LIETUVOS RESPUBLIKOS

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO 7, 11, 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 26 d. Nr. VIII-325

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 14-352)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 4 punkto pakeitimas

7 straipsnio 4 punkte vietoj žodžių „apskričių valdytojai“ įrašyti žodžius „apskričių viršininkai“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) apskričių viršininkai;“.

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

11 straipsnio pavadinime vietoj žodžių „Apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „Apskrities viršininko“, straipsnyje vietoj žodžių „Apskrities valdytojas“ įrašyti žodžius „Apskrities viršininkas“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

11 straipsnis.     Apskrities viršininko kompetencija kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos srityje

Apskrities viršininkas:

1) kaupia informaciją apie į Registrą įrašytas kultūros vertybes, esančias apskrityje;

2) turi teisę siūlyti Kultūros ministerijai įrašyti kultūros vertybes į Registrą;

3) rengia kultūros vertybių apsaugos, konservavimo ir restauravimo apskrities reikšmės programas ir įstatymo nustatyta tvarka kooperuoja lėšas šioms programoms finansuoti;

4) steigia, finansuoja, kontroliuoja, reorganizuoja ir likviduoja apskrities muziejų bei kitas apskrities reikšmės institucijas, susijusias su kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga;

5) skiria ir atleidžia apskrities muziejaus vadovą bei vyriausiąjį fondų saugotoją, gavęs Kultūros ministerijos raštišką sutikimą.“

 

3 straipsnis. 14 straipsnio 5 dalies pakeitimas

14 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „apskrities valdytojas“ įrašyti žodžius „apskrities viršininkas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Kilnojamąją kultūros vertybę įrašyti į Registrą gali siūlyti kilnojamosios kultūros vertybės savininkas, savivaldybė, apskrities viršininkas arba Kultūros ministerija. Jeigu kilnojamoji kultūros vertybė neįrašoma į Registrą, Kultūros ministerija siūlymą pateikusiam asmeniui ar institucijai turi duoti motyvuotą atsakymą.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________