LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISMŲ ĮSTATYMO 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 47, 51, 551, 57, 61, 63, 64, 691, 81 STRAIPSNIŲ, IX SKYRIAUS PAVADINIMO, 83, 84, 85, 86, 90, 98, 101, 103 STRAIPSNIŲ, XII SKYRIAUS ANTROJO SKIRSNIO PAVADINIMO, 106, 107, 108, 119, 120, 122, 124, 127, 128, 129 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, 89, 109, 110, 111, 112, 125 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 531, 532 STRAIPSNIAIS IR IX SKYRIAUS TREČIUOJU SKIRSNIU ĮSTATYMO 46 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 1 d. Nr. XI-1754

Vilnius

 

(Žin., 2008, Nr. 81-3186; 2009, Nr. 154-6957)

 

1 straipsnis. 46 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 46 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 31 straipsnis, 32 straipsniu keičiamo Teismų įstatymo 107 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d., 2 dalis – 2012 m. sausio 1 d.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