LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 69 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. kovo 16 d. Nr. VIII-1574

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140)

 

1 straipsnis. 69 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 69 straipsnio pavadinimą ir 1 dalį ir juos išdėstyti taip:

69 straipsnis.     Diplomato socialinio ir sveikatos draudimo bei diplomato sutuoktinio valstybinio socialinio pensijų draudimo reglamentavimas

1. Diplomato socialinį ir sveikatos draudimą bei diplomato sutuoktinio valstybinį socialinį pensijų draudimą nustato šis įstatymas, taip pat Valstybinio socialinio draudimo, Sveikatos draudimo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymai ir kiti teisės aktai.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________