LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 m. LIEPOS 14 d. ĮSAKYMO Nr. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. balandžio 12 d. Nr. D1-283

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381):

1. Nurodytu įsakymu patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse:

1.1. išdėstau 48 punktą taip:

48. Atliekų turėtojas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojui pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (arba) šalinimo arba tvarkyti pats, kai nepavojingos atliekos nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu.“;

1.2. išdėstau 49 punktą taip:

49. Įmonės ir organizacijos susidarančias antrines žaliavas turi surinkti atskirai ir perduoti jas tokių atliekų tvarkytojui pagal sutartis dėl jų panaudojimo.“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas