LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 26 d. Nr. VIII-302

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 28-810; 1996, Nr. 68-1645)

 

1 straipsnis. 14 straipsnio 3 dalies papildymas

14 straipsnio 3 dalyje po žodžių „civilinių bylų“ įrašyti žodžius „taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais“ ir ją išdėstyti taip:

„Teismo, prokuratūros, tardymo ir kvotos organų reikalavimu pažymos apie notarinius veiksmus ir dokumentai išduodami dėl jiems priklausančių baudžiamųjų ir civilinių bylų, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________