VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2003 M. SPALIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1S-100 „DĖL TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. kovo 30 d. Nr. 1S-25

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 8 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

pakeičiu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. 1S-100 „Dėl Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 103-4623; 2007, Nr. 66-2595) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 8 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

tvirtinu Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas (pridedama).“

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                             RIMGAUDAS VAIČIULIS


PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1S-25 redakcija)

 

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) tikslas – padėti perkančiosioms organizacijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 32 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sąlygas.

2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos:

2.1. kvalifikacijos patikrinimas – tai procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjų kvalifikacija tikrinama perkant visais Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pirkimo būdais. Atlikdama supaprastintus pirkimus, perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio nustatyta tvarka savo pasitvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatomis. Jeigu Taisyklėse nustatytais atvejais perkančioji organizacija tikrina tiekėjų kvalifikaciją, ji turi vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalimi. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalimi, Taisyklėse gali numatyti atvejus, kai tiekėjų kvalifikacija nebus tikrinama;

2.2. kvalifikacinė atranka – tai procedūra, kurios metu perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius kriterijus atrenka kandidatus, kviestinus dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose. Tiekėjų kvalifikacinė atranka atliekama vykdant pirkimus riboto konkurso, skelbiamų derybų ir konkurencinio dialogo būdais, atliekant riboto projekto konkurso procedūras, supaprastintų pirkimų atvejais, kai numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus;

2.3. Rekomendacijose vartojamos kitos pagrindinės sąvokos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme.

3. Rekomendacijos skirtos perkančiosios organizacijos sudarytos Viešojo pirkimo komisijos nariams (toliau – Komisija), rengiantiems pirkimo dokumentus bei tikrinantiems kvalifikaciją ir (ar) vykdantiems kvalifikacinę atranką. Jos turėtų būti naudingos ir tiekėjų specialistams, rengiantiems bei teikiantiems perkančiosioms organizacijoms informaciją apie tiekėjų kvalifikaciją.

4. Rekomendacijos nėra privalomos. Perkančioji organizacija gali nustatyti ir kitokius kvalifikacijos kriterijus ar jų reikšmes, tačiau tik tokius, kurie neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Perkančioji organizacija, tikrindama tiekėjų kvalifikaciją, privalo atsižvelgti į Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas aplinkybes. Kitus kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija pasirenka savo nuožiūra. Perkančioji organizacija neturėtų nustatyti visų šiose Rekomendacijose pateiktų kriterijų kiekvieno pirkimo atveju.

5. Perkančioji organizacija iš tiekėjo gali pareikalauti tokios informacijos, kuri yra būtina nustatyti, ar tiekėjas atitinka teisės verstis atitinkama veikla, finansinius, ekonominius, techninius ir profesinius reikalavimus, ar nėra sąlygų, draudžiančių ir ribojančių tiekėjų dalyvavimą pirkime.

6. Visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi kvalifikacijos reikalavimai. Tuo atveju, kai pirkimo objektas suskirstytas į atskiras dalis, perkančioji organizacija gali nustatyti skirtingus kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, teikiantiems pasiūlymus dėl atskirų pirkimo objekto dalių.

7. Perkančioji organizacija negali kelti tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją. Kvalifikacijos reikalavimai turi būti minimalūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo sąlygoms, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Keliami reikalavimai taip pat negali prieštarauti Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatoms, diskriminuoti tiekėjų nacionaliniu pagrindu.

8. Siekiant operatyviau įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams yra sudaromi oficialūs patvirtintų tiekėjų sąrašai (toliau – oficialūs sąrašai). Juos sudaranti Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Viešųjų pirkimų tarnyba) tiekėjui išduoda pažymą, kurios kopiją tiekėjas gali pateikti perkančiajai organizacijai kartu su pasiūlymu. Perkančioji organizacija turi priimti tiekėjo pateiktos pažymos kopiją apie jo įrašymą į oficialius sąrašus ir negali be pagrindo ja abejoti, bet nereikalauja, kad tiekėjas būtų įrašytas į šiuos sąrašus. Be Viešųjų pirkimų tarnybos išduotos pažymos dėl tiekėjo įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus pripažįstamos ir kitų valstybių narių kompetentingų institucijų išduotos lygiavertės pažymos.

9. Tiekėjo pateikta pažyma (jos kopija) apie jo įrašymą į oficialius sąrašus įrodo, kad tiekėjas atitinka tuos kvalifikacijos reikalavimus, kurie keliami tiekėjo įrašymui į oficialius sąrašus. Tiekėjas taip pat turi teisę pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

II. MINIMALŪS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR JUOS PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

 

10. Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio ir ekonominio bei techninio ir profesinio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Perkančioji organizacija pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato jų reikalaujamas reikšmes, kurios būtinos viešojo pirkimo–pardavimo (toliau – pirkimo sutartis) sutarčiai įvykdyti. Rekomenduojama pirkimo dokumentuose pateikti klausimyno arba kvalifikacijos deklaracijos formą, kurioje tiekėjas nurodytų savo kvalifikacijos duomenis. Klausimyno ir kvalifikacijos deklaracijos formų pavyzdžiai yra pateikti šių Rekomendacijų 1 ir 2 prieduose. Pirkimo, atliekamo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVPIS) priemonėmis, metu perkančioji organizacija gali naudotis šioje sistemoje pateiktais klausimų pavyzdžiais, ji taip pat turi galimybę, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, pati kurti kvalifikacijos klausimų šablonus.

11. Rekomenduojama vieno kvalifikacinio kriterijaus patvirtinimui prašyti pateikti vieną dokumentą, kadangi pertekliniai dokumentai viešųjų pirkimų procedūrose apsunkina tiek tiekėjų, tiek pačios perkančiosios organizacijos darbą.

12. Rekomenduojama pirkimo dokumentuose nustatyti, kad tiekėjas gali pateikti prašomų dokumentų kopijas, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti originalų.

13. Rekomenduojama pirkimo dokumentuose nustatyti, kad, jeigu kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją kuri patvirtintų kad kandidatų ar dalyvių kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Šiuo atveju prieš teikiant pasiūlymą tiekėjas raštu kreipiasi į perkančiąją organizaciją nurodydamas ketinamus pateikti dokumentus ir klausdamas, ar jie priimtini.

14. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi numatyti, kad atmeta paraišką ar pasiūlymą jei tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar buhalteris turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą papirkimą, sukčiavimą kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Tikrindama ar tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar buhalteris neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas, perkančioji organizacija turi įsitikinti, kad nei tiekėjo (juridinio asmens) vadovas, nei tiekėjo (juridinio asmens) buhalteris neturi teistumo. Tiekėjas turėtų pateikti patvirtinančius dokumentus dėl juridinio asmens vadovo, taip pat dėl buhalterio, kuris tiesiogiai, pavyzdžiui, dirbdamas pagal darbo sutartį, tvarko pirkime dalyvaujančio tiekėjo buhalterinę apskaitą ir turi teisę pasirašyti apskaitos dokumentus. Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, rekomenduojama dokumentų dėl buhalterio teistumo nereikalauti. Šiuo atveju tiekėjas pasiūlyme perkančiajai organizacijai turėtų pateikti paaiškinimą kodėl duomenys apie buhalterį neteikiami.

