LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO Nr. D1-210 „DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugpjūčio 29 d. Nr. D1-648

Vilnius

 

Pakeičiu Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363):

1. Įrašau 1 punkte po oficialaus paskelbimo šaltinio „2005, Nr. 69-2481“ oficialų paskelbimo šaltinį „2010, Nr. 128-6563“.

2. Įrašau 3 punkte po oficialaus paskelbimo šaltinio „2009, Nr. 74-3029“ oficialų paskelbimo šaltinį „2010, Nr. 39-1880“.

3. Išdėstau 1 lentelę taip:

1 lentelė. Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius

 

Eil. Nr.

Kokybės elementas

Rodiklis

Upės tipas

Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklių vertes

Labai gera

Gera

Vidutinė

Bloga

Labai bloga

1

Bendri duomenys

Maistingosios medžiagos

NO3-N, mg/l

1-5

<1,30

1,30–2,30

2,31–4,50

4,51–10,00

>10,00

2

NH4-N, mg/l

1-5

<0,10

0,10–0,20

0,21–0,60

0,61–1,50

>1,50

3

Nb, mg/l

1-5

<2,00

2,00–3,00

3,01–6,00

6,01–12,00

>12,00

4

PO4-P, mg/l

1-5

<0,050

0,050–0,090

0,091–0,180

0,181–0,400

>0,400

5

Pb, mg/l

1-5

<0,100

0,100–0,140

0,141–0,230

0,231–0,470

>0,470

6

Organinės medžiagos

BDS7, mg/l

1-5

<2,30

2,30–3,30

3,31–5,00

5,01–7,00

>7,00

7

Prisotinimas deguonimi

O2, mg/l

1, 3, 4, 5

>8,50

8,50–7,50

7,49–6,00

5,99–3,00

<3,00

8

O2, mg/l

2

>7,50

7,50–6,50

6,49–5,00

4,99–2,00

<2,00

“.

4. Išbraukiu 8 punkte žodžius „ir natūralios pakrančių augmenijos juostos ilgį ir plotį“.

5. Išdėstau 2 lentelę taip:

2 lentelė. Upių labai geros ekologinės būklės pagal hidromorfologinių kokybės elementų rodiklius apibūdinimas

 

Eil. Nr.

Kokybės elementas

Rodiklis

Erdvinė vertinimo skalė

Upių labai geros ekologinės būklės hidromorfologinių kokybės elementų rodiklių apibūdinimas

1

Hidrologinis režimas

Vandens nuotėkio tūris ir jo dinamika

Nuotėkio dydis

tyrimų vieta

Nėra natūralaus nuotėkio dydžio pokyčių dėl žmogaus veiklos poveikio (vandens paėmimo, HE veiklos, vandens išleidimo iš tvenkinių, patvankos įtakos) arba nuotėkio dydžio svyravimas yra nereikšmingas (?<=10 % vidutinio nuotėkio dydžio atitinkamu laikotarpiu), tačiau nuotėkio dydis turi būti ne mažesnis kaip minimalus natūralus nuotėkis sausuoju laikotarpiu (30 parų vidurkis).

2

Upės vientisumas

Upės vientisumas

atkarpa *

Nėra dirbtinių kliūčių žuvų migracijai. 

“.

6. Įrašau 9 punkte vietoj žodžio „amžinę“ žodį „amžiaus“.

7. Įrašau 10 punkte vietoj žodžio „amžinę“ žodį „amžiaus“, po oficialaus paskelbimo šaltinio „2007, Nr. 47-1812“ oficialų paskelbimo šaltinį „ 2011, Nr. 16-760“.

8. Išdėstau 3 lentelę taip:

3 lentelė. Upių ekologinės būklės klasės pagal ichtiofaunos taksonominę sudėtį, gausą ir amžiaus struktūrą

 

Kokybės elementas

Rodiklis

Upės tipas

Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal ichtiofaunos rodiklio vertes

Labai gera

Gera

Vidutinė

Bloga

Labai bloga

Ichtiofaunos taksonominė sudėtis, gausa ir amžiaus struktūra

LŽI

1-5

>0,94

0,94–0,72

0,71–0,40

0,39–0,11

<0,11

“.

9. Įrašau 4 lentelės skiltyje „Labai gera“ vietoj ženklo ir skaičiaus „?>= 0,78“ ženklą ir skaičių „>0,77“.

