VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO

NR. VA-101 „DĖL DIVIDENDŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR 0640 FORMOS, JOS PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO “ PAKEITIMO

 

2009 m. sausio 30 d. Nr. VA-10

Vilnius

 

 

Pakeičiu Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 85-3110, toliau – taisyklės):

1. išdėstau taisyklių 4 punktą taip:

„4. Lietuvos vienetai, kitiems Lietuvos ir/ar užsienio vienetams, ir/ar nuolatinei buveinei išmokėję apmokestinamus dividendus bei juos gavę iš užsienio vienetų, taip pat fiziniams asmenims paskirstę ir išmokėję pelną (ar jo dalį), apmokestinamą pagal PMĮ 401 straipsnį, taip pat nuolatinės buveinės, iš užsienio vienetų gavusios apmokestinamus dividendus už joms priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalis ar kitų teisių turėjimą, deklaraciją AVMI privalo pateikti ir mokėtiną pelno mokestį į biudžetą sumokėti ne vėliau kaip iki mėnesio 10 dienos, einančio po to mėnesio, kurį buvo išmokėti arba gauti dividendai arba toks paskirstytas pelnas (ar jo dalis) buvo išmokėtas fiziniams asmenims.“

2. išdėstau taisyklių 5 punktą taip:

„5. Deklaracijoje neturi būti nurodomi Lietuvos ar užsienio vienetams bei nuolatinei buveinei išmokėti ir iš užsienio vienetų gauti dividendai, kurie pagal PMĮ nuostatas neapmokestinami bei tas fiziniams asmenims paskirstytas ir išmokėtas pelnas (ar jo dalis), kuris pagal PMĮ 401 straipsnį neapmokestinamas.“

3. išdėstau taisyklių 7 punktą taip:

„7. Lietuvos ir/ar užsienio vienetams išmokėti ir iš jų gauti apmokestinami dividendai bei nuolatinei buveinei išmokėti apmokestinami dividendai, taip pat fiziniams asmenims paskirstytas ir išmokėtas pelnas (ar jo dalis), apmokestinamas pagal PMĮ 401 straipsnį, ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis deklaracijoje nurodomi tik bendromis sumomis. Išmokėti ir/ ar gauti dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis pagal kiekvieną užsienio vienetą turi būti įrašomi atitinkamuose deklaracijos prieduose:“

4. išdėstau taisyklių 10.6 punktą taip:

„10.6. laukelyje „Pildymo data“ turi būti nurodoma deklaracijos pildymo data. Laukelyje „Registracijos Nr.“ įrašomas deklaracijos registracijos numeris pagal vieneto nusistatytą dokumentų registravimo tvarką. Šią tvarką mokesčių mokėtojas nusistato remdamasis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773).“

5. išdėstau taisyklių 13.1 punktą taip:

„13.1. 1 eilutėje „Lietuvos vienetams išmokėti dividendai“ turi būti nurodomi išmokėti dividendai, iš kurių išskaičiuotas pelno mokestis PMĮ 33 str. 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

Jeigu Lietuvos vienetas dividendus išmoka nuolatinei buveinei, tai šioje eilutėje taip pat turi būti nurodomi nuolatinei buveinei išmokami dividendai už jai priskirtas Lietuvos vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą, iš kurių išskaičiuotas pelno mokestis PMĮ 33 str. 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

Šios eilutės 9–12 laukeliuose turi būti nurodoma:“

6. išdėstau taisyklių 13.1.2 punktą taip:

„13.1.2. 10 laukelyje – PMĮ 5 straipsnyje nustatytas mokesčio tarifas;“.

7. išdėstau taisyklių 13.2 punktą taip:

„13.2. 2 eilutėje „Lietuvos vienetams bei nuolatinėms buveinėms išmokėtos ir apmokestintos kaip dividendai kitos paskirstytojo pelno sumos ar laisvos lėšos dėl įstatinio kapitalo sumažinimo“ turi būti nurodomos išmokėtos kitos paskirstytojo pelno sumos ir/ar laisvos lėšos, sumažinus vieneto įstatinį kapitalą, jei šios sumos ir laisvos lėšos pagal PMĮ nuostatas apmokestinamos kaip dividendai, ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis.

Šioje eilutėje taip pat turi būti nurodomas Lietuvos vieneto (išskyrus laisvosios ekonominės zonos įmonę) fiziniams asmenims paskirstytas ir išmokėtas pelnas (ar jo dalis), kuris yra apmokestinamas PMĮ 401 dalyje nustatyta tvarka.

Deklaracijos 2 eilutės 13–16 laukeliai turi būti užpildomi analogiškai, kaip nurodyta šių taisyklių 13.1.1–13.1.4 punktuose, išskyrus atvejus, kai Lietuvos vienetas (išskyrus laisvosios ekonominės zonos įmonę), paskirsto ir išmoka fiziniams asmenims pelną (ar jo dalį), kuris yra apmokestintas PMĮ 401 dalyje nustatyta tvarka. Tuomet šios eilutės 13–16 laukeliuose turi būti nurodoma:

13.2.1. 13 laukelyje – apskaičiuota išmokėtų dividendų suma bei fiziniams asmenims paskirstytas ir išmokėtas pelnas (ar jo dalis);

13.2.2. 14 laukelyje – PMĮ 5 straipsnyje nustatytas mokesčio tarifas;

13.2.3. 15 laukelyje – nuo dividendų išskaičiuota bei nuo fiziniams asmenims paskirstyto ir išmokėto pelno (ar jo dalies) apskaičiuota pelno mokesčio suma (13 laukelio suma padauginama iš 14 laukelyje įrašyto mokesčio tarifo);

13.2.4. 16 laukelyje – tik faktiškai išmokėta dividendų suma. 16 laukelyje neturi būti įrašoma fiziniams asmenims paskirstyto ir išmokėto pelno (ar jo dalies) suma.“

8. Išdėstau taisyklių 13.3 punktą taip:

„13.3. deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo Lietuvos vienetams bei nuolatinėms buveinėms išmokėtų dividendų, nurodytų deklaracijos I dalies 1 ir 2 eilutėse, išskaičiuota pelno mokesčio suma bei nuo fiziniams asmenims paskirstyto ir išmokėto pelno (ar jo dalies), nurodyto deklaracijos I dalies 2 eilutėje, apskaičiuota pelno mokesčio suma (11 ir 15 laukelių suma).“

9. Išdėstau taisyklių 22 punktą taip:

„22. Deklaracijos 24 laukelyje turi būti įrašoma nuo išmokėtų ir/ar gautų dividendų bei nuo fiziniams asmenims paskirstyto ir išmokėto pelno (ar jo dalies) apskaičiuota į biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma (17, 19 ir 21 laukelių suma).“

10. Išdėstau taisyklių 23 punktą taip:

„23. Deklaraciją turi pasirašyti vieneto, kuriam nustatyta prievolė pateikti deklaraciją, vadovas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir nurodyti savo vardus bei pavardes. Kai deklaraciją užpildo nuolatinė buveinė, deklaraciją turi pasirašyti užsienio vieneto atsakingas asmuo (vieneto prezidentas, viceprezidentas, direktorius, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas atitinkamus įgaliojimus turintis asmuo) ir nurodyti savo pareigas, vardą, pavardę.

Jei vienetui apskaitos ir deklaracijų rengimo paslaugas teikia pagal rašytinę sutartį kitas vienetas, tai deklaraciją vietoj vyr. buhalterio (buhalterio) turi pasirašyti (jei taip nustatyta sutartyje) to vieneto įgaliotas asmuo, kuris taip pat privalo nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas ir vieneto, suteikusio tokias paslaugas, pavadinimą bei kodą. Šie duomenys turi būti įrašomi tam skirtoje laisvoje deklaracijos vietoje.“

11. Išdėstau taisyklių 24 punktą taip:

„24. FR0640U priedas turi būti užpildomas, kai Lietuvos vienetas per ataskaitinį laikotarpį išmokėjo užsienio vienetui (-ams) dividendų, iš kurių išskaičiuotas pelno mokestis PMĮ 34 str. 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Šiame priede turi būti pateikiami atskirai kiekvieno užsienio vieneto, kuriam išmokėti apmokestinami dividendai, duomenys.“

12. Išdėstau taisyklių 27.6 punktą taip:

„27.6. U6 laukelyje – iš apskaičiuotos dividendų sumos išskaičiuoto pelno mokesčio tarifas: PMĮ 5 straipsnyje nustatytas pelno mokesčio, išskaičiuojamo nuo išmokamų dividendų, tarifas arba dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytas pelno mokesčio nuo dividendų tarifas, kai dividendai išmokami užsienio vienetui – rezidentui tos valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Mokestį išskaičiuoti pagal taikomoje dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytą tarifą (t. y. taikyti mažesnį už PMĮ nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuoti mokesčio) vienetas gali tik tuo atveju, jei turi užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-2014);“.

13. Išdėstau taisyklių 29 punktą taip:

„29. FR0640G priedas turi būti užpildomas, kai Lietuvos vienetas arba nuolatinė buveinė iš užsienio vieneto (-ų) per ataskaitinį laikotarpį gavo dividendų, nuo kurių apskaičiuotas pelno mokestis PMĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiame priede turi būti pateikiami atskirai kiekvieno užsienio vieneto, iš kurio gauti apmokestinami dividendai, duomenys.“

14. Išdėstau taisyklių 32.6 punktą taip:

„32.6. G6 laukelyje turi būti įrašomas PMĮ 5 straipsnyje nustatytas pelno mokesčio nuo gautų dividendų tarifas;“.

15. Išdėstau taisyklių 35 punktą taip:

„35. Deklaracijos (su FR0640U ir/ar FR0640G priedu, jei juos reikia užpildyti) AVMI teikiamos vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (Žin., 2004, Nr. 109-4117). Teikiant ar tikslinant praėjusių mokestinių laikotarpių duomenis, naudojamos deklaracijų formos, galiojančios deklaracijų teikimo ar tikslinimo momentu.“

16. Pripažįstu netekusiais galios taisyklių 36–37 punktus.

17. Išdėstau taisyklių 38 punktą taip:

„38. Mokesčių mokėtojas savo iniciatyva gali tikslinti deklaraciją per MAĮ nustatytą terminą.

Pateikta patikslinta deklaracija ir jos priedai turi būti užpildyti taisyklėse nustatyta tvarka. Patikslintoje deklaracijoje ir jos prieduose pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinami) deklaracijoje ir jos prieduose nurodytini duomenys. Pateikiant patikslintą deklaraciją, „X“ ženklu pažymimas deklaracijos ir prie jos pridedamų priedų 7 laukelio langelis „Patikslinta“ (nesvarbu, ar tikslinama tik deklaracija, netikslinant prieduose nurodytų duomenų, ar tikslinami ne visų priedų duomenys).“

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                       MODESTAS KASELIAUSKAS