LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO IR JŲ TENKINIMO SĄLYGŲ BEI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 28 d. Nr. A1-88

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 116 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 136-4943) 1.2 punktu:

1. Tvirtinu Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygas bei taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. A1-283 „Dėl Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6811; 2005, Nr. 76-2782).

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A1-88

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO IR JŲ TENKINIMO SĄLYGOS BEI TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygos bei taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja asmens specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo principus, specialiųjų poreikių asmenų grupes, asmens specialiuosius poreikius nustatančius subjektus, specialiųjų poreikių nustatymo kriterijus ir lygį, specialiųjų poreikių lygio nustatymą, tenkinimo sąlygas ir tvarką, asmens teises ir atsakomybę.

2. Pagrindinės šių taisyklių sąvokos:

Pagrindinės neįgaliųjų veiklos sritys – sritys, kuriose nustatomi ir tenkinami specialieji poreikiai (buitis ir asmeninis gyvenimas, ugdymas, darbinė veikla ir visuomeninis gyvenimas).

Specialiųjų poreikių lygis – asmens kompleksiškas veiklos ir dalyvavimo galimybių, kilusių dėl sveikatos ir su sveikata susijusios būklės bei nepalankių aplinkos veiksnių, suvaržymo mastas, kuris įvertinamas reikalingos specialiosios pagalbos priemonių apimtimi.

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme vartojamas sąvokas (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983).

 

II. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO IR TENKINIMO PRINCIPAI

 

3. Nustatant ir tenkinant asmens specialiuosius poreikius laikomasi šių principų:

3.1. Lygių teisių – neįgalieji turi tokias pačias teises kaip ir kiti visuomenės nariai.

3.2. Lygių galimybių – asmuo, kuris kreipiasi dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo, negali būti diskriminuojamas dėl lyties, kalbos, tautybės, religijos, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų.

3.3. Socialinės atskirties mažinimo ir socialinės integracijos – specialiųjų poreikių tenkinimas didina žmogaus savarankiškumą, įtrauktumą į visuomenės gyvenimą tiek tiesiogiai (stiprinant jo funkcionavimą), tiek netiesiogiai (pritaikant aplinką, didinant specialistų profesinę kompetenciją).

3.4. Užimtumo skatinimo – specialiųjų poreikių tenkinimas skatina ir palengvina asmens užimtumą (ugdymąsi, mokymąsi, darbo paiešką, įsidarbinimą ir išsilaikymą darbe, laisvalaikį).

3.5. Atsakomybės ir atskaitomybės – tiek asmuo, kuriam nustatomi specialieji poreikiai, tiek juos nustatantys specialistai (socialinis darbuotojas, psichologas, gydytojas, specialusis pedagogas ir kt.) bei juos tenkinančios institucijos atsako už pateikiamų duomenų teisingumą ir specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo pagrįstumą bei atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Decentralizacijos – asmenų specialieji poreikiai tenkinami kuo arčiau jų gyvenamosios vietos.

3.7. Bendradarbiavimo – specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo specialistai ir institucijos dirba glaudžiai bendradarbiaudami.

3.8. Solidarumo – šeima ir bendruomenė įtraukiama į asmens specialiųjų poreikių nustatymą ir tenkinimą.

3.9. Subsidiarumo – savarankiškumo ir savipagalbos skatinimas (tai, ką asmuo gali atlikti pats, neturi būti atliekama už jį).

4. Tenkinant vaikų ir besimokančių asmenų iki 21 m. specialiuosius poreikius, prioritetai teikiami specialiesiems ugdymosi poreikiams; darbingo amžiaus asmenų – darbinės veiklos specialiesiems poreikiams; pensinio amžiaus asmenų – nestacionarioms ir bendruomeninėms socialinėms paslaugoms.

 

III. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ASMENŲ GRUPĖS

 

5. Asmenų, kuriems nustatomi specialieji poreikiai, grupės:

5.1. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

5.2. darbingo amžiaus suaugusieji asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis;

5.3. asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis, susijęs su nelaimingais atsitikimais darbe ir profesinių ligų padariniais, neatsižvelgiant į jų amžių;

5.4. pensinio amžiaus asmenys, kurių veikla ribota ir dalyvavimo galimybės varžomos dėl ilgalaikių sveikatos pokyčių ar jų pasekmių.