10. Išdėstau 5 lentelę taip:

5 lentelė. Ežerų ekologinės būklės klasės pagal fizikinio–cheminio kokybės elemento rodiklius

 

Eil. Nr.

Kokybės elementas

Rodiklis

Ežero tipas

Ežerų ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinio–cheminio kokybės elemento rodiklių vertes

Labai gera

Gera

Vidutinė

Bloga

Labai bloga

1

Bendri duomenys

Maistingosios medžiagos

Nb, mg/l

1, 2

<1,30

1,30–1,80

1,81–2,30

2,31–3,00

>3,00

2

Nb, mg/l

3

<0,90

0,90–1,20

1,21–1,60

1,61–2,00

>2,00

3

Pb, mg/l

1, 2

<0,040

0,040–0,060

0,061–0,090

0,091–0,140

>0,140

4

Pb, mg/l

3

<0,030

0,030–0,050

0,051–0,070

0,071–0,100

>0,100

“.

11. Išbraukiu 14 punkte žodžius „, natūralios pakrančių augmenijos juostos ilgį“.

12. Išdėstau 6 lentelę taip:

6 lentelė. Ežerų labai geros ekologinės būklės pagal hidromorfologinių kokybės elementų rodiklius apibūdinimas

 

Eil. Nr.

Kokybės elementas

Rodiklis

Ežerų labai geros ekologinės būklės hidromorfologinių kokybės elementų rodiklių apibūdinimas

1

Hidrologinis režimas

Vandens nuotėkio tūris ir jo dinamika

Vandens lygio pokyčiai

Nėra nenatūralios prigimties vandens lygio sumažėjimo (lygis nepažemintas, vanduo nepaimamas) arba pokyčiai yra nedideli (lygis ne mažesnis nei natūralus minimalus vidutinis metinis vandens lygis), arba nėra žmogaus veiklos poveikio, dėl kurio galėtų aukščiau nurodytu būdu pasikeisti vandens lygis. Nėra nenatūralios prigimties vandens lygio kaitos (kaita, sąlygota ant ežero ištekančios ar įtekančios upės įrengtos HE veiklos) arba ši kaita yra tik minimalaus ir maksimalaus vidutinio natūralaus metinio vandens lygio ribose.

2

Morfologinės sąlygos

Ežero kranto struktūra

Kranto linijos pokyčiai 

Kranto linija yra natūrali (netiesinta, nesutvirtinta krantinėmis) arba pokyčiai yra nedideli (?<= 5 % ežero kranto linijos).

“.

13. Išdėstau 8 lentelę taip:

8 lentelė. Tarpinių vandens telkinių ekologinės būklės klasės pagal fizikinio-cheminio kokybės elemento rodiklius

 

Eil. Nr.

Kokybės elementas

Rodiklis

Tarpinių vandenų tipas

Tarpinių vandens telkinių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinio-cheminio kokybės elemento rodiklių vertes

Labai gera

Gera

Vidutinė

Bloga

Labai bloga

1

Bendri duomenys

Maistingosios medžiagos

Nb, mg/l

1, 3*

<0,94

0,94–1,08

1,09–1,23

1,24–1,41

>1,41

2

Nb, mg/l

2

<0,95

0,95–1,07

1,08–1,17

1,18–1,26

>1,26

3

Nb, mg/l

3**

<0,43

0,43–0,67

0,68–0,81

0,82–1,00

>1,00

4

Nb, mg/l

3***

<0,13

0,13–0,25

0,26–0,40

0,41–0,60

>0,60

5

Pb, mg/l

1, 3*

<0,060

0,060–0,080

0,081–0,136

0,137–0,312

>0,312

6

Pb, mg/l

2

<0,061

0,061–0,079

0,080–0,130

0,131–0,278

>0,278

7

Pb, mg/l

3**

<0,037

0,037–0,053

0,054–0,084

0,085–0,175

>0,175

8

Pb, mg/l

3***

<0,015

0,015–0,026

0,027–0,033

0,034–0,039

>0,039

“.

14. Įrašau 20 punkte vietoj žodžių „Furcellaria lumbricalis (Huds.)“ žodžius „(Furcellaria lumbricalis)“.

15. Išdėstau 13 lentelę taip:

13 lentelė. Priekrantės vandens telkinių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius

 

Eil. Nr.

Kokybės elementas

Rodiklis

Priekrantės vandenų tipas

Priekrantės vandens telkinių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes

Labai gera

Gera

Vidutinė

Bloga

Labai bloga

1

Bendri duomenys

Maistingosios medžiagos

Nb, mg/l

1, 2

<0,13

0,13–0,25

0,26–0,40

0,41–0,60

>0,60

2

Pb, mg/l

1, 2

<0,015

0,015–0,026

0,027–0,033

0,034-0,039

>0,039

3

Skaidrumas

Vandens skaidrumas, metrai

1, 2

>5,9

5,9–5,0

4,9–3

2,9–1,8

<1,8

“.

16. Įrašau 27 punkte vietoj žodžių „Furcellaria lumbricalis (Huds.)“ žodžius „(Furcellaria lumbricalis)“.

17. Išbraukiu 31 punkte žodžius „natūralios pakrančių augmenijos juostos ilgį“.

18. Išdėstau 18 lentelę taip:

18 lentelė. Upių, kurios priskiriamos prie labai pakeistų vandens telkinių, ir kanalų maksimalaus ekologinio potencialo pagal hidromorfologinių kokybės elementų rodiklius apibūdinimas

 

Eil. Nr.

Kokybės elementas

Rodiklis

Erdvinė vertinimo skalė

Maksimalaus ekologinio potencialo hidromorfologinių kokybės elementų rodiklių apibūdinimas

1

Hidrologinis režimas

Vandens nuotėkio tūris ir jo dinamika

Nuotėkio dydis

Tyrimų vieta

Nėra natūralaus nuotėkio dydžio pokyčių arba nuotėkio dydžio svyravimas dėl žmogaus veiklos poveikio (HE veiklos) yra ?<= 30 % vidutinio nuotėkio dydžio atitinkamu laikotarpiu, tačiau nuotėkio dydis turi būti ne mažesnis kaip minimalus natūralus nuotėkis sausuoju laikotarpiu (30 parų vidurkis).

2

Upės vientisumas

Upės vientisumas

atkarpa *

Nėra dirbtinių kliūčių žuvų migracijai.

3

Morfologinės sąlygos

Krantų struktūra

Upės vagos pobūdis

atkarpa *

Kranto linija vingiuota, vagoje yra seklumų ir pagilėjimų, lemiančių srovės greičio ir grunto sudėties pokyčius.

“.

19. Įrašau 32 punkte vietoj žodžio „amžinę“ žodį „amžiaus“.

20. Įrašau 33 punkte vietoj žodžio „amžinę“ žodį „amžiaus“.

21. Išdėstau 19 lentelę taip:

19 lentelė. Upių, kurios priskiriamos prie labai pakeistų vandens telkinių, ir kanalų ekologinio potencialo klasės pagal ichtiofaunos taksonominę sudėtį, gausą ir amžiaus struktūrą

 

Kokybės elementas

Rodiklis

Vandens telkinio tipas

Ekologinio potencialo klasių kriterijai pagal ichtiofaunos rodiklio vertes

Maksimalus

Geras

Vidutinis

Blogas

Labai blogas

Ichtiofaunos taksonominė sudėtis, gausa ir amžiaus struktūra

LŽI

1–5

>0,70

0,70–0,40

0,39–0,20

0,19–0,10

<0,10

“.

22. Įrašau 20 lentelės skiltyje „Maksimalus“ vietoj ženklo ir skaičiaus „>=? 0,64“ ženklą ir skaičių „>0,63“.

23. Įrašau 35 punkte vietoj žodžio „Tvenkinių“ žodžius „Ežerų, tvenkinių“.

24. Įrašau 36 punkte vietoj žodžio „Tvenkinių“ žodžius „Ežerų, tvenkinių“.

25. Įrašau 21 lentelės pavadinime vietoj žodžio „Tvenkinių“ žodžius „Ežerų, tvenkinių“.

26. Išdėstau 37 punkto pirmąjį sakinį taip:

„Ežerų, tvenkinių (kurių vandens lygis nėra reguliuojamas) ir karjerų, kurie priskiriami prie dirbtinių ir labai pakeistų vandens telkinių, ekologinis potencialas yra vertinamas pagal hidromorfologinius kokybės elementus – hidrologinį režimą (vandens nuotėkio tūrį ir jo dinamiką) ir morfologines sąlygas (vandens telkinio kranto struktūrą) apibūdinančius rodiklius: vandens lygio pokyčius, kranto linijos pokyčius.“

27. Išdėstau 22 lentelę taip:

22 lentelė. Ežerų, tvenkinių (kurių vandens lygis nėra reguliuojamas) ir karjerų, kurie priskiriami prie dirbtinių ar labai pakeistų vandens telkinių, maksimalaus ekologinio potencialo pagal hidromorfologinių kokybės elementų rodiklius apibūdinimas

 

Eil. Nr.

Kokybės elementas

Rodiklis

Maksimalaus ekologinio potencialo hidromorfologinių kokybės elementų rodiklių apibūdinimas

1

Hidrologinis režimas

Vandens nuotėkio tūris ir jo dinamika

Vandens lygio pokyčiai

Nėra nenatūralios prigimties vandens lygio sumažėjimo (lygis nepažemintas, vanduo nepaimamas) arba pokyčiai yra nedideli (lygis ne mažesnis nei natūralus minimalus vidutinis metinis vandens lygis), arba nėra žmogaus veiklos poveikio, dėl kurio galėtų aukščiau nurodytu būdu pasikeisti vandens lygis.

2

Morfologinės sąlygos

Vandens telkinio kranto struktūra

Kranto linijos pokyčiai 

Kranto linija yra natūrali (netiesinta, nesutvirtinta krantinėmis) arba pokyčiai yra nedideli (?<= 5 % vandens telkinio kranto linijos). 

“.

28. Įrašau 38 punkte vietoj žodžio „Tvenkinių“ žodžius „Ežerų, tvenkinių“.

29. Įrašau 23 lentelės pavadinime vietoj žodžio „Tvenkinių“ žodžius „Ežerų, tvenkinių“.

30. Įrašau 39 punkte vietoj žodžių „Klaipėdos sąsiaurio“ žodžius „Tarpinių vandenų, kurie priskiriami prie labai pakeistų vandens telkinių,“.

31. Įrašau 40 punkte vietoj žodžių „Klaipėdos sąsiaurio“ žodžius „Tarpinių vandenų, kurie priskiriami prie labai pakeistų vandens telkinių,“.

32. Išdėstau 24 lentelę taip:

24 lentelė. Tarpinių vandenų, kurie priskiriami prie labai pakeistų vandens telkinių, ekologinio potencialo klasės pagal fizikinio-cheminio kokybės elemento rodiklius

 

Eil. Nr.

Kokybės elementas

Rodiklis

Ekologinio potencialo klasių kriterijai pagal fizikinio-cheminio kokybės elemento rodiklių vertes 

Maksimalus

Geras

Vidutinis

Blogas

Labai blogas

1

Bendri duomenys

Maistingosios medžiagos

Nb, mg/l*

<0,94

0,94–1,08

1,09–1,23

1,24–1,41

>1,41

2

Nb, mg/l**

<0,43

0,43–0,67

0,68–0,81

0,82–1,00

>1,00

3

Nb, mg/l***

<0,13

0,13–0,25

0,26–0,40

0,41–0,60

>0,60

4

Pb, mg/l*

<0,060

0,060–0,080

0,081–0,136

0,137–0,312

>0,312

5

Pb, mg/l**

<0,037

0,037–0,053

0,054–0,084

0,085–0,175

>0,175

6

Pb, mg/l***

<0,015

0,015–0,026

0,027–0,033

0,034–0,039

>0,039

“.

33. Įrašau 41 punkte vietoj žodžių „Klaipėdos sąsiaurio“ žodžius „Tarpinių vandenų, kurie priskiriami prie labai pakeistų vandens telkinių,“.

34. Įrašau 25 lentelės pavadinime vietoj žodžių „Klaipėdos sąsiaurio“ žodžius „Tarpinių vandenų, kurie priskiriami prie labai pakeistų vandens telkinių,“.

35. Išdėstau 42 punktą taip:

42. Paviršinių vandenų cheminės būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje – priimtuve.“

36. Įrašau 45 punkte po žodžių „labai gera“ žodžius „o būklės įvertinimo pasikliovimo lygis yra didelis“.

37. Įrašau 47 punkte po žodžių „labai geros“ žodžius „ar geros“, vietoj žodžių ir skaičiaus „atvejį, nurodytą šios Metodikos 51 punkte“ žodžius ir skaičius „atvejus, nurodytus šios Metodikos 48.2, 48.4 ir 51 punktuose“.

38. Išdėstau 48.2 punktą taip:

48.2. jeigu labai geros ekologinės būklės kriterijų neatitinka tik vieno iš kelių biologinių kokybės elementų rodiklio vertė, bet jos santykinis nuokrypis (%) nuo geros ekologinės būklės kriterijų intervalo mažiausios vertės yra lygus arba didesnis negu 50 % absoliutaus skirtumo dydžio tarp mažiausios ir didžiausios geros ekologinės būklės kriterijų intervalo verčių ir hidromorfologinių kokybės elementų rodikliai atitinka labai geros ekologinės būklės apibūdinimą, vandens telkinio ekologinė būklė yra labai gera, o būklės įvertinimo pasikliovimo lygis yra vidutinis (jeigu yra tik vieno biologinių kokybės elementų rodiklio duomenys, būklės įvertinimo pasikliovimo lygis yra mažas); jeigu hidromorfologinių kokybės elementų rodikliai neatitinka labai geros ekologinės būklės apibūdinimo, vandens telkinio ekologinė būklė yra gera, o būklės įvertinimo pasikliovimo lygis yra mažas;“.

39. Išdėstau 48.4 punktą taip:

48.4. jeigu labai geros ekologinės būklės kriterijų neatitinka tik vieno iš kelių fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklio vertė, bet jos santykinis nuokrypis (%) nuo geros ekologinės būklės kriterijų intervalo mažiausios vertės yra lygus arba mažesnis negu 25 % absoliutaus skirtumo dydžio tarp mažiausios ir didžiausios geros ekologinės būklės kriterijų intervalo verčių (ištirpusio deguonies ir vandens skaidrumo – lygus arba didesnis negu 75 % absoliutaus skirtumo dydžio tarp mažiausios ir didžiausios geros ekologinės būklės kriterijų intervalo verčių) ir hidromorfologinių kokybės elementų rodikliai atitinka labai geros ekologinės būklės apibūdinimą, vandens telkinio ekologinė būklė yra labai gera, o būklės įvertinimo pasikliovimo lygis yra vidutinis (jeigu yra tik vieno biologinių kokybės elementų rodiklio duomenys, būklės įvertinimo pasikliovimo lygis yra mažas); jeigu hidromorfologinių kokybės elementų rodikliai neatitinka labai geros ekologinės būklės apibūdinimo, vandens telkinio ekologinė būklė yra gera, o būklės įvertinimo pasikliovimo lygis yra vidutinis (jeigu yra tik vieno biologinių kokybės elementų rodiklio duomenys, būklės įvertinimo pasikliovimo lygis yra mažas);“.

40. Įrašau 50 punkte vietoj žodžių „prastesnė, nei ją rodo biologinių kokybės elementų rodiklių (arba kurio nors vieno prastesnę būklę rodančio biologinių kokybės elementų rodiklio)“ žodžius „geresnė, nei ją rodo fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių (arba kurio nors vieno prastesnę būklę rodančio fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklio)“.

41. Papildau šiuo 52.5 punktu:

52.5. jeigu ekologinė būklė pagal biologinių kokybės elementų rodiklių (arba kurio nors vieno prastesnę būklę rodančio biologinių kokybės elementų rodiklio) vertes yra dvejomis klasėmis prastesnė negu pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklių vertes, vandens telkinio ekologinė būklė yra ta, kurią esant rodo biologinių kokybės elementų rodiklių vertės, o būklės įvertinimo pasikliovimo lygis yra mažas.“

42. Išdėstau 55 punktą taip:

55. Paviršinis vandens telkinys priskiriamas vienai iš dviejų cheminės būklės klasių – gerai arba neatitinkančiai geros būklės. Paviršinio vandens telkinio cheminė būklė yra gera, jeigu visų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų koncentracijos neviršija aplinkos kokybės standartų paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausių leidžiamų koncentracijų vandens telkinyje – priimtuve. Vandens telkinio cheminė būklė yra neatitinkanti geros būklės, jeigu bent vienos Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytos medžiagos koncentracija viršija aplinkos kokybės standartą paviršiniuose vandenyse ir/arba 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytos medžiagos didžiausią leidžiamą koncentraciją vandens telkinyje – priimtuve.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas