LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25 STRAIPSNIŲ BEI PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 191 STRAIPSNIU BEI KETVIRTUOJU1 SKIRSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. birželio 27 d. Nr. X-731

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2003, Nr. 123-5587)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. 1 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „ir pateikimo“, po žodžio „taisykles“ įrašyti žodžius „metinio pranešimo parengimą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Šis Įstatymas nustato finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo sudarant finansinę atskaitomybę taisykles, metinio pranešimo parengimą.“

2. 1 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „ir pateikimo“, po žodžio „reglamentavimą“ įrašyti žodžius „metinio pranešimo parengimą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šiuo Įstatymu siekiama finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo sudarant finansinę atskaitomybę reglamentavimą, metinio pranešimo parengimą suderinti su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio Įstatymo priede.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 3 ir 5 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 6 ir 7 dalimis

1. 2 straipsnio 3 dalyje po žodžių „finansinę atskaitomybę“ įrašyti žodžius „ir parengti metinį pranešimą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, privalo sudaryti finansinę atskaitomybę ir parengti metinį pranešimą.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šis Įstatymas netaikomas ne pelno juridiniams asmenims. Jų finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, jeigu jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip.“

3. Papildyti 2 straipsnį 6 dalimi:

6. Finansų įstaigoms jų veiklą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai gali nustatyti papildomus reikalavimus dėl finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.“

4. Papildyti 2 straipsnį 7 dalimi:

7. Bankams ir kitoms kredito įstaigoms, draudimo įmonėms taikomos tik šio Įstatymo 241 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas ir papildymas

3 straipsnio 2 dalyje po žodžių „finansinė atskaitomybė“ įrašyti žodžius „ir metinis pranešimas“, vietoj žodžio „rengiama“ įrašyti žodį „rengiami“, papildyti straipsnį naujomis 5 ir 7 dalimis, buvusias 5-9 dalis laikyti atitinkamai 6-11 dalimis, 11 dalyje vietoj žodžio „apibrėžtos“ įrašyti žodį „vartojamos“, po žodžių „buhalterinės apskaitos“ įrašyti žodžius „ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių“, vietoj žodžio „įstatyme“ įrašyti žodį „įstatymuose“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

1. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kurio metinė arba tarpinė finansinė atskaitomybė rengiama.

2. Finansiniai metai – laikotarpis, kurio metinė finansinė atskaitomybė ir metinis pranešimas rengiami.

3. Inventorizacija – įmonių turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir faktiškai rasto turto ir įsipareigojimų palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis.

4. Finansinė atskaitomybė – finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis parengimas nustatyta forma.

5. Finansinės atskaitomybės data – paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena.

6. Metinė finansinė atskaitomybė – finansinė atskaitomybė, parengta apibendrinus įmonės finansinių metų duomenis.

7. Metinis pranešimas – metinę finansinę atskaitomybę papildanti ataskaita, kurioje nurodomi duomenys apie įmonės finansinių metų veiklą ir numatomą veiklą.

8. Reikšminga informacija – informacija laikoma reikšminga, jei jos nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti finansinę atskaitomybę ir turėti įtakos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams.

9. Straipsnis – eilutė finansinėse ataskaitose.

10. Tarpinė finansinė atskaitomybė – finansinė atskaitomybė, parengta apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu finansiniai metai, duomenis.

11. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymuose.“

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis. Kaupimo principas

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą įtraukiami po to, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėje atskaitomybėje, neatsižvelgiant į pinigų gavimą arba išmokėjimą. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos.“

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Palyginimo principas

Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos turi būti parengtos taip, kad finansinės informacijos vartotojai galėtų palyginti jose pateikiamą informaciją su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų įmonių pateikiama informacija ir teisingai įvertinti įmonės finansinės būklės pokyčius. Finansinėje atskaitomybėje turi būti pateikiama ataskaitinių ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių (mažiausiai vieno) informacija.“

 

6 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

12 straipsnyje po žodžio „įsipareigojimų“ įrašyti žodžius „bei pajamų ir sąnaudų“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Atsargumo principas

Įmonė pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų bei pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.“

 

7 straipsnis. 19 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Finansinė atskaitomybė ir metinis pranešimas tvirtinami įstatymų nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. Įstatymo papildymas 191 straipsniu

Papildyti Įstatymą 191 straipsniu:

191 straipsnis. Metinės finansinės atskaitomybės auditas

1. Valstybės ir savivaldybės įmonėse, akcinėse bendrovėse ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytose uždarosiose akcinėse bendrovėse, tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, turi būti atliktas metinės finansinės atskaitomybės auditas.