6. Specialieji poreikiai taip pat gali būti nustatomi:

6.1. asmenims, kuriems pedagoginės psichologinės tarnybos nustatė specialiuosius ugdymosi poreikius;

6.2. vaikams, kuriems nepripažintas neįgalumo lygis, bet kuriems pedagoginės psichologinės tarnybos nustato specialiuosius ugdymosi poreikius;

6.3. asmenims, kuriems iki 18 metų buvo nustatyti intelekto, elgesio ir emocijų (psichikos) sutrikimai, specifinė pažinimo ir mokymosi negalia, tačiau kuriems sulaukus 18 m. nenustatytas darbingumo lygis arba nustatytas didesnis negu 60 proc. darbingumo lygis;

6.4. asmenims, kurie baigė specialiąsias mokyklas ar bendrojo lavinimo mokyklų specialiąsias klases arba mokėsi pagal modifikuotą, adaptuotą, individualią ar specialiąją programą;

6.5. asmenims, kuriems nustatyti sveikatos sutrikimai, tačiau nenustatytas darbingumo lygis.

 

IV. SPECIALIUOSIUS POREIKIUS ASMENIUI NUSTATANTYS SUBJEKTAI

 

7. Pagal kompetenciją asmens specialiuosius poreikius, vadovaudamiesi įstatymais ir kitais teisės aktais, nustato:

7.1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

7.2. ankstyvosios reabilitacijos tarnybos (vaikams iki 3 m.);

7.3. pedagoginės psichologinės tarnybos vaikams nuo 3 iki 18 m., taip pat besimokantiems iki 21 m.;

7.4. sveikatos priežiūros įstaigos;

7.5. medicininės ir profesinės reabilitacijos centrai;

7.6. savivaldybės:

7.6.1. administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės administracijos specialistas (toliau – specialistas) – atskirus specialiuosius poreikius (socialinėms paslaugoms ar būsto pritaikymui);

7.6.2. administracijos direktoriaus arba savivaldybės tarybos sudaryta komisija (toliau – komisija) – kai asmens specialiesiems poreikiams nustatyti reikalingos įvairių sričių (sveikatos priežiūros ir kt.) specialistų išvados.

8. Asmuo, gavęs šių taisyklių 7.1–7.5 punktuose išvardytų tarnybų ar įstaigų išvadą dėl specialiųjų poreikių nustatymo (specialiųjų poreikių nustatymo pažymas ir, esant reikalui, gydytojų konsultacinės komisijos pateiktas kitas išvadas), jeigu nėra kitaip numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose tam tikrų specialiųjų poreikių tenkinimo tvarkas, dėl specialiųjų poreikių tenkinimo kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybę.

 

V. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO KRITERIJAI IR JŲ LYGIS

 

9. Specialieji poreikiai nustatomi pagrindinėse neįgaliųjų veiklos srityse: buityje ir asmeniniame gyvenime, ugdymesi, darbinėje veikloje ir visuomeniniame gyvenime.

10. Specialieji poreikiai savivaldybėse nustatomi pagal šiuos pagrindinius kriterijus:

10.1. poreikis techninės pagalbos priemonėms;

10.2. poreikis finansinės pagalbos priemonėms;

10.3. poreikis socialinėms paslaugoms.

11. Skiriami šie specialiųjų poreikių lygiai:

11.1. nedidelių – nežymiai ribota veikla ir dalyvavimo galimybės, nedidelė specialiosios pagalbos priemonių apimtis;

11.2. vidutinių – vidutiniškai ribota veikla ir dalyvavimo galimybės, vidutinė specialiosios pagalbos priemonių apimtis;

11.3. didelių – visiškai ribota veikla ir dalyvavimo galimybė, didelė specialiosios pagalbos priemonių apimtis arba nustatytas specialusis nuolatinis slaugos poreikis.

12. Specialiųjų poreikių lygis yra nustatomas vertinant reikalingos specialiosios pagalbos priemonių apimtį (3 priedas). Specialiųjų pagalbos priemonių apimtis nevertinama, kai asmenims yra nustatytas nuolatinės slaugos poreikis (3 priedas nepildomas).

 

VI. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMAS

 

13. Specialiųjų poreikių lygis yra nustatomas, kai asmuo pageidauja, kad jam būtų nustatytas specialiųjų poreikių lygis. Prašymą dėl specialiųjų poreikių lygio ir tenkinimo nustatymo gali pateikti asmuo, kuriam taisyklių 7.1-7.5 punktuose viena ar kelios išvardytos institucijos yra nustačiusios specialiuosius poreikius ir išdavusios atitinkamus dokumentus dėl jų tenkinimo.

14. Asmuo (jo įgaliotas atstovas ar jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), globėjas, rūpintojas) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – asmuo), pageidaujantis, kad jam būtų nustatytas specialiųjų poreikių lygis, kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia šiuos dokumentus:

14.1. nustatytos formos prašymą (1 priedas);

14.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

14.3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

14.4. kitų valstybių piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

14.5. taisyklių 7.1–7.5 punktuose vienos ar kelių išvardytų institucijų išduotus dokumentus arba patvirtintas dokumentų kopijas.

15. Asmeniui specialiųjų poreikių lygį savivaldybėje nustato administracijos direktoriaus arba savivaldybės tarybos sudaryta komisija (toliau – komisija).

16. Specialistas, atsakingas už atskirų specialiųjų poreikių nustatymą, įvertina asmeniui reikalingos specialiosios pagalbos priemonių apimtį, užpildo 2 ir 3 priedus ir pateikia juos komisijai.

17. Komisija, nustatydama specialiųjų poreikių lygį, atlieka šias funkcijas:

17.1. esant reikalui, kviečia asmenį pokalbiui;

17.2. įvertina asmens pateiktus dokumentus;

17.3. įvertina 16 punkte nurodyto specialisto pateiktą informaciją ir įrašo komisijos išvadą (3 priedas) apie nustatytą specialiųjų poreikių lygį ir jo terminą. Tais atvejais, kai asmeniui yra nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, komisijos išvada apie nustatytą didelių specialiųjų poreikių lygį surašoma komisijos posėdžio protokole;

17.4. parengia sprendimo dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo (arba nenustatymo) ir tenkinimo (4 priedas) projektą ir teikia jį pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos specialistui.

18. Sprendime nurodoma:

18.1. nustatytas specialiųjų poreikių lygis;

18.2. specialios pagalbos priemonės, kurių suteikimą ir pritaikymą prioritetine tvarka organizuos savivaldybė;

18.3. nustatyto specialiųjų poreikių lygio terminas (pagal pateiktą medicininę pažymą).

19. Sprendimas su parašu ir antspaudu per 5 kalendorines dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui. Sprendimo kopija įsegama į asmens bylą.

20. Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio ir jo tenkinimo turi būti priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo pateikimo dienos.

21. Asmeniui nustačius specialiųjų poreikių lygį, gyvenamosios vietos savivaldybė išduoda socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos Neįgaliojo pažymėjimą.

 

VII. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

22. Specialieji poreikiai tenkinami specialiosios pagalbos priemonėmis: techninės pagalbos priemonėmis, finansinės pagalbos priemonėmis ir teikiant socialines paslaugas:

22.1. Techninės pagalbos priemonių rūšys:

22.1.1. gydymo ir funkcinio lavinimo priemonės;

22.1.2. įtvarai (ortezai) ir protezai (išskyrus endoprotezus);

22.1.3. asmeninės apsaugos ir priežiūros priemonės;

22.1.4. asmens judėsenos priemonės;

22.1.5. judėsenos namuose priemonės (įskaitant valgymo ir gėrimo įtaisus);

22.1.6. butų ir kitų patalpų baldai ir pagalbiniai įtaisai (įskaitant poilsio ir darbo baldus, baldų priedėlius ir gyvenamosios, darbo bei mokomosios aplinkos pritaikymo priemones);

22.1.7. bendravimo, informavimo ir signalizavimo priemonės (įskaitant skaitymo, rašymo, telefono ryšio priemones ir apsaugos signalizatorius);

22.1.8. produktų ir prekių naudojimo priemonės.

22.2. Finansinės pagalbos priemonių rūšys:

22.2.1. socialinė piniginė parama (skiriama siekiant užtikrinti neįgaliųjų materialinės padėties garantijas);

22.2.2. tikslinės kompensacijos ir išmokos (skiriamos siekiant neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas);

22.2.3. lengvatos (teikiamos siekiant neįgaliesiems užtikrinti specialiųjų poreikių tenkinimą tais atvejais, kai kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis nėra galimybių patenkinti šių poreikių).

22.3. Socialinių paslaugų rūšys:

22.3.1. bendrosios;

22.3.2. specialiosios.

23. Specialieji poreikiai nustatomi, sprendimai dėl jų tenkinimo priimami ir tenkinami vadovaujantis šiais teisės aktais:

23.1. Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 104-2367; 2006, Nr. 17-589);

23.2. Transporto lengvatų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 32-890);

23.3. Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymu (Žin., 2003, Nr. 73-3352);

23.4. Valstybinių šalpos išmokų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 96-1873; 2005, Nr. 71-2556);

23.5. Švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853);

23.6. Specialiojo ugdymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3228);

23.7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. A1-238 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2005, Nr. 104-3847);

23.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 1 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo laikinosios tvarkos ir Ortopedijos technikos priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo laikinosios metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-166);

23.9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A1-165 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 76-2781);

23.10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. A1-146 „Dėl Socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo principų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 88-3256);

23.11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1968);

23.12. kitais teisės aktais.

 

VIII. ASMENS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

24. Asmuo turi teisę:

24.1. kreiptis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo;

24.2. dalyvauti nustatymo procese ir reikšti savo pageidavimus.

25. Asmuo privalo teikti specialiųjų poreikių lygiui nustatyti ir tenkinti reikalingą informaciją.

26. Asmuo atsako už pateikiamos informacijos teisingumą.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą ir jam pageidaujant, dokumentų kopijos apie jam nustatytą specialiųjų poreikių lygį, jo terminą ir specialiųjų poreikių tenkinimą persiunčiamos naujos gyvenamosios vietos savivaldybei.

28. Informacija, kiti duomenys bei dokumentai kaupiami asmens byloje ir laikomi savivaldybės duomenų bazėje. Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

29. Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio, jo termino nustatymo ir specialiųjų poreikių tenkinimo gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

30. Asmens specialiųjų poreikių tenkinimas (specialiosios pagalbos priemonės) finansuojamas iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, kitų įstaigų (organizacijų) lėšų, paramos lėšų, gautų lėšų suteikus specialiosios pagalbos priemones, ir kitų lėšų.

______________


 

Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo

sąlygų bei taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo forma)

 

___________________________________________________________________

(asmens (jo įgalioto atstovo ar jo tėvų (įtėvių), sutuoktinio, vaiko, globėjo, rūpintojo) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas) vardas ir pavardė, asmens kodas)

______________________________________________________________

(adresas, telefonas)

 

____________________  savivaldybei

 

PRAŠYMAS

DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR TENKINIMO

 

______________________

(data)

 

Prašau nustatyti_____________________________________________________________

(vardas ir pavardė, adresas)

specialių poreikių lygį ir pateikti išvadą dėl tenkinimo bei finansavimo galimybių.

________________________________________________________________________________

(nurodomos kreipimosi priežastys)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA*:

1.

2.

...

                                                                                                         _________________

(parašas)                                                              (vardas ir pavardė)

______________


 

Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo

sąlygų bei taisyklių

2 priedas

 

(Informacijos apie asmenį, kuris kreipėsi dėl specialiųjų poreikių lygio

nustatymo ir tenkinimo forma)

 

_____________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

 

INFORMACIJA APIE ASMENĮ, KURIS KREIPĖSI DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR TENKINIMO

 

_______________________ Nr. _____________

                                                                      (užpildymo data)

 

_______________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinkamą atsakymą pažymėkite T

 

Pažymėti informacijos gavimo būdus:

£ rašytiniai dokumentai

£ paties asmens

£ kitų asmenų

£ tiesioginio stebėjimo ir įvertinimo

 

I. DEMOGRAFINIAI DUOMENYS

 

1. GYVENAMOJI VIETA:

Deklaruota_______________________________________________________________________

Faktinė__________________________________________________________________________

Telefonas______________________________

El. paštas______________________________

2. IŠSILAVINIMAS:

£ aukštasis universitetinis

£ aukštasis neuniversitetinis, aukštesnysis

£ profesinės studijos

£ vidurinis

£ pagrindinis

£ specialioji mokykla

£ pradinis

£ neįgijo išsilavinimo

3. UŽIMTUMAS DABARTINIU METU (pažymėti tik vieną labiausiai tinkantį punktą):

£ dirba apmokamą darbą

£ dirbantis sau

£ neapmokamas darbas (pvz., savanoriškas)

£ moksleivis, studentas

£ ikimokyklinio amžiaus vaikas

£ namų šeimininkas (-ė), ūkininkas

£ pensininkas

£ nedirbantis dėl sveikatos

£ nedirbantis dėl kitų priežasčių

£ kita (nurodykite)________________________________________________________________

 

II. INFORMACIJA APIE SVEIKATĄ

 

4. AR NAUDOJATĖS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS (pvz., akiniais, klausymo aparatu, ramentais, vaikštyne, vežimėliu, specialiai pritaikyta transporto priemone ir pan.)?

