LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-290 „DĖL PAGALBOS VEISLININKYSTEI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. liepos 15 d. Nr. 3D-581

Vilnius

 

 

Pakeičiu Pagalbos veislininkystei taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 39-1868, Nr. 136-6959; 2011, Nr. 22-1079, Nr. 39-1887):

1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Pagalbos veislininkystei taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 14-226; 1998, Nr. 110-3023), 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 70/2001 (OL 2006 L 358, p. 3), nuostatomis, Ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo programa 2010–2015 metams, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-1026 (Žin., 2010, Nr. 1-40), ir Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš nacionalinių lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 (Žin., 2010, Nr. 132-6743).“

2. Papildau 11 punktu:

11. Taisyklės nustato pagrindinius finansavimo tikslus ir veiklos kryptis, tinkamas finansuoti išlaidas ir pagalbos dydį, pagalbos gavėjus ir pareiškėjus, paraiškų ir pažymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo procedūras bei ataskaitų teikimo tvarką ir atsakomybę. Šiose Taisyklėse nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis.“

3. Išdėstau 12 punkto antrą pastraipą taip:

„Pareiškėjas (vykdytojas) pagal 3.2 punkte nurodytas veiklos kryptis – juridinis asmuo, kuris teikia paslaugas pagal šiame punkte nurodytas veiklos kryptis ir atsako už 11 punkte nurodytų reikalavimų vykdymą.“

4. Įrašau 34 punkte po žodžio „sąmata“ žodžius „žemės ūkio ministro sprendimais dėl lėšų gavėjų ir įkainių“.

5. Išdėstau 34.1 punktą taip:

34.1. patikrina vykdytojo pateiktoje pažymoje nurodytus duomenis pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazės duomenis ir (arba) Agentūrai kas mėnesį teikiamų VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ar Tarnybos pažymų apie kontroliuotus gyvulius duomenis. Nustačiusi neatitikimą, Agentūra gali pareikalauti iš vykdytojo papildomų dokumentų ir informacijos, kuriuos vykdytojas privalo nedelsdamas pateikti.“

6. Įrašau 34.3 punkte vietoj skaičių ir žodžių „35–37 punktuose“ žodžius „Bendrosiose administravimo taisyklėse“.

7. Pripažįstu netekusiais galios 35–38 punktus.

8. Išdėstau 1 priedo II dalies duomenų apie projektą lentelę taip:

2. Duomenys apie projektą

 

Asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą ir priežiūrą

Vardas, pavardė, pareigos

 

Tel. Nr.

 

Fakso Nr.

 

El. p. adresas

 

Bendra projekto vertė su PVM, Lt

 

 

Bendra projekto vertė be PVM, Lt

 

 

Prašoma pagalbos suma, Lt

 

 

Prašoma avanso suma, Lt

 

 

Planuojama projekto įgyvendinimo pradžia

20__________ d.

 

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga

20__________ d.

 

Pagalbos kryptis

gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Taisyklių 3.1 punktą

konkursų, parodų, mugių, forumų organizavimas ir dalyvavimas šiuose renginiuose (išskyrus žirgų varžybas – bandymus) pagal Taisyklių 3.3 punktą

.“

9. Išdėstau 2 priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius


Pagalbos veislininkystei taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2011 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 3D-581

redakcija)

 

(Pažymos apie lėšų poreikį forma)

 

___________________________

(įmonės pavadinimas)

 

PAŽYMA
APIE KONTROLIUOTUS GYVULIUS IR LĖŠŲ POREIKĮ

už              m.            mėn.

 

____________ Nr.

(data)

 

Įmonės rekvizitai:

Įmonės kodas:

Banko kodas:

Atsiskaitomosios sąsk. Nr.:

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

prie Žemės ūkio ministerijos

 

Kontrolės metodas

Kontroliuojamų gyvulių grupės

Pagalbos suma už kontroliuotą gyvulį per metus, Lt

Kontroliuotų gyvulių skaičius

Lėšų poreikis, Lt (3/12 mėn. x4)

1

2

3

4

5

A

Karvės (fizinių asmenų laikomose bandose)

 

 

 

B

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

 

 

 

Melžiamos avys (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

 

 

 

Melžiamos ožkos (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

 

 

 

C

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

 

 

 

Melžiamos avys (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

 

 

 

Melžiamos ožkos (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

 

 

 

 

Nemelžiamos avys

 

 

 

 

Grynaveisliai mėsinių veislių galvijai

 

 

 

 

Lietuvoje laikomi tikrinami buliai

 

 

 

Lėšų poreikis iš viso:

 

 

 

Gauta avanso suma, Lt

 

 

 

Mokėtina suma, Lt

 

 

 

 

PASTABOS: Pažyma pateikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos raštu ir el. paštu nacparama@nma.lt.

Pažymoje pateikiamas kontroliuojamų gyvulių skaičius pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenis.

 

(Įstaigos vadovas)                                         (Parašas)                               (Vardas, pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda:

vardas, pavardė,

tel. Nr., el. p.)

_________________