LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. VASARIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-41 „DĖL DIPLOMŲ, PAŽYMĖJIMŲ IR KITŲ OFICIALIAS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ PROFESINES KVALIFIKACIJAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ, ĮGYTŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ŠVEICARIJOJE AR VALSTYBĖSE, PASIRAŠIUSIOSE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUSITARIMĄ, PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. spalio 22 d. Nr. V-1009

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 47-1747), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2959) 3.1 punktu,

pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. V-41 „Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias bendrosios praktikos slaugytojų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 45-1495):

1. Išdėstau pavadinimą taip:

„Dėl Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintų Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias bendrosios praktikos slaugytojų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių:

2.1. Išdėstau pavadinimą taip:

„Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas.“

2.2. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 47-1747), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2959) 3.1 punktu.“

2.3. Išdėstau 25 punktą taip:

25. Bendrosios praktikos slaugytojui neribojama laisvė teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 47-1747) (toliau – Įstatymas) II dalies nuostatas.“

2.4. Išdėstau 26 punktą taip:

26. Kai bendrosios praktikos slaugytojas ketina Lietuvos Respublikos teritorijoje laikinai arba vienkartinai teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas, jis privalo laikytis Diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1003 (Žin., 2006, Nr. 3-60).“

2.5. Pripažįstu netekusiais galios 27 ir 28 punktus.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS