Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. SAUSIO 28 D. NUTARIMO NR. 115 „DĖL DARBO SUTARTIES PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. spalio 5 d. Nr. 1159

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Darbo sutarties pavyzdinę formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 115 „Dėl Darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 11-412; 2005, Nr. 103-3814; 2010, Nr. 88-4655), ir išdėstyti 2 punktą taip:

2. Sudaroma ___________________________________________________________

(nurodyti, kokia darbo sutartis sudaroma – neterminuota, terminuota,

___________________________________________________________________________

laikinojo darbo, trumpalaikė, sezoninė, dėl antraeilių pareigų, nuotolinio darbo, patarnavimo

___________________________________________________________________________

darbams ir t. t., – įrašyti reikiamus žodžius; jeigu sudaroma terminuota, trumpalaikė ar

__________________________________________________________________________ .“

sezoninė darbo sutartis, nurodyti jos galiojimo terminą)

2. Šis nutarimas įsigalioja 2011 m. gruodžio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ,
PAVADUOJANTI SOCIALINĖS APSAUGOS

IR DARBO MINISTRĄ                                                                       INGRIDA ŠIMONYTĖ