LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LEIDIMO VEIKLAI LAISVAJAME UOSTE IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ BEI LEIDIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 28 d. Nr. 3-210

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 53-1245; 2000, Nr. 75-2265, Nr. 82-2479; 2002, Nr. 123-5519) 17 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 301 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 17 straipsnio nuostatas“ (Žin., 2003, Nr. 26-1038):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Leidimo veiklai laisvajame uoste išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo taisykles.

1.2. Leidimo veiklai laisvajame uoste formą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 29 „Dėl leidimo veiklai laisvajame uoste formos, leidimo veiklai laisvajame uoste išdavimo, jo galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 12-383).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-210

 

LEIDIMO VEIKLAI LAISVAJAME UOSTE IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo veiklai laisvajame uoste išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja leidimo veiklai laisvajame uoste išdavimo, jo galiojimo sustabdymo ir panaikinimo sąlygas ir tvarką.

2. Leidimą veiklai laisvajame uoste (toliau – leidimas) išduoda susisiekimo ministras.

3. Leidimą gali gauti uosto žemės naudotojai, kurie su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija) yra sudarę žemės nuomos sutartį. Leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip žemės nuomos sutarties galiojimo terminui.

4. Leidimas veiklai išduodamas, kai uosto žemės naudotojas pateikia dokumentus, nurodytus šių taisyklių 6 punkte. Veiklos rūšys nurodomos leidime.

5. Uosto žemės naudotojo pateiktiems prašymams ir dokumentams nagrinėti susisiekimo ministras sudaro Leidimo veiklai laisvajame uoste išdavimo, jo galiojimo sustabdymo ir panaikinimo komisiją (toliau – komisija).

 

II. LEIDIMO VEIKLAI LAISVAJAME UOSTE IŠDAVIMAS

 

6. Uosto žemės naudotojai, pageidaujantys vykdyti veiklą laisvojo uosto teritorijoje, turi pateikti Susisiekimo ministerijai šiuos dokumentus:

6.1. prašymą susisiekimo ministrui, kuriame turi būti nurodytas pageidaujančios vykdyti veiklą laisvojo uosto teritorijoje įmonės pavadinimas, buveinės adresas, registracijos Lietuvos Respublikos įmonių rejestre numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko įstaigos pavadinimas ir adresas, įmonės telefono, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas;

6.2. įmonės įstatų bei įmonės registracijos pažymėjimo kopijas;

6.3. jo nuomojamos uosto žemės ribų schemą (planą), kurioje nurodytos laisvojo uosto žemės sklypo ribos, suderintos su Klaipėdos teritorine muitine, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktine, Uosto direkcija;

6.4. įrengto laisvojo uosto žemės sklypo priėmimo aktą;

6.5. pažymą iš Uosto direkcijos, patvirtinančią, kad uosto žemės naudotojas jai neįsiskolinęs;

6.6. nepriklausomų auditorių audituotas dvejų paskutinių metų įmonės finansinių ataskaitų kopijas;

6.7. numatomos vykdyti laisvajame uoste veiklos rūšių sąrašą;

6.8. valstybės institucijų (Klaipėdos teritorinės muitinės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės, Valstybinės augalų apsaugos tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento ir kt.) pagal jų kompetenciją išduotus leidimus, jeigu to reikalauja veiklą uoste reglamentuojantys teisės aktai;

6.9. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties kopiją.

7. Susisiekimo ministerija, gavusi 6 punkte nurodytus dokumentus, per 2 darbo dienas kreipiasi į teritorines valstybines mokesčių inspekcijas, teritorinius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrius bei teritorines muitines, prašydama pateikti informaciją apie asmens mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir įsipareigojimų muitinei vykdymą.

8. Dokumentus, nurodytus šių taisyklių 6 punkte, per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos išnagrinėja susisiekimo ministro įsakymu sudaryta komisija.

9. Jeigu komisija nustato, kad pateikti ne visi dokumentai, jie neteisingai užpildyti arba pateikti neteisingi duomenys, ji priima sprendimą grąžinti dokumentus pareiškėjui ir siūlo ištaisyti šiuos trūkumus per su pareiškėju suderintą terminą.

10. Uosto žemės naudotojas, per nurodytą terminą ištaisęs trūkumus, dokumentus oficialiai pateikia Susisiekimo ministerijai.

11. Susisiekimo ministerija, gavusi prašymą dėl leidimo veiklai laisvajame uoste išdavimo, per 10 darbo dienų parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl laisvojo uosto ribų nustatymo projektą.

12. Jeigu pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl laisvojo uosto ribų nustatymo įsigaliojimo susisiekimo ministro įsakymu išduodamas leidimas.

13. Leidimas neišduodamas, jeigu asmuo turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ar nevykdo įsipareigojimų muitinei.

14. Uosto žemės naudotojas, norėdamas papildyti laisvajame uoste vykdomos veiklos sąrašą, turi papildomai kreiptis į susisiekimo ministrą, pateikdamas argumentuotą prašymą papildyti veiklos sąrašą.

15. Jeigu komisija nustato, kad pageidaujama vykdyti papildoma veikla neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir uosto žemės naudotojas turi atitinkamus 6.8 punkte nurodytus leidimus, pirmiau išduotas leidimas papildomas į jį įrašant veiklos rūšis.

 

III. LEIDIMO VEIKLAI LAISVAJAME UOSTE GALIOJIMO SUSTABDYMAS

 

16. Leidimo galiojimas gali būti sustabdytas:

16.1. Uosto direkcijos ar kontroliuojančių valstybės institucijų teikimu, jeigu uosto žemės naudotojas, vykdantis veiklą laisvajame uoste, nesilaiko Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų laisvojo uosto veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

16.2. jeigu uosto žemės naudotojas, vykdantis veiklą laisvajame uoste, nepateikė muitinei bendrosios garantijos, reikalingos galinčių atsirasti skolininko įsipareigojimų, susijusių su laisvajame uoste laikomomis prekėmis, įvykdymui užtikrinti.

17. Uosto direkcija kontroliuojančios valstybės institucijos šių taisyklių 16.1 punkte numatytais atvejais teikimą pateikia Susisiekimo ministerijai, išdėstydama leidimo galiojimo sustabdymo priežastis, nuo kada iki kada siūloma sustabdyti leidimo galiojimą, bei pateikia su tuo susijusią informaciją.

18. Komisija per 5 darbo dienas išnagrinėja gautą informaciją ir pateikia išvadas susisiekimo ministrui.

19. Leidimo galiojimas sustabdomas susisiekimo ministro įsakymu.

20. Susisiekimo ministro įsakyme nurodomas terminas, per kurį uosto žemės naudotojas privalo atlikti muitinės sankcionuotus veiksmus su prekėmis, esančiomis laisvojo uosto teritorijoje, taip pat nurodomas terminas, kuriam sustabdomas leidimo galiojimas, ir terminas, per kurį turi būti pašalinti tikrinimą atliekančių tarnybų nustatyti trūkumai.

21. Nuo leidimo galiojimo sustabdymo įsigaliojimo dienos prekės, kurios iki leidimo galiojimo sustabdymo buvo saugomos laisvajame uoste, taip pat naujos prekės, gabenamos per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksą, perkraunamos, tvarkomos, laikomos ir tikrinamos vadovaujantis Prekių gabenimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl Prekių gabenimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 11-266).

22. Leidimo galiojimas gali būti atnaujintas, kai uosto žemės naudotojas per nurodytą terminą pašalina pažeidimus, dėl kurių leidimo galiojimas buvo sustabdytas.

23. Uosto žemės naudotojas, pašalinęs pažeidimus, pateikia prašymą susisiekimo ministrui dėl leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, kartu pateikdamas Uosto direkcijos ar (ir) kontroliuojančių valstybės institucijų raštą, patvirtinantį, kad pažeidimai pašalinti.

24. Susisiekimo ministras per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos įsakymu panaikina leidimo galiojimo sustabdymą.

25. Leidimo galiojimo sustabdymo laikas įskaičiuojamas į leidimo galiojimo laiką.

 

IV. LEIDIMO VEIKLAI LAISVAJAME UOSTE GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

26. Leidimo galiojimas susisiekimo ministro įsakymu panaikinamas, jeigu:

26.1. uosto žemės naudotojas, vykdantis veiklą laisvajame uoste, užsiima leidime nenumatyta veikla;

26.2. uosto žemės naudotojas, vykdantis veiklą laisvajame uoste, per nurodytą laiką nepašalina pažeidimų, dėl kurių leidimo galiojimas buvo sustabdytas;

26.3. pasibaigė ar nutraukiama žemės nuomos sutartis su Uosto direkcija;

26.4. įmonė likviduojama ar reorganizuojama (įmonė baigia savo veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas);

26.5. uosto žemės naudotojas, vykdantis veiklą laisvajame uoste, pakartotinai per kalendorinius metus pažeidžia teisės aktų, reglamentuojančių veiklą laisvajame uoste, reikalavimus;

26.6. uosto žemės naudotojas savo noru nutraukia veiklą laisvajame uoste.

27. Uosto direkcija, kontroliuojančios valstybės institucijos, uosto žemės naudotojai šių taisyklių 26 punkte numatytais atvejais teikimą pateikia Susisiekimo ministerijai, išdėstydami leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir siūlydami, nuo kada panaikinti leidimo veiklai galiojimą.

28. Komisija per 5 darbo dienas išnagrinėja gautą informaciją ir pateikia išvadas susisiekimo ministrui.

29. Leidimo galiojimas panaikinamas susisiekimo ministro įsakymu.

30. Susisiekimo ministro įsakyme nurodomas terminas, per kurį turi būti nutraukta veikla laisvajame uoste, bei terminas, per kurį uosto žemės naudotojas privalo atlikti muitinės sankcionuotus veiksmus su prekėmis, esančiomis laisvojo uosto teritorijoje.

31. Nuo susisiekimo ministro įsakymo dėl leidimo galiojimo panaikinimo įsigaliojimo dienos prekės, kurios iki leidimo galiojimo panaikinimo buvo saugomos laisvajame uoste, taip pat naujos prekės, gabenamos per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksą, perkraunamos, tvarkomos, laikomos ir tikrinamos vadovaujantis Prekių gabenimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklėmis.

32. Prašymas išduoti naują leidimą veiklai laisvajame uoste susisiekimo ministrui gali būti pateiktas tik tais atvejais, kai priežastys (trūkumai), dėl kurių panaikintas leidimo galiojimas, yra pašalintos.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Leidimai veiklai laisvajame uoste registruojami Leidimų veiklai laisvajame uoste išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo sąraše.

34. Leidimo veiklai laisvajame uoste išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo sąraše turi būti nurodytas leidimo numeris, registracijos Lietuvos Respublikos įmonių rejestre numeris, įmonės pavadinimas, buveinės adresas, leidžiama ūkinė veikla, leidimo išdavimo data, leidimo galiojimo sustabdymo data, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data, leidimo galiojimo panaikinimo data.

35. Leidimo veiklai laisvajame uoste išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo sąrašą tvarko Susisiekimo ministerijos Tranzito ir geležinkelių transporto departamentas.

36. Susisiekimo ministro įsakymai dėl leidimo veiklai laisvajame uoste išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo įsigalioja nuo juose nurodytos datos.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-210

 

Pirmoji leidimo pusė

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

LEIDIMAS VEIKLAI LAISVAJAME UOSTE

 

NR. _____

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi, uosto žemės naudotojui _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(uosto žemės naudotojo įmonės pavadinimas, adresas)

įregistruotam ____ m. ______________  __ d., registracijos Nr. _____ Lietuvos Respublikos įmonių

rejestre, atsiskaitomosios sąskaitos Nr._____________________________________ , banko įstaigos

pavadinimas ir adresas ________________________________________________ , suteikiama teisė

Klaipėdos laisvajame uoste užsiimti šia veikla:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

Leidimas įsigalioja nuo _________________________

                                                               (data)

 

Leidimas galioja iki ____________________________

                                                               (data)

 

Susisiekimo ministras                                                                                                         

                      A. V.                                                                              (parašas, v., pavardė)

 

Leidimas išduotas _____________________

                                                                (data)


Antroji leidimo pusė

Veiklos sąrašo papildymas:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

Leidimo papildymas įsigalioja nuo ________________

                                                                              (data)

 

Susisiekimo ministras                                                                                                         

                      A. V.                                                                      (parašas, v., pavardė)

 

Veiklos sąrašo papildymas:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

Leidimo papildymas įsigalioja nuo ________________

                                                                              (data)

______________