Patvirtinantys dokumentai – išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.

15. Kvalifikacijai patikrinti perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali numatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas:

15.1. yra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši.

Patvirtinantys dokumentai – valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma. Įrodymui, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, prašoma pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją

15.2. turi jam iškeltą bankroto bylą arba jam vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Patvirtinantys dokumentai – valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma. Įrodymui, kad tiekėjas nesiekia susitarimo su kreditoriais, prašoma pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją

15.3. tiekėjas (fizinis asmuo) turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba tiekėjas (juridinis asmuo), dėl kurio per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių Rekomendacijų 14 punkte išvardytas veikas.

Patvirtinantys dokumentai – Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma fiziniams asmenims – apie jų teistumą (neteistumą), juridiniams asmenims – pažyma apie teismo priimtus sprendimus, teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma;

15.4. yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui (juridiniam asmeniui) -ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, ir nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri metai.

Patvirtinantys dokumentai – laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo;

15.5. nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

Patvirtinantys dokumentai – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma;

15.6. nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

Patvirtinantys dokumentai – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma;

15.7. apie nustatytų reikalavimų atitiktį yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

16. Jeigu tiekėjas negali pateikti 14, 15.1, 15.2, 15.3, 15.5 ir 15.6 punktuose nurodytų dokumentų nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 14, 15.1, 15.2 ir 15.3 punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija, arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko.

17. Rekomenduojama nustatyti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis atitinkama veikla (nurodoma konkreti veikla). Nurodant veiklą perkančioji organizacija gali vadovautis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK).

Kriterijaus reikšmė – tiekėjas privalo įrodyti, kad turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Kriterijus naudotinas kvalifikacijos patikrinimo procedūroje ir rekomenduojamas nustatyti kiekviename pirkime.

Patvirtinantys dokumentai – profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinio asmens (įmonės) registravimo pažymėjimo kopiją ūkininkas – ūkininko pažymėjimą, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimo kopiją. Jei verstis tam tikra veikla reikalingi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, tiekėjas pateikia atitinkamų institucijų išduotų leidimų, licencijų, atestatų ar kitų dokumentų kopijas. Jei kandidatai arba dalyviai, norėdami teikti paslaugas savo kilmės šalyje, turi turėti tam tikrą leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariais, perkančioji organizacija gali pareikalauti iš jų tokių leidimų arba narystės įrodymų. Perkančioji organizacija turi nurodyti, kokius konkrečiai dokumentus tiekėjas turi pateikti.

18. Rekomenduojami kandidatų ir dalyvių ekonominę ir finansinę būklę apibūdinantys kriterijai:

18.1. profesinis draudimas.

Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – turėti profesinį civilinės atsakomybės draudimą.

Kriterijus naudotinas kvalifikacijos tikrinimo procedūroje, kai teisės aktais yra nustatyta pareiga apsidrausti profesiniu civilinės atsakomybės draudimu (pavyzdžiui, šiuo draudimu turi draustis advokatai, antstoliai, audito įmonės, draudimo brokerių įmonės, įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, kelionių organizatoriai, muitinės tarpininkai ir kt.). Paprastai teisės aktuose nustatyti ir draudimo reikalavimai, pavyzdžiui, minimali privaloma suma, todėl jų perkančioji organizacija neturėtų nurodyti pati. Tais atvejais, kai teisės aktais nustatyta pareiga profesiniu civilinės atsakomybės draudimu apdrausti atskirai kiekvieną objektą, dėl kurio sudaroma pirkimo sutartis, perkančioji organizacija negali kelti šio kvalifikacijos reikalavimo. Šiuo atveju reikalavimas apdrausti pirkimo objektą nustatomas pirkimo dokumentuose pateikiamose pirkimo sutarties sąlygose arba pirkimo sutarties projekte, nurodant, kad pirkimo objekto draudimą patvirtinantį dokumentą turės pateikti tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus pasirašyta pirkimo sutartis.

Patvirtinantys dokumentai – draudimo įmonės liudijimo kopija arba atitinkami įrodymai, kad kandidatai ar dalyviai yra apsidraudę nuo profesinės rizikos;

18.2. vidutinė metinė bendroji apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus).

Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – vidutinė metinė bendroji apyvarta 1,5 karto didesnė už pirkimo objekto vertę. Nustatydama šio kriterijaus reikšmę perkančioji organizacija atsižvelgia ir į numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę. Jei pirkimo sutarties trukmė ilgesnė nei metai, rekomenduojama nustatyti atitinkamai mažesnę vidutinės metinės bendrosios apyvartos reikšmę, tuo tarpu, jei pirkimo sutartis trumpalaikė – didesnę. Pavyzdžiui, jei pirkimo sutarties trukmė yra treji metai, rekomenduotina nustatyti, kad vidutinė metinė bendroji apyvarta būtą ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės.

Kriterijus naudotinas perkant prekes ir paslaugas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūrose.

Patvirtinantys dokumentai – atitinkamų metų pelno (nuostolio) ataskaitos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas;

18.3. vidutinė metinė apyvarta tos veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus).

Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – vidutinė metinė apyvarta tos veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, 1,5 karto didesnė už pirkimo objekto vertę. Nustatant šio kriterijaus reikšmę rekomenduojama atsižvelgti į numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę, kaip pažymėta Rekomendacijų 18.2 punkte.

Kriterijus naudotinas perkant prekes ir paslaugas tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūrose tuo atveju, kai tikėtina, kad pirkime galintys dalyvauti tiekėjai verčiasi keliomis veiklomis ir dėl to 18.2 punkte nurodytas kriterijus nepakankamai apibūdina tiekėjų finansinę būklę.

Patvirtinantys dokumentai – tiekėjo pažyma apie atitinkamų metų konkrečių prekių, paslaugų apyvartą

18.4. grynasis pelnas (nuostoliai) per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjų įregistravimo dienos (jeigu tiekėjai vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus).

Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) grynojo pelno (nuostolių) rodiklio teigiama reikšmė. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį.

Kriterijus naudotinas perkant prekes, paslaugas bei darbus tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo procedūroje, kai numatoma sudaryti ilgalaikes pirkimo sutartis (ilgesnes kaip 3 metai).

Patvirtinantys dokumentai – atitinkamų metų pelno (nuostolio) ataskaita arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas;

18.5. kritinio likvidumo koeficientas – tiekėjo trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis. Kriterijus išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais.

Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – kritinio likvidumo koeficientas ne mažesnis už 0,5. Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjai atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą.

Kriterijus naudotinas didelės vertės pirkimuose, perkant prekes, paslaugas ir darbus, tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo procedūroje.

Patvirtinantys (įrodantys) dokumentai – paskutinių metų balansas arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.

19. Kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą apibūdinantys kriterijai:

19.1. tiekėjų patirtis – per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų pagrindinių panašių patiektų prekių ar suteiktų paslaugų pirkimo sutarčių (pirkimo sutarčių, kurių dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios), kurių kiekvienos rekomenduojama vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto vertės, skaičius. Nurodydama organizacija turi tiksliai ir aiškiai nurodyti, ką ji laiko panašia pirkimo sutartimi. Kriterijaus reikšmė išreiškiama sveikais skaičiais.

Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – įvykdyta bent 1 panaši pirkimo sutartis.

Kriterijus naudotinas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūrose.

Patvirtinantys dokumentai – įvykdytų panašių pirkimo sutarčių sąrašas, nurodant prekių ar paslaugų bendras sumas, datas ir prekių ar paslaugų gavėjus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos, ar ne. Įrodymui apie prekių patiekimą ar paslaugų suteikimą kandidatai ar dalyviai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – kandidato ar dalyvio deklaraciją;

19.2. tiekėjo vadovaujančiųjų darbuotojų ir asmenų, atsakingų už pirkimo sutarties vykdymą, kvalifikacija.

Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – minimalus vadovaujančiųjų ir atsakingų darbuotojų skaičius, reikalaujamas jų išsilavinimas ir profesinės kvalifikacijos lygis. Perkančioji organizacija turi tiksliai ir aiškiai nurodyti, kokią kvalifikaciją turi turėti tiekėjo vadovaujantys ir atsakingi asmenys.

Kriterijus naudotinas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūrose.

Patvirtinantys dokumentai – tiekėjo ir (ar) jo vadovaujančio personalo, ypač asmenų, atsakingų už paslaugų teikimą, išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos apibūdinimai, kuriuose turi būti nurodytos pavardės, išsilavinimas, kvalifikacija (kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimas ir išdavimo data), taip pat informacija apie paslaugų teikėjų darbuotojų vidutinį metinį skaičių ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių per paskutinius 3 metus:

19.3. paslaugų teikėjo arba rangovo pirkimo sutarčiai vykdyti turimi įrankiai, įrenginiai ir techninės priemonės.

Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – minimalios, reikalingos įvykdyti pirkimo sutartimi prisiimamus įsipareigojimus, techninės priemonės, turimi įrenginiai ir įrankiai. Perkančioji organizacija turi tiksliai ir aiškiai nurodyti, kokiomis techninėmis priemonėmis turi disponuoti tiekėjas.

Kriterijus naudotinas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo procedūroje.

Patvirtinantis dokumentas – pažyma, kurioje pateikiamas techninių priemonių aprašymas. Joje, be kita ko, nurodomas turimas arba galimas pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais (taip pat pateikiamos nuomos sutarčių, preliminarių sutarčių ar kitokių nuomos ar panaudos galimybes patvirtinančių dokumentų kopijos) įrenginių, įrankių, techninių priemonių kiekis, našumas ir kiti apibūdinantys techniniai kriterijai arba kompetentingos oficialios institucijos pažyma apie tai, kad tiekėjų techninės galimybės leidžia įvykdyti pirkimo sutartimi priimtus įsipareigojimus;

19.4. įrodymas, kad tiekėjas sugeba tiekti prekes, kurios atitinka kokybės ir techninius reikalavimus.

Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – tiekėjo pateikiama informacija turi įrodyti, kad jo parduodamos prekės atitinka kokybės ir techninius reikalavimus.

Kriterijus naudotinas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo procedūroje.

Patvirtinantis dokumentas – prekių aprašymai, pateikiami pavyzdžiai arba nuotraukos. Gali būti prašoma pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduotas pažymas, kurios liudija, kad prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus. Perkančioji organizacija turi pripažinti valstybėse narėse akredituotų kompetentingų įstaigų išduotas kokybę patvirtinančias pažymas;

19.5. įrodymas, kad tiekėjas taiko kokybės vadybos priemones.

Rekomenduojama reikšmė – kandidatas ar dalyvis turi pateikti informaciją, kuri turi įrodyti, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos priemonių. Siekdama išvengti nepagrįsto tiekėjų diskriminavimo, perkančioji organizacija turėtų nurodyti ne reikalaujamą taikyti standartą, bet konkrečias kokybės vadybos priemones, kurias turi vykdyti tiekėjas (pavyzdžiui, įmonėje turi būti įdiegta visapusiška ir sisteminga jos veiklos ir rezultatų savianalizės sistema, leidžianti būklę palyginti su tobulumo modeliu).

Kriterijus naudotinas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo procedūroje tais atvejais, kai būtina užtikrinti atitinkamų kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi.

Patvirtinantys dokumentai – nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų, ar kiti įrodymai dėl kokybės vadybos priemonių. Tam pirkimo dokumentuose rekomenduojama nurodyti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Perkančioji organizacija turi pripažinti lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų. Ji taip pat priima kitus kandidatų ar dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, pavyzdžiui, tiekėjo parengtus taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymus. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turėtų nustatyti, kokie sertifikatai bei kitos kokybės vadybos užtikrinimo priemonės turėtų būti pateiktos;

19.6. įrodymas, kad tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo metu galės taikyti aplinkosaugos vadybos priemones.

Rekomenduojama reikšmė – kandidatas ar dalyvis turi pateikti informaciją, kuri turi įrodyti, kad jis pirkimo sutarties vykdymo metu galės laikytis tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos priemonių. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turėtų nurodyti ne reikalaujamą taikyti standartą, bet konkrečias aplinkos apsaugos vadybos priemones, kurias turės taikyti tiekėjas (pavyzdžiui, įmonė turi nustatyti ir prižiūrėti procedūras, pagal kurias būtų nustatomos galimos avarijos ir avarinės situacijos, vykdomi atsakomieji veiksmai ir išvengiama arba sumažinama su šiomis situacijomis susijusio galimo poveikio aplinkai).

Kriterijus naudotinas tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo procedūroje perkant darbus ar paslaugas tais atvejais, kai būtina užtikrinti atitinkamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių laikymąsi, kadangi vykdant pirkimo sutartį gali kilti grėsmė aplinkai.

Patvirtinantys dokumentai – kandidatas ar dalyvis turi pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos standartų, ar kitus įrodymus dėl aplinkos apsaugos vadybos priemonių. Perkančioji organizacija turėtų pirkimo dokumentuose nurodyti Europos Bendrijos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba aplinkos apsaugos vadybos standartą, pagrįstą atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios įstaigos, atitinkančios Europos Bendrijos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, ir pripažinti lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų įstaigų. Ji taip pat priima kitus tiekėjo įrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones, pavyzdžiui, tiekėjo parengtus taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymus. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turėtų nustatyti, kokie sertifikatai bei kitos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės turėtų būti pateiktos.

20. Paraišką ar pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė, todėl perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kokius iš tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu ir kokius kiekvienas narys atskirai. Nurodydama šiuos reikalavimus perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad nebūtų dirbtinai ribojama galimybė ūkio subjektų grupei dalyvauti pirkime. Perkančioji organizacija turi siekti, kad ūkio subjektų grupės narių pajėgumai būtų sumuojami, ir tik pagrįstais atvejais gali reikalauti, kad kai kuriuos kvalifikacijos reikalavimus ūkio subjektų grupės nariai tenkintų kiekvienas atskirai. Rekomendacijų 18.2, 18.3, 19, 24, 25 ir 26.3 punktuose nurodytus reikalavimus turėtų atitikti visi grupėje dalyvaujantys tiekėjai kartu. Šis reikalavimas netaikomas prašant pateikti pirkimo sutarčiai vykdyti privalomus atestatus, licencijas, leidimus, verslo liudijimus ir panašius dokumentus. Tokius dokumentus turėtų pateikti tos ūkio subjektų grupės šalys, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia atitinkamų atestatų, licencijų, leidimų, verslo liudijimų ir panašių dokumentų. Taip pat rekomenduojama pirkimo dokumentuose nustatyti, kad Rekomendacijų 14, 15, 18.4 ir 18.5 punktuose nurodytus reikalavimus atitiktų kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o Rekomendacijų 17, 18.1 ir 25.1 punktų reikalavimus – tie ūkio subjektų grupės nariai, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia turėti profesinį civilinės atsakomybės draudimą bei atitinkamus dokumentus verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

21. Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad ūkio subjektų grupė pateiktų jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Rekomenduojama, kad perkančioji organizacija paprašytų jungtinės veiklos sutartyje nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalį, įeinančią į bendrą pirkimo sutarties vertę, solidarią sutarties šalių atsakomybę, asmenį, atstovausiantį ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

22. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Įrodymui prašoma pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose prašo nurodyti subrangovus, subteikėjus ar subtiekėjus (toliau – subrangovai), ji turėtų nurodyti kvalifikacijos reikalavimus, kurie bus taikomi subrangovams, bei prašyti pateikti šiuos reikalavimus įrodančius atitinkamus dokumentus. Rekomendacijų 14, 15.4 punktuose nurodytus reikalavimus rekomenduojama taikyti tiek tiekėjui, tiek subrangovui. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nurodyti, kad pirkimo sutarties vykdymo metu negali būti keičiami tiekėjo pasiūlyme nurodyti subrangovai, į kurių kvalifikacinius duomenis buvo atsižvelgta kvalifikacijos vertinimo procedūroje, arba subrangovų keitimas derinamas su perkančiąja organizacija, kuri patikrina, ar jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus.

23. Perkančioji organizacija gali nustatyti, kad kandidatas ar dalyvis turi atitikti tam tikrai kvalifikacinei klasei, kuri suteikiama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1S-80 „Dėl Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 140-5383) patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka, keliamus reikalavimus. Ši pažyma įrodo ne tik tiekėjo patirtį sėkmingai vykdant pirkimo sutartis, o ir atitiktį Rekomendacijų 14, 15.1, 15.2 ir 17 punktuose nustatytiems reikalavimams. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, kad tiekėjas, kuris į oficialius sąrašus neįrašytas, gali pateikti kitus dokumentus, išvardydama juos.

 

III. MINIMALŪS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR JUOS PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI ATSKIRŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS

 

24. Perkant darbus vietoje šių Rekomendacijų 18.2, 18.3, 19.1 ir 19.2 punktuose pateiktų kvalifikacijos kriterijų siūloma numatyti:

24.1. vidutinę metinę svarbiausių statybos ir montavimo darbų apimtį per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus).

Rekomenduojama reikšmė – vidutinė metinė svarbiausių statybos ir montavimo darbų vertė yra ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų vertės.

Kriterijus naudotinas kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūroje. Patvirtinantys dokumentai – per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti;

24.2. tiekėjų vadovaujančiųjų darbuotojų ir asmenų, atsakingų už pirkimo sutarties vykdymą kvalifikaciją.

Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – pagrindiniams darbų vadovams rekomenduojama nustatyti 3 metų panašių darbų patirtį, o statybos darbų vadovams bei pagrindiniams specialistams – 2 metų panašių darbų patirtį.

Kriterijus naudotinas tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūrose. Darbuotojų, nesusijusių su pirkimo sutarties vykdymu, kvalifikacija paprastai netikrinama.

Patvirtinantys dokumentai – rangovų personalo ir (ar) jų vadovaujančio personalo pažyma apie rangovo darbuotojų vidutinį metinį skaičių ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių per paskutinius 3 metus, taip pat nurodytos asmenų, atsakingų už darbų atlikimą, pavardės, išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija (kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimas ir išdavimo data).

25. Perkant kelionių agentūrų paslaugas, susijusias su aviabilietų pardavimu, kai pirkimo vertė viršija Viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje nurodytą tarptautinio pirkimo vertės ribą, vietoje šių Rekomendacijų 18 ir 19 punktuose pateiktų kvalifikacijos kriterijų numatyti:

25.1. tiekėjų buvimą Tarptautinės aviavežėjų asociacijos (IATA) nariu. Perkančioji organizacija taip pat nurodo, kad tiekėjas, nesantis IATA nariu, gali pateikti įrodymus apie technines galimybes, atitinkančias reikalavimus IATA nariams, bei technines priemones operatyviai bilietų rezervacijai. Kriterijus naudotinas kvalifikacijos tikrinimo procedūroje.

Patvirtinantys dokumentai – Tarptautinės aviavežėjų asociacijos nario sertifikatų, sutarčių kopijos, jei reikia, techninių priemonių aprašymas ir kiti įrodymai;

25.2. tiekėjai turi būti per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sėkmingai įvykdę bent vieną panašią (perkamomis paslaugomis ir sutarties verte) pirkimo sutartį. Kriterijus naudotinas tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūrose. Patvirtinantys dokumentai – per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų panašių pirkimo sutarčių sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad pirkimo sutartyse numatytos paslaugos buvo suteiktos tinkamai;

25.3. paskutinių 3 metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) aviabilietų vidutinę metinę apyvartą. Rekomenduojama, kad ši apyvarta ne mažiau kaip 3 kartus viršytų metinį perkančiosios organizacijos aviabilietų poreikį, kurį. reikia nurodyti pirkimo dokumentuose. Kriterijus naudotinas kvalifikacijos tikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūrose.

Patvirtinantys dokumentai – tiekėjo pažyma apie atitinkamų metų konkrečių paslaugų apyvartą;

25.4. darbuotojų, atsakingų už paslaugų teikimą, patirtį. Kriterijus naudotinas kvalifikacijos tikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūroje. Rekomenduojamos kriterijaus reikšmės:

25.4.1. paslaugas teikiantys darbuotojai turi turėti Tarptautinės aviavežėjų asociacijos sertifikatus. Šių darbuotojų turi būti ne mažiau kaip 1 kiekvieniems 500 tūkst. litų metinės aviabilietų pardavimo veiklos apyvartos, tačiau iš viso ne mažiau kaip 2;

25.4.2. tiekėjas turi turėti galimybę paskirti Tarptautinės aviavežėjų asociacijos sertifikatus turinčius darbuotojus aptarnauti perkančiąją organizaciją pagal numatomą sudaryti pirkimo sutartį. Šių darbuotojų turi būti ne mažiau kaip 1 kiekvieniems 500 tūkst. litų numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertės, tačiau iš viso ne mažiau kaip 2.

Patvirtinantys dokumentai – darbuotojų sąrašas su nurodoma kvalifikacija ir darbuotojų turimų Tarptautinės aviavežėjų asociacijos sertifikatų kopijos.

26. Perkant draudimo paslaugas vietoje šių Rekomendacijų 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 ir 19.1 punktuose pateiktų kvalifikacijos kriterijų siūloma numatyti:

26.1. mokumo atsargos pakankamumas.

Kriterijaus reikšmė – turima mokumo atsarga ne mažesnė už būtinąją mokumo atsargą ir garantinis fondas ne mažesnis už minimalų garantinį fondą.

Patvirtinantys dokumentai – Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, draudimo veiklą prižiūrinčios institucijos (draudimo įmonės, veiklą vykdančios Lietuvos Respublikoje per įregistruotus filialus Lietuvoje, atveju) patvirtinimas, kad draudimo įmonė vykdo teisės aktų nustatytus reikalavimus mokumo atsargai, ar kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma;

26.2. paskutinių metų finansinė būklė.

Kriterijaus reikšmė – nepriklausomų auditorių audito nuomonė turi būti besąlyginė, kad rengiant finansinę atskaitomybę buvo atsižvelgta į visus apskaitos principų arba jų taikymo metodų pasikeitimus bei jų poveikį finansinei atskaitomybei.

Patvirtinantys dokumentai – paskutinių finansinių metų nepriklausomų auditorių audito išvada ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma;

26.3. tiekėjo per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sudarytų pirkimo sutarčių apimtys (pavyzdžiui, apdraustųjų skaičius, draudimo įmokų suma, draudimo objektų vertės ir pan.).

Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – tiekėjo per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) sudarytų pirkimo sutarčių apimtys turi būti ne mažesnės už pirkimo objekto vertę.

Patvirtinantys dokumentai – deklaracija ir (ar) atitinkamų metų draudimo įmonių draudimo veiklos statistinės apyskaitos.

27. Jeigu pagal pirkimo ypatybes tikėtina, kad pirkime bus suinteresuoti dalyvauti ūkininkai ar asmenys, besiverčiantys ūkine veikla pagal verslo liudijimą, perkančiajai organizacijai nustatant tiekėjų kvalifikacijos vertinimo kriterijus rekomenduojama atsižvelgti į minėtų asmenų galimybes teikti informaciją apie savo kvalifikaciją. Perkančioji organizacija turėtų vengti tokių kriterijų, kurių reikšmėms patvirtinti ūkininkai ar asmenys, besiverčiantys ūkine veikla pagal verslo liudijimą negali pateikti jokių dokumentų.

28. Jeigu pasiūlymus leidžiama pateikti elektroninėmis priemonėmis, perkančioji organizacija nurodo reikalavimus teikiamiems kvalifikacijos dokumentams. Pirkimą atliekant CVPIS priemonėmis, rekomenduojama pirkimo dokumentuose prašyti tiekėjo pateikti užpildytą kvalifikacijos klausimyną ir atitinkamus dokumentus:

28.1. kai perkančioji organizacija reikalauja dokumentų originalų – elektroninius dokumentus (duomenis), pasirašytus teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, o jei tiekėjas tokių neturi – dokumentų originalus, kuriuos tiekėjas turi kitomis priemonėmis (pavyzdžiui, paštu ar per kurjerį) pateikti iki pasiūlymų ar paraiškų pateikimo termino pabaigos;

28.2. jei dokumentų originalų nereikalaujama – dokumentų kopijų elektronines formas (nuskenuotus ar paruoštus kitomis informacinių technologijų priemonėmis dokumentus), pasiliekant teisę prašyti dokumentų originalų.

 

IV. KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

 

29. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys tikrinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis.

30. Ekonominę bei finansinę būklę ir techninį profesinį pajėgumą apibūdinantys kriterijai tikrinami lyginant tiekėjo pateiktame klausimyne ar deklaracijoje bei kituose tiekėjo pateiktuose dokumentuose nurodytas kriterijų reikšmes su tomis reikšmėmis, kurios buvo nurodytos pirkimo dokumentuose. Jeigu bent vieno kvalifikacinio kriterijaus reikšmė yra mažesnė už nustatytą pirkimo dokumentuose, laikoma, kad tiekėjai neatitinka keltų kvalifikacijos reikalavimų.

31. Kriterijai, kurių reikšmių atitiktį reikalavimams yra sudėtinga patikrinti, gali būti tikrinami ekspertų (pavyzdžiui, techninių galimybių aprašymai, pateiktų prekių pavyzdžių atitiktis nustatytiems reikalavimams).

32. Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą (terminą per kurį tiekėjas gali gauti reikiamus dokumentus).

33. Perkančioji organizacija, tikrindama tiekėjų kvalifikaciją atsižvelgia į tiekėjų galimybes remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pateiktas preliminariąsias, panaudos, nuomos sutartis ar kitus dokumentus), į ūkio subjektų grupės kooperuotus pajėgumus. Jei pirkimo dokumentuose buvo nustatytas įpareigojimas nurodyti subrangovus, perkančioji organizacija neturėtų priimti tiekėjo pasiūlymo papildymo, pateikto pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, kuriuo jis nurodo kitus (naujus) subrangovus nei nurodė pasiūlyme.

34. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji gali kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jei reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės nei yra perkančioji organizacija, ji gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės narės kompetentingas institucijas.

35. Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

36. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų raštu praneša apie jo kvalifikacijos patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

 

V. TIEKĖJŲ KVALIFIKACINĖ ATRANKA

 

37. Pirkimo būdą, kurio metu atliekama kvalifikacinė atranka, rekomenduojama pasirinkti tais atvejais, kai siekiama sudaryti pirkimo sutartį su kuo aukštesnės kvalifikacijos tiekėju (pavyzdžiui, perkant konsultacines, projektavimo paslaugas ir kt.) arba tada, kai tikimasi sulaukti labai didelio dalyvių skaičiaus.

38. Tiekėjų kvalifikacinės atrankos procedūroje vertinami tik tie kvalifikaciniai kriterijai, kurie buvo nurodyti pirkimo dokumentuose. Kvalifikacinės atrankos kriterijais rekomenduojama pasirinkti šių Rekomendacijų 18.2, 18.3, 19.1, 19.2 ir 24 punktuose numatytus kriterijus.

39. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustato tokius kvalifikacinės atrankos kriterijus, kurie yra svarbūs pirkimo sutarčiai vykdyti. Jie gali būti ir kitokie nei minimalūs kvalifikacijos reikalavimai.

40. Perkančioji organizacija, pasirinkusi kvalifikacinės atrankos kriterijus, nustato kriterijų svarbą (lyginamąjį svorį). Visų svarbos koeficientų reikšmių suma turi būti lygi 100. Kvalifikacinės atrankos kriterijus, jų lyginamuosius svorius ir kvalifikacinės atrankos tvarką perkančioji organizacija nurodo pirkimo dokumentuose.

41. Perkančioji organizacija nustato minimalų skaičių tiekėjų, kurie bus atrinkti kvalifikacinės atrankos metu. Šis skaičius nustatomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, o supaprastintų pirkimų atveju ir pasitvirtintomis Taisyklėmis:

41.1. riboto konkurso, riboto projekto konkurso procedūros metu – ne mažiau kaip 5 tiekėjai;

41.2. konkurencinio dialogo ir skelbiamų derybų atveju – ne mažiau kaip 3 tiekėjai;

41.3. supaprastintų pirkimų atveju – ne mažiau kaip pasitvirtintose Taisyklėse nurodytas kandidatų skaičius.