£ ne

£ taip

Jei TAIP, nurodykite kokiomis

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

5. NEGALIOS POBŪDIS (nurodyti sveikatos problemą). ________________________________

6. DARBINGUMO AR NEĮGALUMO LYGIS:

£ darbingumo lygis (procentais)_____________________

£ neįgalumo lygis________________________________

 

III. SOCIALINIAI DUOMENYS

 

7. PILIETYBĖ:

£ Lietuvos Respublikos

£ kitos šalies (nurodykite)___________________________________________________________

8. AR TURI LEIDIMĄ GYVENTI LIETUVOJE?

£ Turi nuolatinį leidimą

£ Turi laikiną leidimą

£ Neturi

9. BENDRAVIMO KALBA:

£ Lietuvių

£ kita (nurodykite)________________________________________________________________

10. KOKIOS SPECIALIOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS BUVO SUTEIKTOS PER PASKUTINIUS 3 METUS?

 

Specialiosios pagalbos priemonių tipai

Asmeniui

Šeimai

Techninės pagalbos priemonės

1.

2.

3....

1.

2.

3....

Finansinės pagalbos priemonės

1.

2.

3....

1.

2.

3....

Socialinės paslaugos

1.

2.

3....

1.

2.

3....

 

11. DĖL KOKIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO KREIPIASI ŠIUO METU:

________________________________________________________________________________

12. GYVENIMO APLINKYBĖS, LEMIANČIOS SPECIALIUOSIUS POREIKIUS (veiklos ribotumas ir dalyvavimo galimybių varžymas, aplinkos veiksniai, asmens savybės)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

13. PAJAMŲ ŠALTINIS:

£ Pajamos iš darbo (darbo užmokestis, pajamos iš žemės ūkio, pajamos iš verslo)

£ Pensija

£ Socialinės ir kitos pašalpos

£ kita (nurodykite)

________________________________________________________________________________

14. SOCIALINIAI RYŠIAI:

£ gyvena vienas

£ gyvena su šeima

£ kita (nurodykite)________________________________________________________________

15. ŠEIMOS NARIAI IR JŲ SOCIALINĖ PADĖTIS:

Eil. Nr.

Asmens šeimos narių vardai ir pavardės

Gimimo data

Ryšys (vyras, žmona, vaikas, anūkas, kita)

Šeimos nario socialinė padėtis (pensininkas, neįgalusis, dirbantis ir kt.)

1.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3.

...

...

...

...

 

16. AR NUSTATYTAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIS?

£ Taip

£ Ne

£ Jei TAIP, nurodykite lygį_________________________________________________________

17. SPECIALIOJO POREIKIO ĮVARDIJIMAS PAGAL SPECIALIOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3....

18. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ FINANSAVIMO ŠALTINIS:

£ asmens lėšomis

£ savivaldybės lėšomis

£ valstybės lėšomis

£ NVO (programos) lėšomis

£ kitomis lėšomis

19. KITOS PASTABOS___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

__________________________                                          ______________________

        (informaciją parengusio asmens                           (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

                 pareigų pavadinimas)

 

Su pateikta informacija susipažinau.

_______________________

(parašas)

______________


 

Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo

sąlygų bei taisyklių

3 priedas

 

(Specialiosios pagalbos priemonių, kuriomis tenkinami specialieji

poreikiai ir jų nustatymo lygis, aprašo forma)

 

___________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

 

SPECIALIOSIOS PAGALBOS PRIEMONIŲ, KURIOMIS TENKINAMI SPECIALIEJI POREIKIAI IR JŲ NUSTATYMO LYGIS, APRAŠAS

 

________________ Nr. ___________

                                                                                     (data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaujantis Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygomis bei taisyklėmis, patvirtintomis socialinės apsaugos ir darbo ministro,

________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas)

________________________________________________________________________________

nustatomas specialiųjų poreikių lygis:

 

Nr.

Specialiosios pagalbos priemonės

Specialiųjų poreikių lygis

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas (nedidelių, vidutinių, didelių)

nedidelių

vidutinių

didelių

1

2

3

4

5

6

1.

Techninės pagalbos priemonės

(asmens judėsenos priemonės, būsto ir aplinkos pritaikymas, bendravimo ir kt.)

Transportas – savarankiškai gali keliauti visuomeniniu transportu.

Transportas – savarankiškai gali keliauti visuomeniniu transportu nedidelius atstumus arba su lydinčiu asmeniu didesnius atstumus, arba su specialiu transportu.

Transportas – gali keliauti tik su lydinčiu asmeniu visuomeniniu transportu arba su specialiu transportu arba visai negali keliauti visuomeniniu transportu.

 

 

 

Nereikalingos arba reikalingos nesudėtingos techninės pagalbos priemonės.

Reikalingos sudėtingos techninės pagalbos priemonės.

Reikalingos ypač sudėtingos ir brangios techninės pagalbos priemonės.

 

 

 

Būstas – pritaikymas nereikalingas

Būstas – galimas dalinis pritaikymas

Būstas – reikalingas būsto ir jo aplinkos pritaikymas

 

 

 

Bendravimas – pats gali bendrauti su kitais, dalyvauti pokalbiuose.

Bendravimas – gali bendrauti panaudodamas kitas priemones (gestų kalbą, kompiuterį ir kt.), gali bendrauti ir suprasti ženklus, dalyvauti pokalbiuose.

Bendravimas – sunkiai sekasi bendrauti ir suprasti ženklus, techninės pagalbos priemonės mažai padeda.

 

 

Iš viso

 

2.

Finansinės pagalbos priemonės

Tikslinės kompensacijos – transporto išlaidų kompensacija.

Tikslinės kompensacijos – transporto išlaidų kompensacija, specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija (lengvasis automobilis su automatine pavarų dėže).

Tikslinės kompensacijos – nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, transporto išlaidų kompensacija, specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija (lengvasis automobilis su rankiniu valdymu).

 

3.

Socialinės paslaugos

Reikalingos bendrosios ir / ar specialiosios socialinės paslaugos

Reikalingos bendrosios ir / ar specialiosios socialinės paslaugos

Reikalingos bendrosios ir / ar specialiosios socialinės paslaugos

 

 

____________________________________________________                                               

            (asmens, nustačiusio spec. poreikius,                                    (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

                       pareigų pavadinimas)

 

KOMISIJOS IŠVADA. Nustatytas asmens specialiųjų poreikių lygis*________________________

ir terminas.

 

Komisijos pirmininkas                                  ___________           _____________________

(parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

______________


 

Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo

sąlygų bei taisyklių

4 priedas

 

(Sprendimo dėl asmens specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo forma)

 

____________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

 

SPRENDIMAS DĖL ASMENS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR TENKINIMO

 

___________________ Nr. ____________

(data)

 

Vadovaujantis Specialiosios pagalbos priemonių, kuriomis tenkinami specialieji poreikiai ir jų nustatymo lygis 20__ m. ______________________  d. aprašu Nr. ___________,

________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas)

nustatytas specialiųjų poreikių lygis ir jo terminas __________________________________ .

Prioritetine tvarka rekomenduojamos tenkinti šios specialiosios pagalbos priemonės:

 

Nr.

Specialiosios pagalbos priemonės

Teikėjas

Tenkinimo galimybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

 

               _________________________________________________                                          

                               (pareigų pavadinimas)                                               (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

______________* Išvardijami pridedami dokumentai ar jų kopijos ir nurodomas jų lapų skaičius.

* Pastaba. Asmens specialiųjų poreikių lygis nustatomas:

1) jeigu asmeniui reikalingos bendrosios ir / ar specialiosios socialinės paslaugos, neatsižvelgiant į tai, kas jas teikia (šeimos nariai, kaimynai, savivaldybė, apskritis ir kita), šis poreikis priskaičiuojamas prie specialiųjų poreikių lygio nustatymo. Šis poreikis nustatant specialiųjų poreikių lygį visais atvejais skaičiuojamas kaip didelių specialiųjų poreikių lygis, kadangi aukščiau pateiktoje lentelėje socialinės paslaugos pagal sudėtingumą neskirstomos į lygius;

2) jei surenkamas didesnis nedidelių specialiųjų poreikių lygių skaičius, tai asmens specialiųjų poreikių lygis – nedidelių specialiųjų poreikių lygis;

3) jei surenkamas didesnis vidutinių specialiųjų poreikių lygių skaičius, tai asmens specialiųjų poreikių lygis – vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

4) jei surenkamas didesnis didelių specialiųjų poreikių lygių skaičius, tai asmens specialiųjų poreikių lygis — didelių specialiųjų poreikių lygis;

5) jei surenkama po vieną skirtingų lygių, tai asmens specialiųjų poreikių lygis — vidutinių specialiųjų poreikių lygis.