NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS
DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO Nr. T1-90 „DĖL TARPŽINYBINĖS NAUJŲ PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ RIZIKOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 1 d. Nr. T1-129

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. T1-90 „Dėl Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 62-2950) ir 1 punktą papildau šia nauja septinta pastraipa:

„Gražina Belian – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja;“.

 

 

 

Direktorius                                                                                    Zenius Martinkus