LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. 1575 „DĖL PAREIGŪNŲ, TIESIOGIAI DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (NUSTATANT) NUSIKALTIMUS IR KITUS TEISĖS PAŽEIDIMUS, KURIAIS PADARYTA (GALĖJO BŪTI PADARYTA) TURTINĖ ŽALA VALSTYBEI, SKATINIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2003 m. vasario 13 d. Nr. 216

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 1575 „Dėl pareigūnų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (nustatant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 97-4295) ir išdėstyti 1.1 punktą taip:

1.1. Tiesiogiai dalyvavę išaiškinant (nustatant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, nurodytus šio nutarimo 1.2 punkte, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinių policijos įstaigų ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai, dėl kurių veiklos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus arba valstybės pinigų fondus išieškota nesumokėtų mokesčių, delspinigių, baudų ir kitų įmokų (toliau vadinama – išieškotos lėšos) arba išvengta neigiamo poveikio šalies finansų sistemai, šio nutarimo 1.3 punkte nurodytais atvejais ne dažniau kaip kartą per ketvirtį gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka, kuri kiekvienu atveju negali viršyti 300 procentų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoto pareigūno vidutinio darbo užmokesčio“.

 

 

 

MINISTRĄ PIRMININKĄ

PAVADUOJANTI FINANSŲ MINISTRĖ                                            DALIA GRYBAUSKAITĖ