42. Kvalifikacinės atrankos procedūroje dalyvauja tik tie tiekėjai, kurie atitinka keltus minimalius kvalifikacinius reikalavimus (perkančioji organizacija tai nustato kvalifikacijos patikrinimo metu). Jeigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau kandidatų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius, perkančioji organizacija kviečia pateikti pasiūlymus visus kandidatus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Šios procedūros metu perkančioji organizacija negali kviesti dalyvauti pirkime kitų, paraiškų nepateikusių, tiekėjų arba kandidatų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

43. Tiekėjų kvalifikacinė atranka vykdoma tokia tvarka:

43.1. apskaičiuojama kiekvieno tiekėjo kiekvieno vertinamo kriterijaus santykinė reikšmė:

43.1.1. kai geriausia kriterijaus reikšme laikoma jo didžiausia reikšmė, vertinamo kriterijaus santykinė vertė apskaičiuojama pagal formulę:

 

Ki = (Pi / Pimax) x Li, jeigu Pimax > 0;

Ki = 0, jeigu Pimax = 0

 

43.1.2. kai geriausia kriterijaus reikšme laikoma jo mažiausia reikšmė ir ji nelygi nuliui, vertinamo kriterijaus santykinė vertė apskaičiuojama pagal formulę:

 

Ki = (Pimin / Pi) x Li;

 

43.1.3. kai geriausia kriterijaus reikšme laikoma jo mažiausia reikšmė, kuri lygi nuliui, o tiekėjo nurodyta vertinamo kriterijaus reikšmė taip pat lygi nuliui, santykinė jo vertė apskaičiuojama pagal formulę:

 

Ki = Li;

 

43.1.4. kai geriausia kriterijaus reikšme laikoma jo mažiausia reikšmė, kuri lygi nuliui, o tiekėjo nurodyta vertinamo kriterijaus reikšmė yra didesnė už nulį, santykinė jo vertė apskaičiuojama pagal formulę:

 

Ki = 1 - (Pi / Pleist) x Li.

 

Šių Rekomendacijų 43.1.1–43.1.4 punktuose pateiktose formulėse:

i – vertinamo kriterijaus indeksas;

Kivertinamo kriterijaus santykinė vertė;

Pitiekėjo, kurio kvalifikacinis kriterijus vertinamas, nurodyta vertinamo kriterijaus reikšmė;

Pimaxdidžiausia iš visų tiekėjų nurodytų vertinamo kriterijaus reikšmių;

Piminmažiausia iš visų tiekėjų nurodytų vertinamo kriterijaus reikšmių;

Pleistdidžiausia leistina vertinamo kriterijaus reikšmė;

Livertinamo kriterijaus svarbos koeficientas (lyginamasis svoris);

43.2. apskaičiuojamas bendras kvalifikacijos įvertinimas, sumuojant visų vertintų kriterijų santykines vertes:

 

K = SUM(i) [Ki];

 

43.3. balais įvertinus kiekvieno tiekėjo kvalifikaciją nustatomas tiekėjų eiliškumas jų kvalifikacijos įvertinimo balų mažėjimo tvarka.

44. Perkančioji organizacija balus gali suteikti bei įvertinimą atlikti naudojant ir kitokią tvarką nei nustatyta šių Rekomendacijų 42 ir 43 punktuose.

45. Tiekėjų kvalifikacinės atrankos pavyzdys pateiktas šių Rekomendacijų 3 priede.

 

_________________


Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo

metodinių rekomendacijų

1 priedas

 

(Klausimyno pavyzdys)

 

Herbas arba prekių ženklas

 

(Tiekėjo pavadinimas)

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

 

 

 

_____________________________

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

 

 

KLAUSIMYNAS

 

____________ Nr. ______

(Data)

__________________

(Sudarymo vieta)

 

Tiekėjo pavadinimas

 

Tiekėjo adresas, pašto kodas

 

Kontaktinio asmens (asmenų) vardas, pavardė

 

Telefono, fakso numeriai

 

El. pašto adresas

 

Tinklalapio adresas

 

 

Perkančioji organizacija parenka kriterijus ir nustato jų reikšmes (perkančioji organizacija neturėtų kiekvieno pirkimo atveju nustatyti visų klausimyne rodytų kriterijų). Tiekėjas atsako į klausimą ir nurodo pateikiamus dokumentus bei, jei prašoma, tikslius duomenis.

 

Tiekėjo kvalifikacijos duomenys:

 

1. Bendri reikalavimai:

 

1.1. Ar tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ir buhalteris neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ar tiekėjo (juridinio asmens) atžvilgiu per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d.?

 

 

 

Ne (neturiu)

 

 

 

Taip (turiu)

 

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas vienas iš šių dokumentų: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Respublikos Vyriausybės vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.)

 

1.2. Ar tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos?

 

 

Ne (nebankrutavęs)

 

 

Taip

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiami šie dokumentai:

1) valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažymą patvirtinanti, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas;

2) laisvos formos tiekėjo deklaracija.)

 

1.3. Ar tiekėjui nėra iškeltos bankroto bylos ar nėra vykdomos neteisminės bankroto procedūros?

 

 

Ne (neiškelta)

 

 

Taip (iškelta)

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas vienas iš šių dokumentų: valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma.)

 

1.4. Ar tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) arba tiekėjo (juridinio asmens) atžvilgiu per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 2 d.3 p.?

 

 

Ne (neturiu)

 

 

Taip (turiu)

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas vienas iš šių dokumentų: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Respublikos Vyriausybės vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio institucijos išduotas dokumentas.)

 

 

1.5. Ar tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, arba nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri metai?

 

 

 

Ne (nepadaręs)

 

 

Taip (padaręs)

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas dokumentas – laisvos formos tiekėjo deklaracija.)

 

 

1.6. Ar tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas ne ankstesnės datos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas.)

 

 

1.7. Ar tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas ne ankstesnės datos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.)

 

 

2. Teisė verstis atitinkama veikla:

 

 

2.1. Ar tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka (jei reikia), ar turi šiai pirkimo sutarčiai vykdyti privalomus dokumentus?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas vienas iš šių dokumentų: tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo kopija; tiekėjo (fizinio asmens) teisę verstis atitinkama veikla patvirtinantys dokumentai (pavyzdžiui, ūkininko pažymėjimo kopija, verslo liudijimo kopija); užsienio šalies tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla patvirtinantys dokumentai (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažyma, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla). Taip pat pateikiami atestatai, licencijos, leidimai ir kiti pirkimo sutarčiai vykdyti privalomų dokumentų kopijos, kuriuos perkančioji organizacija nurodė pirkimo dokumentuose.)

 

 

3. Ekonominė ir finansinė būklė:

 

 

3.1. Ar tiekėjas apsidraudęs profesinės civilinės atsakomybės draudimu?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas dokumentas – profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopija arba atitinkami įrodymai, kad kandidatai ar dalyviai yra apsidraudę nuo profesinės rizikos.)

 

 

3.2. Ar tiekėjo vidutinė metinė bendroji apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnė nei _______________________________________________________ ?

(Nurodyti reikšmę)

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Tiekėjo vidutinė metinė bendroji apyvarta – _____________________ .

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas dokumentas – atitinkamų metų pelno (nuostolių) ataskaita arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.)

 

 

3.3. Ar tiekėjo vidutinė metinė apyvarta tos veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnė nei _________________________ ?

(Nurodyti reikšmę)

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Tiekėjo vidutinė metinė susijusios veiklos apyvarta – ______________ .

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas dokumentas – išrašai, pažymos apie apyvartą veiklos, su kuria susijęs pirkimas.)

 

 

3.4. Ar grynojo pelno (nuostolių) per 3 pastaruosius finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) reikšmė yra teigiama? (Reikalavimą rekomenduotina taikyti tik tais atvejais, kai numatoma sudaryti pirkimo sutartį ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui.)

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Tiekėjo grynasis pelnas (bendra reikšmė per visą nurodytą laikotarpį) – .

Įrodymui pateikiu – .

(Pateikiama atitinkamų metų pelno (nuostolių) ataskaita arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.)

 

 

3.5. Ar tiekėjo kritinio likvidumo koeficiento reikšmė yra ne mažesnė nei 0,5?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Tiekėjo apskaičiuota reikšmė – _______________________________ .

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas vienas iš šių dokumentų: paskutinių metų balansas arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.)

 

 

3.6. Ar tiekėjas išlaiko pakankamą mokumo atsargą?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Tiekėjo apskaičiuota reikšmė – _______________________________ .

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiama Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, draudimo veiklą prižiūrinčios institucijos (draudimo įmonės, veiklą vykdančios Lietuvos Respublikoje per įregistruotus filialus Lietuvoje, atveju) patvirtinimas, kad draudimo įmonė vykdo teisės aktų nustatytus reikalavimus mokumo atsargai, ar kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.)

Pildoma draudimo paslaugų pirkimo atveju.

 

 

3.7.Ar paskutinių finansinių metų nepriklausomų auditorių audito nuomonė yra besąlyginė?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Paskutinių finansinių metų nepriklausomų auditorių audito išvada ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota besąlyginė pažyma.)

Pildoma draudimo paslaugų pirkimo atveju.

 

 

4. Kandidatų ir dalyvių techninis ir profesinis pajėgumas:

 

 

4.1.Ar tiekėjas per paskutinius 3 metus įvykdė bent 1 panašią pirkimo sutartį, t. y. pirkimo sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto vertės?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Tiekėjo įvykdytų panašių pirkimo sutarčių skaičius – ______ pirkimo sutartys.

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamos pažymos iš užsakovų apie įvykdytas panašias pirkimo sutartis, o joms nesant – kandidato ar dalyvio deklaracija.)

Pildoma prekių ar paslaugų pirkimo atveju.

 

 

4.2. Ar tiekėjo per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sudarytų pirkimo sutarčių apimtys yra ne mažesnės kaip 0,7 pirkimo objekto apimties?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Tiekėjo sudarytų pirkimo sutarčių apimtys – ________.

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiama deklaracija ir atitinkamų metų draudimo įmonių draudimo veiklos statistinė apyskaita.)

Pildoma draudimo paslaugų pirkimo atveju.

 

 

4.3. Ar tiekėjo vadovaujantys darbuotojai ir asmenys, atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą, turi atitinkamą išsilavinimą ir kvalifikaciją: ?

(Nurodyti reikšmes)

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas vadovaujančiųjų bei už pirkimo sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų sąrašas su nurodytu išsilavinimu ir kvalifikacija.)

Pildoma prekių ar paslaugų pirkimo atveju.

 

 

4.4. Ar paslaugų tiekėjas arba rangovas turi pirkimo sutarčiai vykdyti reikalingus įrankius, įrenginius ir priemones: ____________________ ?

(Nurodyti reikšmes)

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamos pažymos apie šių priemonių turėjimą.)

Pildoma paslaugų ar darbų pirkimo atveju.

 

 

4.5. Ar tiekėjo parduodamos prekės atitinka kokybės ir techninius reikalavimus: ____________________________________________ ?

(Nurodyti reikšmes)

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiami prekių aprašymai, pavyzdžiai, nuotraukos, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduotos pažymos, kurios liudija, kad prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus, arba Europos Sąjungos valstybėse narėse akredituotų kompetentingų įstaigų išduotos prekių kokybę patvirtinančios pažymos.)

Pildoma prekių pirkimo atveju.

 

 

4.6. Ar tiekėjas gali įrodyti, kad taiko kokybės vadybos priemones?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Įrodymui pateikiu – . (Pateikiami nepriklausomų įstaigų išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad tiekėjas laikosi atitinkamų kokybės vadybos sistemos standartų, ar kiti lygiaverčiai Įrodymai dėl kokybės vadybos priemonių laikymosi.)

 

 

4.7. Ar tiekėjas gali įrodyti, kad pirkimo sutarties vykdymo metu galės taikyti aplinkosaugos vadybos priemones?

 

 

 

Taip

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiami nepriklausomų Įstaigų išduoti sertifikatai ar kiti lygiaverčiai Įrodymai, patvirtinantys, kad tiekėjas laikosi atitinkamų aplinkos apsaugos vadybos standartų.)

Pildoma darbų ir paslaugų pirkimo atveju.

Ne

 

4.8. Ar svarbiausi tiekėjo per 5 metus vykdyti darbai atlikti tinkamai?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiamas per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas, taip pat užsakovų pažymos apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai.)

Pildoma darbų pirkimo atveju.

 

 

4.9. Ar darbų vadovai turi _______ metų panašių darbų patirtį, o statybos darbų vadovai bei pagrindiniai specialistai – _______ metų panašių darbų patirtį?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pateikiama rangovų personalo ir (ar) jų – vadovaujančiojo personalo pažyma apie rangovo darbuotojų vidutinį metinį skaičių ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių per paskutinius 3 metus, taip pat nurodytos asmenų, atsakingų už darbų atlikimą, pavardės, išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija (kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimas ir išdavimo data).

Pildoma darbų pirkimo atveju.

 

 

5. Ar ūkio subjektų grupė sudarė jungtinės veiklos sutartį?

 

 

 

Taip

 

 

Ne

 

Įrodymui pateikiu – ________________________________________ .

(Pridedama jungtinės veiklos sutarties kopija.)

Pildoma, kai bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, o perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose tokį reikalavimą kelia.