2. Metinės finansinės atskaitomybės auditas turi būti atliktas uždarosiose akcinėse bendrovėse, tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės ir kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną viršija šiuos dydžius:

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 10 mln. litų;

2) balanse nurodyto turto vertė – 5 mln. litų;

3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 50.

3. Metinės finansinės atskaitomybės auditas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymą ir kitus teisės aktus.“

 

9 straipsnis. 20 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas) skelbiami viešai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.“

 

10 straipsnis. 23 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) finansinės atskaitomybės data;“.

 

11 straipsnis.       24 straipsnio 1, 2, 6, 8 ir 9 dalių pakeitimas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Finansinėje atskaitomybėje gali būti pateiktas pilnas balansas, pilna pelno (nuostolių) ataskaita, pilnas aiškinamasis raštas arba trumpas balansas, trumpa pelno (nuostolių) ataskaita ir trumpas aiškinamasis raštas.“

2. 24 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „pavyzdinių“ įrašyti žodį „pavyzdines“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Finansinės atskaitomybės pavyzdines ataskaitų formas nustato Verslo apskaitos standartai.“

3. 24 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

4. Pakeisti 24 straipsnio 6 ir ją išdėstyti taip:

6. Trumpas metinės finansinės atskaitomybės ataskaitas sudaro įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neviršija šių dydžių dvejus metus iš eilės, įskaitant ataskaitinius finansinius metus:

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 7 mln. litų;

2) balanse nurodyto turto vertė – 5 mln. litų;

3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 10.“

5. 24 straipsnio 8 dalyje vietoj žodžių „kurios sudaro“ įrašyti žodį „nurodytos“, išbraukti žodžius „nurodytą finansinę atskaitomybę“ ir šią dalį išdėstyti taip:

8. Įmonės, nurodytos šio straipsnio 6 dalyje, savo nuožiūra arba prireikus gali rengti pilnas finansinės atskaitomybės ataskaitas.“

6. Pakeisti 24 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Šio straipsnio 6 dalyje nenurodytos įmonės parengia pilną balansą, pilną pelno (nuostolių) ataskaitą, pilną aiškinamąjį raštą.“

 

12 straipsnis. Įstatymo papildymas ketvirtuoju1 skirsniu

Papildyti Įstatymą ketvirtuoju1 skirsniu:

 

KETVIRTASIS1 SKIRSNIS

METINIS PRANEŠIMAS

 

241 straipsnis. Metinis pranešimas

1. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, be metinės finansinės atskaitomybės, privalo parengti metinį pranešimą.

2. Metiniame pranešime turi būti pateikiama:

1) objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas;

2) finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija;

3) nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis;

4) visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro;

5) per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro;

6) informacija apie apmokėjimą už savas akcijas, jeigu jos įsigyjamos ar perleidžiamos už užmokestį;

7) įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys;

8) informacija apie įmonės filialus ir atstovybes;

9) svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos;

10) įmonės veiklos planai ir prognozės;

11) informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą;

12) kai įmonė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, įmonė atskleidžia finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas numatomų sandorių pagrindinių grupių apsidraudimo priemones, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą.

3. Metiniam pranešimui įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose arba įmonės įstatuose gali būti nustatyta ir daugiau reikalavimų.

4. Įmonės, nurodytos 24 straipsnio 6 dalyje, gali nerengti metinio pranešimo, tačiau šio straipsnio 2 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyta informacija turi būti pateikta aiškinamajame rašte.“

 

13 straipsnis. 25 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios

25 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

 

14 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

įmonių finansinės atskaitomybės

įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB, grindžiama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 21).

2. 1990 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyva 90/604/EEB, iš dalies keičianti Direktyvos 78/660/EEB dėl metinių atskaitomybių ir Direktyvos 83/349/EEB dėl konsoliduotos atskaitomybės nuostatas dėl lengvatų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir atskaitomybės skelbimo sumas išreiškiant ekiu (OL2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 107).

3. 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/65/EB, iš dalies keičianti Direktyvas 78/660/ EEB, 83/349/EEB ir 86/635/EEB, dėl vertinimo taisyklių rengiant tam tikrų bendrovių, taip pat bankų ir kitų finansų įstaigų metinę ir konsoliduotą atskaitomybę (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 245).

4. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl Tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

5. 2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/51/EB, iš dalies keičianti Direktyvas 78/660/ EEB, 83/349/EEB, 86/635/EEB ir 91/674/EEB, dėl tam tikrų tipų bendrovių, bankų ir kitų finansų įstaigų bei draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 273).

6. 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003 dėl pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 priimtų Tarptautinių apskaitos standartų.“

 

15 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Pagal šį įstatymą rengiama 2006 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinė atskaitomybė.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS