginimo įrenginius ar bendro deginimo įrenginius, nurodytus Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose;

6.2. vykdantys anglies dioksido geologinio saugojimo veiklą Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymo nustatyta tvarka;

6.3. eksploatuojantys atominės energetikos objektus.“

2. Papildau šiuo 8.3.1.11 punktu:

8.3.1.11. vykdantys anglies dioksido geologinio saugojimo veiklą Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymo nustatyta tvarka.“

3. Išdėstau 1 priedo 1 punktą taip:

1. Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas vykdomas šia tvarka:

1.1. ūkio subjektai, eksploatuojantys atliekų deginimo įrenginius ar bendro deginimo įrenginius, privalo matuoti technologinių procesų parametrus, nurodytus Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose;

1.2. ūkio subjektai, eksploatuojantys atominės energetikos objektus, privalo matuoti technologinių procesų parametrus, nurodytus Drūkšių ežero šiluminės apkrovos, vandens temperatūros apribojimų ir stebėsenos (monitoringo) reikalavimų apraše, patvirtintame 2011 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. D1-151 (Žin., 2011, Nr. 24-1193);

1.3. ūkio subjektai, vykdantys anglies dioksido geologinio saugojimo veiklą Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatyme nustatyta tvarka, technologinių procesų monitoringą vykdo LGT nustatyta tvarka.“

 

 

Aplinkos ministras                                                       Gediminas Kazlauskas