 

 

 

Man

___________________________________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

 

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens                   (Parašas)                       (Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

_________________


Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo

metodinių rekomendacijų

2 priedas

 

(Kvalifikacijos deklaracijos formos pavyzdys)

 

Herbas arba prekių ženklas

 

(Tiekėjo pavadinimas)

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

 

 

 

______________________________

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

 

 

 

KVALIFIKACIJOS DEKLARACIJA

 

____________ Nr. ______

(Data)

_________________

(Sudarymo vieta)

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) ____________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) ___________________________________________________________

Perkančiosios organizacijos pavadinimai

atliekamame ________________________________________________________________ ,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame __________________________________________________________________ ,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie:

1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ir buhalteris neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d.;

2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši;

3. Tiekėjui nėra iškeltos bankroto bylos ar nėra vykdomos neteisminės bankroto procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 2 d. 3 p.;

5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, arba nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri metai;

6. Tiekėjo veiklos pobūdis (nurodomas veiklos pobūdis) atitinka pirkimo objekto specifiką. Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka (jei reikia) ir turi šiai pirkimo sutarčiai vykdyti privalomus dokumentus:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Surašomi visi atestatai, licencijos, leidimai, verslo liudijimai ir kiti pirkimo sutarčiai vykdyti privalomi dokumentai, kuriuos perkančioji organizacija nurodė pirkimo dokumentuose)

 

Pirkimo dokumentuose išvardyti kvalifikacijos kriterijai turi tokias reikšmes:

 

Eil. Nr.

Kvalifikacijos kriterijaus pavadinimas

Tiekėjo kvalifikacijos kriterijaus reikšmė

Pirkimo dokumentuose nustatyta minimali (maksimali) kriterijaus reikšmė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man

___________________________________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

 

PRIDEDAMA:

1. ____________________________________________________________________ .

(Surašomi visi pridedami dokumentai)

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens                     (Parašas)                     (Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

_________________


Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo

metodinių rekomendacijų

3 priedas

 

(Tiekėjų kvalifikacinės atrankos pavyzdys)

 

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PALYGINIMAS

 

PASTABA. Šis pavyzdys sąlyginis. Jame pateiktų kvalifikacijos kriterijų reikšmių ir duomenų apie tiekėjus nereikėtų tiesiogiai taikyti vykdant konkrečius pirkimus.

 

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS KRITERIJAI

 

Perkančioji organizacija vykdė ribotą konkursą, kurio pirkimo dokumentuose nurodė, kad ne mažiau kaip 5 tiekėjai bus prašomi pateikti pasiūlymą. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustatė minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kvalifikacinės atrankos tvarką. Paraiškas pateikė 7 tiekėjai. Jie sąlyginai pavadinti X, Y, M, N, P, Q ir Z tiekėjais. Komisija patikrino šių tiekėjų kvalifikaciją ir nustatė, kad visi tiekėjai atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Po to Komisija atliko tiekėjų kvalifikacinę atranką.

Pirkimo dokumentuose buvo nustatyta, kad kvalifikacinė atranka atliekama pagal šiuos kriterijus:

1 kriterijus – vidutinė metinė bendroji apyvarta (kriterijaus svarbos koeficientas – 0,5);

2 kriterijus – įvykdytų panašių pirkimo sutarčių skaičius (kriterijaus svarbos koeficientas – 0,3);

3 kriterijus – teismuose nagrinėjamų pretenzijų, kurias tiekėjui kelia jo užsakovai, bendra vertė (ginčijamų pretenzijų suma negali būti didesnės kaip 10 mln. Lt vertės, kriterijaus svarbos koeficientas – 0,2).

 

Tiekėjai pateikė tokią informaciją:

 

Kvalifikacijos kriterijai

Tiekėjai

X

Y

M

N

P

Q

Z

Vidutinė metinė bendroji apyvarta, mln. Lt

15

12

18

20

25

12

30

Įvykdytų panašių pirkimo sutarčių skaičius

6

4

6

4

3

4

6

Teismuose nagrinėjamų pretenzijų, kurias tiekėjui kelia jo užsakovai, bendra vertė, mln. Lt

5

0

0

0

0

8

0

 

TIEKĖJŲ KVALIFIKACINĖ ATRANKA

 

Apskaičiuojama kiekvieno tiekėjo kiekvieno vertinamo kriterijaus santykinė reikšmė.

 

1 kriterijus – vidutinė metinė bendroji apyvarta. Šis kriterijus vertinamas pagal formulę:

 

Ki = (Pi / Pimax) x Li

 

Vidutinės metinės apyvartos kriterijaus santykinės vertės skaičiavimai pateikti lentelėje:

 

Kriterijus

Tiekėjai

X

Y

M

N

P

Q

Z

1 kriterijus

15/30 • 0,5 = 0,25

12/30 • 0,5 = 0,2

18/30 • 0,5 = 0,3

20/30 • 0,5 = 0,3

25/30 • 0,5 = 0,4

12/30 • 0,5 = 0,2

30/30 • 0,5 = 0,5

 

2 kriterijus – panašių pirkimo sutarčių įvykdymas. Šis kriterijus vertinamas pagal formulę:

 

Ki = (Pi / Pimax) x Li

 

Panašių pirkimo sutarčių įvykdymo kriterijaus santykinės vertės skaičiavimai pateikti lentelėje:

 

Kriterijus

Tiekėjai

X

Y

M

N

P

Q

Z

2 kriterijus

6/6 • 0,3 = 0,3

4/6 • 0,3 = 0,2

6/6 • 0,3 = 0,3

4/6 • 0,3 = 0,2

3/6 • 0,3 = 0,15

4/6 • 0,3 = 0,2

6/6 • 0,3 = 0,3

 

3 kriterijus – teismuose nagrinėjamų bylų, kurias tiekėjui kelia jo užsakovai, bendra vertė. Šis kriterijus vertinamas pagal formulę:

 

Ki = (Pimin / Pi) x Li.

 

Teismuose nagrinėjamų bylų, kurias tiekėjui kelia jo užsakovai, bendros vertės kriterijaus santykinės vertės skaičiavimai pateikti lentelėje:

 

Kriterijus

Tiekėjai

X

Y

M

N

P

Q

Z

3 kriterijus

(1-5/10) • 0,2 = 0,1

(1-0/10) • 0,2 = 0,2

(1-0/10) • 0,2 = 0,2

(1-0/10) • 0,2 = 0,2

(1-0/10) • 0,2 = 0,2

(1-8/10) • 0,2 = 0,04

(1-0/10) • 0,2 = 0,2

 

BENDRAS KVALIFIKACIJOS ĮVERTINIMAS

 

Kiekvienam tiekėjui apskaičiuojamas bendras kvalifikacijos įvertinimas pagal formulę:

 

K = SUM(i) [Ki]

 

Skaičiavimų rezultatai pateikti lentelėje:

 

Tiekėjas

Vidutinės metinės bendrosios apyvartos kriterijus

Analogiškų pirkimo sutarčių įvykdymo kriterijus

Teismuose nagrinėjamų bylų, kurias tiekėjui kelia jo užsakovai, bendros vertės kriterijus

Tiekėjo kvalifikacijos įvertinimas

X

0,25

0,3

0,1

0,65

Y

0,2

0,2

0,2

0,6

M

0,3

0,3

0,2

0,8

N

0,4

0,2

0,2

0,8

P

0,45

0,15

0,2

0,8

Q

0,2

0,2

0,04

0,44

Z

0,5

0,3

0,2

1,0

 

IŠVADA

 

Pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus ir kvalifikacinės atrankos tvarką pateikti pasiūlymus kviečiami tiekėjai: Z, M, N, P, X.

 

_________________